Zalecenia kliniczne dotycz ce post powania u chorych na cukrzyc 2010.pdf

(1023 KB) Pobierz
DP_supl_A_2009_poczontki.p65
Zalecenia kliniczne dotyczące
postępowania u chorych na cukrzycę
2010
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Zespół ds. opracowania „Zaleceń”:
Anna Czech (Warszawa)
Katarzyna Cypryk (Łódź)
Leszek Czupryniak (Łódź)
Władysław Grzeszczak (Zabrze) — Przewodniczący Zespołu
Janusz Gumprecht (Zabrze)
Barbara Idzior-Waluś (Kraków)
Przemysława Jarosz-Chobot (Katowice)
Waldemar Karnafel (Warszawa)
Andrzej Kokoszka (Warszawa)
Teresa Koblik (Kraków)
Jerzy Loba (Łódź)
Liliana Majkowska (Szczecin)
Maciej Małecki (Kraków)
Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
Jerzy Naskalski (Kraków)
Anna Noczyńska (Wrocław)
Jacek Sieradzki (Kraków)
Bogdan Solnica (Kraków)
Krzysztof Strojek (Zabrze)
Małgorzata Szelachowska (Białystok)
Ewa Wender-Ożegowska (Poznań)
Bogna Wierusz-Wysocka (Poznań)
396481314.003.png
PISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO
JOURNAL OF THE POLISH DIABETES ASSOCIATION
www.dp.viamedica.pl
Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
Redakcja/Editorial Board
prof. dr hab. n. med. Hanna Dziatkowiak (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
dr med. n. Alicja Hebda-Szydło (Kraków)
Małgorzata Wielebnowska (Kraków)
Sekretarz Redakcji/Editorial Secretary
lek. Julita Stancel-Możwiłło (Kraków)
Redaktor Prowadzący/Managing Editor
Michał Mikołajczak (Gdańsk)
Przewodniczący Rady Naukowej/Scientific Board President
prof. dr hab. n. med. Czesław Wójcikowski (Gdańsk)
Rada Naukowa/Scientific Board
prof. dr hab. n. med. Stanisław Czekalski (Poznań)
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Barbara Idzior-Waluś (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Ida Kinalska (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz (Wrocław)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Bogna Wierusz-Wysocka (Poznań)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek (Katowice)
prof. dr hab. n. med. Stefan Zgliczyński (Warszawa)
Opinie prezentowane w artykułach nie muszą być zgodne
z opiniami Redakcji
Opinions presented in the articles not necessarily
represent the opinions of the Editors
Diabetologia Praktyczna (ISSN 1640–8497) jest dwumiesięcznikiem wydawanym
przez wydawnictwo VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (0 58) 320 94 94, faks: (0 58) 320 94 60
e-mail: redakcja@viamedica.pl, dim@viamedica.pl,
http://www.viamedica.pl, wap.viamedica.pl
Adres Redakcji:
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ
ul. Kopernika 15, 31–501 Kraków
tel.: (0 12) 424 83 31, faks.: (0 12) 421 97 86
e-mail: mmsierad@cyf-kr.edu.pl
Ceny prenumerat w 2010 roku: Odbiorcy z Polski: indywidualni — 120 zł,
instytucje — 240 zł. Odbiorcy z zagranicy: indywidualni — 70 eur; instytucje — 103 eur.
Istnieje możliwość zamówienia pojedynczego numeru (prenumerata@viamedica.pl).
Wpłaty, z czytelnym adresem, należy przesyłać na konto:
VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp. K., Grupa Via Medica,
Fortis Bank Polska SA oddz. Gdańsk
24 1600 1303 0004 1007 1035 9150; SWIFT: PPABPLPK
Zamówienia drogą elektroniczną: www.dp.viamedica.pl
Reklamy : należy kontaktować się z wydawnictwem Via Medica,
tel.: (0 58) 320 94 94; dsk@viamedica.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.
Wszelkie prawa zastrzeżone, włącznie z tłumaczeniem na języki obce.
Żaden fragment tego czasopisma zarówno tekstu, jak i grafiki nie może być
wykorzystywany w jakiejkolwiek formie. W szczególności zabronione jest
dokonywanie reprodukcji oraz przekładanie na język mechaniczny lub elektroniczny,
a także utrwalanie w jakiejkolwiek postaci, przechowywanie w jakimkolwiek
układzie pamięci oraz transmitowanie, czy to w formie elektronicznej, mechanicznej
czy za pomocą fotokopii, mikrofilmu, nagrań, skanów bądź w jakikolwiek inny
sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy. Prawa wydawcy podlegają
ochronie przez krajowe prawo autorskie oraz konwencje międzynarodowe, a ich
naruszenie jest ścigane pod sankcją karną.
Diabetologia Praktyczna (ISSN 1640–8497) is published six times
a year by VM Medica Medical Publishers
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel: (+48 058) 320 94 94, fax: (+48 058) 320 94 60
e-mail: redakcja@viamedica.pl, dim@viamedica.pl,
http://www.viamedica.pl, wap.viamedica.pl
Editorial Address:
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ
ul. Kopernika 15, 31–501 Kraków
tel.: (+48 12) 424 83 31, faks.: (+48 12) 421 97 86
e-mail: mmsierad@cyf-kr.edu.pl
The subscription rate in 2010 : Polish subscribers: individual — 120 PLN,
institutional — 240 PLN. Foreign subscribers: individual — 70 eur; institutional — 103 eur.
The above prices are inclusive of regular postage costs.
Payment should be made to: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp. K., Grupa Via
Medica, Fortis Bank Polska SA oddz. Gdańsk
PL15 1600 1303 0004 1007 1035 9021; SWIFT: PPABPLPK
SWIFT: PPABPLPK. Single issues, subscriptions orders and requests for sample
copies should be send to e-mail: prenumerata@viamedica.pl
Electronic orders option available at: www.dp.viamedica.pl
Advertising: For details on media opportunities within this journal please contact
the advertising sales department, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland,
tel: (+48 58) 320 94 94; e-mail: dsk@viamedica.pl
The Editors accept no responsibility for the advertisement contents.
All rights reserved, including translation into foreign languages. No part of this
periodical, either text or illustration, may be used in any form whatsoever. It is
particularly forbidden for any part of this material to be copied or translated into
a mechanical or electronic language and also to be recorded in whatever form,
stored in any kind of retrieval system or transmitted, whether in an electronic or
mechanical form or with the aid of photocopying, microfilm, recording, scanning or
in any other form, without the prior written permission of the publisher. The rights
of the publisher are protected by national copyright laws and by international
conventions, and their violation will be punishable by penal sanctions.
Ocena pisma w Index Copernicus (4,36)
na stronach www.indexcopernicus.pl
Indexed in Index Copernicus (4,36)
Czasopismo jest indeksowane w bazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4).
Indexed in base of The Ministry of Science and Higher Eductation (4).
Za prenumeratę czasopisma „Diabetologia Praktyczna” przysługuje 5 pkt edukacyjnych*
*na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 04.231.2326 z dnia 22 października 2004 r.)
Copyright © 2010 Via Medica
396481314.004.png 396481314.005.png 396481314.006.png
396481314.001.png
PISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO
JOURNAL OF THE POLISH DIABETES ASSOCIATION
2010, tom 11, supl. A
Spis treści
Przedmowa
1.
Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy.
Nazewnictwo stanów hiperglikemii ........................................................................................ A1
2.
Prewencja i opóźnianie rozwoju cukrzycy .............................................................................. A3
3.
Monitorowanie glikemii .......................................................................................................... A4
4.
Określenie celów w leczeniu cukrzycy .................................................................................... A5
5.
Organizacja opieki medycznej nad dorosłym chorym na cukrzycę ....................................... A6
6.
Terapia behawioralna ............................................................................................................. A8
7.
Postępowanie psychologiczne w cukrzycy ............................................................................. A10
8.
Edukacja .................................................................................................................................. A11
9.
Doustne leki przeciwcukrzycowe i agoniści receptora GLP-1 w terapii cukrzycy typu 2 ....... A12
10. Insulinoterapia ........................................................................................................................ A14
11. Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę ........................................... A15
12. Zasady leczenia dyslipidemii ................................................................................................... A16
13. Hipoglikemia ........................................................................................................................... A18
14. Postępowanie w ostrych powikłaniach cukrzycy w przebiegu hiperglikemii ........................ A19
15. Zasady rozpoznawania i leczenia choroby niedokrwiennej serca
u chorych na cukrzycę ............................................................................................................ A21
15.1. Postępowanie w ostrym zespole wieńcowym u chorych na cukrzycę
— leczenie hipoglikemizujące ................................................................................................. A22
16. Udar mózgu u chorych z hiperglikemią ................................................................................. A24
17. Prewencja, diagnostyka i leczenie nefropatii cukrzycowej .................................................... A25
18. Prewencja, diagnostyka i leczenie retinopatii cukrzycowej .................................................... A27
19. Prewencja, diagnostyka i leczenie neuropatii cukrzycowej .................................................... A28
20. Diagnostyka i leczenie zespołu stopy cukrzycowej ................................................................ A30
21. Cukrzyca u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 ........... A33
22. Cukrzyca a ciąża ...................................................................................................................... A38
23. Zasady przygotowania chorego na cukrzycę do zabiegu operacyjnego ............................... A43
24. Szczepienia ochronne u chorych na cukrzycę ........................................................................ A45
25. Zalecenia dotyczące aktywności zawodowej chorych na cukrzycę ....................................... A46
26. Opieka diabetologiczna w instytucjach penitencjarnych ....................................................... A46
27. Cukrzyca u osób w wieku powyżej 65 lat .............................................................................. A47
396481314.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin