PLATON - NOTATNIK.pdf

(43 KB) Pobierz
Platon - Notatnik
Platon
ION
PrzełoŜyłorazwstępemiobjaśnieniamiopatrzyłWŁADYSŁAWWITWICKI
Platon
WładysławWitwicki
WSTĘP
NowyznajomyspotykaSokratesa.JuŜniestarywygaretor,tylko
młodyczłowiek,artysta,recytator.Zkoloniiateńskiejpochodzi,zEfezu
nawybrzeŜuAzjiMniejszej,awracazuroczystegoobchodunacześćboga
zdrowia,podczasktóregośpiewaćmusiałustępyzIliadylubzinnego
utworuhomeryckiego.Strojny,zadowolonyzodniesionegotriumfu,pewny
powodzenianaprzyszłość.Sokratesa,widać,znaiszanuje,chętniego
słucha,zwierzasięprzysposobności,zapalasię,unosi,zachwyca,niema
pretensjidozbytwielkiejmądrościiambicjęmatylkonadwóchpunktach:
ŜenajlepiejrecytujeHomerazewszystkichśpiewakówinajlepiejsięna
jegotwórczościznazewszystkichwspółczesnych.
HomerauwaŜazaźródłowszelkiejmoŜliwejwiedzy,aponiewaŜsądzi,
ŜesięnaHomerzezna,więcuwaŜapocichu,Ŝetaznajomośćpostawiłago
bardzowysokointelektualnie.
Nie(odbieganatympunkcieodopiniiszerokichkółwspółczesnych.
PowszechnieprzecieŜwówczasopieranowykształcenienastudiumjęzykai
literaturyojczystej.SokratesuwaŜał,Ŝezapoznaniesięzliteraturą
Ŝadnegowykształcenianiedaje.
Zapassłówizwrotówzasłyszanych,swadaizapałniestanowią
mądrości.MoŜnaŜyćbardzobliskozdziełamipoetów,anierozumiećsięna
niczym,anawetnanichsamychanitrochę;moŜnasamemutworzyć
artystycznieizgołaniepojmować,cosięrobi.
Twórczośćartystycznaniewyrastazrozumu,tylkoznatchnienia.
Sokratesmówiotymw"Obronie",mówiw"Fajdrosie";tumasposobność
pomówićnatentematszerzej.DowodziteŜIonowi,Ŝeto,corecytatorbrał
zaswąwiedzęicouwaŜałzaznajomośćHomera,niczympodobnymniejest;
dobradeklamacjaiprzejmowaniedrugichwłasnymzapałem,niemająnic
wspólnegozwiedzą.
"Ion"jestdrobiazgiemowysokichwartościachartystycznych.Zwracaw
nimszczególniejuwagęwielkaprzenośniawdłuŜszymmonologuSokratesa.
Nositakwyraźnepiętnostyluplatońskiego,Ŝepodejrzewaćautentyczności
dialoguniepodobna,choćpodejrzewałojąwielu.Ci,którzydialoguwaŜają
zaautentyczny,biorągozautwórmłodzieńczyPlatona,pamiątkęokresu,w
którymrzuciłpoezję,spaliłswojemłodocianedramaty,aprzylgnąłdo
Sokratesa,abysiępoświęcićpracybadawczejipracynadwłasnym
udoskonaleniem.Trudnonatoprzysięgać,aleprzyznaćtrzeba,Ŝewtym
Świetle"Ion"nabierawieleuroku.IjeśliIonjestwdialogutaknaiwny,
atakikochanyprzytym,tomniejdziwi,kiedysiępomyśli,Ŝetosatyra,
którąmłodyPlatonpiszesamnasiebie.
Platon
ION
OSOBYDIALOGU:
Ion
Sokrates
ISOKRATES.JaksięIonma!SkądŜeśdonasprzyjechał?Pewniezdomu,z
Efezu?
ION.Nicpodobnego,Sokratesie:zEpidauru,zeświątAsklepiosa.
530SOKRATES.A,toturniejśpiewaczyurządzanacześćbogaEpidauros?
ION.Naturalnie,itakŜeinnychdziecimuz.
SOKRATES.NoicóŜ?Stawaliśmydozapasów;jakŜesiępowiodło?
ION.Pierwsząnagrodęwzięliśmy,Sokratesie.
Strona1
Platon
SOKRATES.Topięknie;noterazjeszcze,ŜebyśmyinaPanatenajach
zwycięŜyli!
ION.Jakośtobędzie,jakbogowiedadzą.
SOKRATES.Doprawdyjanieraz,Ionie,zazdrościłemwam,śpiewakom,sztuki
waszej.Botakiemuartyściezawszesięiubraćładniewypadaiwyglądać
bardzopięknie,aprzytymmiećdoczynieniazpoetami,zwieloma
rozmaitymiidobrymi,ajuŜnajwięcejzHomerem,najlepszyminajbardziej
boskimspośródpoetówiwyuczaćsięjegomyśli,nietylkosłówoto
jestrzeczzazdrościgodna.PrzecieŜniewyjdzienaśpiewakataki,który
bynierozumiałsłówpoety.PrzecieŜśpiewakmusibyćdlasłuchaczy
tłumaczemmyślipoety.Azrobićtodobrzenierozumiejąc,comówipoeta
niepodobna.Więctowszystkojestgodnezazdrości.
IIION.Prawdęmówisz,Sokratesie.JateŜmiałemnajwięcejpracyztą
częściąsztuki,toteŜzdajemisię,ŜenajlepiejzludzimówięoHomerze
Dtak,aniMetrodoroszLampsaku,aniStesimbrotoszTazos,aniGlaukon,ani
niktinnyzjakichkolwiekczasówniemiałoHomerzetylupięknychmyślido
powiedzenia,ilejamam.
SOKRATES.Piękniemówisz,Ionie!Oczywiście,niebędzieszmiichŜałował
idowiedziesz,Ŝetakjest.
ION.Doprawdy;wartoposłuchać,Sokratesie,jakpysznieoddajęHomera;
homerydzipowinnimniezłotymwieńcemnagrodzić.Myślę,Ŝemtegowart.
SOKRATES.Tak,tak;jasięjeszczepostaramojakąśwolnąchwilę,Ŝeby
531cięposłuchać.Ateraztylemitylkoodpowiedz.CzyśtytylkowHomerze
takitęgi,czyiwHezjodzie,iwArchilochu?
ION.Nicpodobnego.TylkowHomerze.Myślę,Ŝetocałkiemwystarczy.
SOKRATES.Abywa,ŜeHomeriHezjodmówiąoczymśjednoitosamo?
ION.Zdajesię;itochybanieojednym.
SOKRATES.Aztakichrzeczy,topiękniejbyśwyjaśniłto,coHomermówi,
czyto,coHezjod?
ION.Jednakowo,Sokratesietakierzeczy,októrychmówiąjednoito
samo...
BSOKRATES.NocóŜatakie,októrychniemówiąjednegoitegosamego?
JaknaprzykładosztucewieszczbiarskiejmówicośHomeriHezjodtakŜe.
ION.Owszem.
SOKRATES.WięccóŜ;to,cojednakowoicorozmaicieosztuce
wieszczbiarskiejmówią,cidwajpoeci,otóŜ,czytybyśtopiękniej
potrafiłwyjaśnić,czyteŜzwieszczkówktoś,ztychlepszych?
ION.Ktośzwieszczków.
SOKRATES.Agdybyśtybyłwieszczkiem,toprawda,Ŝegdybyśumiał
wyjaśniaćpowiedzeniapodobne,topotrafiłbyśteŜiodmiennepowiedzenia
wykładać?
ION.Oczywiście,Ŝetak.
CSOKRATES.WięcczemuŜjesteśtęgitylkowHomerze,awHezjodzienie,
aniwinnychpoetach?CzyHomermówioczymśinnymniŜwszyscyinni
poeci?CzyŜnieowojnieopowiadaduŜoiotym,jakobcujązesobąludzie
dobrzyiźli,tacy,którzynicnieumieją,iktórzycośumiejąiobogach,
jakobcująjednizdrugimiizludźmi,jaktomiędzynimibywaicosięw
niebiedzieje,acowHadesieinarodzinybogówibohaterów.CzyŜnieto
sąrzeczy,któreHomerwziąłzaprzedmiotswojejpoezji?
Strona2
ION.PrawdęmówiszSokratesie.
Platon
IIISOKRATES.WięccóŜ?CzyinnipoecinieOtymsamymśpiewają?
ION.Tak,Sokratesie,alenietaksamOśpiewająjakHomer.
SOKRATES.Jakto?Gorzej?
ION.Znaczniegorzej.
SOKRATES.AHomerlepiej?
ION.O!Lepiej;naZeusa!
SOKRATES.Prawda?Ionieukochanagłowo,kiedyoliczbachmówiwielu
ludzi,ajedenznichnajlepiejtoprzecieŜktośpoznatego,co
najlepiejmówi?
EION.Przyznaję.
SOKRATES.Aczytensam,któryiźlemówiących,czyktośinny.
ION.Tensam,przecieŜ.
SOKRATES.Prawda?Tojestten,któryposiadasztukęarytmetyki?
ION.Tak.
SOKRATES.AcóŜ,kiedywielumówiozdrowotnychpokarmach,jakieteŜsą,
ijedenmówinajlepiej,toczywtedyktośinnypoznasięnatym,który
mówinajlepiej,Ŝeonnajlepiejmówi,aznowuktośinnynatym,cogorzej,
Ŝegorzejmówi,czyteŜzrobitojedenitensam?
ION.OczywistaprzecieŜ,Ŝejedenitensam.
SOKRATES.KtóŜtakijakonsięnazywa?
ION.Lekarz.
SOKRATES.Prawda?Wnagłówkusobienapiszemy,Ŝejedenitensampozna
532sięzawsze,kiedywieluludzimówiojednymitymsamym,ktomówidobrzei
ktoźle.Albo,jeślisięniepoznanatym,ktoźlemówi,tooczywiściei
natymsięniepozna,ktodobrze;tensamprzecieŜtemat.
ION.Takjest.
SOKRATES.Prawda?Typowiadasz,ŜeHomeriinnipoeci,wśródktórych
jestiHezjod,iArchiloch,mówiąojednymitymsamym,chociaŜniewten
samsposób;jedenmówidobrze,adrudzygorzej.
ION.Iprawdęmówię
SOKRATES.Prawda?JeŜelitego,codobrzemówi,znasz,topowinienbył
Bpoznaćsięinatych,którzygorzejmówią,Ŝemówiągorzej?
ION.Zdajesię,Ŝetak.
SOKRATES.Nieprawda,przyjacielu;jeŜelipowiemy,ŜeIonjestrównie
tęgiwHomerze,jakwinnychpoetach,niepobłądzimy,boonsięisam
zgadza,Ŝejedenitensamczłowiekbędziewsamrazodpowiednimsędzią
wszystkich,którzymówiąojednymitymsamym,apoeciprawiewszyscy
robiąwłaśnietosamo.
IVION.WięccóŜtomoŜebyćzaprzyczyna.Sokratesie,Ŝeja,kiedyktośo
innympoecierozmawia.tonawetnieuwaŜam;niemogęanidwóchsłów
Cdorzucić,októrychwartobybyłomówićwięcjapoprostuzasypiam,a
jaktylkoktośwspomniHomera,natychmiastsiębudzęiuwaŜam,imamduŜo
dopowiedzenia?
Strona3
Platon
SOKRATES.Tonietrudnozgadnąć,przyjacielu.KaŜdypojmie,Ŝeumiejętnie
inapodstawiewiedzymówićoHomerzeniepotrafisz.Bo,gdybyśumiał
robićtoumiejętnie,topotrafiłbyśmówićiowszystkichinnychpoetach;
wszystkotoprzecieŜpoetyka.Czynie?
ION.Tak.
DSOKRATES.Prawda?Jeśliktośweźmieiinnąjakąkolwieksztukęjakocałość,
toprzecieŜistniejetasamametodabadaniakaŜdej.Ajakjatorozumiem,
chceszposłuchać,Ionie?
ION.AleŜtak,naZeusa,Sokratesie;chcę;bardzochętniesłuchamwas
mędrców.
SOKRATES.Cieszyłbymsiębardzo,gdybytobyłaprawda,Ionie.Alemędrcy
toraczejwy;śpiewacyiaktorowieici,którychwypoematyśpiewacie.A
janicinnegoniemówię,tylkoprawdę;ot,jaktakisobieczłowiek,conic
Enieumie.PrzecieŜito,ocomcięterazpytał,zobacz,jakietomarnei
nieumiejętneidlakaŜdegoczłowiekanaturalne,commówił,Ŝejednojest
badaniekaŜdej,jeŜeliktośweźmiesztukęjakocałość.Weźmy,tak,na
rozum:malarskasztukaprzecieŜ,tojestpewnacałość.?
ION.Tak.
SOKRATES.Prawda?Imalarzywielujestibyłowieludobrychilichych?
ION.Oczywiście.
SOKRATES.AczyśtywidziałjuŜkogo,którybymówiącoPolygnocie,synu
Aglaofonta,znakomicieumiałwykazywać,coondobrzemaluje,aconie,ao
innychmalarzachmówićniepotrafi.I,kiedyktośrozbieradziełainnych
533malarzytenśpiiniemagłosuiniepotrafiswoichtrzechgroszy
dorzucić,akiedytrzebaoPolygnocie,czyinnym,jakimchcesz,
malarzujednymjedynym,zdaniewypowiedzieć,onsiębudziiuwaŜaidobrze
wie,comapowiedzieć?
ION.Nonie,naZeusa;przecieŜnie.
SOKRATES.CóŜtedy?Aorzeźbiarstwie;juŜeśkiedyświdziałtakiego,co
tęgijestwwykładziepracDedala,synaMetiona,czyEpeijosa,syna
Panopeusa,czyTeodorazSamos,czyinnegojakiegośrzeźbiarzajednego
Bjedynego;powie,codobrzezrobione,aconie;akiedymowaodziełach
innychrzeźbiarzy,onjestwkłopocieizasypia,boniemanicdo
powiedzenia?
ION.NienaZeusaitakiegomniewidział.
SOKRATES.Apewnie;imniesiętakzdaje,Ŝeizesztukągrynaflecietak
samoinakitarzeiześpiewemprzykitarzeibezkitarynigdyśnie
Cwidziałczłowieka,którydoskonaletłumaczyiomawiaOlimposaiTamyrasa,
alboOrfeusza,czyFemiosa,śpiewakazItaki,aoIoniezEfezumówićby
niepotrafiłinieumiałbyodsiebiedorzucićsłówka,powiedzieć,coteŜ
ondobrześpiewa,aconie.
ION.]acinatoniepotrafięodpowiedzieć,Sokratesie,tylkoztegosobie
samprzedsobązdajęsprawę,ŜeoHomerze,tojanajpiękniejzewszystkich
mówięimamcoiwszyscyinnipowiadają,Ŝejaonimpiękniemówię,ao
innychtonie.Więczobaczto,cotojesttakiego?
VSOKRATES.]awidzę,Ionie,izaczynamciwyjaśniać,cotojest,według
Dmegozdania.Tojestto,Ŝetynieposiadaszsztuki,którabycipozwalała
dobrzeipiękniemówićoHomerze,jakprzedchwiląpowiedziałem;tylkow
tobiemieszka,jakaśboskasiła,któracięporuszatak,jakwtymkamieniu
któryEurypidesmagnetytemnazwałaszerokiekołazwągoHerakleiskim.
OtóŜtenkamieńnietylko,ŜesamprzyciągapierścionkiŜelazne,ale
jeszczetakąsiłęwniewprowadza,Ŝemogąznowutosamorobić,coten
Ekamień:innepierścionkiprzyciągaćtak,Ŝenieraz,bywa,długiłańcuchna
Strona4
Platon
nimzwisazŜelazekipierścienipozczepianych,jednezdrugimi.A
wszystkichtychkawałkówsiłazawisłaodowegokamienia.Takimuza
sprawia,Ŝebógwkogośwstępuje;przezniąnaprzód,azapośrednictwem
tych,wktórychbógnaprzódwstąpił,tworzysięizwisaodnichdługi
łańcuchinnychentuzjastów.Bowszyscypoeci,którzydobrewierszepiszą,
nieprzezumiejętnośćtorobią,nieprzezsztukę:tylkobógwnich
wstępujeioniwzachwyceniuwszystkietepięknepoematymówią,a
534pieśniarzedobrzytaksamo:Jakkorybancinieprzyzdrowychzmysłach
tańczą,takipieśniarzenieprzyzdrowychzmysłachpięknepieśni
oweskładają,tylko,kiedyjedenzdrugimwpadniewharmonięiwrytm,w
rodzajszalu,wzachwycenietojuŜ,jakowebachantki,miódimlekoz
rzekczerpiąwzachwycie,aprzyzdrowychzmysłachnie;takipieśniarzy
duszasamatorobi,coichustamówią.PrzecieŜmówiąnampoeci,Ŝez
Bmiodopłynnychźródełipojakicheśogrodachmuzidolinachzbierająpieśni
iprzynosząjenam,jakpszczoły;ioniteŜtaklatają.Iprawdęmówią.Bo
tolekkarzecztakipoetaiskrzydlata,iświęta.Anieprędzejpotrafi
cośzrobić,zanimbógwniegoniewejdzie,zanimzmysłówniestraciinie
pozbędziesięrozumu.Jakdługomatenmajątek,niepotrafiŜadenczłowiek
byćpoetą,niwieszczem.Zatemtoniejesttwórczośćnaumiejętności
oparta,kiedymówiąwielepięknychrzeczyotymczyowym,jaknaprzykład
CtyoHomerze;tylkozboŜejłaskitojednokaŜdyładnierobićpotrafi,do
czegomuzagopopchnie;jedendytyrambypisze,drugipochwały,tamten
chórymimiczne,tenheksametry,aówjamby.PozatymnicniewartkaŜdyz
nich.ImtegoprzecieŜniedyktujesztuka,tylkosiłabóstwa,boprzecieŜ,
gdybyojednejrzeczyumielimówićumiejętnie,umielibyteŜowszystkich
innych.
DAdlategoimbógrozumodbieraiuŜywaichdoswejposługiiwieszczówi
wróŜbitówboskich,abyśmy,słuchając,wiedzieli,Ŝetonieonisamimówią
tebezcennerzeczy;nieci,którychrozumodszedł,tylkobógsammówii
przeznichsiędonasodzywa.
AnajwiększymświadectwemtegosłowaTynnichoszChalkidyki;nigdyŜadnego
poematunienapisał,októrymbywartowspomnieć,tylkotenjedenpean,
którywszyscyśpiewają,bodajŜenajpiękniejszyzewszystkichpieśni;tak
poprostu,jaksampowiada:muzytenhymnwynalazły.Tutajnam,uwaŜam,
Enajlepiejbógwskazuje,Ŝebyśmyniewątpili,jakoiŜnieludzkiesąowe
pięknepoematyinieodludzipochodzą,aleboskiesąiodbogów.Apoeci
niesąniczymwięcej,tylkotłumaczamibogówwzachwyceniu;kaŜdegojakiś
bógwzachwytwprawia.Towłaśniechciałpokazaćbóg,kiedyprzezusta
535najlichszegopoetynajpiękniejsząpieśńwyśpiewał.CzyŜniemyślisz,Ŝe
prawdęmówię,Ionie?
ION.Tak,naZeusajatak.Jakośmniesłowamitakzasercechwytasz,
Sokratesie,imamwraŜenie,ŜetozboŜejłaskitaknamdobrzypoecisłowa
bogówtłumaczą.
VISOKRATES.Prawda?Wyznowuśpiewacy,poetównamtłumaczycie?
ION.Itoprawda,comówisz.
SOKRATES.Więcjesteścietłumaczamitłumaczów?
ION.Zewszechmiar.
SOKRATES.Czekajno,atomiteŜpowiedz,Ionie,aniekryj,ocokolwiek
Bbymcięzapytał.Kiedytakdobrzewierszemówiszinajwięcejstrachem
przejmujeszwidzów,albooOdyseuszuśpiewasz,jaknaprógdomuwskakuje,
zjawiasięnagleprzedzalotnikamiistrzaływysypujepodnogialboo
Achillesie,jakgodzinaHektora,albocośztychłzawychrzeczyolosach
AndromachylubHekaby,czyPriamaczytywtedyjesteśprzytomny,czyteŜ
wychodziszzsiebieigdzieśtamprzytym,mawraŜenietwojadusza,Ŝe
jest,oczymśpiewaszwłaśnie;bógwniejsiedzi,arzeczsiędziejena
CItace,czywTroi,czygdzietamindziejpoematsięrozgrywa?
ION.Wieszjakeśtymijasneświadectwopowiedział,Sokratesie;nie
skryję;wszystkocipowiem:kiedymówięcośsmutnego,tomisięoczyłzami
napełniają;ajakcośstrasznego,okropnego,tomiwłosydębemnagłowie
stajązestrachu,aserceskaczetakmocno!
Strona5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin