Eksternistyczne - arkusz zadań gimnazjum.pdf

(118 KB) Pobierz
91638414 UNPDF
Gimnazjum – przykładowe zadania
1. (I.1) 2 pkt.
Zanieczyszczenia powietrza to jeden z największych problemów cywilizacyjnych. Spośród
podanych w nawiasach pojęć wybierz prawdziwe (podkreśl).
A. Kwaśne deszcze są spowodowane emisją (metanu, tlenków azotu, pyłów) do atmosfery.
B. Dziura ozonowa jest (przyczyną, skutkiem) nowotworów skóry.
C. (Tlenek siarki, para wodna, azot) nie jest składnikiem czystego powietrza.
D. Najczystszym paliwem jest (gaz ziemny, drewno, wodór).
2. (I.1) 1 pkt.
Wskaż zdanie fałszywe:
A. Magnez jest aktywnym metalem.
B. Azot nie podtrzymuje palenia.
C. Woda jest substancją prostą.
D. Powietrze jest mieszaniną różnych substancji.
3. (I.2) 2 pkt.
Z podanych pojęć wybierz dwa, które dotyczą zastosowania izotopów promieniotwórczych:
lampy kwarcowe, elektrownie jądrowe, czujniki dymu, preparaty do udrażniania rur,
defektoskopy,nawozy sztuczne.
I : ......................................................
II : ...............................................................
4. (I.3) 1 pkt.
Wskaż zdanie prawdziwe:
A. Atom jest najmniejszą, niepodzielną częścią materii.
B. Dyfuzja to rozpad atomu na pierwiastki.
C. Cząsteczka składa się z atomów.
D. Układ okresowy pierwiastków składa się z poziomych grup i pionowych okresów.
5. (I.4) 1 pkt.
Jednostką masy atomowej jest:
A. 1 g
B. 1 u
C. 1 kg
D. 1 mol
6. (I.5) 2 pkt.
W podanym równaniu reakcji glinu z tlenem:
4 Al + 3 O 2 = 2 Al 2 O 3
a) suma współczynników stechiometrycznych wynosi .......................................
b) substratami są: ...............................................................................................
91638414.007.png
7. (I.5) 1 pkt.
Która z podanych przemian nie jest reakcją chemiczną?
A. Wrzenie wody;
B. Spalanie zapałki;
C. Kwaśnienie mleka;
D. Wybuch bomby.
8. (I.6) 1 pkt.
Mieszaninę wody z piaskiem i solą, którą spotykamy na nadmorskich plażach, można rozdzielić na
składniki, korzystając kolejno z następujących metod:
A. 1) destylacja, 2) odparowanie;
B. 1) sączenie, 2) odparowanie;
C. 1) odparowanie, 2) sączenie;
D. 1) dekantacja, 2) destylacja.
9. (I.7) 2 pkt.
W czterech probówkach, przedstawionych na rysunku, sprawdzano szybkość rozpuszczania tej
samej soli w wodzie:
A.
B.
C.
D.
Najszybciej rozpuści się sól w probówce ............................................................. .
Szybkości rozpuszczania soli w probówkach ................... i ......................... będą takie same.
10. (I.8) 1 pkt.
Który z podanych zbiorów substancji zawiera wyłącznie elektrolity?
A. chlorek sodu, glukoza, etanol, wodorotlenek wapnia;
B. kwas solny, woda, chlorek sodu, etanol;
C. chlorek sodu, kwas solny, wodorotlenek wapnia, glukoza;
D. chlorek sodu, wodorotlenek wapnia, kwas solny, siarczek potasu.
91638414.008.png 91638414.009.png
 
11. (I.8) 3 pkt.
Uzupełnij tabelę ilustrującą zabarwienie wskaźników w roztworach o różnych odczynach.
Odczyn roztworu
Wskaźnik – zabarwienie
Oranż metylowy
Fenoloftaleina
Papierek uniwersalny
kwaśny
czerwone
obojętny
żółte
zasadowy
malinowe
12. (I.9) 1 pkt.
Głównym składnikiem szkła jest:
A. Węglan wapnia;
B. Tlenek krzemu;
C. Wodorotlenek sodu;
D. Tlenek ołowiu(II).
13. (I.10) 2 pkt.
W pracowni na półce znajdują się butelki z następującymi cieczami: etanol, kwas solny, octan
etylu, kwas octowy, heksan, glicerol, woda.
Alkoholami są następujące z nich: ...................................................................................................... .
Do związków organicznych nie należą: ............................................................................................. .
14. (I.10) 1 pkt.
Podaj wzór sumaryczny i nazwę dowolnego cukru prostego.
................................................................................................................................................................
15. (I.10) 2 pkt.
Przeprowadzono następujące doświadczenie:
Do probówki zawierającej wodę wrzucono karbid (węglik wapnia). Probówkę zamknięto korkiem z
rurką odprowadzającą, której drugi koniec zanurzono w roztworze KMnO 4 .
Podaj jedno spostrzeżenie (obserwację) i jeden wniosek z tego doświadczenia.
Obserwacja: ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Wniosek: ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
16. (I.11) 1 pkt.
Azotan(V) potasu, zwany potocznie saletrą indyjską, znalazł zastosowanie jako:
A. Lek
B. Nawóz sztuczny
C. Środek ochrony roślin D. Rozpuszczalnik
91638414.001.png
17. (II.1) 2 pkt.
Przeprowadzono doświadczenie, którego elementem było spalenie wstążki magnezowej. W wyniku
tego procesu otrzymano biały proszek.
Podaj jeden wniosek z tego doświadczenia: ........................................................................................ .
Napisz równanie reakcji: ..................................................................................................................... .
18. (II.2) 2 pkt.
Rysunek przedstawia wzór półstrukturalny witaminy C (kwasu askorbinowego).
Ustal wzór sumaryczny tej substancji i podaj ilość wszystkich atomów, z których składa się
cząsteczka.
Wzór sumaryczny: ..................................................................
Liczba wszystkich atomów: ....................................................
19. (II.3) 2 pkt.
Poniżej przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.
1
2
1
1 1,0
wodór
2
3 Li
6,9
lit
4 Be
9,0
beryl
3
11 Na
23,0
sód
12 Mg
24,3
magnez
4
19 39,1
potas
20 Ca
40,1
wapń
Korzystając z informacji umieszczonych w tabeli, uzupełnij zdania na temat budowy atomów:
1. Atom sodu posiada ................................ protonów w jądrze.
2. Liczba powłok elektronowych w atomie sodu jest taka sama jak w atomie ......................................
3. Atom sodu ma mniej elektronów walencyjnych, niż atom ............................................................... .
91638414.002.png 91638414.003.png 91638414.004.png 91638414.005.png 91638414.006.png
20. (II.4) 2 pkt.
Dane są przybliżone masy atomowe pierwiastków: M S = 32u; M O = 16u. Oblicz skład procentowy
tlenku siarki(VI).
Obliczenia:
Odpowiedź: ......................................................................................................................................... .
21. (II.5) 2 pkt.
Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu reakcji:
........... Fe 2 O 3 + ............. C → ............ CO 2 + .......... Fe
Do jakiego typu reakcji (analizy, syntezy czy wymiany) ją zaliczysz? ...............................................
22. (II.6) 1 pkt.
„Gwałtowny rozwój olbrzymich ilości glonów i sinic tzw. zakwity wody) które następnie masowo
obumierają mogą doprowadzić do uduszenia się większości organizmów wodnych, w szczególności
ryb, co w skrajnym przypadku może spowodować zanik bogatszego życia organicznego w zbiorniku.
(...)” (Źródło: pl.wikipedia.org).
Powyższy tekst opisuje następstwa zjawiska eutrofizacji. Jedną z jego przyczyn jest: .......................
................................................................................................................................................................
23. (II.7) 2 pkt.
Do 100 g wody dodano 25 g cukru. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Obliczenia:
Odpowiedź: ...........................................................................................................................................
24. (II.8) 2 pkt.
Po wrzuceniu kawałka sodu do wody z dodatkiem fenoloftaleiny zaobserwowano wydzielanie gazu
oraz zmianę barwy roztworu na malinową.
Napisz równanie reakcji i podaj nazwy produktów.
Równanie: ............................................................................................................................................
Produktami tej reakcji są: ......................................................... i ....................................................... .
25. (II.8) 1 pkt.
Wśród podanych równań reakcji otrzymywania chlorku potasu, reakcję zobojętniania przedstawia:
A. 2 K + Cl 2 → 2 KCl;
B. KOH + HCl → KCl + H 2 O;
C. 2 K + 2 HCl → KCl + H 2 ;
D. 3 KClO → 2 KCl + KClO 3 .
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin