Moon (Napisy PL) (2009) (DVD-RIP).txt

(37 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{397}{475}/Gdzie teraz jeste�my?
{494}{568}/By�y czasy, kiedy s�owo "energia"|/kojarzy�o si� z brudem.
{572}{639}/Kiedy w��czenie �wiat�a|/by�o trudn� decyzj�.
{643}{673}/Miasta pozbawione pr�du.
{677}{762}/Niedobory �ywno�ci.|/Samochody spalaj�ce paliwo.
{766}{803}/Lecz taka by�a przesz�o��.
{807}{897}/Gdzie jeste�my teraz?|/Jak sprawiamy, �e �wiat staje si� lepszy?
{901}{968}/�e pustynie kwitn�?
{972}{1067}/Obecnie jeste�my najwi�kszym na �wiecie|/producentem energii fuzyjnej.
{1071}{1133}/Energia S�o�ca,|/uwi�ziona w skale,
{1137}{1223}/zbierana przez maszyny|/z odleg�ych kra�c�w Ksi�yca.
{1227}{1297}/Obecnie dostarczamy wystarczaj�c�|/ilo�� czystego Helium 3,
{1301}{1421}/by zaspokoi� potrzeby energetyczne|/niemal 70% ludno�ci planety.
{1425}{1448}/Kto by pomy�la�?
{1452}{1589}/Energia, kt�rej tak bardzo potrzebowali�my,|/jest nad naszymi g�owami.
{1593}{1643}/Pot�ga Ksi�yca.
{1647}{1731}/Pot�ga naszej przysz�o�ci.
{1746}{1817}/LUNAR INDUSTRIES
{2351}{2476}>> DarkProject SubGroup <<|{y:b}>> Mroczna Strona Napis�w <<
{2500}{2581}{y:b}www.Dark-Project.org
{2613}{2678}{y:b}KSIʯYC
{2810}{2902}T�umaczenie ze s�uchu:|{y:b}Igloo666
{2906}{2960}Korekta:|{y:b}unseen
{2964}{3080}/Baza kopalniana Sarang|/Za�oga: 1 / Kontrakt: 3 lata
{3482}{3534}/Zaczynamy.|/8:32 czasu pacyficznego.
{3538}{3619}/Wszyscy Kosiarze pracuj� g�adko.|/Odczyty s� nast�puj�ce:
{3623}{3720}/Matthew: 14,6 mili.|/Mark: 16,8 mili.
{3953}{3993}/�ADUNEK GOTOWY
{3997}{4026}Gerty.
{4030}{4048}Gerty?
{4052}{4119}- Zaczynamy.|/- Dzie� dobry, Sam.
{4123}{4206}Mamy Marka na wizji.|Id� go wci�gn��.
{4210}{4276}/Dobrze, Sam.
{5592}{5661}/Ile tej czekolady?|/S�odzisz wystarczaj�co du�o.
{5665}{5750}/Nie potrzebujesz czekolady.
{5965}{6073}/Szukam system�w ��czno�ci|/dalekiego zasi�gu.
{6126}{6234}/Szukam system�w ��czno�ci|/dalekiego zasi�gu.
{6261}{6366}/Brak sygna�u|/w systemie dalekiego zasi�gu.
{8046}{8105}/Sam Bell zg�asza si�|/do centrali.
{8109}{8195}/Jest 10:14 czasu pacyficznego.
{8199}{8281}/Ca�y kontener Helium 3|/jest gotowy do wys�ania.
{8285}{8342}/Kiedy dostaniecie t� wiadomo��,|/powinien by� w drodze.
{8346}{8428}/Innymi s�owy,|/wszystko idzie g�adko.
{8432}{8511}A co tam u was na dole?
{8516}{8617}Chodzili�cie na jakie�...|fajne imprezki?
{8632}{8744}Dzi�ki za ten przekaz z meczu,|prawie jak na �ywo.
{8794}{8855}Prawie, ale...
{8859}{8905}3 lata to szmat czasu.
{8909}{9010}To o wiele, wiele, wiele, wiele|za d�ugo.
{9025}{9116}Gadam do siebie non stop, wi�c...
{9183}{9263}Czas wraca� do domu, rozumiecie?
{9267}{9315}To wszystko.|Roz��czam si�.
{9319}{9428}Niech �yje rock'n'roll.|Bo�e b�ogos�aw Ameryk�.
{9735}{9808}/Abstynencja jest dobra,|/ale powinna by� praktykowana z umiarem.
{9812}{9901}/Mog� to zrobi� za ciebie, Sam.
{9968}{10035}Jasna cholera!|Powiedzia�em, �e dam rad�.
{10039}{10123}Dlaczego mnie nie s�uchasz?
{10426}{10492}/URUCHAMIANIE
{10878}{10966}/Sam, czy wszystko w porz�dku?
{11021}{11079}/- Sam?|- Co?
{11083}{11150}/Wygl�dasz troch� nieswojo.|/Co� si� sta�o?
{11154}{11196}Wiesz...|Mo�esz to wy��czy�?
{11200}{11276}Prosz�.|Jezu Chryste.
{11319}{11416}/Sam, rozmowa o tym|/mog�aby ci pom�c.
{11458}{11533}GERTY, wiesz co� nowego|o naprawie satelity?
{11537}{11562}/Nie, Sam.
{11566}{11669}/Obecnie ta sprawa jest do�� nisko|/na li�cie priorytet�w firmy.
{11673}{11747}Niech to naprawi�.|Rozumiesz mnie?
{11751}{11818}To nie jest...|Mnie zosta�y dwa tygodnie.
{11822}{11900}Ale to nie jest uczciwe|wobec mojego nast�pcy.
{11904}{11986}/Przeka��, Sam.|/Doko�czy� strzy�enie p�niej?
{11990}{12061}Nie, dawaj teraz.
{12112}{12177}Znowu b�l g�owy.
{12181}{12253}Dasz mi co� na to?
{12720}{12822}/Otrzymano wiadomo��|/od twojej �ony, Sam.
{12865}{12922}Kurwa.
{13063}{13138}/Witaj, Sam.|/To ja.
{13181}{13226}/Odebra�am twoj� ostatni�|/wiadomo��.
{13230}{13298}/Naprawd� mi�o by�o|/us�ysze� tw�j g�os.
{13302}{13363}/Te� za tob� t�skni�.
{13367}{13432}/Wiem, �e jeste� tam|/bardzo samotny.
{13436}{13556}/Ale my�l�, �e na wiele sposob�w|/wysz�o ci to na dobre.
{13587}{13645}/Nam obojgu.
{13649}{13758}/Bo�e. Nie miej mi za z�e,|/�e to powiedzia�am.
{13784}{13859}/Jestem z ciebie dumna.
{13863}{13943}/Kto� tu chce co� doda�.
{13977}{14058}/Co chcia�a� powiedzie� tatusiowi?
{14062}{14159}/- Powiedz "astronauta".|/- Arsona�ta.
{14194}{14234}/Kto jest astronaut�?
{14238}{14309}/"Tatu� jest astronaut�".|/Powt�rz.
{14313}{14385}/Tatu� jest arsona�t�.
{14389}{14490}/Bystra dziewczynka.|/Pomachaj tatusiowi.
{14514}{14589}/Cathy, mog�aby�...?
{14612}{14703}/Nie mog� uwierzy�,|/�e nied�ugo wr�cisz do domu.
{14707}{14763}/W przysz�ym miesi�cu|/ma urodziny.
{14767}{14835}/My�la�am o jakim� domku do zabaw|/w ogrodzie.
{14839}{14919}- GERTY.|/- Mogliby�my wybra� go wsp�lnie.
{14923}{14970}/Sam.
{14974}{15037}/Kocham ci�.
{15041}{15102}- Kocham ci�.|/- I t�skni� za tob�.
{15106}{15158}T�skni� za tob�.
{15162}{15218}/I nie mog� si� doczeka�,|/by ci� zobaczy�.
{15222}{15283}/Dobrze, skarbie.
{15287}{15352}/- Pa.|- Pa.
{15418}{15477}/KONIEC
{15934}{15986}/Witaj, Doug.
{15990}{16075}Naprawd� sobie schlebiasz, co?
{16079}{16135}Rany.
{16564}{16628}/Niedobrze.
{17710}{17744}O kurwa!
{17748}{17798}Cholera!
{17802}{17859}Kurwa!
{17902}{17958}Ca�kiem przemy�lane.
{17962}{18011}/Sam, mog� zapyta�,|/jak do tego dosz�o?
{18015}{18126}M�wi�em, �e zobaczy�em co� w telewizji|i wyla�em sobie wrz�tek na r�k�.
{18130}{18182}/Zobaczy�e� co� w telewizji?
{18186}{18293}Tak, zobaczy�em co�, co mnie rozkojarzy�o.|Co w tym z�ego, GERTY?
{18297}{18368}/Powiedzia�e�, �e telewizja|/odwr�ci�a twoj� uwag�.
{18372}{18426}/Ale kiedy wszed�em,|/telewizor by� wy��czony.
{18430}{18515}/By� mo�e masz przywidzenia.
{18558}{18638}Za du�o my�lisz, kolego.
{18666}{18761}Poszalej sobie.|Ja wracam do roboty.
{20872}{20912}Dzie� dobry, GERTY.
{20916}{20961}/Dzie� dobry, Sam.|/Jak si� dzisiaj miewasz?
{20965}{21021}Nie�le.
{21025}{21126}/- Jak r�ka?|- Troszk� boli. Jest dobrze.
{21179}{21219}Co jest na �niadanie?
{21223}{21292}/To, co zawsze.
{21393}{21483}/- Zosta�y dwa tygodnie.|- Nie inaczej, kolego!
{21487}{21562}/Chcia�by� wi�cej ostrego sosu|/do fasolki?
{21566}{21650}Nie, mam wra�liwy brzuszek.
{21674}{21723}Ale dzi�ki, GERTY.
{21727}{21770}/Prosz� bardzo, Sam.
{21774}{21822}8:19 czasu pacyficznego!
{21826}{21928}Odczyty s� nast�puj�ce:|Matthew, 9,8 mili.
{21958}{22022}Mark ma 9...
{22026}{22069}/GERTY!
{22073}{22139}/Rock'n'roll.
{22450}{22529}Mark: dok�adnie 11 mil.
{22582}{22669}Luke jest dzi� troch� nerwowy.
{22952}{22996}GERTY?
{23000}{23060}Chyba wysiad� podgl�d na Matthew.
{23064}{23167}P�jd� tam za kilka minut,|tylko doko�cz� kaw�, dobra?
{23171}{23237}/Dobrze, Sam.
{23327}{23411}/Szukam d�ugofalowych cons.
{23462}{23536}/B��d sygna�u cons.
{25174}{25259}/UWAGA|/NARUSZENIE ATMOSFERY
{26033}{26081}Gdzie...
{26085}{26120}Gdzie jestem?
{26124}{26175}/Sam, jeste� w ambulatorium.
{26179}{26212}/Mia�e� wypadek.
{26216}{26297}/Pami�tasz, co si� sta�o?
{26399}{26476}Nie, nic nie pami�tam.
{26515}{26583}/Pami�tasz mnie?
{26587}{26649}Pewnie, �e tak, GERTY.
{26653}{26704}/To dobrze, bardzo dobrze.
{26708}{26767}/Mi�o znowu widzie� ci�|/przytomnego.
{26771}{26922}/Chcia�bym zatrzyma� ci� tu na obserwacj�|/przez kilka dni i przeprowadzi� testy.
{26952}{27003}Jak d�ugo by�em nieprzytomny?
{27007}{27043}/Kr�tko, Sam.
{27047}{27108}/- �pij dalej.|- Spoko, stary.
{27112}{27153}/Nadal jeste� bardzo zm�czony.
{27157}{27234}/Porozmawiamy p�niej.
{28127}{28183}Halo?
{29195}{29268}/To by�y wyj�tkowe okoliczno�ci,|/jak pa�stwo wiedz�.
{29272}{29331}/GERTY, jaki jest status|/Kosiarza nr 3?
{29335}{29382}/Jak posz�a naprawa?
{29386}{29457}/- Sam, opu�ci�e� swoje ��ko.|- No.
{29461}{29560}Chcia�em rozprostowa� nogi.|Kto to by�?
{29613}{29734}/Mieli�my problemy z satelit� ksi�ycowym,|/i przekazy na �ywo zdaj� si� nie dzia�a�.
{29738}{29794}/Nagrywa�em wiadomo�� dla centrali.
{29798}{29854}/Informowa�em ich o post�pach.
{29858}{29985}/Sam, musisz pozosta� w ��ku.|/Nie jeste� gotowy, by chodzi�.
{30054}{30147}Nie wiesz, gdzie po�o�y�em|okulary przeciws�oneczne?
{30151}{30236}We� mi przynie� moje rzeczy.
{30251}{30338}/- Rzeczy s� w twojej kwaterze, Sam.|- To przynie� je tutaj.
{30342}{30401}Dobrze.
{30660}{30733}/Wy�mienicie, Sam.
{30757}{30805}Kiedy...
{30809}{30841}Kiedy st�d wyjd�, GERTY?
{30845}{30915}/Sam, wypadek m�g� spowodowa�|/obra�enia m�zgu.
{30919}{31044}/To by t�umaczy�o zanik pami�ci|/i brak logicznego my�lenia.
{31070}{31123}Jaka jest diagnoza?|Kiedy mog� wr�ci� do pracy?
{31127}{31186}/Centrala poprosi�a mnie|/o spowolnienie Kosiarzy,
{31190}{31264}/aby� mia� czas na powr�t do zdrowia|/oraz odzyskanie si�.
{31268}{31308}Cudownie.
{31312}{31340}Fantastycznie.
{31344}{31399}/Jutro mo�esz wr�ci�|/do swojej kwatery.
{31403}{31524}/Ale dopiero za kilka dni b�dziesz|/m�g� wr�ci� do pracy.
{31542}{31633}/- Wypr�bujmy kolejny test.|- Nie chc� kolejnego testu.
{31637}{31703}/Sam, prosz�.
{32346}{32405}/GERTY?
{32463}{32515}Wiedzia�e� o tym?
{32519}{32601}Brak pomiaru pr�dko�ci u Matthew.|Stoi w miejscu.
{32605}{32660}/- Musia� si� zepsu�.|- Z pewno�ci�.
{32664}{32711}Nie powinni�my powiadomi� centrali?
{32715}{32773}Otw�rz �luz�.|P�jd� go naprawi�.
{32777}{32859}/Przeka�� twoj� wiadomo��.
{33806}{33867}/Otrzymano wiadomo�� z Ziemi.
{33871}{33960}/Sam, doceniamy twoj� propozycj�,|/ale skup si� na powrocie do zdrowia.
{33964}{34037}/Nie chcemy, aby� podejmowa�|/niepotrzebne ryzyko.
{34041}{34107}/Jeste� dla nas zbyt wa�ny.|/Pozosta� na miejscu.
{34111}{34185}/To rozkaz z Lunar.
{34191}{34269}/Wy�lemy jednostk� ratownicz�,|/by wydosta� Kosiarza
{34273}{34316}/i przywr�ci� normalne|/funkcjonowanie bazy.
{34320}{34358}Ja pierdol�, co oni pieprz�.
{34362}{34402}/- Przykr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin