TECHNIKI MEMBRANOWE WYKŁAD Prochaska cz.1.pdf

(2789 KB) Pobierz
TECHNIKI MEMBRANOWE
TECHNIKI MEMBRANOWE
(WYKŁADY prof. dr hab. inŜ. K. Prochaska)
Proces membranowy
Intensywność polaryzacji
membranowej
Przyczyna
Odwrócona osmoza
umiarkowana
duŜe k
Ultrafiltracja
duŜa
małe k , duŜe J
Mikrofiltracja
duŜa
małe k , duŜe J
Separacja gazów
bardzo niska
duŜe k , małe J
Perwaporacja
niska
duŜe k , małe J
Elektrodializa
duŜa
-
Dializa
niska
małe J
metrów, glony, koloidy itp. DuŜy strumień filtratu.
Cząstki mają małe współczynniki dyfuzyjne. Wpływ polaryzacji będzie więc bardzo duŜy.
Separacja gazów: małe cząsteczki, współczynnik dyfuzji – duŜe wartości współczynnika wnikania masy,
strumień separacji masy 1m 3 /1m 2 membrany.
Perwaporacja 1ml/m 2 membrany, małe strumienie, mały efekt polaryzacji stęŜeniowej.
m
Usuwanie warstwy foulingowej:
- płukanie wsteczne
- zeskrobywanie
- usuwanie chemiczne (przemywanie) – roztwory słabo-kwaśne (kwas cytrynowy) lub zasadowe
- obmywanie w łaźni ultradźwiękowej
Fouling, który jest powodowany przez rozpuszczone w roztworze zasilającym sole. Usuwamy twardość wody –
zatęŜamy sole pow. iloczynu twardości wody sole zaczynają się wytrącać. Zjawisko to nazywa się scalingiem.
Jest on trudny do usunięcia bo wytrącają się nierozpuszczalne wodorotlenki. Warstwę tą usuwa się
mechanicznie, moŜna uszkodzić membranę.
Moduł zmodyfikowany: moduł rotacyjny.
U i M – separacja cząstek o duŜych rozmiarach m lub
258743187.007.png 258743187.008.png 258743187.009.png 258743187.010.png 258743187.001.png 258743187.002.png 258743187.003.png
Strumień permeatu podczas zatęŜania zawiesiny. Saccharomyces cerevisiae w funkcji prędkości obrotowej
(stęŜenie 5%).
PERWAPORACJA – technika membranowa, w której rozdzielana mieszanina jest mieszaniną ciekłą.
Kontaktowana z membraną nieporowatą. Proces separacji jest napędzany przez róŜnicę potencjałów
chemicznych po obu stronach membrany wywołana głównie róŜnicą stęŜeń. Szeroki przedział stęŜeń 0,01 – 10
[%]. MoŜe być stosowana wymiennie z innymi procesami. Moduł perwaporacyjny – wysokie koszty membran.
Siła napędowa – róŜnica stęŜeń, która wywołuje róŜnicę potencjałów chemicznych.
str. 46 B.
258743187.004.png
MD
Chłodny destylat odbiera ciepło od nadawy. W wymienniku ciepła destylat oddaje ciepło na podgrzanie fazy
zasilającej – nadawy.
258743187.005.png
Odzyskiwanie i zatęŜanie cynku w przemyśle wiskozowych włókien sztucznych: (a) schemat działania ELM
z D2EHPA, (b) ogólny schemat procesu ELM, (c) schemat instalacji.
258743187.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin