Obcy 3 - Alien 3 (1992) (Wersja Reżyserska) CD1.txt

(40 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{100}{400}Napisy do wersji:|Alien.3.1992.EXTENDED.DVDRip.XviD-FRAGMENT
{501}{1000}T�umaczenie: vooya@vooya.net|Synchro: okey@okey.bz
{2934}{3064}Zast�j p�yn�w przerwany.|Po�ar na oddziale hibernacji.
{3066}{3174}Powtarzam, po�ar na oddziale hibernacji.
{3177}{3246}Ca�y personel prosz� uda� si�
{3248}{3330}na platform� startow� statku ratunkowego.
{3332}{3429}Lot poza system s�oneczny rozpocznie si�
{3432}{3525}w czasie T minus 20 sekund.
{5969}{6089}FIORINA "FURY" 161|KOSMICZNA RAFINERIA RUD METALI
{6064}{6184}ZAK�AD KARNY DLA NIEBEZPIECZNYCH|PRZEST�PC�W - DWA CHROMOSOMY "Y"
{6160}{6280}ZAOSTRZONE �RODKI BEZPIECZE�STWA
{9213}{9288}W�a�nie spad� E.E.V.
{9290}{9340}Zejd�cie na pla�e.|Mo�e tam by� ich wi�cej.
{9342}{9386}Natychmiast!
{9733}{9780}M�w do mnie.
{10523}{10643}FIORINA 161 - JEDNOSTKA WI�ZIENNA|KLASY C - IRIS 12037154
{10571}{10691}ZG�OSZENIE - JEDNOSTKA SR 2650|ULEG�A WYPADKOWI
{10643}{10763}POR. ELLEN RIPLEY 85156170: �YJE
{11410}{11530}KPR. DWAYNE HICKS|L55321: MARTWY
{11601}{11721}NIEZIDENTYFIKOWANA OSOBA P�CI|�E�SKIEJ, WIEK OKO�O 10 LAT: MARTWA
{12171}{12361}��DANIE EWAKUACJI W JAK NAJSZYBSZYM CZASIE.|OCZEKIWANIE NA ODPOWIED�.  
{13660}{13738}W porz�dku, w porz�dku.|Zaczynajmy.
{13741}{13824}Zbierzmy si� razem.|No dalej. W porz�dku.
{13826}{13881}W porz�dku. Zaczynamy, panie Dillon.
{14055}{14143}Daj nam si��,|o Panie, aby wytrwa�.
{14146}{14246}Zdajemy sobie spraw�, �e jeste�my|biednymi grzesznikami w r�kach rozz�oszczonego Pana.
{14279}{14333}Niech kr�g b�dzie nierozerwany
{14336}{14384}do dzi� dnia.
{14502}{14553}- Amen.|- Amen.
{14689}{14769}Dzi�kuje panowie.|Tu Wydzia� Kontroli Plotek.
{14771}{14807}Oto fakty.
{14810}{14841}Jak niekt�rzy z was wiedz�,
{14896}{14977}statek ratunkowy E.E.V., model 337,
{14979}{15055}rozbi� si�, l�duj�c o godzinie 06.00
{15058}{15120}porannej wachty.
{15122}{15182}Jedna osoba si� uratowa�a,
{15185}{15289}dwie zgin�y i robot rozbi� si� kompletnie.|wykluczaj�c mo�liwo�� naprawy.
{15292}{15353}Osoba, kt�ra si� uratowa�a, to kobieta.
{15356}{15411}�adna ???
{15414}{15505}- Chc� tylko powiedzie�,|�e przyj��em �luby celibatu,
{15508}{15562}- kt�ry tak�e obejmuje kobiety.
{15565}{15615}- Wszyscy przyj�li�my �luby!
{15618}{15681}- Zamknij mord�, Morse!|-  Chc� powiedzie�,|w imieniu wszystkich, �e... 
{15683}{15742}Nie pochwalam polityki firmy|pozwalaj�cej jej na przebywanie
{15745}{15796}z za�og� i wsp�wi�niami!
{15798}{15909}Nasz brat chce powiedzie�,|�e uwa�amy obecno�� osoby obcej,
{15912}{16022}szczeg�lnie kobiety,|za pogwa�cenie harmonii
{16025}{16070}i potencjalne z�amanie jedno�ci duchowej.
{16073}{16135}Znamy wasze uczucia w tej sprawie.
{16138}{16249}Z przyjemno�ci� przyjmiecie do wiadomo�ci,|�e wezwa�em ekip� ratunkow�.
{16251}{16313}Miejmy nadziej�,|�e przyb�d� w tym tygodniu
{16316}{16412}i ewakuuj� j� jak najszybciej.
{16415}{16461}Przesta� pieprzy�!
{16463}{16508}- Jaki jest jej stan medyczny?
{16510}{16556}- Nie wydaje si� by� za bardzo ranna.
{16558}{16649}Jest nieprzytomna. Teraz nie mog�|poda� bardziej szczeg�owej diagnozy.
{16652}{16708}- Prze�yje?|- Tak s�dz�.
{16753}{16798}S�uchaj!|To le�y w interesie ka�dego,
{16801}{16890}�eby ona nie opu�ci�a izolatki,|dop�ki nie przyb�dzie ekipa ratunkowa.
{16893}{16957}A ju� na pewno nie bez obstawy, jasne?
{16959}{17021}Tak jest.
{17023}{17125}Panowie! Wszyscy zajmijmy si� naszymi
{17128}{17180}zadaniami i nie ekscytujmy si� niepotrzebnie!
{17182}{17218}Zgadza si�?
{17220}{17312}Tak jest.|Dzi�kuj� panom.
{17442}{17513}- Dobra.|- Lepiej, �eby tu szybko dotarli.
{18465}{18514}A to co?
{18517}{18613}To tylko koktajl mojej w�asnej receptury.|Co� w rodzaju pobudzacza.
{18616}{18673}Jeste� lekarzem?
{18676}{18761}Nazywam si� Clemens.|Jestem tu G��wnym Oficerem Medycznym.
{18763}{18836}- Tu?|- Fury 161.
{18838}{18918}To jest jedno z oddalonych wi�zie�|roboczych nale��cych do Weyland-Yutani,
{18921}{18966}z przykro�ci� musz� stwierdzi�. 
{18969}{19014}Mog�?
{19076}{19152}To jest stabilizator.
{19154}{19224}Powinienem te� ogoli� ci g�ow�.
{19226}{19286}Mamy du�y problem z wszami.
{19288}{19348}Jak si� lepiej poczujesz,|to dam ci
{19351}{19446}obcinarki do miejsc intymnych.|- Jak si� tu znalaz�am??
{19484}{19569}Rozbili�cie si� przy l�dowaniu|statkiem ratunkowym.
{19572}{19655}Ewidentnie oddzielili�cie si� od statku bazy,|zanim weszli�cie w t� atmosfer�
{19658}{19737}Wiesz, jak d�ugo by�a� zahibernowana?
{19740}{19788}Wasze wypadni�cie z kursu|mo�e by� szokiem dla Twojego organizmu.
{19790}{19839}Tak. B�d� chora|przez kilka tygodni.
{19842}{19910}W�a�nie.
{19913}{19981}A gdzie s� pozostali?
{19983}{20029}Nie uda�o im si�.
{20031}{20104}- Co?|- Nie prze�yli.
{20194}{20250}Musz� dosta� si� do statku.
{20253}{20326}Tw�j stan na to nie pozwala.
{20329}{20421}Dasz mi jakie� ciuchy, czy,|tak mam i��?
{20424}{20539}Bior�c pod uwag� stan naszych tutejszych|mieszka�c�w, radzi�bym co� za�o�y�.
{20582}{20658}�aden z nich nie widzia� kobiety od lat.
{20722}{20777}Ani ja, je�li mam by� szczery.
{20832}{20914}To kiedy� by�o wi�zienie dla 5000 wi�ni�w...
{20917}{21012}Ale zosta�o zredukowane|do 25 os�b... personelu nadzorczego.
{21015}{21073}- Dlaczego?|- Aby nie wygasza� ognia.
{21075}{21132}Ognia po co?
{21134}{21214}Piec hutniczy!|Naturalny metan!
{21217}{21304}Mamy odlewni�, poruczniku Ripley!
{21306}{21386}Wi�niowie odlewaj� o�owiane wn�trza|do pojemnik�w z odpadkami toksycznymi.
{21389}{21454}Sk�d wiesz, jak si� nazywam?
{21457}{21523}Masz napisane z ty�u szort�w.
{21730}{21800}Pu��cie �a�cuchy!
{22210}{22271}- Gdzie s� cia�a?|- Mamy kostnic�.
{22274}{22368}Tam je trzymamy,|dop�ki nie przyb�dzie ekipa dochodzeniowa.|S�dz�, �e w ci�gu tygodnia
{22432}{22520}- Tam by� te� robot.|- Od��czony.
{22522}{22581}By� w kawa�kach|To, co z niego zosta�o,
{22584}{22633}w�o�yli�my do �mietnika.
{22636}{22717}Kapral nabi� si�|na pal zabezpieczaj�cy.
{22719}{22765}By� martwy, zanim wiedzia�, co si� sta�o.
{22768}{22825}A dziewczynka?
{22827}{22906}Utopi�a si�... wewn�trz tuby hibernacyjnej.
{22909}{23014}Nie s�dz�, �eby by�a przytomna...|kiedy to si� sta�o.
{23017}{23093}Przykro mi.
{23564}{23611}Co si� sta�o?
{23614}{23694}- Gdzie ona jest?|- W kostnicy.
{23697}{23742}Musz� j� zobaczy�.
{23758}{23794}Musz� zobaczy�, co z niej zosta�o.
{23952}{24039}Jest jaki� konkretny pow�d, dla kt�rego chcesz j� zobaczy�?
{24042}{24141}Tak.|Musz� si� upewni� jak umar�a.
{24143}{24216}Nienawidz� si� powtarza�|w tak bardzo delikatnej sprawie...
{24219}{24316}ale jest ca�kowicie jasne,|�e ona utone�a.
{24421}{24468}Ona by�a Twoj� c�rk�?
{24525}{24596}Nie, nie by�a.
{25554}{25601}Um...
{25604}{25661}Czy mog�abym by� sama przez chwil�?
{25664}{25710}Tak, oczywi�cie.
{26507}{26554}Wybacz mi..
{27132}{27197}Co ona wyprawia?
{27486}{27545}W porz�dku?
{27548}{27600}Nie.
{27627}{27673}Musimy zrobi� autopsj�.
{27675}{27716}- Co?|- Powiedzia�am ci.
{27718}{27771}Musimy upewni� si�, jak umar�a.
{27805}{27885}A ja ci powiedzia�em... utopi�a si�.
{27887}{28019}Nie jestem tego taka pewna...|Musz� obejrze� jej wn�trze.
{28021}{28080}Jeste� zdezorientowana.|Po�owa Twoich zmys��w...
{28082}{28129}Mam bardzo, ale to bardzo dobry pow�d.
{28132}{28181}Mo�e chcia�aby� si� nim ze mn� podzieli�?
{28260}{28329}Mo�liwe zaka�enie.
{28331}{28399}Dok�adnie jakiego rodzaju?
{28401}{28449}- Cholera.|- Cholera?
{28542}{28608}Nie by�o tu przypadku cholery|przez ostatnie 200 lat.
{28767}{28815}Prosz�...
{29690}{29761}Wszystko na miejscu.
{29764}{29845}Brak �lad�w zaka�enia.
{29847}{29912}- Brak �lad�w choroby.|- Klatka.
{29914}{29960}Otw�rz jej klatk�.
{30161}{30212}Ostro�nie.
{30966}{31020}P�uca...
{31072}{31125}zalane p�ynem.
{31170}{31224}Ergo, ona si� utopi�a.
{31364}{31487}Wi�c,|jako �e nie jestem ca�kowitym idiot�,
{31490}{31581}mo�e powiesz mi,|czego tak naprawd� szukasz?
{31796}{31851}Panie Clemens!
{31854}{31899}Inspektorze!
{31940}{32021}Nie s�dz�, �eby pozna�|pan ju� porucznik Ripley.
{32024}{32071}- Co tu si� dzieje, panie Clemens?
{32073}{32124}- Tak jest, prosz� pana. Co tu si� dzieje?
{32158}{32205}- Po pierwsze, z przyjemno�ci� stwierdzam,
{32208}{32324}�e pani|porucznik czuje si� o wiele lepiej.
{32326}{32385}Po drugie, w interesie zdrowia publicznego
{32388}{32451}- wykonuj� autopsj�.|- Bez mojego pozwolenia..
{32454}{32512}Nie mia�em czasu. Ale okaza�o si�,
{32514}{32560}�e wszystko jest w porz�dku.
{32562}{32620}- Nie ma �lad�w zaka�enia.|- Dobrze.
{32622}{32712}By�oby lepiej, gdyby porucznik Ripley|nie paradowa�a tak przed wi�niami.
{32714}{32764}Jak mi doniesiono,|robi�a to przez ostatni� godzin�.
{32767}{32813}R�wnie� by�oby lepiej,
{32815}{32887}gdyby informowa� mnie pan o jakiejkolwiek|zmianie w jej kondycji fizycznej.
{32889}{32947}- Czy prosz� o zbyt wiele?
{32949}{33045}- Musimy podda� cia�a kremacji.|- Nonsens! Przetrzymamy cia�a w lodzie
{33048}{33120}- do czasu a� przyb�dzie ekipa ratownicza.|- W lodzie.
{33122}{33185}Istnieje kwestia zdrowia publicznego.
{33188}{33307}Porucznik uwa�a, �e ci�gle istnieje|mo�liwo�� infekcji zaka�nej...
{33357}{33412}S�dzi�em, �e powiedzia�e�,|�e nie by�o �lad�w choroby?
{33414}{33464}Wydaje si�, �e to dziecko uton�o.
{33467}{33527}Ale bez odpowiednich bada�|laboratoryjnych nie mo�emy mie� pewno�ci.
{33530}{33575}To niemozliwe,|aby by� zupe�nie pewnym.
{33578}{33631}Uwa�a�bym to za niem�dre...
{33633}{33724}aby tolerowa� mo�liwo�� przenikni�cia|do Nas zaka�nego wirusa.
{33726}{33833}Epidemia... cholery...|niezmiernie �le wygl�da�aby w raporcie.
{33836}{33890}- Czy� nie tak?
{33923}{33989}W tym o�rodku mamy 25 wi�ni�w,
{33991}{34040}same podw�jne chromosomy Y,
{34043}{34144}z�odzieje, gwa�ciciele, mordercy,|str�czyciele nieletnich. Ca�e g�wno.
{34146}{34260}Samo to, �e przyj�li religi�,|nie czyni ich mniej niebezpiecznymi....
Zgłoś jeśli naruszono regulamin