The Illuminati Secret Space Vol.1 - Conquest of Space.txt

(55 KB) Pobierz
{1}{90}movie info: XVID  432x320 29.97fps 698.8 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{1352}{1573}�WIAT DUCH�W
{1801}{1873}PRZEBUDZENIE DUCH�W
{1885}{2097}NOWY FILM RE�YSERA "ILUMINATI" OSI�GALNY| WKR�TCE NA WWW.ENIGMATV.COM
{2136}{2354}KOD ROBAKA - TWOJE NAZWISKO I DANE| OSOBISTE S� ZAKODOWANE W TYM DVD
{4418}{4664}PISKI AUDIO MOG� BY� S�YSZANE PRZY |KILKU PIERWSZYCH ODTWORZENIACH |TEGO DVD - JEST TO NORMALNE.
{5008}{5182}- - -  AUSTRALIJSKIE NIEZALE�NE MEDIA  - - -
{6572}{6749}- SECRET SPACE - ILUMINATI. -|- DARK CONQUEST OF SPACE -
{6850}{6987}- - - CZʌ� PIERWSZA - - -
{7028}{7283}To jeden ma�y krok dla cz�owieka |ale wielki skok dla ludzko�ci...
{8390}{8491}�arliwy nazista...
{8913}{9038}Mamy niezidentyfikowany obiekt lataj�cy...
{9298}{9597}Czy to si� naprawd� wydarzy�o? Czy cz�owiek naprawd� |chodzi� po Ksi�ycu, tak jak Kennedy nakaza� wykona� to NASA?
{9838}{10100}Stwierdzili�my, �e dotrzemy na Ksi�yc w tej| dekadzie i zrobimy wiele innych rzeczy nie dlatego,| �e s� �atwe ale dlatego, �e s� trudne.
{10113}{10452}Zdj�cia Apollo 11 z l�dowania na Ksi�ycu by�y krytykowane za |to, �e wygl�daj� zbyt idealnie, zupe�nie tak jakby wykonano je| w telewizyjnym studio z reflektorami.
{10483}{10778}Bill Kaysing jest by�ym in�ynierem rakietowym kt�ry wykaza�,| �e pod Modu�em Ksi�ycowym powinien by�| krater uderzeniowy ale go nie ma.
{10791}{11462}Nagradzany tw�rca filmowy i fotograf David Percy napisa� ksi��k� |"Ciemny Ksi�yc" w kt�rej wykaza�, �e s�ynne zdj�cia z Apollo 11| by�y zrobione przy u�yciu wielu �r�de� �wiat�a, co� takiego nie| mog�oby si� zdarzy� gdyby ci astronauci byli na Ksi�ycu.
{11796}{12186}Jim Coolier - ameryka�ski badacz wykaza�, �e Modu� Ksi�ycowy| by� o wiele za ma�y by dw�ch astronaut�w w pe�nych kombinezonach| mog�o si� w �rodku porusza�.
{12254}{12784}Jim Coolier wierzy r�wnie�, �e niekt�re zdj�cia pokazuj�ce start |Modu�u Ksi�ycowego z powierzchni by� sfilmowane przy| u�yciu obracaj�cego si� modelu - takiego jakich hollywodzcy |specjali�ci od efekt�w u�ywaj� do dzi�.
{12841}{13384}Teraz, po raz pierwszy w filmie prezentujemy nowe dowody kt�re| dowodz�, �e przynajmniej niekt�re zdj�cia zrobione na powierzchni Ksi�yca| s� z ca�� pewno�ci� podrobione a co najmniej ci�ko zmanipulowane.
{13400}{13618}Do��czcie teraz do naszej podr�y | w poszukiwaniu prawdy - na Ksi�yc.
{14842}{15315}W tym filmie udowodnimy nie tylko ponad wszelkie w�tpliwo�ci,|�e wiele zdj�� NASA z misji ksi�ycowych to podr�bki|ale przebadamy te� motywy najwi�kszego k�amstwa| jakie rozpowszechniono na �wiecie.
{15334}{16002}O tym dlaczego NASA wci�� fingowa�a ksi�ycowe obrazy i fotografie,| dlaczego NASA przedstawi�a misje ksi�ycowe kt�re nie mia�y miejsca? |Odpwied� was zaskoczy, mo�na j� podsumowa� w dw�ch s�owach |- PIENI�DZE i UFO.
{16012}{16177}OFICJALNA FOTOGRAFIA UFO - NASA, APOLLO 11 1969
{16279}{16430}OFICJALNA FOTOGRAFIA UFO|LOT KAPSU�Y KOSMICZNEJ MERKURY - NASA
{16624}{16788}OFICJALNA FOTOGRAFIA UFO|NASA - MISJA GEMINI 1968
{16896}{17171}Zanim spojrzymy na motywy k�amstw na tak ogromn� skal� |sp�jrzmy na to sk�d pochodz� niekt�rzy naukowcy NASA.
{17211}{17315}ARCHIWALNE ZDJ�CIA Z III-ej RZESZY
{17645}{18172}Peenemunde w nazistowskich Niemczech, przez stulecia wojownicze |narody u�ywa�y prymitywnych rakiet jako wojennego or�a.| Chiny, Brytania i oczywi�cie hitlerowska Trzecia Rzesza - wszystkie| u�ywa�y rakiet by terroryzowa� swych wrog�w.
{18185}{18570}Werner Von Braun by� oficerem SS i naukowcem rakietowym, |jego ekipa z Peenemunde zaprojektowa�a pierwszy pocisk| Cruise: V-1 Doodle Bug (Paskudny Robal).
{19134}{19258}"SZWADRON MOSQUITO" - 1968
{19639}{19974}Rakieta V-2 by�a poprzednikiem rakiety SATURN V kt�ra| przypuszczalnie mia�a zabra� cz�owieka na Ksi�yc.
{20039}{20427}Pod koniec II-ej wojny �wiatowej ameryka�ski rz�d by� |zdesperowany by po�o�y� r�ce na nazistowskiej broni rakietowej| kt�ra sia�a zam�t po�r�d niewinnych obywateli Brytanii.
{20447}{21079}Ameryka�ski rz�d uruchomi� Projekt Spinacz kt�ry w tajemnicy zmieni� |akta zbrodniarza wojennego Wernera Von Brauna i jego koleg�w,| akta kt�re opisywa�y tych oficer�w SS jako oddanych nazist�w |by�y zmienione na NIE oddani nazi�ci.
{21088}{21476}Werner Von Braun, jego ekipa i o�rodek rakietowy w Peenemunde| kt�ry terroryzowa� Europ� Wschodni� by� przetransportowany |do USA, zlokalizowany, zmagazynowany i uruchomiony.
{21487}{21656}NAZISTOWSCY NAUKOWCY I OFICEROWIE SS |UGOSZCZENI PRZEZ RZ�D USA - 1946
{21772}{21931}NAZISTOWSKA TAJNA BAZA RAKIETOWA|NIEMCY - 1944
{21950}{22613}Wkr�tce sta�o si� jasne, �e nazi�ci mieli tajny program kosmiczny w| Peenemunde i Nordhausen. Statek HAUNEBU u�ywa� alternatywnych |system�w nap�du takich jak SI�A VRIL - mo�liwe, �e by�y |skopiowane z rozbitych lataj�cych talerzy obcych.
{22800}{23365}Prescott Bush by� dziadkiem obecnego Georga W. Busha, podczas pracy |w Banku Ameryki i dla �ydowskich Braci Warburg na Wall Street  |Prescott Bush pom�g� zaaran�owa� wielkie po�yczki dla Trzeciej Rzeszy.
{23421}{23928}Naukowcy kosmiczni Trzeciej Rzeszy u�ywali �ydowskich wi�ni�w jako| niewolnik�w do budowy gigantycznych podziemnych baz i do budowy| rakiet V-2 kt�re terroryzowa�y Europ� w 1944-tym i 1945-tym.
{23953}{24346}W Nordhausen i w innych miejscach w Niemczech i Austrii |Werner Von Braun i jego ekipa in�ynier�w z SS wybudowa�a| ogromne laboratoria i fabryki rakiet.
{24407}{24754}Wn�trze ca�ej g�ry zosta�o usuni�te by pomie�ci� |tajny o�rodek kosmiczny kt�ry liczy� nie mniej ni� |milion st�p kwadratowych (300 tys. m. pow,).
{24765}{25137}To tutaj w Nordahausen, w �ci�le tajnych podziemnych| bazach  wielka liczba eksperymentalnych statk�w rakietowych| i kolistych lataj�cych dysk�w zosta�o opracowana.
{25413}{26181}Prototyp statku V-7 by� zasilany przez silniki wyprodukowane przez |BMW, V-7 u�ywa� dwunastu silnik�w BMW 028 nap�dzanych helem,| wynaleziono radykalne kszta�ty kad�ub�w kt�re doprowadzi�y p�niej| do opracowania samolot�w stealth i pocisk�w Cruise.
{27196}{27515}Trzecia Rzesza by�a nowym kr�lestwem, rodzajem Nowego Porz�dku |�wiata, kr�lewskie i arystokratyczne elity wspiera�y nazist�w na| wszystkie sposoby, i faktycznie to owe elity kontrolowa�y nazist�w.
{27660}{27955}Werner Von Braun dok�adnie studiowali fotografie UFO| zrobione w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Rosji.
{27978}{28101}UFO - BERLIN, NIEMCY 1935
{28245}{28368}UFO - HAMBURG, NIEMCY 1928
{28548}{28677}UFO - WESTFALIA, NIEMCY 1923
{28779}{28944}UFO -DANZIG (GDA�SK),|NIEMCY 1927 - OBECNIE POLSKA
{28997}{29126}UFO - FRANKFURT, NIEMCY 1922
{29218}{29375}UFO - BREMERHAFEN, NIEMCY 1928
{29574}{29720}UFO - HAMBURG, NIEMCY 1918
{29819}{29944}UFO - NIEMCY 1930
{30168}{30304}UFO - AVEGNO, SZWAJCARIA 1932
{30410}{30503}UFO NAD JEZIOREM HALLWILER, SZWAJCARIA
{30532}{30664}UFO SFOTOGRAFOWANE W SZWAJCARII
{30794}{30919}UFO - BELVEDERE, SZWAJCARIA
{30980}{31103}UFO - ALLGAU, NIEMCY
{31259}{31399}UFO - PHILLIPSTEIN, NIEMCY
{31560}{31715}UFO - MINDELHEIM, NIEMCY
{31839}{31934}UFO SFOTOGRAFOWANE W AUSTRII
{31955}{32117}UFO SFOTOGRAFOWANE W SZWAJCARII
{32405}{32950}Te niezidentyfikowane obiekty lataj�ce zainspirowa�y rozw�j| nazistowskich lataj�cych dysk�w. Po II-ej wojnie �wiatowej |podziemna baza w Nordhausen zosta�a odbudowana na pustyni |Mojave w miejscu kt�re znamy teraz jako Strefa 51.
{32984}{33218}Mamy niezwyk�y widok, jestem kompletnie| zaskoczony tak jak i pan Anthony Hilder.
{33262}{33765}Jest to przyk�ad jednego z wielu obiekt�w widywanych |regularnie w Las Vegas, bardzo jasny obiekt kt�ry w |zasadzie unosi si� tylko nad Las Vegas o  5:30 rano.
{33777}{34160}Mamy tu cylindryczny obiekt, statek kt�ry jak wierzymy| mo�e by� jakiego� rodzaju platform� obserwacyjn�.
{34176}{34339}AMATORSKIE ZDJ�CIA TAJNEJ PODZIEMNEJ BAZY
{34431}{35187}Masa dowod�w wskazuje na to, �e program kosmiczny kt�ry widzimy| w wiadomo�ciach, w postaci kt�r� obserwujemy przez par� ostatnich |dekad istnieje w�a�ciwie tylko tam jako film dla ukrycia prawdziwego| programu i bada rzeczy o kt�rych ci go�cie wiedz�, �e ju� tam s�.
{35207}{35876}I ta ukryta agenda ma zaawansowan� wiedz� kt�rej og� ludzi nigdy| nie s�ysza� i ta wiedza jest przekazywana wybranym, tym kt�rzy| zostali wybrani by mie� te informacje i przekazywa� je poprzez |pokolenia - to, agend� �wiatowej kontroli i te wszystkie rzeczy.
{35889}{36318}I wtedy mamy film dla ukrycia tego wszystkiego i film jest oficjaln� |wersj� wydarze� wy�wietlan� w telewizji, sprzedaj� przykrywk�| by ukry� co si� naprawd� dzieje - nie tylko w znaczeniu programu |kosmicznego ale we wszystkich obszarach naszego �ycia.
{36330}{36692}Znaczy - nie ma bardziej klasycznej przykrywki ni� |"bro� masowego ra�enia, musimy tam jecha� i ich dopa��!",| i teraz wyra�nie widzimy, �e to by�a przykrywka, |je�li masz m�zg to mog�e� to widzie� ju� przedtem.
{36704}{37202}Napisa�em w jednej z moich ostatnich ksi��ek "Opowie�ci z p�tli |czasowej", �e patrzymy na Czwart� Rzesz� i doda�em, �e jest to| tylko kontynuacja Trzeciej kt�ra nigdy si� nie sko�czy�a.
{37215}{37629}Ludzie nie maj� poj�cia, og� populacji - poniewa� nikt im |nie m�wi, o fundamentalnych po��czeniach pomi�dzy nazistami,| ludzie my�l� " o, nazi�ci odeszli" i ameryka�sk� administracj�.
{37641}{38384}Po pierwsze nazi�ci byli finansowani z Brytanii i Ameryki, jak to si� sta�o,| �e zarabiali na beczkowozach podczas Republiki Weimarskiej i Niemcy| prze�ywa�y ekonomiczn� katastrof� a kilka lat p�niej mieli maszyny| wojenne kt�re podbi�y �wiat. Jak do tego dosz�o - ktokolwiek pyta�?
{38415}{39107}Wi�c spytajmy rodzin� Bush�w poniewa�..., i to nie tylko ja, inni badacze |te� do tego doszli, np. John Loftus kt�ry prowadzi Muzeum Holocaustu| na Florydzie, �e Prescott Bush - dziadek obecnego prezydenta |by� g��wnym zarz�dc� imperium Harrimana w Ameryce.
{39120}{39688}I mieli sp�k� zwan� Union Banking Corporation - UBC kt�re| wsp�dzia�a�o z imperium stalowniczym cz�owieka z Europy nazwiskiem| Fritz Tyssen kt�ry by� okre�lony na Proce...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin