454_BroszuraCzystePowietrze2008.pdf

(1429 KB) Pobierz
BroszuraCzystePowietrze
Janusz Szymborski
Ma∏gorzata Lewandowska
Witold Zatoƒski
Nina Ogiƒska-Bulik
Zygfryd Juczyƒski
Anna Dobrowolska
Tamara Kowalczyk
Anna Dzielska
CZYSTE POWIETRZE WOKÓ¸ NAS
Program przedszkolnej
edukacji antytytoniowej
Warszawa 2008
391982897.003.png 391982897.004.png 391982897.005.png
Janusz Szymborski
Ma∏gorzata Lewandowska
Witold Zatoƒski
Nina Ogiƒska-Bulik
Zygfryd Juczyƒski
Anna Dobrowolska
Tamara Kowalczyk
Anna Dzielska
CZYSTE POWIETRZE WOKÓ¸ NAS
Program przedszkolnej
edukacji antytytoniowej
Warszawa 2008
– 1 –
391982897.006.png
Redakcja uaktualnionej wersji programu:
Janusz Szymborski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Wszechnica Polska – Szko∏a Wy˝sza Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Warszawie
El˝bieta ¸ata
G∏ówny Inspektorat Sanitarny
Anna Dzielska
Instytut Matki i Dziecka
Teresa Szopiƒska
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Redakcja programu 1997 r.
Janusz Szymborski
Witold Zatoƒski
Zygfryd Juczyƒski
Tamara Kowalczyk
Ma∏gorzata Lewandowska
Nina Ogiƒska-Bulik
Anna Dobrowolska
Anna Dzielska
Konsultacja plastyczna:
Oliwia Kowalczyk
Konsultanci dzieci´cy:
Hanna Szymborska
Magda i Julia Dobrowolskie
Marcin Pami´ta
Zespó∏ do Spraw Opracowania i Wdro˝enia „Krajowego programu edukacyjnego
dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów”
G∏ówny Inspektorat Sanitarny
Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
ul. D∏uga 38/40, 00-238 Warszawa
tel. 22 536 14 70
Wydano ze Êrodków na realizacj´
Programu Ograniczania Zdrowotnych Nast´pstw
Palenia Tytoniu w Polsce na rok 2008
– 2 –
391982897.001.png
– 3 –
391982897.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin