Kyun Ho Gaya Na CD2.txt

(38 KB) Pobierz
[0][20]{c:$0000ff}Subtitles downloaded by MiniSubDownloader (Zasysacz Napisow):|{c:$ff7070}{y:u}http://strong-gg.info
[20][38]{c:$0000ff}{s:22}Subtitles downloaded by MiniSubDownloader (Zasysacz Napisow):|{c:$ff7070}{s:26}{y:u}http://strong-gg.info||Diya...
[40][60]- Arjun, pu�� mnie.| - Dlaczego a� tak to prze�ywasz?
[60][70]Ja tylko �artowa�em.
[70][100]Przyjaciele robi� sobie dowcipy,
[110][130]ale nie wy�miewaj� si� z cudzych uczu�!
[130][170]Czy chocia� przez chwil� pomy�la�e�,| �e mo�esz kogo� zrani�?
[170][190]- Nie zrozumiesz tego.| - Diya, to nie tak...
[190][220]Arjun do dzi�| �mia�am si� z ka�dego twojego �artu,
[220][245]bo mnie uszcz�sliwia�y.
[250][280]Przywyk�am do tego,| �e ci�gle mi dokuczasz,
[280][314]bo nigdy nie by�o to dla mnie krzywdz�ce.
[350][394]Ka�dy �art ma granice, Arjun,| a ty dzisiaj j� przekroczy�e�.
[410][438]Diya, wys�uchaj mnie, prosz�.
[450][480]Nie mia�em poj�cia,| �e poczujesz si� dotkni�ta.
[480][529]- To by� po prostu g�upi �art, zaufaj mi.| - Zaufanie? Chyba �arujesz.
[530][571]Zaufanie, mi�o��,| te s�owa nic dla ciebie nie znacz�.
[590][632]Zawsze m�wi�e�,| �e nie znasz s��w "mi�o��" i "pora�ka".
[640][680]- O uczuciach te� nic nie wiesz.| - Ale "przepraszam" co� znaczy.
[680][715]- Naprawd�, bardzo mi przykro.| - Przykro?
[730][760]Diya, przepraszam...| Naprawd� i szczerze.
[760][790]Co jeszcze mog� powiedzie�?| Nie chcia�em ci� zrani�.
[790][800]Czego ode mnie chcesz?
[800][830]�ebym poszed� i powiedzia� wszystkim,| �e to by� tylko �art?
[830][840]Zrobi� to.
[840][860]Powiedzie� wszystkim,| �e nie kochasz Vinaya?
[860][870]Zrobi� to.
[870][914]Id� i powiedz wszystkim,| �e nie kocham Vinaya, tylko ciebie.
[990][1012]Tak, kocham ci�.
[1110][1128]Diya...
[1140][1158]Kiedy...?
[1190][1208]Jak?
[1250][1298]Niegdy nie pomy�la�em...| Nigdy nie patrzy�em na ciebie w ten spos�b.
[1430][1449]Mi�o��...?
[1460][1478]Ja?
[2510][2558]Nie zawsze wszystko idzie po naszej my�li.| Czasem dziej� si� rzeczy,
[2590][2623]kt�rych nigdy by�my sobie nie �yczyli.
[2660][2685]Mog� ci co� powiedzie�?
[2690][2727]Wys�ali�my twojemu ojcu propozycj� ma��e�stwa,
[2770][2810]ale ty chcesz po�lubi� kogo�,| kogo sama wybierzesz.
[2820][2852]Arjun chce, �eby�my wybrali za niego.
[2860][2886]Wybrali�my ciebie, Diya.
[2950][2977]Zaraz p�jd� i mu to powiem.
[3010][3030]Nie, ciociu,
[3030][3050]nie m�w nic Arjunowi.
[3050][3068]Dlaczego?
[3070][3097]Poniewa� on mnie nie kocha.
[3110][3150]Dla niego to, co by�o mi�dzy nami,| to tylko zabawa.
[3160][3194]�artujemy tylko z tych,| kt�rych kochamy.
[3210][3233]Dobrze znam Arjuna.
[3250][3285]On ci� kocha,| tylko jeszcze o tym nie wie.
[3330][3355]I nigdy si� nie dowie.
[3390][3400]A co, je�li sie dowie?
[3400][3418]Wujaszek?
[3440][3461]Dawaj Charlie!
[3690][3722]Twarde to mas�o...| Gdzie jest Diya?
[3770][3806]- Pewnie w swoim pokoju.| - Co ci si� sta�o?
[3810][3833]Dobrze si� czujesz?
[3840][3881]- Wygl�dasz dobrze.| Diya nie b�dzie jad�a? Zawo�aj j�.
[3890][3915]Diyi nie ma. Wyjecha�a.
[3930][3948]Dok�d?
[3950][3968]Do domu.
[3970][3989]Tak nagle?
[4000][4026]Dlaczego?| Co si� sta�o?
[4040][4062]Jego si� zapytaj.
[4080][4090]Co si� sta�o?
[4090][4110]Dlaczego Diya wyjecha�a tak nagle?
[4110][4130]Co� nie tak?
[4140][4161]Czy to powa�ne?
[4170][4196]Chcesz o tym porozmawia�?
[4230][4263]W takim razie,| sam musisz to naprawi�.
[4380][4410]Diya, nie powinna�| odchodzi� w ten spos�b.
[4410][4451]Je�li kogo� kochasz,| nie mo�esz tak po prostu odej��.
[4470][4505]Nie, tato.| Sp�dzili�my razem tyle czasu...
[4510][4550]Gdyby mia�by si� we mnie zakocha�,| to ju� by si� sta�o.
[4550][4591]Czy to nie ty m�wi�a�,| �e mi�o�� nie potrzebuje czasu,
[4600][4627]�e wystarczy jedna chwila?
[4690][4726]Min�o tyle czasu,| a ta chwila nie nadesz�a.
[4740][4767]I ju� nie nadejdzie, tato.
[4770][4793]Ju� nie nadejdzie.
[5690][5711]Dawaj Charlie!
[5800][5833]Przepraszamy, Wujaszku!| Przepraszamy!
[5860][5884]O nie! Parth utkn��!
[5990][6018]Nie zadzierajcie z mistrzem!
[6020][6050]Ma�e n�dzne diabe�ki!| Nie zapominajcie, kim jestem!
[6050][6060]Jasne?
[6060][6070]Wiejemy st�d!
[6070][6094]Zbigli z pola bitwy!
[6140][6158]Nie�le.
[6160][6179]Zaskoczenie
[6180][6204]gwarancj� zwyci�ztwa!
[6350][6370]Parth, wsuwaj swoje p�atki!
[6370][6390]Nie chc� je��.| Boli mnie brzuch.
[6390][6408]Mnie te�.
[6420][6440]A reszta, dlaczego nie je?
[6440][6450]Nie jestem g�odny.
[6450][6475]- Ja te�.| - I ja te�.
[6480][6500]Prosz�, prosz�!| My�l�, �e s� sprytniejsi...
[6500][6535]C�, skoro nikt nie jest dzisiaj g�odny...
[6540][6578]To wielka szkoda,| bo te pyszne, ciastka z kremem
[6600][6630]b�d� musia� zje�� sam,| prawda, pani Filomeno?
[6630][6640]Zgadza si�.
[6640][6666]Chyba troch� zg�odnia�am.
[6670][6680]Czy�by?
[6680][6690]Ja te�.
[6690][6710]Ja te� chc� ciastko.
[6710][6740]- My�la�em, �e boli ci� brzuch.| - Ju� nie.
[6740][6783]Skoro nie ma ju� bol�cych brzuch�w,| to nie ma te� ciastek!
[6800][6820]- Co?| - To znaczy...
[6820][6845]�e znowu was nabra�em.
[6850][6870]Przesta�cie udawa�| i jedzcie �niadanie.
[6870][6890]To oszustwo!
[6890][6917]Ucz� si� od was, dzieciaki.
[7130][7152]Sk�d wy to macie?
[7160][7189]Diya przywioz�a nam z Mumbaju.
[7200][7230]- A dla mnie?| - Sorry, Wujaszku, sko�czy�y si�.
[7230][7260]- Niestety, Wujaszku.| - Przykro nam.
[7260][7298]Sprawd�cie,| na pewno jeszcze jaki� wam zosta�...
[7310][7328]Zobacz.
[7340][7371]- Jest jeden.| - Daj mi, prosz�...
[7380][7401]Tylko jednego.
[7490][7516]- Raz... Dwa...| - Trzy!
[7560][7590]- Wy �obuziaki!| - Dawaj Charlie!
[7710][7730]Jeste� niesamowity.
[7730][7750]Kiedy jestes razem z dzie�mi,| zachowujesz si� jak one.
[7750][7770]Jedyny spos�b,
[7770][7800]�eby si� do nich zbli�y�,| to by� jednym z nich.
[7800][7820]Mo�e, kiedy b�d� starsze,
[7820][7860]przypomn� sobie o mnie| i zachowaj� w sobie co� z dziecka.
[7860][7890]�ycie i tak jeszcze da im w ko��.
[7900][7919]To prawda.
[7920][7959]Gdy Ishaan odszed�,| zn�w otworzy�e� sierociniec...
[7960][8004]To nie sierociniec, tylko dom| dla dzieci, kt�re go nie maj�.
[8010][8044]Te dzieci wype�niaj� pustk� w moim �yciu.
[8090][8110]Dzisiaj ty musisz m�wi�.
[8110][8139]Dzieciom uda�o si� ci� uciszy�.
[8140][8160]- Cze��, tato.| - Cze��.
[8160][8180]- Dzie� dobry, Wujaszku| - Dzie� dobry, Diya
[8180][8210]- Co tak wcze�nie?| - Jedziemy na spotkanie plantator�w.
[8210][8252]- Spotkanie plantator�w?| - I musimy tam by� za 20 minut.
[8260][8278]Jed�my.
[8290][8310]- Na razie!| - Do zobaczenia!
[8310][8352]Malhotra, musz� przyzna�,| �e dzielna z niej dziewczyna.
[8370][8390]Nie za�ama�a si�.
[8390][8410]Nauczy�a sie tego od ciebie.
[8410][8450]Co by sie nie dzia�o,| zawsze patrzysz przed siebie.
[9320][9348]Arjun!| Sk�d si� tu wzi��e�?
[9370][9394]Czary-mary i jestem.
[9410][9447]Lepiej powiedz,| dlaczego wyjecha�a� bez s�owa?
[9480][9505]Co sie sta�o?| Idziemy?
[9530][9559]- Prosz�!| - Arjun, co to jest?
[9580][9620]To d�uga historia.| Jak ostatnio jecha�em poci�giem,
[9650][9697]To taki facet na stacji,| robn�� mi wszystkie rzeczy, masz pojecie?
[9840][9870]- Cze��, wujku!| - Arjun, co za niespodzianka!
[9870][9890]S� dwa rodzaje niespodzianek.
[9890][9936]Dzi�ki jednej si� u�miechasz,| dzi�ki drugiej - wr�cz przeciwnie.
[9950][9990]- Powiedz, kt�r� niespodziank� jestem?| - Oczywi�cie, �e pierwsz�!
[9990][10025]To dobrze,| bo po to w�a�nie przyjecha�em.
[10050][10109]Wujku, je�li dasz mi swoje b�ogos�awie�stwo,| obiecuj�, �e b�dziesz mia� pow�d do rado�ci.
[10110][10120]B�d� szcz�liwy!
[10120][10159]Jak mam by� szcz�liwy,| kiedy kto� obok nie jest?
[10190][10210]- Kto?| - M�j brzuch!
[10210][10240]Od rana nic nie jad�em.| Mo�emy co� zje��?
[10240][10266]Jasne, chod� na kolacj�.
[10480][10510]Czego szukasz tam,| w gwiazdach?
[10570][10593]Szukam odpowiedzi.
[10630][10666]Czasem �ycie| bawi si� z nami w ciuciubabk�.
[10720][10777]Czasem wystarczy znale�� jeden brakuj�cy kawa�ek| i wszystko wskakuje na swoje miejsce.
[10830][10869]Z gwiazdami jest podobnie.| Wystarczy je po��czy�,
[10900][10929]a znajdziesz to, czego szukasz.
[10960][10989]Sp�jrz, | mo�e te� ci si� uda.
[11370][11408]Przepraszam, Diya.| Naprawd�, bardzo mi przykro.
[11420][11467]Zrani�em twoje uczucia,| ale nigdy nie chcia�em, by tak si� sta�o.
[11490][11529]Chcia�em ci� rozbawi�,| ale tylko ci� skrzywdzi�em.
[11580][11618]My�lisz, �e mo�e by� mi�dzy nami| tak jak kiedy�?
[11790][11825]Po tym, co si� sta�o?| Musz� to przemy�le�.
[11850][11892]Widzisz, znalaz�a� to, czego szuka�a�.| Ja te� znalaz�em.
[11960][11980]Tw�j u�miech.
[12040][12060]Na tej podstawie,
[12060][12092]schroniska i o�rodki wypoczynkowe...
[12150][12170]- Dzie� dobry.| - Dzie� dobry, synu.
[12170][12207]- Gdzie jest Diya?| - Posz�a rano do Wujaszka.
[12210][12248]Ju� posz�a?| Musz� w ko�cu pozna� tego Wujaszka!
[12310][12332]Dobra, na razie!
[12370][12411]To dom Wujaszka, czy opuszczony dom?| Nikogo tu nie ma.
[12500][12537]Panie hydrauliku!| Gdzie moge znale�� Wujaszka?
[12910][12920]Co tu si� dzieje?
[12920][12953]Dlaczego krzyczycie?| Jak to si� sta�o?
[13000][13030]Wujaszku!| Chod� tu natychmiast!
[13040][13050]Mam! Z�apa�em go!
[13050][13087]To ten �ajdak,| kt�ry skrzywdzi� moje anio�ki!
[13090][13100]Co?
[13100][13120]Co tam be�koczesz, �obuziaku?
[13120][13150]- Wujaszku, co ty narobi�e�?| - Ja?
[13150][13160]- Tak, ty!| - Ja?
[13160][13170]Oczywi�cie!
[13170][13190]Co za niesprawiedliwo��!
[13190][13210]To nie ja, tylko ten nicpo�!
[13210][13230]- Jest ca�y w farbie!| - Nic nie zrobi�em!
[13230][13250]Da�e� mi ten klucz do r�ki...
[13250][13280]Milcz, opryszku!| Zosta�e� z�apany na gor�cym uczynku!
[13280][13310]Wszystkie dowody �wiadcz� przeciwko tobie!
[13310][13338]Ja? Opryszek?| Jestem Arjun.
[13390][13415]To jest Arjun?| - Tak!
[13450][13480]I co z tego?| To, �e jeste� legendarnym Arjunem,
[13480][13521]nie znaczy, �...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin