Obcy - ósmy pasażer Nostromo - Alien (1979) (Wersja Reżyserska) CD2.txt

(16 KB) Pobierz
{3}{101}To jest tylko zwyk�y pejcz...|jak do p�dzenia byd�a.
{102}{201}Ma przeno�n� bateri�.|Jest izolowany odt�d dot�d.
{202}{323}Tylko upewnijcie si�,|�e nikt nie wepchnie �ap na koniec.
{352}{401}Nie powinien uszkodzi� tego drania,
{402}{476}chyba �e ma sk�r� cie�sz� od naszej.
{477}{565}Ale... to mu da ma�ego bod�ca.
{577}{626}Teraz musimy go tylko znale��.
{627}{701}Ju� si� tym zaj��em.|Skonstruowa�em to urz�dzenie wyszukuj�ce.
{702}{761}Ustawiasz to na wyszukiwanie|poruszaj�cych si� obiekt�w.
{762}{801}No i...
{802}{901}Ma kr�tki zasi�g, ale w pewnej|odleg�o�ci pokazuje sygna�.
{902}{977}Na co to jest czu�e?
{1002}{1093}Mikrozmiany w g�sto�ci powietrza.
{1102}{1168}Zademonstruj.
{1227}{1301}- Widzisz?|- Znowu.
{1302}{1326}Kumam.
{1327}{1376}Dwa zespo�y.
{1377}{1426}Ash... Lambert i ja.
{1427}{1513}Ripley, we� Parkera i Bretta.
{1527}{1626}Jak kto� to zobaczy,|to �apcie w sie�, kt�r� trzyma Parker.
{1627}{1701}Parker, nie chc� �adnych heroizm�w|w twoim wykonaniu, dobra?
{1702}{1776}Z�ap to, w�� do wietrznika i pozb�d� si� tego.
{1777}{1826}Kana�y s� otwarte na wszystkich pok�adach.
{1827}{1926}Macie si� komunikowa� i by�|przez ca�y czas w kontakcie.
{1927}{1987}Idziemy.
{2077}{2151}My�la�am, �e naprawili�cie modu� 12.
{2152}{2201}Bo naprawili�my.
{2202}{2268}Nie rozumiem.
{2302}{2390}�cie�ki musia�y si� przepali�.
{2652}{2726}- Co my tu mamy?|- Do cholery, trzymaj to �wiat�o tutaj.
{2727}{2798}Tak, w�a�nie tak.
{2802}{2885}Nie wiem, czy to zadzia�a.
{2902}{2983}- W�� to tutaj.|- Dobra.
{3102}{3151}Sprawd� izolacj�.
{3152}{3216}O, cholera!
{3727}{3837}Wed�ug tego, to jest to|w zasi�gu pi�ciu metr�w.
{3927}{4033}Mikrozmiany w g�sto�ci powietrza,|dupa blada.
{4102}{4176}Jest w zasi�gu pi�ciu metr�w.
{4177}{4236}Uwa�aj.
{4452}{4578}Hej, nie pchaj si� na mnie z tym cudem.|Trzymajcie si� razem.
{5022}{5096}- Nie zawied� mnie teraz.|- Co?
{5097}{5171}Parker, Brett, jest w tym pomieszczeniu.
{5172}{5196}Gdzie?
{5197}{5264}Tutaj, we� to.
{5322}{5383}Mam, mam.
{5422}{5471}Poczekaj.
{5472}{5496}Jeste� gotowy, Parker?
{5497}{5561}Jak powiem.
{5622}{5646}Dobra, teraz!
{5647}{5710}Spokojnie.
{5822}{5921}- Nie wypu�� go!|- Co ty do cholery robisz, kole�?!
{5922}{5981}To kot.
{6097}{6146}Hej, no i co teraz?
{6147}{6246}Mieli�my to mie� w worku. A teraz|mo�emy to znowu odczyta� na czujniku.
{6247}{6321}- Ja... Ja...|- Dalej, z�ap go!
{6322}{6411}Ty go z�ap, a my idziemy dalej.
{6647}{6713}Tutaj, kotku!
{6722}{6795}Chod�, kici, kici.
{6797}{6862}Kocie g�wno.
{6922}{6971}Jonesy?
{6972}{7039}Tutaj, Jonesy!
{7197}{7256}Jonesy?
{7372}{7443}kici, kici, kici.
{7597}{7664}Chod�, Jonesy!
{7922}{7981}Jonesy?
{8247}{8320}Tutaj, kici, kici.
{10397}{10468}Kici, kici, kici.
{10497}{10556}Jonesy.
{10647}{10711}Kici, kici.
{11522}{11593}Kici, kici, kici.
{11647}{11706}Jonesy?
{11872}{11946}Hej. Hej, chod�, Jonesy.
{11947}{11996}Chod�, kochany. Oto kociak.
{11997}{12067}Chod�, kochanie.
{12172}{12267}Hej, Nie chce ci� skrzywdzi�. Chod�.
{12917}{12941}Brett!
{12942}{13000}Brett!
{13167}{13225}Brett!
{13442}{13491}Cokolwiek to by�o, by�o...
{13492}{13558}By�o ogromne.
{13567}{13641}Jestem pewien, �e zabra�o go|do szyb�w wentylacyjnych.
{13642}{13716}Znikn�o w jednym z tych|kana��w ch�odniczych.
{13717}{13859}Bez w�tpienia. To... u�ywa kana��w|wentylacyjnych, �eby si� przemieszcza�.
{13867}{13941}Czy to chcia�o Bretta �ywego?
{13942}{13991}Co?
{13992}{14016}- Czy Brett m�g�by jeszcze �y�?|- Nie.
{14017}{14091}To znaczy, ni... nie s�dz�.
{14092}{14166}Dobra, ten szyb wentylacyjny|mo�e dzia�a� na nasz� korzy��.
{14167}{14278}Prowadzi i wychodzi do|g��wnej �luzy powietrznej.
{14292}{14366}Tam jest tylko jeden du�y wylot po drodze.
{14367}{14391}Mo�emy go zablokowa� i w ten spos�b
{14392}{14512}skierujemy to do �luzy powietrznej|i wykopiemy w kosmos.
{14517}{14541}Ten skurwiel jest ogromny!
{14542}{14591}Znaczy, taki jak cz�owiek. Du�y!
{14592}{14656}Syn Kane'a.
{14667}{14716}S�uchaj, Ash.
{14717}{14816}Wydzia� Naukowy powinien by� w stanie|nam pom�c. Jak mo�emy tym kierowa�?
{14817}{14916}Dobrze jest przystosowany do naszej|atmosfery, je�li chodzi o potrzeby od�ywcze.
{14917}{14966}Ale nie wiemy o temperaturze.
{14967}{15041}Dobra, temperatura.|Co si� stanie, jak j� zmienimy?
{15042}{15116}Spr�bujmy.|Wi�kszo�� zwierz�t ucieka od ognia.
{15117}{15166}Ogie�, tak.
{15167}{15266}Parker, czy mo�esz skleci� razem|trzy czy cztery spalarki do �mieci?
{15267}{15316}Daj mi ze 20 minut. Zrobi� to.
{15317}{15366}Kto wejdzie do szybu?
{15367}{15391}Ja.
{15392}{15441}Nie.
{15442}{15491}Ty i Ash...
{15492}{15566}p�jdziecie do g��wnej �luzy powietrznej.
{15567}{15591}Parker, Lambert,
{15592}{15682}zablokujcie ten otw�r naprawczy.
{16417}{16508}Jestem przy pierwszym po��czeniu.
{16567}{16591}Lambert?
{16592}{16666}Na miejscu. Pr�buj� dosta� odczyt.
{16667}{16716}- �luza powietrzna otwarta.|- Dobra, Ripley.
{16717}{16776}Gotowa.
{17017}{17106}Dobra, mam ci� teraz w zasi�gu.
{17467}{17563}Otw�rz klap� do trzeciego po��czenia.
{17917}{17966}Dobra, przeszed�em.
{17967}{18016}- Ripley?|- Tak.
{18017}{18091}zamknij za mn� wszystkie klapy.
{18092}{18159}Przesuwam si�.
{18492}{18566}Dallas, poczekaj. Chyba to mam.
{18567}{18616}Tak, mam to.
{18617}{18675}Gdzie?
{18692}{18766}Jest gdzie� w pobli�u trzeciego po��czenia.
{18767}{18838}Dobra, id� dalej.
{19292}{19417}Jest gdzie� tu w pobli�u|Dallas, musisz by� bardzo ostro�ny.
{19617}{19695}Dobra. Doszed�em do...
{19742}{19839}trzeciego po��czenia i schodz� na d�.
{20217}{20291}Co do cholery si� z tym dzieje?
{20292}{20341}Dallas.
{20342}{20416}Pozosta� w tym po�o�eniu przez chwil�...
{20417}{20466}Straci�am sygna�!
{20467}{20516}Co?
{20517}{20541}Pewna jeste�?
{20542}{20671}Rozejrzyj si�. Pewien jeste�,|�e go nie ma? Musi tam gdzie� by�.
{20742}{20791}Sprawd� to, lambert.
{20792}{20816}Mo�e masz jakie� zak��cenia.
{20817}{20937}Dallas, pewien jeste�,|�e nie ma po tym �ladu? Jest tam?
{20967}{21041}Musi gdzie� tam by�!
{21042}{21091}Dallas?
{21092}{21166}Co si� do cholery dzieje?
{21167}{21225}Dobra.
{21342}{21442}Mog� ju�, Lambert?|Chc� st�d wypieprza�.
{21467}{21561}O, Bo�e! To idzie prosto na ciebie.
{21742}{21766}Szybko! Spadaj stamt�d!
{21767}{21841}zbli�a si� do ciebie! Szybko!
{21842}{21866}Dallas! Szybko, Dallas!
{21867}{21943}Dalej, Dallas. Wy�a�!
{21992}{22077}Nie! Nie t�dy! Druga strona!
{22092}{22141}Dallas?
{22142}{22191}- Nie.|- Uspok�j si�.
{22192}{22251}Dallas!
{22367}{22441}Znale�li�my to tam.
{22442}{22507}Nie ma krwi.
{22517}{22541}Nie ma Dallasa.
{22542}{22606}Nic nie ma.
{22717}{22766}Czy kto� nie mo�e czego� powiedzie�?
{22767}{22837}Zastanawiam si�.
{22892}{22984}Chyba, �e kto� ma lepszy pomys�...
{22992}{23041}b�dziemy kontynuowali plan Dallasa.
{23042}{23066}Co?!
{23067}{23116}I sko�czymy tak jak inni?
{23117}{23166}O, nie. Zupe�nie postrada�a� zmys�y!
{23167}{23216}Masz lepszy pomys�?
{23217}{23266}Tak.
{23267}{23291}Uwa�am, �e powinni�my opu�ci� ten statek.
{23292}{23366}We�miemy wahad�owiec|i wypieprzymy st�d.
{23367}{23441}Zaryzykujemy i b�dziemy|si� modli�, �eby kto� nas odebra�.
{23442}{23466}Lambert... cii.
{23467}{23516}Wahad�owiec nie pomie�ci czterech os�b.
{23517}{23566}No, to mo�e poci�gniemy zapa�ki?
{23567}{23691}Nie wyci�gam �adnych zapa�ek.|Jestem za tym, �eby to zabi�.
{23717}{23741}Pogadajmy o zabiciu tego.
{23742}{23791}Jest w szybach wentylacyjnych.
{23792}{23841}Wys�uchasz mnie, Parker? Zamknij si�!
{23842}{23913}Pos�uchajmy tego.
{23917}{24016}- Pos�uchajmy.|- To u�ywa szyb�w wentylacyjnych.
{24017}{24091}- Nie wiemy tego...|- To jedyna droga!
{24092}{24116}B�dziemy poruszali si� parami.
{24117}{24216}P�jdziemy po kolei i zamkniemy|ka�d� przegrod� i wywietrznik,
{24217}{24316}dop�ki nie zap�dzimy tego w r�g,|a potem wypierdolimy to z hukiem w kosmos.
{24317}{24366}Czy to wam odpowiada?
{24367}{24416}Je�li to ma oznacza� zabicie tego, to tak.
{24417}{24466}Oczywi�cie, �e to oznacza zabicie tego.
{24467}{24553}Ale musimy si� trzyma� razem.
{24567}{24641}- Jak tam nasza bro�?|- Bro� jest w porz�dku.
{24642}{24691}T� trzeba nape�ni�.
{24692}{24766}Zajmiesz si� tym, prosz�?
{24767}{24841}- Ash, id� z nim.|- Nie, sam dam rad�, Ash.
{24842}{24911}Nie id� za mn�.
{24992}{25047}Ash!
{25067}{25163}Jakie� sugestie od ciebie albo Matki?
{25167}{25241}Nie. Ci�gle jeszcze zbieramy dane.
{25242}{25305}Ci�gle co?
{25317}{25391}Ci�gle jeszcze zbieracie dane?
{25392}{25466}Trudno mi w to uwierzy�.
{25467}{25516}To co mam zrobi�?
{25517}{25566}To, co do tej pory robi�e�, Ash.
{25567}{25616}Nic.
{25617}{25666}Sama mam teraz dost�p do Matki
{25667}{25762}i sama dostan� odpowiedzi, dzi�kuj�.
{25767}{25825}Dobra.
{27017}{27091}WYJA�NIJ BEZRADNO�� NAUKI|W ZLIKWIDOWANIU OBCEGO
{27092}{27172}NIEZDOLNY DO WYJA�NIENIA
{27267}{27291}WZMOCNIENIE ��DANIA
{27292}{27341}MAKSYMALNE WZMOCNIENIE
{27342}{27366}ROZKAZ SPECJALNY 937
{27367}{27463}TYLKO DO WIADOMO�CI|OFICERA NAUKOWEGO
{27517}{27566}AWARYJNE ANULOWANIE|POLECENIA 100375
{27567}{27656}CO TO JEST ROZKAZ SPECJALNY 937?
{27792}{27866}NOSTROMO SKIEROWANY|NA NOWE WSPӣRZ�DNE
{27867}{27916}BADANIE FORM �YCIA|DOSTARCZY� PR�BK�
{27917}{28016}ZADANIE NAJWA�NIEJSZE:|DOSTARCZY� ORGANIZM DO ANALIZY
{28017}{28066}WSZYSTKIE POZOSTA�E SPRAWY|NI�SZEJ RANGI
{28067}{28143}ZA�OGA DO PO�WI�CENIA
{28192}{28275}Wiesz, to si� da wyja�ni�.
{28292}{28398}Nie chc� s�ucha� twoich|cholernych wyja�nie�!
{28767}{28837}Parker. Lambert.
{29042}{29066}Ash.
{29067}{29133}Otw�rz drzwi.
{29342}{29397}Ash!
{29467}{29541}Otworzysz te drzwi?
{29617}{29691}Przepu�� mnie, Ash.
{31617}{31702}Co ty do cholery wyprawiasz?
{32067}{32116}Podnie� j�!
{32117}{32196}Podnie� j�, podnie� j�!
{32492}{32553}To robot!
{32892}{32948}Jezu!
{32967}{33034}To jest robot!
{33042}{33116}Ash jest cholernym robotem.
{33117}{33173}Bo�e!
{33342}{33391}Wielkie g�wno!
{3339...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin