Obcy - decydujące starcie - Aliens (1986) (Wersja Reżyserska) CD2.txt

(28 KB) Pobierz
{50}{90}Drake, chod�!
{222}{257}Nie...!
{307}{350}Ogie� w komorze!
{353}{421}- Zgin��!|- Nie! Drake tam jest!
{424}{461}Zgasi�!
{464}{509}Drake przyjdzie!
{512}{547}On zgin��!
{550}{586}Nie, nie zgin��!
{621}{667}Zapomnij o nim! On zgin��!
{808}{857}Pom� mi z tymi cholernymi drzwiami!
{936}{959}Smacznego!
{1066}{1134}Ripley! Dawaj, jazda, jazda!
{2649}{2709}W porz�dku! Wydostali�my si�!
{2712}{2797}Ripley, rozwalisz wa� korbowy!|I zostanie kupa zgrzycz�cego metalu!
{2800}{2839}Dobra, daj spok�j!
{2861}{2886}Uspok�j si�.
{2902}{2940}Uspok�j si�!
{2967}{2992}Uspok�j si�!
{3291}{3327}Ca�a jeste�?
{3359}{3408}Nic mi nie jest.
{3413}{3462}Trzymaj si� ode mnie z daleka, kole�!
{3480}{3549}- Poruczniku.|- Co si� sta�o Gormanowi?
{3552}{3624}Nie wiem... To mo�e by� wstrz�s m�zgu.
{3637}{3694}- Ale �yje.|- Nie, stary, on jest martwy.
{3697}{3786}- Wstawaj, kutasie! Zabij� ci�!|- Odwal si�!
{3789}{3834}Ale ju�.
{3885}{3940}Niech mi kto� da apteczk�.
{3943}{3997}Hej. Hej, patrz!
{4011}{4144}Sier�ant i Dietrich �yj� stary.|Bardzo s�abe oznaki, ale nie s� martwi.
{4147}{4234}- To musimy tam wr�ci� i im pom�c.|- Ja nie wracam!
{4237}{4283}Im ju� nie mo�na pom�c!
{4324}{4435}Nie mo�na. Teraz s�|owijani w kokon tak jak inni.
{4546}{4632}O, kochany Panie Jezu,|to nie mo�e si� dzia�...
{4635}{4716}To si� nie mo�e dzia�.|To si� nie dzieje!
{4722}{4801}Mamy siedem kanistr�w CN-20.
{4804}{4891}Chod�cie, wrzucimy je tam|i zagazujemy to ca�e pierdolone gniazdo.
{4894}{4968}Warto spr�bowa�, ale nie wiemy,|czy to na nich podzia�a.
{4971}{5066}Chod�cie, spadamy i niech b�dzie remis.|Po co nawet o tym m�wi�?
{5069}{5154}Proponuj�, �eby�my odlecieli|i zbombardowali to nuklearnie z orbity.
{5220}{5269}To jedyny spos�b, �eby by� pewnym.
{5272}{5349}- Kurewskie A!|- Poczekaj sekundk�.
{5352}{5451}Ta instalacja ma znaczn� warto�� w dolarach.
{5454}{5486}Mog� mi przys�a� rachunek.
{5527}{5555}Dobra, s�uchaj.
{5558}{5660}To jest emocjonuj�cy moment|dla nas wszystkich, co? Ja wiem.
{5663}{5728}Ale prosz�, nie podejmujmy|pochopnych decyzji.
{5731}{5808}Najwyra�niej mamy do czynienia|z bardzo wa�nym gatunkiem
{5811}{5892}i nie s�dz�, �e ktokolwiek|ma prawo do samowolnej
{5895}{5937}ich eksterminacji.|- Nieprawda.
{5940}{5976}Tak. Zobaczymy.
{5979}{6099}Mo�e nie jeste� na bie��co poinformowany,|ale w�a�nie nakopali nam do dupy, kolego!
{6102}{6195}S�uchaj, nie jestem �lepy na to, co si� dzieje,
{6198}{6274}ale nie mog� da� zezwolenia|na ten rodzaj dzia�ania.
{6331}{6444}C�, uwa�am, �e kapral Hicks tutaj dowodzi.
{6477}{6526}Kapral Hicks jest...
{6529}{6608}Ta operacja jest przeprowadzana|pod nadzorem wojskowym.
{6611}{6699}Hicks jest kolejny w hierarchii.|Zgadza si�, kapralu?
{6702}{6746}Tak.
{6769}{6824}Tak, zgadza si�.
{6827}{6946}Pos�uchaj, Ripley, to jest instalacja|multimilionowej warto�ci.
{6949}{7021}On nie mo�e podj�� takiej decyzji.|On jest tylko mi�chem armatnim.
{7024}{7048}Bez obrazy.
{7051}{7092}Wybaczam.
{7098}{7152}- Ferro, s�yszysz?|- Na pods�uchu.
{7155}{7209}Przygotowa� si� do startu.|Natychmiastowa ewakuacja.
{7212}{7249}Zrozumiano. Wykonuj�.
{7253}{7368}Proponuj� wystartowa�... zbombardowa� to|z orbity. Jedynie tak mo�emy by� pewni.
{7434}{7473}Zr�bmy to.
{7651}{7741}Idziemy! Podnie� go, Hudson.|Podnie� go, kochaniutki.
{7862}{7912}Dobra. Postaw go tu.
{8063}{8112}Szybciej, Spunkmeyer. Spadamy.
{8229}{8291}Poczekaj sekund�. Co� tam jest...
{8294}{8343}Chod� tu.
{8349}{8401}Jestem w �rodku. Rampa si� zamyka.
{8885}{8917}Spunkmeyer.
{8954}{8980}Co za cholera.
{9050}{9096}Gdzie, do kurwy...
{9402}{9417}Uciekamy!
{10436}{10521}No, to pi�knie. Zajebi�cie pi�knie.
{10527}{10642}Co do chuja mamy teraz robi�?|Wpakowali�my si� w niez�e g�wno!
{10645}{10696}Sko�czy�e�?
{10769}{10813}Nic ci nie jest?
{10938}{11025}Zdaje si�, �e teraz|ju� nie odlecimy, co?
{11033}{11082}Przepraszam, Newt.
{11085}{11151}Nie musisz przeprasza�.|To nie twoja wina.
{11154}{11235}Do�� tego, kole�!|Koniec zabawy, kole�. Koniec zabawy!
{11238}{11305}Co my kurwa teraz mamy robi�?|Co teraz zrobimy?
{11308}{11405}Mo�e rozpalimy ognisko, si�dziemy|w k�eczku i po�piewamy sobie, co?
{11408}{11519}Lepiej wracajmy, bo robi si� ciemno,|a oni przewa�nie przychodz� w nocy.
{11522}{11564}Przewa�nie.
{11956}{12005}To jest wszystko, tak?
{12008}{12127}To jest absolutnie wszystko,|co mogli�my uratowa� z wraku APC.
{12130}{12209}Mamy cztery karabiny,|ka�dy z oko�o 50 nabojami.
{12212}{12261}Nie za dobrze.
{12277}{12358}Mamy 15 tych granat�w M-40.
{12361}{12410}Nie dotykaj tego.
{12413}{12450}Niebezpieczne, kochanie.
{12453}{12570}- Czy to jedyny miotacz ognia?|- Tak. Wype�niony do po�owy, ale dzia�a.
{12573}{12663}A ten drugi jest uszkodzony.|To nie wiem, czy dzia�a.
{12684}{12714}Ale dobre wie�ci, to �e
{12732}{12803}mamy czterech robot�w wartownik�w
{12806}{12878}z nieuszkodzonymi|wy�wietlaczami i czujnikami.
{12881}{12945}Potrafi� nakopa� do dupy.|Przydadz� si�.
{12948}{13042}Po jakim czasie od uznania za zaginionych|mo�emy spodziewa� si� ratunku?
{13126}{13165}17 dni.
{13185}{13234}17 dni?
{13237}{13344}Hej, kole�, nie chc� ci psu� zabawy,|ale my nie przetrwamy 17 godzin!
{13347}{13434}Oni tu przyjd� tak jak wcze�niej i...
{13437}{13489}Hudson! Hudson!
{13513}{13634}Ta dziewczynka przetrwa�a tu d�u�ej|bez broni i przygotowania.
{13637}{13661}Prawda?
{13742}{13835}- To mo�e j� zrobimy dow�dc�?.|- Lepiej si� z tym pog�d�, Hudson.
{13838}{13930}Pos�uchaj mnie. Pog�d� si� z tym,|bo jeste� nam potrzebny,
{13933}{13982}a ja mam ju� do�� twego pieprzenia.
{13985}{14090}Pod��czysz si� do komputera|i odnajdziesz plan pomieszcze�. Rozumiesz?
{14093}{14192}Plany konstrukcyjne. Cokolwiek, co|pokazuje rozmieszczenie. S�uchasz?
{14195}{14232}Tak.
{14238}{14351}Musz� mie� kana�y wentylacyjne,|tunele z przewodami elektrycznymi,
{14354}{14419}podziemia, ka�d� mo�liw�|drog� do tego kompleksu.
{14445}{14488}Nie mamy du�o czasu.
{14491}{14530}Dobra.
{14560}{14609}- Zabieram si� za to.|- Hudson...
{14612}{14653}Odpr� si�.
{14795}{14841}B�d� w laboratorium medycznym.
{14844}{14926}Sprawdz� Gormana|i b�d� kontynuowa� badania.
{14929}{14951}Dobra.
{14969}{15001}Zajmij si� tym.
{15148}{15239}Chyba w�a�nie tym tunelem naprawczym|przemieszczaj� si� tam i z powrotem.
{15242}{15349}Zgadza si�. Ci�gnie si� od stacji|przetwarzania a� do tego podpoziomu tutaj.
{15388}{15437}Najed� na to.
{15440}{15484}Dobra, podejd� tutaj.
{15497}{15562}Zatrzymaj. Wr��.|Dobra, wci�nij to tu.
{15700}{15753}- Nie. Jest tu.|- Dobra.
{15790}{15854}Na tym ko�cu s� drzwi ci�nieniowe.
{15856}{15942}Czy nie mogliby�my ustawi� zdalnie|sterowanego wartownika w tunelu
{15945}{16040}i potem zamkn�� te drzwi?|- Ale musimy si� dowiedzie�, jak wchodz�.
{16043}{16093}Zgadza si�, wi�c...
{16096}{16184}naprawimy barykady|na tych dw�ch przeci�ciach
{16187}{16294}i przyspawamy stalowe|blachy nad tym kana�em, tym tutaj
{16297}{16326}i tym.
{16342}{16414}Wtedy oni mog� tylko na nas|nadej�� z tych dw�ch korytarzy.
{16417}{16507}Dobra. A wtedy ustawimy|pozosta�ych wartownik�w tutaj
{16510}{16549}i tutaj. Zgadza si�?
{16552}{16601}- Zgadza.|- Wspaniale.
{16604}{16660}A teraz tylko potrzebna nam talia kart.
{16701}{16765}Dobra, jazda, rusza� si�,|jakby�my mieli przysz�o��.
{16768}{16833}- Zrozumiano.|- Zrozumiano.
{17154}{17198}ZDALNIE STEROWANY|UZBROJONY SYSTEM WARTOWNICZY
{17201}{17242}Spisz si� dobrze, z�otko.
{17245}{17302}Vasquez, spadajmy st�d.
{17305}{17387}- Wartownicy A i B s� na miejscu i gotowi.|- Zrozumiano.
{17390}{17440}Poczekaj. Zbrojenie.
{17443}{17477}- UZBROJONY|- Sprawd� go, Hudson.
{17480}{17537}- Dalej!|- Ogie� w dziurze!
{17619}{17687}Dobra! Spadajmy st�d!
{17690}{17739}Zamykamy tunel!
{17742}{17766}Dalej, z�otko.
{18059}{18108}Tyle, ile mo�na...
{18150}{18206}Masz, za�� to.
{18209}{18261}Po co to?
{18264}{18379}To naprowadzacz. B�d� m�g� ci� znale��|gdziekolwiek w kompleksie... na tym.
{18422}{18471}To tylko zabezpieczenie.
{18480}{18514}Dzi�ki.
{18525}{18589}To jeszcze nie znaczy, �e si� zar�czyli�my.
{18592}{18639}Dobra, co dalej?
{19348}{19384}Przystanek ko�cowy.
{19500}{19534}Wchod�.
{19545}{19575}Wsuwaj si�.
{19609}{19640}Dobrze.
{19643}{19700}Teraz po�� si� i prze�pij si� troch�.
{19703}{19739}Jeste� bardzo zm�czona.
{19742}{19822}Nie chc�. Mam straszne sny.
{19880}{19948}C�, za�o�� si�, �e Casey|nie ma strasznych sn�w.
{19956}{19993}Sp�jrzmy.
{20007}{20059}Nic. Nic z�ego tam nie ma.
{20062}{20090}Widzisz?
{20096}{20154}Mo�e spr�bujesz by� taka jak ona.
{20169}{20233}Ripley, ona nie ma strasznych sn�w,
{20236}{20301}bo jest tylko kawa�kiem plastyku.
{20304}{20335}Zgadza si�.
{20346}{20389}Przepraszam, Newt.
{20549}{20575}Masz.
{20608}{20704}Mamusia zawsze powtarza�a,|�e potwory nie istniej�. Nie prawdziwe.
{20707}{20755}Ale one istniej�.
{20758}{20833}Tak, istniej� prawda?
{20876}{20941}To po co oni to m�wi� ma�ym dzieciom, co?
{20982}{21031}Bo przewa�nie to prawda.
{21034}{21116}Czy jeden z nich r�s� te� w �rodku niej?
{21119}{21180}Nie wiem, Newt.
{21183}{21234}I taka jest prawda.
{21237}{21296}Czy to nie to, sk�d si� bior� dzieci?
{21299}{21348}Znaczy, dzieci ludzi?
{21351}{21439}- Rosn� w �rodku ciebie.|- Nie. To co innego.
{21442}{21488}Mia�a� kiedy� dziecko?
{21491}{21526}Tak, mia�am.
{21529}{21564}Mia�am dziewczynk�.
{21567}{21613}Gdzie jest?
{21641}{21676}Nie ma jej.
{21726}{21766}Znaczy umar�a.
{21806}{21840}Masz.
{21885}{21924}We� to.
{21941}{21980}Na szcz�cie.
{22058}{22107}Jak ci si� podoba?
{22161}{22210}Nie id�! Prosz�!
{22213}{22277}Newt, b�d� w pokoju obok.
{22295}{22344}Widzisz t� kamer�?
{22347}{22413}B�d� patrza�a przez ni�
{22416}{22483}ca�y czas, czy jeste� bezpieczna.
{22577}{22646}Nie zostawi� ci�, Newt.
{22649}{22687}Na pewno.
{22690}{22736}Obiecuj�.
{22739}{22776}Obiecujesz?
{22820}{22859}Przysi�gam...
{22862}{22902}Na �mier�?
{22905}{22965}Na �mier�.
{23314}{23355}A t...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin