drgania_transport.pdf

(515 KB) Pobierz
Problem hałasu w środowisku pracy i życia człowieka
Materiały szkoleniowe z zakresu wspomagania
profilaktyki narażenia na drgania mechaniczne
w transporcie
Materiał opracowany w ramach Programu Wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w
Polsce do standardów Unii Europejskiej" etap II Część B: Program realizacji zadań w zakresie służb
państwowych: zadanie 05.4: Komputerowe wspomaganie profilaktyki narażenia na hałas i drgania w
środowisku pracy
Drgania mechaniczne są jednym z czynników fizycznych środowiska pracy
oddziałujących niekorzystnie na organizm człowieka. Powszechność ich
występowania powoduje, że bez uwzględnienia drgań nie jest możliwa wiarygodna
merytorycznie ocena parametrów środowiska pracy. Mimo rosnącej świadomości
dotyczącej szkodliwego oddziaływania drgań na człowieka oraz podejmowania
działań zmierzających do ich ograniczania nadal liczba osób narażonych na drgania
stanowi istotny odsetek zatrudnionych w różnych gałęziach gospodarki.
Jedną z sekcji gospodarki, w której mamy do czynienia z dużą liczbą szkodliwych
źródeł drgań jest transport. Specyficzną cechą tego sektora są bardzo długie czasy
ekspozycji na ponadnormatywne drgania miejscowe i ogólne. Najlepszym
przykładem takiego stanowiska pracy jest stanowisko kierowcy samochodu
ciężarowego przewożącego towar na długich trasach. Drgania, na które jest on
narażony są często drganiami o charakterze niskoczęstotliwościowym, szczególnie
trudnymi do wytłumienia – drganiami, dla których środki ochrony zbiorowej
charakteryzują się małą skutecznością, zaś z uwagi na specyfikę pracy środki
1
249348520.007.png
ochrony indywidualnej (rękawice antywibracyjne) nie mogą być stosowane.
Oczywiście kierowca samochodu ciężarowego jest tylko jednym z przykładów
stanowiska pracy w transporcie. W sektorze tym obsługiwane środki transportu są
często źródłami drgań mechanicznych o amplitudach znacznie przewyższających
drgania wytwarzany przez silnik ciężarówki. Należy podkreślić, że na drgania
mechaniczne w sektorze transportu narażeni są nie tylko kierowcy, ale również
pracownicy pełniący różne istotne funkcje pomocnicze jak,. np. mechanicy
samochodowi. Mimo wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w budowie środków
transportu nadal narażenie na drgania jest istotne i jest przyczyną problemów
zdrowotnych wśród pracowników tego sektora. Przedstawione w dalszej części
poradnika informacje dotyczące drgań mechanicznych (obejmujące zarówno
oddziaływanie drgań na organizm człowieka, jak i zasady pomiaru drgań i oceny
ryzyka zawodowego) mogą zostać wykorzystane w profilaktyce narażenia na drgania
mechaniczne na każdym stanowisku pracy sektora transportu.
Stan zagrożenia drganiami w środowisku pracy człowieka
Podstawowym źródłem danych dotyczących zagrożenia drganiami w środowisku
pracy jest opracowanie przygotowywane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny
(„Warunki pracy w 2004 r.”, „Warunki pracy w 2005 r.” i „Warunki pracy w 2006 r.”).
Rys. 1. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi w latach
2003 – 2006 (dla najczęściej występujących czynników).
2
249348520.008.png 249348520.009.png
Rys. 2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia drganiami mechanicznymi w 2006 roku według
sekcji gospodarki narodowej.
Z Rys. 1 wynika, że drgania mechaniczne (wibracja) jest szóstym pod względem
liczby zagrożonych pracowników czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. W 2006
roku na drgania mechaniczne było narażonych 18788 pracowników. W ostatnich
latach liczba pracowników zagrożonych drganiami mechanicznymi rosła.
Na Rys. 2 przedstawiono dane dotyczące zagrożenia drganiami mechanicznymi w
poszczególnych sekcjach gospodarki narodowej w 2006 roku.
Oddziaływanie drgań mechanicznych na organizm człowieka
Drgania mechaniczne przenoszone do organizmu człowieka mogą być szkodliwe i
przy długotrwałym narażeniu wywoływać zaburzenia, doprowadzając w konsekwencji
do trwałych, nieodwracalnych zmian chorobowych. Negatywne skutki oddziaływania
drgań zależą sposobu w jaki człowiek jest na nie eksponowany. W zależności od
miejsca ekspozycji rozróżniamy drgania ogólne i miejscowe.
Z drganiami miejscowymi mamy do czynienia, gdy narażenie na drgania
mechaniczne przenoszone do organizmu przez kończyny górne. Badania
epidemiologiczne wykazały ścisły związek przyczynowy między występowaniem u
pracowników zmian chorobowych a pracą w narażeniu na drgania miejscowe. Stąd
zespół tych zmian, zwany zespołem wibracyjnym, został uznany w wielu krajach, w
tym również w Polsce, za chorobę zawodową. Najczęściej rejestrowaną postacią
zespołu wibracyjnego jest tzw. postać naczyniowa, charakteryzująca się
zaburzeniami krążenia krwi w palcach rąk. Objawiają się one blednięciem opuszki
jednego lub więcej palców i stąd pochodzi jedno z potocznych określeń tej postaci
3
249348520.010.png 249348520.001.png
zespołu wibracyjnego jako „choroby białych palców”. Kolejne postacie zespołu
wibracyjnego to postać naczyniowa i postać kostno-stawowa, przy czym mogą
wystąpić też inne postacie mieszane.
Zmiany w układzie nerwowym powstałe na skutek działania drgań miejscowych to
głównie zaburzenia czucia dotyku, czucia wibracji, temperatury, a także dolegliwości
w postaci drętwienia czy mrowienia palców i rąk. Jeżeli narażenie na drgania jest
kontynuowane, zmiany pogłębiają się, prowadząc do obniżenia zdolności do pracy i
innych czynności życiowych.
Na drgania mechaniczne oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne
narażeni są głównie operatorzy ręcznych narzędzi stosowanych powszechnie w
sektorze transportu.
Negatywne skutki zawodowej ekspozycji na drgania o oddziaływaniu ogólnym
dotyczą zwłaszcza układu kostnego i narządów wewnętrznych człowieka. W układzie
kostnym chorobowe zmiany powstają głównie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
Niekorzystne zmiany w narządach wewnętrznych, pojawiające się na skutek
działania drgań ogólnych, są głównie wynikiem pobudzenia poszczególnych
narządów do drgań rezonansowych co może doprowadzić do pojawienia się
zaburzeń w ich czynnościach, a nawet w skrajnych przypadkach do mechanicznego
rozerwania narządów. Oprócz możliwości uszkodzenia narządów wewnętrznych,
drgania o działaniu ogólnym mogą wywoływać szereg innych zaburzeń i schorzeń w
organizmie ludzkim, takich jak zaburzenia narządu równowagi, zaburzenia czynności
mięśni i ścięgien, uszkodzenia stawów, pogarszanie się ostrości wzroku, zaburzenia
w układzie krwionośnym.
Na drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm są narażeni przede
wszystkim kierowcy, motorniczowie i maszyniści. W tych przypadkach drgania
przenoszone są do organizmu z siedzisk pojazdów przez miednicę, plecy i boki.
Należy jednak pamiętać, że zawodowa ekspozycja na drgania ogólne często dotyczy
też pracowników obsługujących w pozycji stojącej maszyny i urządzenia stacjonarne
eksploatowane w różnych pomieszczeniach pracy. Wówczas drgania przenikają do
organizmu pracownika przez jego stopy z drgającego podłoża, na którym
usytuowane jest stanowisko pracy, a skutki działania tych drgań są podobne jak
drgań transmitowanych z siedzisk. Omówione oddziaływania drgań na organizm
człowieka znalazły swoje odzwierciedlenie w obowiązującym wykazie chorób
zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w
sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w
sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych
oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. 2002, nr 132, poz. 1115) zespół
wibracyjny uznawany jest za chorobę zawodową. W rozporządzeniu wymieniono
trzy postacie tej choroby:
naczyniowo-nerwową,
kostno-stawową,
mieszaną: naczyniowo-nerwową i kostno-stawową.
4
249348520.002.png 249348520.003.png 249348520.004.png
Rys. 3. Dominujące choroby zawodowe w Polsce w 2006 r. – liczba stwierdzonych przypadków.
Dane dotyczące chorób zawodowych w Polsce gromadzone są w Centralnym
Rejestrze Chorób Zawodowych w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w
Łodzi. Na Rys. 3 pokazano liczbę przypadków stwierdzonych w Polsce w 2006 r.
chorób zawodowych. Prezentowane dane ograniczono do chorób o największej
zapadalności (13 z 27 jednostek chorobowych). Dane dla zespołu wibracyjnego
zaznaczono kolorem różowym. Z przedstawionych danych wynika, że w 2006 r.
stwierdzono 80 przypadków zespołu wibracyjnego co odpowiadało współczynnikowi
zachorowalności równemu 0,8. Liczba przypadków zespołu wibracyjnego
stwierdzanych w kolejnych latach systematycznie maleje (np. w 2003 r. stwierdzono
164 przypadki zespołu wibracyjnego).
Pomiary narażenia i podstawowe przepisy dotyczące oceny drgań
mechanicznych w środowisku pracy
Podstawowym parametrem służącym do przeprowadzenia oceny narażenia na
drgania zarówno miejscowe jak i ogólne są skuteczne wartości ważone przyspieszeń
drgań zmierzone dla kierunku x, y i z na stanowisku pracy przy wykonywaniu każdej
z wyodrębnionych (i-tej) czynności. Wartości zmierzonych przyspieszeń są
korygowane (ważone) przy wykorzystaniu odpowiedniej dla każdego rodzaju drgań
charakterystyki korekcyjnej (krzywej ważenia częstotliwościowego).
Dla drgań działających przez kończyny górne (Rys. 4) przyjęto następujące
oznaczenia skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań:
5
249348520.005.png 249348520.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin