Bruce Lipton - The New Biology - Where Mind and Matter Meet 2of2.txt

(113 KB) Pobierz
{1}{1}29.970
{1}{120}...poka�� wam nauk� na ten temat kiedy wr�cimy po kr�tkiej przerwie. Dzi�kuj� wam bardzo.
{220}{296}- Bruce Lipton. - Ok, dzi�kuj� wam bardzo za pozostanie.
{300}{398}Wiem, �e robi si� p�no, ale spr�bujemy to doko�czy�,
{402}{506}poniewa� jak to uj�� Doug, to jest najistotniejsza cz��
{510}{655}gdy� kiedy ju� rozumiemy to jak maszyna dzia�a, zobaczmy w jaki spos�b jest programowana by dzia�a�.
{659}{710}To jest dla nas najbardziej istotne.
{714}{770}Powiedzia�em, �e jest kilka rzeczy, o kt�rych chc� m�wi�.
{774}{864}Ale najpierw chc� powiedzie� o czym� co nazywam za�o�eniem numer 1.
{878}{1009}M�wi ono: "procesy biologiczne stosuj� newtonowsk� fizyk�".
{1013}{1189}M�wili�my o tym, �e mechanika Newtona opiera si� na wszech�wiecie b�d�cym materi� - maszyn�.
{1193}{1246}�e wszystko co musicie zbada� to materia...
{1250}{1375}�e jest to skomplikowana maszyna, kt�ra - je�li j� roz�o�ycie na cz�ci i zbadacie podzespo�y
{1379}{1524}to potem mo�ecie zrozumie� skomplikowan� maszyn� przygl�daj�c si� pojedynczym fragmentom.
{1528}{1704}B�d�c w stanie to zrobi� powinni�cie by� w stanie zbudowa� nowe cz�ci i kontrolowa� zachowanie maszyny.
{1708}{1764}Pami�tacie, takie by�o o�wiadczenie nauki.
{1768}{1869}"Kontrolowa� i zdominowa� natur�".
{1873}{2004}To oznacza posi��� zdolno�� rozumienia jak dzia�aj� maszyny i zamienia� ich podzespo�y.
{2008}{2244}C�, ta kwestia jest ujawniona w tym artykule z Science - czasopi�mie g��wnego nurtu, konwencjonalnym pi�mie biomedycznym.
{2248}{2316}I przeczytam to dla was na wypadek gdyby�cie nie widzieli.
{2320}{2513}M�wi: "Ale by� mo�e najwi�ksze wyzwanie dla redukcjonizmu (koncepcji rozk�adania na cz�ci i patrzenia na nie)
{2517}{2663}"Ale by� mo�e najwi�ksze wyzwanie dla redukcjonizmu pochodzi od koncepcji informacji".
{2667}{2760}Pami�tacie - informacj� s� sygna�y, ok?
{2764}{2873}Sygna�y, kt�re kontroluj�. Zaakcentuj� co� teraz.
{2877}{2912}M�wi� nam:
{2916}{3143}"W biologii informacja jest przewodzona i pobierana przez cz�steczki, co jest w pe�ni zgodne"
{3147}{3233}"z redukcjonistycznymi zasadami w fizyce i chemii".
{3237}{3413}Chodzi tam o to, �e w biologii informacja istnieje tylko w cz�steczkach.
{3417}{3564}Je�li istnieje tylko w cz�steczkach, to w celu wyregulowania Twojego cia�a dostarczam Tobie nowe cz�steczki...
{3568}{3752}a to oczywi�cie jest fundamentem przemys�u farmaceutycznego, by tworzy� nowe cz�steczki aby wyregulowa� Twoje cia�o.
{3756}{3874}Ale kwestia polega na tym: czy informacja rozprowadzana jest tylko w cz�steczkach?
{3878}{4012}Wi�c, w staromodnej newtonowskiej fizyce tak jest, ale nie w naszej nowej fizyce.
{4016}{4132}Stara mechanika Newtona m�wi, �e wszech�wiat zbudowany jest z materii - jest jak maszyna.
{4136}{4312}Ale w 1925 ustanowili�my nowy obraz tego jak dzia�a wszech�wiat.
{4316}{4465}Mechanika Kwantowa m�wi nam, �e wszech�wiat zbudowany jest z energii.
{4469}{4641}To na co Ty patrzysz jako fizyczna materia, w swojej atomowej strukturze fizycznie nie istnieje.
{4645}{4731}W rzeczywisto�ci atomy nie s� w �adnym wypadku fizyczne.
{4735}{4839}Nawet je�li mog� wam pokaza� mikrografie atom�w z mikroskopu elektronowego,
{4843}{4971}pary atom�w s� tam oznaczone strza�kami - oto interesuj�ca prawda:
{4975}{5128}je�li wezm� kamer� i zaczn� si� przybli�a� do tego atomu...
{5132}{5331}...w�a�ciwie mog� przej�� przez ca�y atom z jednej strony na drug� i nie zobacz� NIC.
{5335}{5397}Im bardziej zbli�asz si� do atomu tym mniej widzisz.
{5401}{5570}A przyczyna jest taka, �e atom nie jest materialny, atom jest WIREM ENERGII.
{5574}{5655}Wewn�trz atomu nie ma nic prawdziwie strukturalnego.
{5659}{5720}Jeste�my zaznajomieni z atomem po lewej - newtonowskim atomem.
{5724}{5848}Wszystkie te te klocki i kulki kr�c� si� w k�ko jak Uk�ad S�oneczny...
{5852}{5960}Ale tutaj jest atom dnia dzisiejszego - kwantowy atom.
{5964}{6057}I wcale go nie brakuje, on rzeczywi�cie tam jest, ale kwestia polega na tym,
{6051}{6290}�e kwantowy atom nie ma w sobie fizycznej struktury, ale energia w atomie zachowuje si� jakby by�a materi�.
{6294}{6440}Wi�c zmierzam do tego: �wiat medycyny opiera si� na mechanice Newtona.
{6444}{6581}Opiera si� na materializmie, ale mechanika kwantowa m�wi nam, �e materia nie jest punktem ko�cowym,
{6585}{6625}energia jest punktem ko�cowym.
{6629}{6826}Wed�ug fizyki kwantowej nigdy nie zrozumiesz wszech�wiata je�li nie uwzgl�dnisz roli energii w procesie,
{6831}{6935}poniewa� energia kszta�tuje materi�.
{6939}{7022}Punkt 2: koncepcja redukcjonizmu.
{7026}{7189}Pewnie, �e mog� bada� to jak atomy ��cz� si� ze sob� i patrze� na to jak na fizyczne atomy,
{7193}{7311}ale atomy nie s� jak klocki: "Tu jest kraw�d� tego klocka, tu jest kraw�d� tamtego."
{7315}{7399}"Mog� powiedzie�, �e ten klocek jest oddzielony od tego klocka."
{7403}{7518}W rzeczywisto�ci one s� energi� - nie maj� kraw�dzi.
{7522}{7644}Wi�c ten atom i ten atom zawsze si� dotykaj� i s� splecione ze sob�.
{7648}{7788}Atomy w Twoim ciele s� falami energii, kt�re maj� do czynienia z ca�� energi� dooko�a.
{7792}{7968}Nie mo�esz wydosta� si� z pola energii. Nie ma mo�liwo�ci zbadania pojedynczej osoby bez przebadania energii.
{7972}{8180}Koncepcja redukcjonizmu oddaje pole nowemu rozumowaniu do kt�rego biologia zaczyna si� dopasowywa� - holizmowi.
{8184}{8342}Holizm m�wi, �e wszystko jest powi�zane. Nie mog� patrze� tylko na jedn� ma�� cz�� i twierdzi� "ta cz�� jest z�a"
{8346}{8418}poniewa� ta cz�� jest pod��czona do wszystkich innych cz�ci.
{8422}{8610}Podstawa jest nast�puj�ca: wycofujemy si�. Zamiast patrze� na redukcjonizm cofamy si� i patrzymy na holizm.
{8614}{8720}To jak si� ma Twoje zdrowie nie zale�y tylko od fizycznej struktury w �rodku.
{8724}{8881}Twoje zdrowie jest powi�zane z otoczeniem i tym jak dopasowujesz si� do otoczenia.
{8885}{9133}Lekarz lub praktykant powinien by� zatroskany o czynniki dynamiczne Twojej rodziny, wsp�lnoty, pracy
{9137}{9271}poniewa� one wszystkie maj� wk�ad w struktur� funkcjonaln� Twojego cia�a.
{9275}{9416}Faktem jest wi�c, �e patrzenie na ma�e rzeczy i obwinianie ma�ych punkt�w by�o b��dem,
{9420}{9569}poniewa� teraz rozpoznajemy, �e redukcjonizm nie jest sposobem wyobra�ania sobie nauki - jest nim holizm.
{9573}{9674}A potem oczywi�cie koncepcja determinizmu upada ca�kowicie,
{9678}{9837}poniewa� nie dasz rady okre�li� wszystkich oddzia�uj�cych wydarze� prowadz�cych do procesu.
{9841}{9966}Rezultat jest w�a�ciwie jak w teorii fizyki kwantowej - w�a�ciwie nie jest to teoria tylko zasada
{9970}{10096}zwana zasad� niepewno�ci opracowan� przez Heisenberga, kt�ra m�wi,
{10100}{10234}�e im bardziej dok�adnie starasz si� co� zmierzy�, wtedy inne parametry tego znikaj�.
{10238}{10309}Wi�c nigdy nie jeste� w stanie zdeterminowa� niczego.
{10313}{10515}Staramy si� wi�c �y� najlepiej jak potrafimy, ale nie mo�emy nigdy popa�� w ide� kontrolowania w pe�ni tego
{10519}{10678}jak �yjemy na tej planecie. Nawi�zuj� do tego dokumentu: "Wykrywanie pojedynczych atom�w i cz�steczek za pomoc� laser�w"
{10672}{10826}Ka�dy atom lub cz�steczka emituje i absorbuje charakterystyczne dla siebie d�ugo�ci fal �wiat�a.
{10834}{10905}To jest pierwsza linijka tekstu pod tytu�em. Co to oznacza?
{10909}{11031}Ka�dy atom i cz�steczka emituje energi�.
{11039}{11175}Innymi s�owy ka�dy atom wibruje i uwalnia cz�stotliwo�� energii.
{11179}{11265}Ale nie tylko to, ka�dy atom r�wnie� otrzymuje energi�.
{11269}{11445}Wi�c ka�dy atom lub cz�steczka Twojego cia�a nie tylko oddaje energi�, ale tak�e otrzymuje energi�.
{11449}{11519}A energia jak� otrzymuje odmieni jego ekspresj�.
{11523}{11649}Wi�c co to oznacza na poziomie atomu? Pozw�lcie mi to powiedzie� przed tym i pokaza� wam to.
{11653}{11714}Je�li stan� tutaj i je�li mo�ecie zobaczy� moj� r�k�...
{11718}{11864}Powiedzmy, �e czerwona strona tego j�dra - to jest model teoretyczny atomu...
{11868}{11933}Nadal u�ywamy fizycznej struktury w tej chwili.
{11937}{12014}Powiedzmy, �e czerwona strona j�dra ma ujemny �adunek.
{12018}{12090}A zielona strona ma �adunek dodatni.
{12094}{12314}Je�li pod��cz� woltomierz po tej stronie atomu, to co odczytam? Dodatni czy ujemny?
{12318}{12487}Czy m�wi�em, �e czerwona strona by�a dodatnia? Co ja m�wi�em? Czerwona jest dodatnia, wi�c co odczytam z tej strony?
{12491}{12583}- Dodatni. - A je�li odczytam z drugiej strony, to jaki b�dzie? Ujemny.
{12587}{12733}Odczytuj�c ze �rodka pomi�dzy nimi - pomy�lcie chwile - jaka jest odpowied�?
{12737}{12793}Neutralny poniewa� jest pomi�dzy nimi.
{12797}{12929}Fakt jest taki: je�li przemieszcz� woltomierz ca�� drog� dooko�a otrzymam inne napi�cia.
{12933}{13097}Ale oto fakty: atomy w rzeczywisto�ci same si� poruszaj�, wi�c nie musz� ich rusza� dooko�a.
{13101}{13183}Atomy wiruj�... pozw�lcie mi wr�ci�...
{13187}{13258}Wr�c� do tego jeszcze raz. Atomy wiruj�...
{13262}{13393}I gdy tak wiruj� - je�li pod��cz� woltomierz, to jak si� on b�dzie zachowywa�?
{13397}{13482}Dodatnie, ujemne, dodatnie, ujemne. Wi�c co takiego odczytuj�?
{13486}{13615}Dodatnie, ujemne, dodatnie, ujemne. Po przy��czeniu woltomierza wygl�da to w taki spos�b.
{13619}{13752}Je�li teraz wezm� wydruk z woltomierza, jak on b�dzie wygl�da�?
{13756}{13812}Zobaczycie to. To jest fala.
{13816}{13902}Dodatnie i ujemne, wibruj�ce na r�nych cz�stotliwo�ciach.
{13906}{14036}Ka�dy atom posiada unikaln� charakterystyczn� cz�stotliwo�� wibracji.
{14040}{14157}I emituje j�, poniewa� energia nie jest trzymana na kraw�dzi jak tutaj.
{14161}{14322}Energia przemierza otoczenie. Wi�c kiedy odczytywali�my atomy w dawnych czasach
{14326}{14472}pami�tacie w podr�cznikach chemicznych mieli�my mas� atomow� - wiecie, struktur�, g�sto�� atomow�.
{14476}{14589}Teraz w nowych podr�cznikach fizyki kwantowej kiedy czytacie o atomach
{14593}{14711}czytacie o ich �adunkach elektrycznych. Atomy s� mierzone Voltami.
{14715}{14931}Wi�c patrzymy na atomy posiadaj�ce fale cz�stotliwo�ci energii, w...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin