Obcy - ósmy pasażer Nostromo - Alien (1979) (Wersja Reżyserska) CD1.txt

(24 KB) Pobierz
{2625}{2684}O B C Y
{3000}{3074}HANDLOWY STATEK HOLOWNICZY|"NOSTROMO"
{3075}{3149}ZA�OGA: SIEDEM OS�B
{3150}{3224}�ADUNEK:|20.000.000 TON RUD MINERALNYCH
{3225}{3302}KURS: POWR�T NA ZIEMI�
{9975}{10024}Macie tam jakie� ciastka?
{10025}{10119}Mamy troch� chlebka kukurydzianego.
{10150}{10199}Zimno mi.
{10200}{10249}- Ci�gle z nami, Brett?|- Zgadza si�.
{10250}{10376}- Czuj� si� martwy.|- M�wi� ci kto�, �e wygl�dasz jak martwy?
{10475}{10549}Och, tak. Dobra!|S�uchajcie, zapomnia�em o czym�.
{10550}{10649}Zanim wyl�dujemy, s�dz�, �e powinni�my|przedyskutowa� sytuacj� z premi�.
{10650}{10724}Brett i ja s�dzimy,|�e nale�y nam si� pe�en udzia�.
{10725}{10874}Pan Parker i ja uwa�amy, �e sytuacja z premi�|nigdy nie by�a sprawiedliwie rozwi�zana.
{10875}{10924}Dostajesz tyle, na ile podpisa�e� kontrakt,|tak samo jak wszyscy inni.
{10925}{11024}Tak, ale wszyscy dostaj� wi�cej ni� my.
{11025}{11049}Dallas, Matka chce z tob� pogada�.
{11050}{11174}Tak, widzia�em. ��te �wiat�o|oznacza, �e to tylko dla mnie.
{11175}{11224}Dobra, ubieraj si�, co? Parker?
{11225}{11331}Mog� dopi� kaw�?|To jedyna dobra rzecz tutaj.
{12500}{12574}Dzie� dobry, Matko.
{13075}{13153}Co si� zdarzy�o Matko?
{13275}{13346}Zgadza si�?|- OK.
{13350}{13415}Pod��cz nas.
{13425}{13486}Dzi�kuj�.
{13550}{13649}- Gdzie jest Ziemia?|- Powinna� to wiedzie�.
{13650}{13699}To nie nasz system planetarny.
{13700}{13759}Skaner.
{13825}{13874}Nie mog� w to uwierzy�.
{13875}{13949}Skontaktuj si� z wie�� kontroli ruchu.
{13950}{14049}Tu handlowy statek|holowniczy Nostromo,
{14050}{14153}z Solomons,|numer rejestracyjny 180924609,
{14175}{14274}do kontroli ruchu Antarktyda.|S�yszycie mnie? Odbi�r.
{14275}{14349}Handlowy statek holowniczy Nostromo,|z Solomons.
{14350}{14438}Numer rejestracyjny 180924609.
{14500}{14549}- Nic.|- Pr�buj dalej.
{14550}{14674}Do kontroli ruchu Antarktyda.|S�yszycie mnie, Antarktyda? Odbi�r.
{14675}{14786}Wiemy gdzie jeste�my. Niedaleko Zeta II Reticuli.
{14800}{14849}Nie dotarli�my jeszcze do|zewn�trznego pier�cienia.
{14850}{14899}Trudno w to uwierzy�.
{14900}{14981}Co kurwa my tutaj robimy?
{15025}{15099}Nie wiem.|O czym ty do cholery gadasz?
{15100}{15149}To nie jest nasz system planetarny.
{15150}{15174}Wiem to.
{15175}{15274}Czy zauwa�y�e� kiedy�,|�e oni tu nigdy nie przychodz�?
{15275}{15324}To tu, gdzie jest co� do roboty, zgadza si�?
{15325}{15474}Z tego samego powodu|dostajemy p� dzia�ki do ich jednej.|Nasz czas to ich czas,|oni tak to w�a�nie widz�.
{15475}{15629}Chyba wiem, dlaczego oni tutaj nie przy�a��.|To przez ciebie. Brak ci osobowo�ci.
{15775}{15824}Zdaje si�, �e siedzisz na moim miejscu.
{15825}{15907}- Mog�?|- Tak. Oczywi�cie.
{16050}{16124}Co si� teraz dzieje, kochanie?
{16125}{16224}C�... jak niekt�rzy z was si� zorientowali,|nie jeste�my jeszcze w domu.
{16225}{16274}Jeste�my w po�owie drogi.
{16275}{16374}- Jak to?|- Matka przerwa�a nasz kurs.
{16375}{16399}Dlaczego?
{16400}{16524}Tak jest zaprogramowana w razie wyst�pienia|pewnych okoliczno�ci. I mamy tak� okoliczno��.
{16525}{16624}- Wydaje si�, �e przechwyci�a przekaz|nieznanego pochodzenia.
{16625}{16699}- Obudzi�a nas, �eby�my to sprawdzili.|- Przekaz?
{16700}{16724}- Tutaj?|- Tak.
{16725}{16774}Jaki rodzaj przekazu?
{16775}{16874}Akustyczny sygna�, kt�ry|powtarza si� co 12 sekund.
{16875}{16924}- S.O.S.?|- Nie wiem.
{16925}{16999}- Ludzki?|- Nieznany.
{17000}{17074}- To co z tego?|- Mamy obowi�zek na podstawie artyku�u...
{17075}{17199}Nie chc� o tym wspomina�, ale to jest statek handlowy,|a nie ratunkowy.
{17200}{17299}- Prawda.|- Nie ma w moim kontrakcie, �eby to robi�.
{17300}{17399}A co z pieni�dzmi? Jak mi dacie troch� pieni�dzy,|to z ch�ci� to zrobi�.
{17400}{17474}Porozmawiajmy o problemie z premi�.
{17475}{17546}Mog� si� wtr�ci�?
{17550}{17624}Jest klauzula, kt�ra stwierdza:|''Jakikolwiek usystematyzowany przekaz
{17625}{17724}wskazuj�cy na pochodzenie od istot|inteligentnych musi by� sprawdzony...
{17725}{17774}Chc� i�� do domu i dobrze si� zabawi�.
{17775}{17865}Parker, pos�uchasz go najpierw?
{17875}{17974}..Pod gro�b� kary ca�kowitej|konfiskaty udzia��w.''
{17975}{18024}Zero pieni��k�w.
{18025}{18074}Zrozumia�e�?
{18075}{18099}C�,
{18100}{18149}- ...tak!|- Lecimy.
{18150}{18225}Tak. Lecimy, prawda?
{18350}{18429}Pos�uchajmy zatem tego.
{19000}{19074}- Dobry Bo�e|- To nie brzmi jak jakikolwiek przekaz, kt�ry dot�d s�ysza�am
{19075}{19196}- Mo�e to g�os...|- C�... dowiemy si�. Mo�esz nas skierowa�?
{19200}{19249}Gdzie szuka�?
{19250}{19309}6550/99
{19500}{19574}Dobra. Znalaz�am kwadrant.
{19575}{19674}Dostrzegalny za 6 min 20 sec.|Odchylenie...
{19675}{19744}39 stopni 2 sec
{19750}{19821}Wrzu� to na ekran
{19925}{19974}Oto on
{19975}{20049}To planetoida|200 km szeroko�ci.
{20050}{20138}- Malutka|- Potrzebujemy rotacji
{20175}{20274}- Zbli�enie za 2 godziny.|- Co z grawitacj�?
{20275}{20330}0.86
{20400}{20476}Mo�na po niej chodzi�
{20650}{20760}Zbli�amy si� do orbitalnej|kontroli powietrznej.
{20800}{20849}Orbita r�wnikowa osi�gni�ta.
{20850}{20930}9... 8 sekund do orbity.
{20950}{21006}5, 4,
{21025}{21074}3, 2,
{21075}{21128}1.
{21225}{21274}DOR na linii.
{21275}{21404}- Jaki jest status podno�nik�w?|- Podaj mi odczyt ci�nienia AC.
{21525}{21603}48 sekund i odliczamy.
{21650}{21724}Przygotowa� si� do oderwania od platformy.
{21725}{21749}20 sekund.
{21750}{21799}18... 17...
{21800}{21849}13,
{21850}{21874}12,
{21875}{21924}11, 10,
{21925}{21985}9, 8, 7,
{22025}{22049}6,
{22050}{22074}5,
{22075}{22099}4,
{22100}{22124}3,
{22125}{22149}2,
{22150}{22199}1, teraz!
{22200}{22269}Odczepiamy si�.
{22375}{22438}Od��czeni.
{22500}{22574}Pieni�dze uratowane.
{22575}{22638}Obni� si�.
{22775}{22824}Zwrot 92 stopnie, kierunek na port.
{22825}{22893}Kierunek port.
{23800}{23865}Turbulencja.
{24050}{24124}Ustawiony i w locie.|Jak opadnie teraz, to utrzymamy.
{24125}{24274}Wst�pny stabilizator wy��cza si�.|Trzymajcie si�, ludzie, b�dzie lekko trz�s�o.
{24400}{24474}Co to do diab�a by�o?
{24475}{24524}Ci�nienie spad�o. Mo�liwe �e stracili�my os�on�.
{24525}{24574}Kontynuujemy lot.
{24575}{24656}Ci�gle niczego nie �apie.
{24750}{24824}Tak. Opadamy teraz.
{24850}{24919}Ci�gle spadamy.
{24925}{24999}Jeste�my, na miejscu.
{25000}{25061}L�dujemy.
{25200}{25290}Reflektory nawigacyjne w��czone.
{26050}{26106}9, 8,
{26125}{26174}7, 6,
{26175}{26231}5, 4,
{26250}{26274}3,
{26275}{26324}2,
{26325}{26349}1.
{26350}{26430}Wy��czy� silniki g��wne.
{26850}{26930}Co si� do cholery sta�o?
{26950}{26999}Czy kto� mo�e mi da� rzeczow� odpowied�?
{27000}{27099}- Czy kad�ub jest uszkodzony?|- Nic nie widz�. Nadal mamy ci�nienie.
{27100}{27149}Wci�nij na monitorze.
{27150}{27211}Dlaczego?
{27375}{27464}Uszkodzony podzesp� w �adowni.
{27500}{27593}Trzy do czterech kom�r nie dzia�a.
{27625}{27674}To wszystko?
{27675}{27699}Nie, poczekaj.
{27700}{27749}I tak tego tutaj nie na�adujemy,
{27750}{27849}a tak�e musimy zmieni�|kierunek kilku tych kana��w.
{27850}{27874}Czas w suchym doku.
{27875}{27924}Suchy dok. Powiedz mu,|�e musimy mie� suchy dok!
{27925}{27974}I tak nie mogliby�my tego tutaj naprawi�.
{27975}{28049}Musimy zmieni� kierunek|tych wszystkich kana��w.
{28050}{28099}A �eby to zrobi�,|to musimy mie� suchy dok.
{28100}{28149}Co jeszcze?
{28150}{28249}Niekt�re odcinki s� zatkane.|Musimy to przepcha� i ustawi� ci�nienie.
{28250}{28299}Ile czasu, zanim statek b�dzie sprawny?
{28300}{28390}- Co...?|17 godzin, powiedz jej.
{28400}{28474}Najmniej 25 godzin.
{28475}{28549}Zacznij panel.|Zaraz b�d� na dole.
{28550}{28624}Po jak� choler� ona tu przy�azi?
{28625}{28715}Lepiej niech mi schodzi z drogi.
{28950}{29021}Jaka� odpowied�?
{29025}{29049}Nie, kompletna g�usza.
{29050}{29124}Poza tym samym przekazem co 12 sekund.
{29125}{29221}Wszystkie pozosta�e kana�y s� g�uche.
{29325}{29410}W��czcie g��wne o�wietlenie.
{29725}{29824}Nie mo�emy nigdzie i�� w takich warunkach.
{29825}{29874}Matka twierdzi, �e s�o�ce wzejdzie za 20 minut.
{29875}{29949}Jak daleko jeste�my od �r�d�a przekazu?
{29950}{29999}P�nocny- wsch�d.|Mniej ni� 2000 metr�w.
{30000}{30081}Mo�na doj�� na piechot�?
{30125}{30226}- Mo�esz mi poda� sk�ad atmosfery?|- Tak.
{30375}{30424}Prawie pierwotna.
{30425}{30549}Jest azot. Wysokie skupisko|kryszta��w dwutlenku w�gla. Metan.
{30550}{30599}Pracuj� nad sk�adnikami �ladowymi.
{30600}{30624}Co� jeszcze?
{30625}{30719}Tak. Jest... ska�a, p�ynne pod�o�e.
{30750}{30834}Zimno, sporo poni�ej linii.
{30900}{30974}Zg�aszam si� na ochotnika|do pierwszej grupy, kt�ra wychodzi.
{30975}{31024}Tak, zgadza si�.
{31025}{31074}Ty te�, Lambert.
{31075}{31124}Dobrze.
{31125}{31207}Lepiej odbezpieczcie bro�.
{32950}{33031}Kompletnie nic nie widz�.
{33075}{33143}Ash, s�yszysz?
{33225}{33274}Dobry kontakt na mojej tablicy.
{33275}{33374}Jasno i przejrzy�cie.|Nie przerywaj po��czenia.
{33375}{33435}Idziemy.
{33700}{33765}Hej, Ripley!
{33800}{33894}Hej, Ripley, chc� ci zada� pytanie!
{33900}{33974}Je�li oni znajd� to, czego szukaj�,|to dostaniemy pe�ne udzia�y?
{33975}{34074}Nie martw si�, Parker.|Tak, dostaniesz, co ci si� nale�y.
{34075}{34174}Nie b�d� dalej pracowa�, dop�ki|tego wszystkiego nie wyja�nimy.
{34175}{34224}Brett,
{34225}{34274}masz zagwarantowane przez prawo,|�e dostaniesz udzia�y.
{34275}{34349}- Co?|- Mo�e by� si� tak odpierdoli�?
{34350}{34374}Co?
{34375}{34424}Co powiedzia�a�?
{34425}{34540}Jak b�dziesz mia� jakie� k�opoty,|to b�d� na mostku.
{34550}{34625}Hej, Ripley, wracaj!
{34725}{34774}Ty skurwielu!
{34775}{34835}Co jest?
{35050}{35099}Kompletnie nic nie widz�.
{35100}{35173}Przesta� marudzi�.
{35175}{35280}- Lubi� narzeka�.|- No, ju�, wyluzujcie si�.
{37275}{37324}Ash, widzisz to?
{37325}{37389}Tak, widz�.
{37450}{37546}Nigdy czego� podobnego nie widzia�em.
{37725}{37793}Bardzo dziwne.
{37850}{37924}Ty to powiedzia�e�.
{38100}{38157}Dobra.
{38175}{38249}Przech...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin