Legend.of.the.Seeker.S01E04.REAL.HDTV.XviD-SYS.txt

(27 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{1}23.976
{160}{188}Tropi�em go od kilku dni
{188}{213}To moje trofeum.
{214}{254}Zajecha�em konia na �mier�
{254}{304}i patrza�em jak umiera. Trofeum jest moje.
{304}{372}K�amie, Spowiedniczko. Tylko zrani� zwierz�.
{373}{417}Moja strza�a je zabi�a.
{706}{747}Widz�, �e �aden z was nie jest pewnien
{747}{797}czyja strza�a zabi�a zwierz�.
{808}{868}Nie mog� wi�c sprawiedliwie|nagrodzi� trofeum �adnego z was.
{868}{910}Czy jest kto�, kogo oboje|znacie, komu przyda�oby si�
{910}{970}zdrowie i szcz�cie, jakie|da mu trofeum?
{1010}{1049}�ona Gethina by�a chora.
{1091}{1176}W takim razie dajcie je Gethinowi|i wybaczcie sobie nawzajem to oszustwo.
{1206}{1234}Tak, Spowiedniczko.
{1234}{1262}Dzi�kuj�.
{1340}{1392}Skoro oboje zgodzili�cie|si� dotrzyma� umowy
{1392}{1450}zaproponowanej przez Spowiedniczk�,|mog� was teraz wys�ucha�.
{1451}{1523}Jest wi�cej ludzi, ni� kiedy przyszli�my.
{1543}{1586}Cierpliwo�ci, Richardzie.
{1592}{1655}W tej dolinie od lat|nie widziano Spowiedniczki.
{1656}{1707}Wiesz, ile si� przelewa krwi,
{1707}{1758}kiedy ludzie nie maj�|nikogo, kto by ich wys�ucha�?
{1760}{1799}Sk�d ona wie, kto m�wi prawd�?
{1800}{1861}Poza magi�, Spowiedniczka ma moc.
{1862}{1924}Cz�sto potrafi wyczu� prawd�, bez dotyku.
{1925}{1955}Potrafi wyczu� k�amstwo
{1955}{2012}i uleczy� rany wywo�ane tajemnicami.
{2023}{2068}I wszyscy tak po prostu robi�, co ona m�wi?
{2068}{2156}Spowiedniczka to najwyzszy|moralny autorytet w Midlandach.
{2156}{2201}Ludzie polegaj� na jej os�dzie.
{2201}{2226}Richardzie!
{2227}{2268}Matthias i ja ruszamy na polowanie.
{2269}{2298}Najdalej dzie� drogi.
{2298}{2356}Byliby�my zaszczyceni towarzystwem|Poszukiwacza.- Na co polujecie?
{2356}{2406}Cenna zdobycz-czterometrowy samiec.
{2407}{2449}Richard nie moze.|-Co?
{2449}{2481}Dajcie nam chwilk�.
{2510}{2564}Nie mo�esz tak sobie sam pojecha�.
{2564}{2644}W Hartlandzie  ca�y czas by�em sam.|Niekiedy nawet po kilka dni.
{2645}{2681}To by�o zanim zosta�e� Poszukiwaczem.
{2681}{2728}Zanim Rahl Pos�pny pr�bowa� ci� zabi�.
{2728}{2797}Gavin i Matthias ze mn� b�d�.|- To niebezpieczne.
{2797}{2877}Lekcja numer pi�tna�cie: "Szanuj�c to, co
{2877}{2937}inni najbardziej szanuj�,|Poszukiwacz zdob�dzie ich serca."
{2937}{3015}Polowanie to ich najbardziej|szanowana tradycja.
{3015}{3082}Aha, czyli jak chcesz, pami�tasz lekcje.
{3082}{3124}Kahlan b�dzie zaj�ta przez kilka dni.
{3124}{3185}Zeddicus Zu'l Zorander!
{3233}{3274}To ty.
{3296}{3414}S�ysza�am, ze w obozie jest czarodziej,|ale nie chcia�am dopu�ci� tej my�li.
{3428}{3535}Obieca�e�, ze nigdy nie zapomnisz|tej nocy w gor�cych �r�d�ach.
{3600}{3639}Sylwia!
{3679}{3752}Jak dobrze pami�tam,|to by�a wi�cej ni� jedna noc.
{3752}{3804}Czyli umowa stoi.
{3804}{3875}Ty sp�dzisz czas z przyjaci�k�,|a ja pojad� na polowanie.
{3875}{3907}W kt�r� stron� jedziecie?
{3908}{3949}Jele� kierowa� si� na wsch�d.
{3950}{4061}Pami�taj: nie ka�dy w Midlandach|jest przyjazny. B�d� ostro�ny.
{4066}{4098}Ty te�.
{4494}{4533}To przebieg�y jele�.
{4533}{4606}Teraz kieruje si� na zach�d.|- To jedziemy na zach�d.
{4838}{4884}Wydawa�o mi si�, �e od|najbli�szego miasteczka dziel� nas mile.
{4885}{4941}Jele� wyprowadzi� nas dalej, ni� my�la�em.
{4941}{4983}To chyba Brennidon.
{5007}{5038}Brennidon?
{5047}{5077}Znasz?
{5095}{5132}Tutaj si� urodzi�em.
{5147}{5206}Dziwi mnie, �e Zedd nie powiedzia�,|�e jeste�my w pobli�u.
{5206}{5233}Nie byli�cie.
{5234}{5289}Nie spodziewa� si�, �e pojedziemy na zach�d.
{5312}{5346}Kiedy tam ostatnio by�e�?
{5351}{5393}Nie by�em od dziecka.
{5428}{5539}Ciekawe kt�ry dom by� m�j...|gdzie mieszkali moi rodzice...
{5539}{5578}Twoi rodzice ci�gle tam mieszkaj�?
{5627}{5654}Nie wiem.
{5655}{5688}Chcesz si� dowiedzie�?
{5747}{5811}Heh, powiedzia�em Zeddowi,|�e b�d� z wami.
{5883}{5991}Ale nie zaszkodzi wst�pi� na jak�� godzink�.
{5991}{6059}Mo�e  b�dziemy juz mie�|jelenia, kiedy nas dogonisz.
{6087}{6117}Dobra.
{6675}{6723}Okropny widok, co?
{6764}{6798}Kto to?
{6801}{6853}Pierworodni Brennidonu,
{6881}{6984}zamordowani przez Rahla Pos�pnego,|�eby odwr�ci� proroctwo.
{7185}{7227}Proroctwo o Poszukiwaczu.
{7239}{7271}Wiesz o tym?
{7306}{7336}S�ysza�em t� histori�.
{7354}{7438}S�ysza�e�? To nie jest tylko historyjka.
{7461}{7604}Wszystkie te dzieci zosta�y przez to|zamordowane, a Poszukiwacz by� w�r�d nich.
{7650}{7758}Z jego �mierci� umar�a|przysz�o�� Brennidonu.
{7795}{7848}Mo�e Poszukiwacz gdzie� jest,
{7860}{7925}gotowy, zeby si� pojawi�|i pokona� Rahla Pos�pnego.
{7991}{8075}Min�y dwadzie�cia trzy lata
{8076}{8135}a podb�j Rahla post�puje.
{8177}{8225}�aden Poszukiwacz si� nie pojawi�.
{8286}{8443}Wi�c, je�li �yje, jest tch�rzem,|a nasze dzieci umar�y na darmo.
{8642}{8680}LEGENDA O POSZUKIWACZU
{8701}{8754}-Dokumenty prosz�.|- W porz�dku.
{8771}{8817}-No, dalej, kto nast�pny?|- Dalej.
{8829}{8866}Dalej, ruszajcie si�.
{8883}{8916}Id�cie.
{9056}{9113}Ty! Gdzie twoja przepustka?
{9118}{9148}Przepustka?!
{9152}{9202}Nie ma przepustki, nie ma przej�cia.
{9425}{9449}Kto nast�pny?
{9449}{9487}Rusza� si�.
{9938}{9973}W porz�dku.
{9975}{10013}Dobra, poka� dokumenty.
{10086}{10116}Rusza� si�.
{10175}{10198}Rusza�.
{10198}{10263}Do g��wnego rynku, ju�.
{10325}{10456}Ta m�oda kobieta g�osi�a herezje.
{10462}{10556}Gromadzi�a znajomych i m�wi�a, ze lord|Rahl nie jest naszym prawowitym w�adc�.
{10579}{10671}Wiemy, jakie s� konsekwencje|sprzeciwiania si� lordowi Rahlowi.
{10713}{10807}Przez ostatnie dwadzie�cia lat przyzwyczaili�cie|si� do zycia na pewnym poziomie,
{10807}{10878}pozwalaj�c cz�onkom patroli was ochrania�.
{10910}{11014}Tej dziewczynie wydaje si�,|�e wie lepiej ni� starszyzna miasteczka.
{11015}{11061}Musimy publicznie przerywa� bunty,
{11062}{11149}�eby lord Rahl wiedzia�, �e nigdy|wi�cej mu si� nie sprzeciwimy.
{11233}{11342}Niech tw�j buntowniczy duch|kr��y w za�wiatach po wsze czasy.
{11346}{11377}Przesta�!
{11414}{11472}Nie mozesz jej zabi� tylko dlatego,|�e m�wi, co my�li.
{11472}{11523}Kim jeste�? Poka� dokumenty.
{11523}{11587}Po prostu j� pu��cie,|nie musimy od razu walczy�.
{11587}{11614}Bra� go!
{11792}{11824}Miecz Prawdy.
{11841}{11872}To Poszukiwacz!
{11979}{12010}Aresztowa� go!
{12195}{12234}Uciekaj! Ukryj si�!
{12840}{12909}Zaalarmowa� �o�nierzy! Zamkn�� bramy!
{13149}{13177}Rozdzieli� si�!
{13177}{13215}Id�cie z drugiej strony.
{13415}{13456}Chc� ci pom�c.
{13518}{13549}Chod� za mn�.
{13662}{13702}Poszukiwacz poszed� t�dy.
{13887}{13920}Dzi�kuj� za pomoc.
{13957}{13990}No, prosz�!
{14123}{14153}Znasz mnie?
{14183}{14277}Trzyma�am ci� w ramionach tamtej|nocy, kiedy si� urodzi�e�,
{14323}{14379}zanim czarodziej ci� zabra�.
{14521}{14552}Chcesz powiedzie�, �e...
{14575}{14610}jeste� moj� matk�...?
{14784}{14816}Tak.
{14929}{15035}Je�li zn�w wprowadzisz wojsko do|Brennidonu, mieszka�cy si� zdenerwuj�.
{15036}{15099}Um�wli�my si�, ze je�li poddamy|si� w�adzy Rahla Pos�pnego,
{15099}{15151}w Brennidonie pozostanie|jedna trzecia waszych si�.
{15156}{15205}Umowa nie mia�a wam si� przys�uzy�.
{15209}{15249}Lord Rahl czu�, ze okupacja miasteczka
{15249}{15299}moze zniech�ci� Poszukiwacza do powrotu.
{15299}{15384}Mieli�cie go nam dostarczy�,|gdyby si� zjawi�.
{15384}{15428}Da�em ci zna�, jak tylko si� dowiedzia�em.|- Da�e�,
{15429}{15482}tylko �e po tym, jak|Poszukiwacz wam si� wymkn��.
{15506}{15557}Teraz nie mam wyj�cia,|musz� wprowadzi� moje wojska.
{15558}{15620}Zaczekaj, daj nam troch� czasu.
{15624}{15692}Poszukiwacz jest w mie�cie.|Nie m�g� uciec.
{15699}{15740}Przeszukamy kazdy dom w Brennidonie.
{15740}{15797}B�dzie tw�j, zanim zapadnie zmrok.
{15852}{15888}Oby tak by�o.
{15953}{16060}Da�am ci na imi� Owen, po ojcu.
{16071}{16100}Po ojcu?
{16100}{16151}Zmar�, w nied�ugo potem.
{16233}{16286}Czy czarodziej odda� ci�|w r�ce dobrych ludzi?
{16288}{16317}Bardzo dobrych.
{16317}{16367}Widz�, ze wychowali ci�|na znakomitego m�czyzn�.
{16368}{16467}To, co zrobi�e�, �eby uratowa� dziewczyn�...|- Przeciez chcieli j� zabi�.
{16479}{16529}I wszyscy zamierzali sta� i patrze�?
{16529}{16576}Ludzie boj� si� Rahla Pos�pnego.
{16600}{16630}Nie rozumiem.
{16633}{16705}Rahl nie zabi� tych dzieci, dlatego �e
{16705}{16814}przeciwstawiacie si� jego w�adzy.|- Rahl ostrzega� przed masakr�.
{16822}{16875}Poprosi�, �eby starszyzna|miasteczka zidentyfikowa�a
{16875}{16968}kt�re dziecko to Poszukiwacz.|�eby mu go odda�a.
{16992}{17027}Odm�wili.
{17117}{17183}Wi�c Rahl zamordowa� wszystkie dzieci.
{17199}{17272}I teraz ludzie boj� si�,|�e je�li rozgniewaj� Rahla,
{17273}{17357}nawet w najmniejszym stopniu,|przy�le z powrotem swoich zab�jc�w.
{17357}{17442}Wi�c pozwolili�cie tym patrolom|kontrolowa� wszytsko, co robicie i m�wicie?
{17443}{17544}Wielu z nas uwaza, ze niedobrze jest|po�wi�ca� wolno��, by uspokoi� Rahla,
{17545}{17624}ale widzia�e�, co si� dzieje tym,|kt�rzy o�mielaj� si� m�wi�.
{17656}{17799}Ale Poszukiwacz juz wr�ci�. Gotowy,|�eby spe�ni� swoje przeznaczenie.
{17902}{17965}Mo�e teraz, gdy tu jeste�,
{17965}{18050}reszta z nas odnajdzie si��,|�eby stan�� u twojego boku.
{18171}{18195}Mamo!
{18196}{18237}M�wi�, ze Poszukiwacz jest w miasteczku.
{18238}{18277}Ale Poszukiwacz zosta� zabity.
{18277}{18335}Nie, Mark, nie zosta�.
{18441}{18475}To Richard.
{18505}{18542}Jest Poszukiwaczem.
{18625}{18657}Jestem twoim bratem.
{18867}{18913}Ciesz� si�, ze wr�ci�e�, Zeddzie.
{18924}{18981}Obawiam si�, ze nie zostan�, moja droga.
{18982}{19007}Oczywi�cie.
{19007}{19073}Zawsze by�y wy�sze cele, za kt�rymi pod��a�e�.
{19076}{19181}Raz poszukiwanie mitycznego stwora,|innym razem �apanie zagubionego zakl�cia.
{19209}{19254}C�, przynajmniej twoje preteksty
{19254}{19315}by�y ciekawsze ni� wi�kszo�ci m�czyzn.
{19355}{19421}Ale tym razem tw�j obowi�zek jest tutaj.
{19426}{19457}Co masz na my�li?
{1...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin