Fenomen dotyku matki - Aneta Giczewska.pdf

(2346 KB) Pobierz
329673077 UNPDF
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU AXA „WSPIERAMY MAMY” • PUbLIKACJA bEZPłATNA
STYMULACJA SYSTEMU TAKTYLNEGO
I JEJ WPłYW NA ROZWÓJ
PSYCHORUCHOWY DZIECKA
329673077.004.png
STYMULACJA SYSTEMU TAKTYLNEGO i JEJ WPŁYW
NA ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY DZIECKA
329673077.005.png
WydaWca
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL
RedaktoR PRowadzący
Nina Bekasiewicz
autor
Aneta Giczewska
Koordynatorzy ProjeKtu
Wioletta Bartkiewicz
Katarzyna Mierzejewska
Majka Wojtanek
zdjęcia
Marek Zawadka
Rysunki
Janina Knap
KoreKta
Katarzyna Majewska
PRojekt i oPRacowanie gRaficzne
Franciszek Prusiecki
dRuk i oPRawa
Grais Wydawnictwo i Poligraia
Nakład 2000 egzemplarzy
ul. Radiowa 9/36
01–485 Warszawa
www.przyjaciel.pl
Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za zgodą redakcji
Warszawa, czerwiec 2008 roku
Projekt realizowany w ramach programu
329673077.006.png 329673077.007.png 329673077.001.png 329673077.002.png
Publikacja, którą macie przed sobą powstała
z myślą o rodzicach, którzy często zadają sobie
pytanie, w jaki sposób wspomagać prawidło-
wy rozwój swojego dziecka, jak je dotykać, jakie
proponować zabawy i ćwiczenia, aby wyzwalać
w nim naturalną aktywność?
sposobem na odreagowanie stresów pojawiają-
cych się w ciągu dnia.
Stymulacja systemu taktylnego, jako meto-
da terapeutyczna i neuroizjologiczna, zalecana
jest w rehabilitacji dzieci z różnymi wyzwaniami
rozwojowymi, od mikrouszkodzeń centralnego
układu nerwowego po poważne dysfunkcje neu-
rologiczne i zaburzenia procesów integracji senso-
rycznej. Stosowana jest także w pedagogice i psy-
chologii jako terapia wspierająca wszechstronny
rozwój dziecka. Jest chętnie wykorzystywana
przez nauczycieli w przedszkolach i ośrodkach
opiekuńczo-terapeutycznych, pedagogów i logo-
pedów jako sposób nawiązania kontaktu z dziec-
kiem, rozluźnienia i rozładowania napięć oraz jako
wstęp, czy wprowadzenie do dalszej pracy.
Dotyk najbliższej osoby gwarantuje zaspoko-
jenie podstawowej, fundamentalnej potrzeby od
chwili narodzin aż do śmierci – potrzeby miłości
i bezpieczeństwa. Sposób, w jaki rodzice dotykają
dziecko, oraz częstotliwość takiego kontaktu, ma
ogromny wpływ na samopoczucie i zdrowie ma-
łego człowieka.
Zaproponowana przeze mnie forma masażu,
nazwana stymulacją systemu taktylnego, będzie
doskonałą zabawą dla was i waszych dzieci, dostar-
czy dużo radości, a przy tym pozytywnie wpłynie
na rozwój malca. Stymulacja systemu taktylnego
stanowi zbiór łatwych i przyjemnych ćwiczeń ma-
jących na celu dostarczenie kontrolowanej ilości
bodźców sensorycznych, w szczególności dotyko-
wych i proprioceptywnych. Taka forma kontaktu
ma ogromne znaczenie dla rozwoju i daje wiele
korzyści zdrowotnych: stymuluje i rozluźnia mię-
śnie, poprawia funkcjonowanie wielu układów,
wpływa na poprawę samopoczucia i jest dobrym
Polecam tę publikację szczególnie rodzicom,
ale także nauczycielom i terapeutom oraz wszyst-
kim osobom interesującym się zagadnieniami
związanymi z neuroizjologią rozwojową. Mam
nadzieję, że będziecie po nią sięgać często i z du-
żym pożytkiem dla waszych dzieci i pacjentów.
Aneta Giczewska
329673077.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin