OstrzezenieDlaUpierdliwych.txt

(0 KB) Pobierz
Zanim wyslesz do mnie ofert� proponuj� zapozna� si� z poni�szym tekstem:


Dz. U. Nr 22, poz. 271, 2000 r. Rodzia� 2, art 6.1, pkt. 3:

"Pos�u�enie si� wizjofonem, telefaksem, poczt� elektroniczn�
urz�dzeniem wywo�uj�cym i telefonem w celu z�o�enia propozycji zawarcia
umowy mo�e nastapi� wy��cznie za uprzedni� zgod� konsumenta".


Zgodnie z "art. 25, ust. 2, pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.
nr133, poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.

" mam prawo do poprawiania swoich danych osobowych. Prosz� wi�c oficjalnie
i jednocze�nie nakazuj� usuni�cie moich danych osobowych z waszej bazy
danych. W przypadku dalszego ich przetwarzania poinformuj� Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych :
00-950 Warszawa (04822)827-88-10 www.giodo.gov.pl,
sekretariat@giodo.gov.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin