Rysowanie trójwymiarowe - podstawy.pdf

(3110 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
Allplan FT.
Teoria i praktyka
SPIS TRECI
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
Autor: Adam Gorczyca
ISBN: 83-7197-818-9
Format: B5, stron: 142
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Allplan FT jest ju¿ w Polsce rozpowszechniony i ma doæ stabiln¹ pozycjê. Dzieje siê tak
za spraw¹ stosowania go w biurach projektowych, ale na jego popularnoæ wp³ywa
przede wszystkim zainteresowanie studentów.
Ksi¹¿ka ta pierwotnie pomylana zosta³a jako materia³ pomocniczy do prowadzenia
zajêæ na Wydzia³ach Architektury uk³ad dwunastu rozdzia³ów o spójnej tematyce
w  przybli¿eniu odpowiada mo¿liwym do przeprowadzenia zajêciom ze studentami.
Wynika z tego jeden wa¿ny wniosek jej problematyka koncentruje siê g³ównie na
zagadnieniach architektonicznych, a nie na przyk³ad na obliczeniach konstrukcyjnych,
modelowaniu terenu itp., do czego Allplan FT tak¿e znakomicie siê nadaje.
Zadaniem ksi¹¿ki jest przedstawienie problemów, z jakimi mo¿na siê zetkn¹æ, gdy
rozpoczynamy pracê z programem oraz podczas zag³êbiania siê w jego tajniki.
Rozwi¹zania podane przez autora nie s¹ oczywicie jedynie s³uszne, ale s¹ z ca³¹
pewnoci¹ sprawdzone w praktyce.
Niektóre z poruszonych zagadnieñ:
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
" " " " " " " " "
Rysowanie na p³aszczynie
Rysowanie trójwymiarowe podstawy
Rysowanie trójwymiarowe ciany parteru i ich modyfikacje
Opisy, wymiarowanie, pomieszczenia
Dachy
Schody
Modelowanie 3D
Wizualizacja
Plotowanie
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
26866352.001.png 26866352.002.png 26866352.003.png
O Autorze .........................................................................................................7
Recenzje............................................................................................................9
Wstp.............................................................................................................11
Rozdział 1. Organizacja danych.....................................................................13
Metoda pracy ........................................................................................................................ 13
Wewntrzna struktura danych .............................................................................................. 14
Zewntrzna organizacja danych............................................................................................ 16
Zapisywanie danych..............................................................................................................17
Tworzenie nowego projektu ................................................................................................. 18
Informacje o projekcie..........................................................................................................20
Kopie zapasowe .................................................................................................................... 20
Ró)ne poziomy aktywowania warstw i kalek ...................................................................... 22
Kopiowanie elementów na inn+ warstw i zarz+dzanie projektem...................................... 22
Uwagi.................................................................................................................................... 23
Przenoszenie elementów z kalki na kalk............................................................................. 24
Rozdział 2. Pocz tek pracy — rysowanie na płaszczy$nie.............................25
Zastosowanie rysunku dwuwymiarowego w Allplanie FT .................................................. 26
Desktop ................................................................................................................................. 27
Ergonomiczne skróty ............................................................................................................ 27
Zapisanie własnych ustawie3 interfejsu ............................................................................... 28
Kursor.................................................................................................................................... 29
Struktura kalek...................................................................................................................... 29
Jednostki i skala odniesienia................................................................................................. 30
Punkty przyci+gania.............................................................................................................. 31
Kolejno78 działa3 — metodologia pracy.............................................................................. 31
Okna widokowe .................................................................................................................... 32
Poruszanie si po ekranie...................................................................................................... 33
Zapisywanie widoków pod okre7lon+ nazw+ ....................................................................... 34
Perspektywa.......................................................................................................................... 35
Metody wyboru obiektów..................................................................................................... 36
Podstawowe narzdzia do rysowania ................................................................................... 36
=wiczenie.............................................................................................................................. 38
Zapisanie symbolu ................................................................................................................ 39
Uwagi dotycz+ce symboli..................................................................................................... 39
26866352.004.png
4
Allplan FT. Teoria i praktyka
Rozdział 3. Rysowanie trójwymiarowe — podstawy.....................................41
Płaszczyzny standardowe...................................................................................................... 41
Zastosowanie płaszczyzn — uwagi...................................................................................... 42
Płaszczyzny u)ytkownika..................................................................................................... 43
Selekcja elementów, a ich u)yteczno78 w reprezentacji przestrzennej................................ 44
Uniformizacja ....................................................................................................................... 44
=wiczenie.............................................................................................................................. 44
Rozdział 4. Rysowanie trójwymiarowe — )ciany parteru i ich modyfikacje.47
Przygotowanie do rysowania parteru.................................................................................... 47
Ustawienie parametrów graficznych i przestrzennych 7ciany.............................................. 48
Rysowanie 7cian.................................................................................................................... 48
Rysowanie okien................................................................................................................... 50
=wiczenie.............................................................................................................................. 51
Wstawianie otworu okiennego w 7cian............................................................................... 51
Projektowanie stolarki okiennej............................................................................................ 53
Rysowanie drzwi................................................................................................................... 54
Modelowanie otworów ......................................................................................................... 55
Elementy nietypowe — wnka............................................................................................. 56
Modyfikacje elementów........................................................................................................ 57
Modyfikacje rzutu 7cian........................................................................................................ 58
Rozdział 5. Opisy, wymiarowanie, pomieszczenia.........................................59
Opisy..................................................................................................................................... 59
Standard tekstu...................................................................................................................... 60
Uwagi.................................................................................................................................... 60
Wymiarowanie...................................................................................................................... 61
Wymiarowanie automatyczne............................................................................................... 61
Wymiarowanie semiautomatyczne....................................................................................... 61
Wymiarowanie odrczne ...................................................................................................... 62
Uwagi do sposobu wymiarowania........................................................................................ 63
Style opisów.......................................................................................................................... 64
Pomieszczenia....................................................................................................................... 65
Style opisów — uwagi.......................................................................................................... 66
Rozdział 6. Dachy...........................................................................................67
Kopia warstwy ...................................................................................................................... 67
Nakładanie si kondygnacji — uwagi .................................................................................. 68
Bryła dachu........................................................................................................................... 68
Uwaga ................................................................................................................................... 70
Pokrycie dachu...................................................................................................................... 71
Lukarny................................................................................................................................. 72
Okna połaciowe .................................................................................................................... 73
Rozdział 7. Dachy — modyfikacje i wi$ba ....................................................75
Modyfikacje bryły dachu...................................................................................................... 75
Tworzenie wiBby dachowej ................................................................................................ 75
Spis treci
5
Rysowanie krokwi ................................................................................................................77
Tworzenie i modyfikacja obszarów...................................................................................... 79
Krokwie naro)ne i koszowe.................................................................................................. 80
Wymiany............................................................................................................................... 80
Kleszcze i jtki...................................................................................................................... 80
WiBba dachowa — uwagi ................................................................................................... 81
Rozdział 8. Schody..........................................................................................83
Metodologia tworzenia schodów.......................................................................................... 84
Uwagi praktyczne ................................................................................................................. 84
Pochylnie............................................................................................................................... 84
Schody jednobiegowe........................................................................................................... 86
Schody jednobiegowe ze spocznikiem ................................................................................. 86
Schody dwubiegowe — typu L ............................................................................................ 87
Schody krte.......................................................................................................................... 88
Schody dwubiegowe............................................................................................................. 89
Komponenty przestrzenne .................................................................................................... 89
Rozdział 9. Modelowanie 3D ..........................................................................93
Modelowanie 3D — wprowadzenie ..................................................................................... 93
Modelowanie prostych brył 3D ............................................................................................ 94
Ekstrudowanie obiektów....................................................................................................... 95
Modelowanie dowolnych brył i powłok (1) ......................................................................... 96
Modelowanie dowolnych brył i powłok (2) ......................................................................... 98
Konwersje ........................................................................................................................... 100
=wiczenie............................................................................................................................ 101
Rozdział 10. Widoki i cieniowanie................................................................103
Zapisanie elewacji na warstwie .......................................................................................... 104
Zdefiniowanie i zapisanie przekroju na warstwie .............................................................. 104
Dalsza obróbka wygenerowanych widoków ...................................................................... 106
=wiczenie............................................................................................................................ 106
Cieniowanie ........................................................................................................................ 107
Rozdział 11. Wizualizacja.............................................................................111
Ustawienia podstawowe — wy7wietlanie .......................................................................... 111
Zapisywanie parametrów animacji..................................................................................... 113
Kamery — uwagi ogólne.................................................................................................... 114
Definiowanie i zapis kamer w module animacja................................................................ 114
Fwiatła — uwagi ogólne..................................................................................................... 115
Fwiatła — definiowanie 7wiatła słonecznego .................................................................... 116
Fwiatła — definiowanie 7wiateł sztucznych ...................................................................... 117
Lampy ................................................................................................................................. 117
Materiały............................................................................................................................. 119
Materiały — podstawowe parametry.................................................................................. 119
Materiały — opcje teksturowania....................................................................................... 120
Uwagi.................................................................................................................................. 121
6
Allplan FT. Teoria i praktyka
Ustawienia dla okna animacji............................................................................................. 121
Parametry renderingu.......................................................................................................... 122
Uwagi.................................................................................................................................. 123
Animacja — uwagi praktyczne........................................................................................... 124
Umieszczanie uj8 kluczowych.......................................................................................... 125
Parametry animacji ............................................................................................................. 126
Rozdział 12. Plotowanie...............................................................................129
Przygotowanie arkusza plotu.............................................................................................. 129
Wstawianie elementów arkusza — pojedyncza warstwa................................................... 131
Wstawianie elementów arkusza — cały rysunek ............................................................... 132
Wstawianie elementów arkusza — warstwa z rodzajem arkusza ...................................... 133
Uwagi.................................................................................................................................. 134
Parametry drukowania — kolory i grubo7ci linii pisaków................................................. 134
Uwagi.................................................................................................................................. 135
Parametry drukowania — zapisywanie profilu plotu......................................................... 135
Parametry drukowania — drukowanie do pliku................................................................. 138
Archiwalne pliki plotu ........................................................................................................ 138
Stworzenie pliku plotu w oparciu o sterownik Windows....................................................... 138
Stworzenie pliku plotu w oparciu o sterownik firmy Nemetschek .................................... 139
Zapisanie pliku plotu w formacie *.pdf.............................................................................. 140
Zako5czenie .................................................................................................141
Zgłoś jeśli naruszono regulamin