Kardiologiczne przyczyny omdleń, Openmedica Kardiologia.pdf

(21 KB) Pobierz
Kardiologiczne przyczyny omdleń, Openmedica Kardiologia
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2009-02-12
Kardiologiczne przyczyny omdleñ, Op…
Kardiologiczne przyczyny omdleñ
Opublikowane: 2009-02-04 w k ardiol og.pl
Słowa kluczowe:
Dziedzina : kardiologia
Omdlenie definiowane jest jako nagła i przemijaj¹ca utrata przytomnoœci oraz napiêcia miêœniowego w wyniku
obni¿enia perfuzji tkanki mózgowej, z nastêpowym całkowitym powrotem œwiadomoœci bez koniecznoœci
interwencji terapeutycznej [1]. Szacuje siê, ¿e rocznie 1.3 - 2.7 /1000 osób doœwiadcza takiego epizodu [2],
zaœ około 40% populacji bêdzie miało przynajmniej jeden przypadek omdlenia w ci¹gu całego ¿ycia [3].
Omdlenie jest przyczyn¹ do 6% hospitalizacji, zaœ chorzy zgłaszaj¹cy utratê przytomnoœci stanowi¹ 3%
pacjentów izby przyjêæ [4, 5].
Istnieje wiele stanów klinicznych mog¹cych prowadziæ do omdlenia. Podło¿e tego objawu, chocia¿ czêsto o
charakterze łagodnym, sygnalizuje nieraz równie¿ zaburzenia o charakterze potencjalnie zagra¿aj¹cym ¿yciu.
Czêst¹ przyczynê stanowi¹ czynniki kardiogenne, co jest spowodowane siln¹ korelacj¹ pomiêdzy ciœnieniem
têtniczym a perfuzj¹ mózgow¹. Dlatego te¿ nawet najmniejszy spadek rzutu serca lub oporu obwodowego,
który wi¹¿e siê z obni¿eniem ciœnienia têtniczego, mo¿e dawaæ w konsekwencji zaburzenie kr¹¿enia
mózgowego i utratê przytomnoœci [6].
Kardiogenne przyczyny omdleñ mo¿emy podzieliæ na zwi¹zane z nieprawidłowym rytmem pracy serca lub ze
zmianami strukturalnymi w sercu b¹dŸ układzie sercowo-płucnym.
Zmiany strukturalne obejmuj¹: niektóre choroby zastawkowe, kardiomiopatiê zaciskaj¹c¹, œluzaka przedsionka.
Równie¿ ostre stany kardiologiczne (ostry zawał miêœnia sercowego, rozwarstwienie aorty, zapalenie osierdzia,
tamponada osierdzia czy ostra zatorowoœæ płucna) mog¹ dawaæ czasow¹ utratê przytomnoœci [1]. Omdlenia
stanowi¹ w tym przypadku niekorzystny czynnik rokowniczy, gdy¿ niewydolnoœæ serca, której towarzysz¹
utraty przytomnoœci, charakteryzuje siê zwiêkszonym ryzykiem zgonu [7].
Najczêstsz¹ arytmopochodn¹ przyczynê omdleñ stanowi dysfunkcja wêzła zatokowego, w tym zespoły
bradykardia/tachykardia. Do innych czynników, mog¹cych upoœledzaæ perfuzjê mózgu, nale¿¹ zaburzenia
przewodzenia przesionkowo-komorowego oraz napadowe czêstoskurcze nadkomorowe i komorowe. Omdlenia
zalicza siê równie¿ do obrazu klinicznego dziedzicznych zespołów arytmicznych, takich jak zespół długiego
QT oraz zespół Brugadów. Tłem istotnych klinicznie zaburzeñ mog¹ staæ siê tak¿e czynniki jatrogenne, takie
jak stosowanie leków proarytmogennych oraz dysfunkcja implantowanych stymulatorów/ defibrylatorów [1].
Z powodu znacznej czêstoœci wystêpowania oraz zwykle przejœciowego charakteru arytmii, bêd¹cych
podło¿em utraty przytomnoœci, wa¿n¹ rolê w diagnostyce omdleñ stanowi monitoring elektrokardiograficzny.
Zapis EKG mo¿e dostarczyæ wielu cennych informacji pomocnych w ocenie tła tych objawów. Nieprawidłowoœci
w elektrokardiogramie, bêd¹cych zmianami diagnostycznymi dla przyczyny omdleñ, jest wiele. Nale¿¹ do nich
bradykardia zatokowa (< 40 uderzeñ na minutê), bloki przewodzenia (nawracaj¹cy blok zatokowo-
przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz II lub blok przedsionkowo-komorowy III
stopnia, blok dwuwi¹zkowy, naprzemienny blok prawej i lewej odnogi pêczka Hisa, inne zaburzenia
przewodzenia œródkomorowego - QRS 0,12 s), pauzy zatokowe 3 s przy nieobecnoœci leków o działaniu
chronotropowym ujemnym, szybki czêstoskurcz nadkomorowy lub czêstoskurcz komorowy, ostre
niedokrwienie z obecnoœci¹ zawału serca lub bez, załamki Q sugeruj¹ce zawał miêœnia sercowego, zespół
preekscytacji, wydłu¿enie odstêpu QT, zespół Brugadów definiowany jako blok prawej odnogi pêczka Hisa z
towarzysz¹cym uniesieniem odcinka ST w odprowadzeniach V1-V3, obecnoœæ ujemnych załamków T w
odprowadzeniach prawo komorowych, fala epsilon oraz póŸne potencjały komorowe (sugeruj¹ce arytmogenn¹
dysplazjê prawej komory) i zaburzenie pracy rozrusznika z pauzami [1].
Autor: lek. Emili a Masiewicz, Odd ział Półno cny Openmedica
Opublikowany : 2009-02-04
kardiolog.pl/mod/archiwum/…/drukuj/
1/1
65103727.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin