Secret Space - 2 vol.3.txt

(18 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  640x480 25.0fps 330.1 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{60}{230}--- CZʌ� TRZECIA ---
{406}{673}Ponad 60% respondent�w odpowiedzia�o w| ankiecie CNN POLL w 1997, �e wierz� w to,| �e obcy kontaktowali si� z lud�mi.
{735}{911}W przybli�eniu 50% powiedzia�o, |�e my�li i� obcy porywali ludzi.
{944}{1126}80% wierzy, �e rz�d ukrywa co�| na temat kontakt�w z obcymi.
{1669}{1858}TALERZ LOLLADOFFA
{1913}{2232}W 1970-tych sceptyczny magazyn "Fortean Times" |twierdzi�, �e ten cz�owiek sfa�szowa� archeologiczny artefakt| kt�ry przypuszczalnie mia� by� odkryty w Nepalu.
{2243}{2871}S�ynny Talerz Lolladoffa mia�by mie� blisko 9 tysi�cy lat i pokazuje statek| w formie dysku i i ma�e obcego typu stworzenie stoj�ce przed nim. |Ten kontrowersyjny przedmiot jest albo podr�bk� albo jednym z najbardziej |oczywistych ostrze�e� z przesz�o�ci o tym, �e obcy odwiedzili Himalaje.
{3008}{3151}CHI�SKIE ROSWELL
{3162}{3563}Na przeciwleg�ej granicy Tybetu stoi �a�cuch g�rski |BAIAN KARA U�A kt�ry oddziela Tybet od komunistycznych |Chin, znaleziono tam ma�e szkielety z ponadmiarowymi czaszkami.
{3593}{3902}Plemiona z g�r Baian Kara U�a maj� szczeg�ow�| mitologi� w kt�r� wchodz� gwiezdne istoty i l�duj�ce |awaryjnie statki kosmiczne w odleg�ej przesz�o�ci.
{4182}{4712}Chi�ski archeolog CHI PU TEI poprowadzi� w ten obszar| ekspedycj� w 1948 i odkry� jaskinie kt�re mia�y wyryte |piktogramy pokazuj�ce mapy gwiezdne, Ksi�yc i Ziemi� |z kropkowanymi liniami pokazuj�cymi orbity tych planet.
{4776}{5090}Jadeitowe figurki znalezione w tym obszarze wykazuj�| niezwyk�e podobie�stwo do Szarych obcych zg�aszanych| na ca�ym �wiecie przez miliony ludzi.
{5176}{5291}Czy jest to szkielet obcego?
{5302}{5778}Ma�e szkielety z obco ukszta�towanymi czaszkami zosta�y |odkryte w 1938, szkielety by�y w grobach w pod�odze jaski�| kt�re mia�y �ciany pokryte gwiezdnymi mapami i piktogramami. |Groby le�a�y wzd�u� geometrycznych linii.
{5789}{6033}Po�r�d tych grob�w odkryto setki |okr�g�ych kamiennych talerzy kt�re| mia�y na sobie spiralne naci�cia.
{6044}{6467}Ka�dy kamienny dysk mia� w przybli�eniu 9 cali �rednicy| (23 cm) i mia� wyra�ne rowki wychodz�ce spiralnie |ze �rodka tarczy co czyni�o ka�dy dysk jakby |prehistoryczn� wersj� nagrania winylowego.
{6501}{7092}Znaleziono 716 kamiennych talerzy kt�re sta�y si� znane| jako Kamienie Dropa. W 1962 profesor TSUM UM NUI |z Akademii Bada� Prehistorycznych w Pekinie| przet�umaczy� grawerunki na Kamieniach Dropa.
{7105}{7537}Na Kamieniach Dropa by�a opisana historia lokalnego| plemienia kt�re twierdzi�o, �e 12 tysi�cy lat temu obcy |wyl�dowali awaryjnie w �a�cuchu g�rskim Baian i by�a to| najwyra�niej jedna z najmniej udanych inwazji obcych.
{7552}{7853}Gdy� zgodnie z legend� z Kamieni Dropa |obcy zostali zabici przez lokalnych wie�niak�w| z powodu ich nieludzkiego wygl�du.
{7935}{8216}WAND�INOWIE I WIRAKOCZA
{8842}{9540}Staro�ytna sztuka naskalna aborygen�w pokazuje wiele przyk�ad�w| obcego typu istot kt�re s� znane jako Wand�ina. Ka�dego roku ludzie| z plemion aboryge�skich podr�uj� w odleg�e cz�ci Zach. Australii i |odnawiaj� linie Wand�in kt�re s� znane jako Duchy-Stw�rcy Aborygen�w.
{9693}{9981}Przez odmalowywanie postaci aborygeni upewniaj� |si�, �e pami�� o tych stworzeniach Wand�ina| nigdy nie zostanie zapomniana.
{10120}{10270}KOSMONAUTA Z "KIMBERLEY" |I AUSTRALIJSKI WIRAKOCZA - GWIEZDNY B�G.
{10284}{10577}Fundacja Johna Bradshawa z Australii udokumentowa�a |setki staro�ytnych aboryge�skich malowide� naskalnych. |Wiele okaz�w pokazuje "Kosmonaut�w", Kr�gi Zbo�owe| i obiekty przypominaj�ce "Lataj�ce Talerze"...
{10590}{10810}Wi�c zrobi�em par� kopii niekt�rych z |najwa�niejszych przyk�ad�w malowide�| naskalnych z ca�ego �wiata.
{10823}{11370}I to jest kopia malowid�a odkrytego przez badacza| Josepha Bradshawa w 1800-nym i Fundacja Bradshawa |zrobi�a wspania�� robot� w znajdywaniu, kolekcjonowaniu |i ochronie ma�owide� w Zach. Australii.
{11383}{11956}I to malowid�o by�o reprodukowane w kilku ksi��kach, ostatnio w| ksi��ce Terry'ego Wilsona pt. "Tajemna historia kr�g�w zbo�owych" |i to jest dosy� przybli�ona kopia. Jest oczywiste, �e o wiele �atwiej| patrzy� na jego r�ne elementy gdy jest tak przemalowane.
{11971}{12439}Przypuszczam, �e najbardziej uderzaj�cym elementem |jest to co mo�na opisa� tylko jako kosmonaut� i| co oczywiste ma rodzaj kosmicznego he�mu z| rodzajem b�blowatego szczytu na jego g�owie.
{12450}{13057}I on wydaje si� patrze� w kierunku tego napowietrznego kszta�tu |kt�ry wydaje si� unosi� w powietrzu. Teraz, w centrum mamy |kszta�t kt�ry �atwo zinterpretowa� jako lataj�cy talerz, s� tu |r�wnie� okr�g�e, kuliste kszta�ty i te s� cz�sto znajdowane.
{13069}{13682}Te okr�g�e kuliste motywy s� cz�sto znajdowane w zwi�zku z innymi |motywami kt�re mo�na �atwo zinterpretowa� jako lataj�ce talerze.  |Tu wydaje si� by� jaka� faluj�ca �cie�ka kt�r� wiecie mog� by� ptaki| w oddali ale wydaje si� sugerowa� jakiego� rodzaju faluj�c� energi�.
{13711}{14446}I uciekaj�c od kosmonauty i tych powietrznych form - kul i tego UFO |s� tu wolabie lub kangury i tym co jest naprawd� fascynuj�ce s�| w prawym dolnym rogu dwie postaci - m�czyzny i kobiety kt�re |nie maj� rys�w aborygen�w, faktycznie maj� europejskie rysy.
{14459}{14915}I jest to dok�adnym lustrznym odbiciem tego co znajdujemy |po drugiej stronie Ziemi gdzie mamy postacie w malowid�ach |naskalnych sprzed wiecie tysi�cy lat, sprzed stuleci i stuleci| i stuleci i stuleci z lud�mi o europejskich rysach.
{14927}{15394}Wi�c w Kimberley w Australii w staro�ytnej erze na kt�r� s� datowane| te wszystkie malowid�a nie powinno by� �adnych europejczyk�w |w og�le i to samo mo�na powiedzie� o �rodkowej i P�d. Ameryce.
{15404}{15709}W �rodkowej i P�d. Ameryce te istoty kt�re znajdujemy |w staro�ytnej sztuce i w tym szczeg�lnym rejonie planety |s� zwane Wirakocza (Fenicjanie - Marsjanie wg. Icke'a).
{15734}{16042}I byli istotami z gwiazd, kt�rzy dali ludziom ze| �rodkowej i P�d. Ameryki wiedz� o matematyce,| astronomii i innych formach wiedzy.
{16059}{16648}I tutaj w Kimberley w Zach. Australii w staro�ytnej erze nie powinno| by� jakichkolwiek europejczyk�w w og�le. I wci�� odkrywamy| ten motyw istot o europejskim wygl�dzie, i ma on brod� i| rodzaj punkowej fryzury jak Johnnie Rotten z Sex Pistols.
{16662}{17282}Kobieta ma bardzo dziwnie wygl�daj�c� fryzur� kt�ra wygl�da |jak jaka� �redniowieczna czapka b�azna co jest bardzo dziwne |i wyraz na ich twarzach to zdumienie i strach i nawet trzymaj� r�ce,| albo ku czci tego kosmonauty albo w przera�eniu przed kosmonaut�.
{17318}{17787}Teraz, tym co jest naprawd� fascynuj�ce jest na ziemi poni�ej| lataj�cego talerza i kul spiralny motyw kt�ry wygl�da jak| pozosta�o�ci spiralnych grawerunk�w kt�re znajdujemy| w Irlandii i Szkocji na wielu tamtejszych monolitach.
{17800}{18306}Ta spiralna warstwa wydaje si� by� narysowana w perspektywie |i s�dz�, �e sugeruje i� jest tam kr�g zbo�owy i oczywi�cie wiemy,| �e jest wiele, wiele fotografii ma�ych kul �wiate� kt�re| faktycznie tworz� kr�gi zbo�owe.
{18324}{18920}I to mo�e by� jeden z najwa�niejszych dowod�w w ca�ym| obszarze badania kr�g�w zbo�owych. Teraz, kolejnym |bardzo, bardzo interesuj�cym punktem kt�ry odkry�em |jest to, �e ca�a scena jest otoczona przez w�a.
{18936}{19613}To jest g�owa w�a i idzie on naoko�o i jego ogon jest niemal |po�ykany (Ouruboros - w�� alchemii). Teraz, w�� jest wiecie| w wielu ksi��kach a ja kolekcjonuj� cholernie du�o ksi��ek i| w�� jest g��wnie uwa�any za symbol m�dro�ci w staro�ytnej erze.
{19644}{20210}I wiecie my�l�, �e kiedy po raz pierwszy zetkn��em si� z tym motywem |lata temu, my�la�em wiecie, �e jest to ca�kiem interesuj�ce bo kiedy |patrzymy na w�e a ja �yj� w gor�cym obszarze gdzie s� w�e nie uderzaj� |mnie szczeg�lnie jako super, bardzo, bardzo inteligentne stworzenia.
{20224}{20708}Z ca�� pewno�ci� maj� wybi�rczy rodzaj inteligencji przetrwania |ale nie uderzaj� mnie tak jak delfiny kt�re, wiecie kiedy| p�ywasz z delfinami mo�esz naprawd�, naprawd� powiedzie�,| �e s� to bardzo, bardzo, bardzo inteligentne stworzenia.
{20725}{21141}Tak wi�c przeprowadzi�em pewne badania i czyta�em o tym |jak ten motyw w�a reprezentuje m�dro�� i wiedz� powsta�| w staro�ytnym �wiecie i moje badania naprawd� doprowadzi�y| mnie do wniosku - wiecie by zrobi� ten film w ten spos�b.
{21157}{21716}Poniewa� to nie same w�e by�y wyobra�ane jako inteligentne |ale by� to gadzi aspekt ich istoty kt�ry by� ��czony z gadzimi lub |w�opodobnymi stworzeniami w legendarnych historiach planety Ziemi.
{21732}{22199}Postacie jak Quetzalqoatl w Meksyku kt�rzy przyni�s� cywilizacjom| Centralnej  i P�d. Ameryki wiecie - fantastyczn� wiedz� o gwiazdach.| Kolejne gadzie istoty takie jak Nu-Qua kt�ra by�a gadzi� bogini� |w staro�ytnych Chinach.
{22211}{22751}By� to ten motyw o tych gadzich istotach kt�re przyby�y| z gwiazd pe�ne wiedzy o genetyce i nauce kt�re p�niej| zosta�y wystylizowane i poprzez histori� dosz�y do punktu| gdzie w�� reprezentuje m�dro�� staro�ytnego �wiata.
{22890}{23033}Dynastie Maj�w ze staro�ytnego Meksyku |budowa�y piramidy powi�zane z gwiazdami...
{23045}{23203}Tak samo jak staro�ytni Egipcjanie Majowie| r�wnie� mumifikowali swoich zmar�ych...
{23240}{23372}MUZEUM ANTROPOLOGII|MIASTO MEKSYK, MEKSYK
{23499}{23668}Majowie twierdzili, �e ich ogromna wiedza o astronomii| zosta�a im dana przez gadziego Boga Gwiazd.
{23979}{24159}W wielu maja�skich artefaktach wyst�puj�| gadzie motywy i j�zyki jaszczurek.
{24547}{24751}Wiele figurek Maj�w trzyma kielichy  znane jako| "SITULA" , zawieraj� one DNA w "Wodzie �ycia".
{24798}{24971}Niekt�re rze�by pokazuj� humanoidy z |wyd�u�onymi czaszkami jak u obcych.
{25214}{25401}Tak jak staro�ytni Egipcjanie Majowie grzebali| swoj� elit� w zamkni�tych sarkofagach.
{25859}{26027}4 PA�DZIERNIK 1996 - MIASTO MEKSYK|UFO ZMIENIA SI� W "LATAJ�CEGO WʯA"
{26128}{26286}TO UFO ZOSTA�O SFILMOWANE W MEKSYKU| PRZEZ RUSLANA BUSTAMENTE
{26332...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin