wady_dysraficzne_rdzenia.pdf

(562 KB) Pobierz
Microsoft Word - wady_dysraficzne_rdzenia.doc
Za zgod Ģ autora umieszczono na naszej stronie
www.pandm.org
Małgorzata Matyja , Anna Gogola
Opracowanie własne
WADY DYSRAFICZNE RDZENIA ( spina bifida occulta aperta)
Do wad cewy nerwowej (WCN) zaliczane s Ģ Ň ne postacie kliniczne wad
o Ļ rodkowego układu nerwowego, powstaj Ģ ce w wyniku zaburzenia procesu zamykania si ħ
cewy nerwowej.
Ryc. 1 Przepuklina oponowo-rdzeniowa w okolicy l ħ d Ņ wiowej - widoczna płytka rdzeniowa
( ze zbiorów Kliniki Chirurgicznej IMiD )
Zaburzenie to w obr ħ bie głowowego odcinka cewy jest przyczyn Ģ bezmózgowia i przepuklin
mózgowych. Je Ļ li natomiast dotyczy dolnego odcinka cewy nerwowej – prowadzi do
powstawania przepuklin rdzeniowych. Przepuklina oponowo-rdzeniowa jest jedn Ģ z
najci ħŇ szych wad rozwojowych układu nerwowego. Wyst ħ puj Ģ tu w ró Ň nym stopniu
pora Ň enia mi ħĻ ni ze zniesieniem czucia oraz zaburzenia czynno Ļ ci przewodu pokarmowego i
układu moczowego, w wi ħ kszo Ļ ci przypadków współistnieje wodogłowie, które nie leczone
pogł ħ bia stopie ı uszkodzenia.
EPIDEMIOLOGIA WAD CEWY NERWOWEJ
Wady cewy nerwowej powstaj Ģ ju Ň w pierwszym miesi Ģ cu Ň ycia płodowego ( gdy kobieta
jeszcze nie wie ze jest w ci ĢŇ y). W Polsce rodzi si ħ co roku od 2-3 na 1000 dzieci
obarczonych wadami cewy nerwowej.
ETIOLOGIA
Przyczyny powstawania wady nie zostały dotychczas całkowicie wyja Ļ nione. Oprócz
predyspozycji genetycznej wymienia si ħ najcz ħĻ ciej wpływ Ļ rodowiska wewn Ģ trzmacicznego.
Równie Ň czynniki fizyczne, chemiczne, hormonalne oraz infekcje przyczyniaj Ģ si ħ do
zaburze ı rozwojowych cewy. Je Ļ li wada nie jest uwarunkowana genetycznie wówczas jej
posta ę , rozległo Ļę i umiejscowienie s Ģ wynikiem interakcji takich czynników jak:
okres rozwoju zarodka
nasilenie i czas oddziaływania czynnika hamuj Ģ cego rozwój niezale Ň nie od jego
charakteru
1
13199120.001.png
Za zgod Ģ autora umieszczono na naszej stronie
www.pandm.org
ROZPOZNAWANIE WAD CEWY NERWOWEJ
Przepukliny układu nerwowego umiejscawiaj Ģ si ħ w linii po Ļ rodkowej ciała pocz Ģ wszy od
okolicy czaszki ( od ko Ļ ci klinowej) do okolicy l ħ d Ņ wiowo-krzy Ň owej. Około 70% z nich
poło Ň one jest w l ħ d Ņ wiowo – krzy Ň owym odcinku kr ħ gosłupa. Dla wczesnego rozpoznawania
wad cewy nerwowej zaleca si ħ :
-
USG w czasie ci ĢŇ y: ok. 10, 20, 32 tyg. ci ĢŇ y
-
Upowszechnienie przesiewowych i celowanych bada ı poziomu alfafetoproteiny mi ħ dzy
14-18 tygodniem ci ĢŇ y Badanie USG i oznaczenie poziomu AFP mo Ň e pomóc w
rozpoznaniu wady, ale nie okre Ļ la stopnia jej ci ħŇ ko Ļ ci. Ostateczne rozpoznanie stawiane
jest po urodzeniu i wykonuje si ħ :
-
pomiar obwodu głowy, szeroko Ļę szwów, napi ħ cie ciemi Ģ czek
-
ocen ħ deformacji ko ı czyn dolnych
-
badanie neurologiczne oceniaj Ģ ce zakres zaburze ı unerwienia zwieraczy odbytu i
p ħ cherza
badania mózgu – USG przezciemi Ģ czkowe, tomografi ħ komputerow Ģ , rezonans
magnetyczny
Powy Ň sze działania słu ŇĢ ocenie wielko Ļ ci układu komorowego oraz poziomu wodogłowia.
EMBRIOLOGIA
W pierwszym miesi Ģ cu Ň ycia płodowego w linii po Ļ rodkowej na grzbiecie zarodka
tworzy si ħ zgrubienie komórek zwane płytk Ģ nerwow Ģ . Zgrubienie to przekształca si ħ w
rynienk ħ . Brzegi rynienki zbli Ň aj Ģ si ħ coraz bardziej do siebie tworz Ģ c cew ħ nerwow Ģ .
Rynienka nerwowa najszybciej zamyka si ħ w Ļ rodku długo Ļ ci i proces ten post ħ puje ku
przodowi i tyłowi - ko ı czy si ħ zamkni ħ ciem przedniego i tylnego otworu nerwowego w 25-27
dniu ci ĢŇ y i przekształceniem rynienki w cew ħ nerwow Ģ , która równocze Ļ nie ulega zatopieniu
w ciele zarodka. Z przednich 2/3 cewy powstaje mózg, z tylnej 1/3 rdze ı kr ħ gowy.
POWSTAWANIE WAD CEWY NERWOWEJ
Zaburzenia przekształcania si ħ rynienki nerwowej w cew ħ s Ģ przyczyn Ģ powstawania
grupy wad układu nerwowego, w Ļ ród których s Ģ przepukliny rdzeniowe.
Powstawanie wad układu nerwowego polega na:
¤
braku spojenia brzegów rynienki nerwowej w cew ħ na pewnym jej odcinku lub wtórnym
rozej Ļ ciu si ħ brzegów cewy nerwowej – w nast ħ pstwie powstaj Ģ przepukliny rdzeniowe
¤
przedwczesnym zatopieniu nie zamkni ħ tej rynienki – w nast ħ pstwie powstaj Ģ tłuszczaki
rdzenia
¤
pozostawieniu poł Ģ czenia mi ħ dzy ektoderm Ģ powierzchniow Ģ i neuroektoderm Ģ – w
nast ħ pstwie powstaj Ģ przetoki nerwowo-skórne
KLASYFIKACJA
¤
tar ı dwudzielna – spina bifida occulta
¤
przepuklina oponowa – spina bifida cystica s.meningocele
¤
przepuklina oponowo-rdzeniowa - meningomyelocele
¤
wynicowanie opon i rdzenia - myeloschisis
TAR İ DWUDZIELNA
To brak spojenia łuków kr ħ gowych, zwykle bez uszkodzenia opon i rdzenia.
Zewn ħ trznie wyst ħ puje niekiedy rozrost tkanki tłuszczowej i obfite owłosienie skóry. Nie
stwierdza si ħ tu Ň adnych objawów neurologicznych.
2
-
Za zgod Ģ autora umieszczono na naszej stronie
www.pandm.org
PRZEPUKLINA OPONOWA
Charakteryzuje si ħ brakiem spojenia jednego lub kilku łuków, poł Ģ czonych z
obecno Ļ ci Ģ guza – najcz ħĻ ciej uszypułowanego. Szypuł ħ i worek przepuklinowy tworz Ģ
opony rdzeniowe. Zawarto Ļę jego stanowi płyn mózgowo-rdzeniowy, a cała przepuklina
pokryta jest skór Ģ -najcz ħĻ ciej niezmienion Ģ . Nie stwierdza si ħ objawów neurologicznych a
leczenie polega na wykonaniu plastyki.
PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA
Rozszczep obejmuje wi ħ ksz Ģ liczb ħ łuków kr ħ gowych, a worek przepuklinowy oprócz
opon i płynu zawiera tak Ň e elementy rdzenia i jego korzonki. Je Ň eli przepuklin ħ pokrywa
skóra to jest ona niezmieniona jedynie na obwodzie, w cz ħĻ ci Ļ rodkowej natomiast jest
zbliznowaciała i zanikła. Cz ħ sto w cz ħĻ ci Ļ rodkowej obserwuje si ħ obna Ň enie elementów
rdzenia i wyciekanie płynu mózgowo-rdzeniowego.
WYNICOWANIE OPON I RDZENIA
Ujawnia si ħ jako nieznaczne uwypuklenie otoczone na obwodzie skór Ģ zro Ļ ni ħ t Ģ z
rozszczepionymi oponami rdzeniowymi. Centraln Ģ cz ħĻę guza stanowi rozdwojony i
rozpłaszczony na trzonach kr ħ gowych rdze ı . Stanom tym towarzyszy ci Ģ głe wyciekanie
płynu mózgowo-rdzeniowego.
WYST Ħ PUJ ġ CE OBJAWY:
neurologiczne –obwodowe i o Ļ rodkowe
ortopedyczne – przykurcze i deformacje
OBJAWY NEUROLOGICZNE
W przypadku przepukliny oponowo-rdzeniowej oraz wynicowaniu opon i rdzenia
wyst ħ puj Ģ rozmaicie nasilone zaburzenia neurologiczne, wynikłe ze zmian w komórkach
nerwowych, drogach i wypustkach rdzenia oraz ze zmian wtórnych, zwi Ģ zanych z uciskiem,
bliznowaceniem i poci Ģ ganiem rdzenia w miar ħ wzrostu oraz o Ļ rodkowe zwi Ģ zane z
zespołem Chiari.
Objawy neurologiczne obwodowe :
1.pora Ň enia i niedowłady ko ı czyn - najcz ħĻ ciej dolnych
2.zaburzenia czucia powierzchownego i gł ħ bokiego
3.p ħ cherz neurogenny
4.neurogenny kanał odbytowo-odbytniczy
Objawy neurologiczne o Ļ rodkowe :
1.wodogłowie
2.obni Ň one napi ħ cie posturalne (spowodowane dysfunkcj Ģ oun oraz niedowładami i brakiem
aktywno Ļ ci kkd
3.niedowłady spastyczne ko ı czyn – najcz ħĻ ciej hemiparezy
Ponadto wyst ħ puj Ģ zaburzenia troficzne – skłonno Ļę do powstawania otar ę i odle Ň yn.
PORA ņ ENIA LUB NIEDOWŁADY
Maj Ģ najcz ħĻ ciej charakter wiotki, a ich rozległo Ļę w obr ħ bie ko ı czyn dolnych oraz
stopie ı ci ħŇ ko Ļ ci zale Ň y od poziomu uszkodzenia rdzenia. Pora Ň enia te w wi ħ kszo Ļ ci
przypadków s Ģ obustronne i symetryczne. Przy wy Ň ej zlokalizowanych uszkodzeniach
niedowłady maj Ģ charakter spastyczny (zwi Ģ zany z uszkodzeniem dróg piramidowych ).
3
Za zgod Ģ autora umieszczono na naszej stronie
www.pandm.org
P Ħ CHERZ NEUROGENNY
W zakresie wydalania problem jest podwójny – zaleganie i nietrzymanie. Zaleganie mo Ň e
by ę spowodowane obecno Ļ ci Ģ przeszkody w odpływie ( zw ħŇ enie) albo nieprawidłow Ģ
czynno Ļ ci Ģ opró Ň niania p ħ cherza ( pora Ň enie mi ħĻ nia wypieracza). Nietrzymanie moczu mo Ň e
by ę z kolei ró Ň nie nasilone – zdarza si ħ wyciekanie ci Ģ głe lub sporadyczne.
NEUROGENNY KANAŁ ODBYTOWO-ODBYTNICZY
O Ļ rodki defekacji mieszcz Ģ si ħ na tych samych poziomach co o Ļ rodki oddawania moczu.
Zaburzenia oddawania stolca wynikaj Ģ z nieprawidłowego unerwienia ko ı cowego odcinka
układu pokarmowego, mi ħĻ ni zwieraczy odbytu, mi ħĻ ni przepony miedniczej. Efektem tego
s Ģ zaparcia i tworzenie kamieni kałowych, zapalenie Ļ luzówki jelita, perforacja jelita i
zapalenie otrzewnej
Ryc. 2 Schemat unerwienia p ħ cherza moczowego i kanału odbytu
Objawy neurologiczne o Ļ rodkowe:
U dzieci z przepuklin Ģ oponowo-rdzeniow Ģ mog Ģ wyst ħ powa ę nieprawidłowo Ļ ci w budowie
mózgu, zaburzaj Ģ one kr ĢŇ enie płynu mózgowo-rdzeniowego, co w konsekwencji prowadzi
do:
-
asymetrii odruchów i napi ħ cia mi ħĻ niowego w ko ı czynach górnych
-
nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych
-
zaburze ı równowagi
-
obni Ň enia potencjału napi ħ cia posturalnego
-
opó Ņ nienia rozwoju psychoruchowego
WODOGŁOWIE I WADY ROZWOJOWE MÓZGU
Wodogłowie jest stanem nieprawidłowego nagromadzenia płynu mózgowo-rdzeniowego
w komorach mózgu. Płyn gromadz Ģ c si ħ powoduje wzrost ci Ļ nienia i ucisk na otaczaj Ģ c Ģ
tkank ħ mózgow Ģ - głowa ulega powi ħ kszeniu.
4
13199120.002.png 13199120.003.png
Za zgod Ģ autora umieszczono na naszej stronie
www.pandm.org
Ryc.3 Wodogłowie ( ze zbiorów Kliniki Chirurgicznej IMiD )
OBJAWY WODOGŁOWIA
¤
napi ħ te, uwypuklone ciemi ħ
¤
poszerzone szwy czaszki
¤
poszerzone Ň yły skóry głowy
¤
senno Ļę , wymioty
¤
objawy neurologiczne:
-
objaw zachodz Ģ cego sło ı ca- gałki oczne skierowane ku dołowi
-
zez zbie Ň ny
-
zaburzenia połykania i głosu
-
w skrajnych przypadkach dziecko traci przytomno Ļę i oddech
Wodogłowie spowodowane jest najcz ħĻ ciej wad Ģ mózgu zwan Ģ zespołem Chiari’ego w
poł Ģ czeniu z kotwiczeniem rdzenia kr ħ gowego.
ZESPÓŁ CHIARI’EGO
Dotyczy tylnej cz ħĻ ci mózgu-pnia i mó Ň d Ň ku - w wyniku przemieszczania pnia i mó Ň d Ň ku
do otworu potylicznego wielkiego dochodzi do ucisku na komor ħ IV i wodoci Ģ g mózgu oraz
zamkni ħ cia otworów tej komory, przez które płyn mógłby wydosta ę si ħ z wn ħ trza mózgu.
Wskutek zastoju i gromadzenia si ħ w komorach pod ci Ļ nieniem płynu mózgowo-rdzeniowego
rozwija si ħ wodogłowie. Nasilanie objawów zespołu Chiari mo Ň e by ę spowodowane
zespołem kotwiczenia rdzenia kr ħ gowego.
ZESPÓŁ KOTWICZENIA RDZENIA
W warunkach prawidłowych układ kostny ro Ļ nie nieznacznie szybciej od rdzenia
kr ħ gowego, którego koniec zwany sto Ň kiem rdzeniowym przesuwa si ħ ku górze w miar ħ
wzrastania. W trzecim miesi Ģ cu Ň ycia płodowego rdze ı wypełnia cały kanał. Po zako ı czeniu
wzrostu znajduje si ħ na poziomie pierwszego, drugiego kr ħ gu l ħ d Ņ wiowego.
5
13199120.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin