zaloz stowarzyszenie.pdf

(101 KB) Pobierz
Microsoft Word - zaloz stowarzysz.doc
Zakładanie stowarzyszenia
Stowarzyszenie – podstawowe informacje
Kwestie związane z tworzeniem i działalnością stowarzyszeń regulowane są przede
wszystkim ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr
79, poz. 855 z późn. zm.). Stowarzyszenie powstaje w wyniku podjęcia przez co najmniej 15
członków założycieli uchwały o założeniu stowarzyszenia, którzy chcą wspólnie działać i
realizować wyznaczone przez siebie cele. Członkowie stowarzyszenia sami decydują jaką
działalnością chcą się zajmować. Ponadto mogą w każdej chwili w drodze zmiany statutu
zmienić cel działania stowarzyszenia lub podjąć decyzję o jego rozwiązaniu. Najwyższą
władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. Członkowie
zwyczajni stowarzyszenia mają prawo głosu na walnym zebraniu oraz mogą wybierać i być
wybierani do władz stowarzyszenia, a statut nie może pozbawiać ich tych uprawnień. Od
dnia 1 stycznia 2001 r. stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do
Krajowego Rejestru Sądowego. Organami nadzorującymi działalność stowarzyszeń są
starostowie (prezydenci miast).
TYPY STOWARZYSZEŃ
1) Stowarzyszenie zwykłe
Mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby. Uchwalają one nazwę, cele, określają
regulamin działalności, siedzibę i wybierają swojego przedstawiciela, który będzie
reprezentował stowarzyszenie. Następnie zgłaszają (pisemnie) utworzenie stowarzyszenia
do organu nadzorującego. Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność, jeśli w ciągu
30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego, w starostwie
powiatowym/urzędzie miasta nie zostanie wydany zakaz jego działalności. Stowarzyszenie
zwykłe nie może: powoływać swoich oddziałów terenowych, łączyć się w związki
stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej oraz
przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności
publicznej.Za zobowiązania związane z działalnością stowarzyszenia odpowiadają całym
swoim majątkiem ci członkowie stowarzyszenia, którzy je zaciągnęli. Organem nadzoru dla
stowarzyszenia zwykłego, tak jak dla stowarzyszenia zarejestrowanego, jest starosta (lub
prezydent miasta, jeśli stowarzyszenie ma siedzibę w mieście na prawach powiatu).
2) Stowarzyszenia sportowe
Stowarzyszenia sportowe, nazywane przez przepisy stowarzyszeniami kultury
fizycznej działają na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z polskimi przepisami
kluby sportowe mogą działać w dwóch formach organizacyjnych:
sportowych spółek akcyjnych
stowarzyszeń kultury fizycznej.
1
Stowarzyszenia kultury fizycznej tworzy się zgodnie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach,
na zasadach dotyczących ogółu stowarzyszeń. Jednakże zgodnie z art. 7 a ustawy o kulturze
fizycznej, stowarzyszenia sportowe, nieprowadzące działalności gospodarczej nie są
rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz podlegają wpisowi do ewidencji,
prowadzonej przez starostów/prezydentów. Stowarzyszenia te uzyskują osobowość prawną
z chwilą wpisania ich do ewidencji. Natomiast stowarzyszeniami kultury fizycznej
rejestrowanymi przez starostów/prezydentów są stowarzyszenia, których cele statutowe
obejmują wyłącznie działalność związaną z kulturą fizyczną i turystyką.
W celu zarejestrowania stowarzyszenia sportowego w ewidencji należy złożyć następujące
dokumenty:
1) wniosek komitetu założycielskiego o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń kultury
fizycznej,
2) listę członków założycieli (co najmniej 15 osób),
3) listę obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami,
4) protokół zebrania założycielskiego zawierający uchwałę członków założycieli o powołaniu
stowarzyszenia i przyjęciu statutu oraz uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego,
upoważnionego do załatwiania spraw związanych z wpisaniem stowarzyszenia do ewidencji,
5) statut stowarzyszenia (3 egzemplarze),
6) informację o adresie stałej siedziby stowarzyszenia (zgoda dysponenta lokalu).
Wniosek z wymienionymi dokumentami należy złożyć w siedzibie starosty lub
prezydenta miasta na prawach powiatu. Złożenie wniosku należy opłacić znakami opłaty
skarbowej w wysokości 5 złotych od wniosku i 50 groszy od każdego załącznika. W razie
konieczności uzyskania wyciągu z ewidencji należy złożyć wniosek i uiścić opłatę w
znaczkach skarbowych w wysokości 5 złotych od wniosku i 50 groszy od każdego
załącznika oraz 11 złotych za wyciąg.
Stowarzyszenia, których cele statutowe obejmują także inne cele niż sportowe oraz
prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
na zasadach ogólnych.
3) Stowarzyszenie rejestrowane
Statut stowarzyszenia
Stowarzyszenie zarejestrowane musi powołać co najmniej 15 osób, które uchwalają
statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Statut musi zawierać następujące
dane: nazwę stowarzyszenia, teren jego działania i siedzibę, cele i sposoby ich realizacji,
sposób nabycia / przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, władze
stowarzyszenia, sposób ich wyboru. Ponadto sposób reprezentowania, zaciągania
zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał, uzyskiwania środków finansowych i
płacenia składek członkowskich, zasady wprowadzania zmian w statucie, a także sposób
rozwiązania się stowarzyszenia. Jeśli stowarzyszenie ma zamiar tworzyć oddziały lokalne
powinno określić w statucie swoją strukturę organizacyjną i zasady tworzenia oddziałów.
2
Zebranie założycielskie
Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie
zebrania założycielskiego . Na zebraniu założycielskim zostanie podjęta oficjalna decyzja
(uchwała) o powołaniu do życia stowarzyszenia. W zebraniu musi wziąć udział, co najmniej
piętnaście osób - tym samym staną się one członkami założycielami naszego
stowarzyszenia.
Na tym zebraniu dokonuje się spisu członków założycieli, przyjmuje się statut
stowarzyszenia oraz uchwały:
o powołaniu organizacji ,
o przyjęciu statutu ,
o wyborze Komitetu Założycielskiego i o wyborze Zarządu oraz
o wyborze organu kontroli wewnętrznej, np. Komisji Rewizyjnej.
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Dokumenty dotyczące rejestracji składa się do sądu rejonowego mającego siedzibę w
mieście będącym siedzibą wojewody. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dotyczy tych podmiotów,
na które przepisy ustaw nakładają obowiązek takiego wpisu, w tym stowarzyszeń. Wniosek o
rejestrację (podpisany przez członków komitetu założycielskiego) musi być złożony na
specjalnym formularzu – KRS W20 „Wniosek o rejestracje podmiotu w Krajowym Rejestrze
Sądowym” wraz z załącznikami – formularzami:
KRS –WK „Organy podmiotu” KRS-WK – organy podmiotu, ten formularz należy
dołączyć zawsze. Jeśli powołano organ nadzoru wewnętrznego należy złożyć dwa
formularze: jeden z informacjami o członkach organu reprezentującego (Zarząd) i osobny z
informacjami o członkach organu nadzorującego (zależnie od statutu Rada Fundacji lub
Komisja Rewizyjna).
KRS –WM – jeśli fundacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą powinna
złożyć również formularz KRS-WM – Przedmiot działalności. W formularzu KRS-WM znajdują
się pola, w które należy wpisać poszczególne rodzaje działalności podmiotu w oparciu o
wykaz działań przyjęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
,oraz dokumentami:
statut stowarzyszenia,
protokół z zebrania założycielskiego,
lista członków założycieli,
podjęte na zebraniu uchwały –
. Wszystkie dokumenty sk_adamy w dwóch egzemplarzach! Powinny by_
orygina_ami lub kopiami notarialnie po_wiadczonymi. Do wniosku nale_y do__czy_
za_wiadczenie o wniesieniu op_aty. Nale_y te_ do__czy_ uwierzytelnione notarialnie
albo z_o_one przed s_dzi_ lub upowa_nionym pracownikiem s_du wzory podpisów osób
upowa_nionych do reprezentowania tego podmiotu.
3
Członkowie Komitetu Założycielskiego muszą, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia
zebrania założycielskiego, złożyć we właściwym sądzie wniosek o rejestrację w Krajowym
Rejestrze Sądowym wraz z wymaganymi dokumentami. W razie niezłożenia wniosku lub
innych wymaganych dokumentów w terminie sąd rejestrowy wzywa do ich złożenia
wyznaczając nowy 7-dniowy termin. Jeżeli osoby obowiązane nie złożą wniosku wraz z
dokumentami w tym dodatkowym wyznaczonym terminie sąd rejestrowy może ukarać je
karą grzywny. Grzywna taka może być nakładana wielokrotnie, aż do wymuszenia
pożądanego działania.
Sąd ma 3 miesiące (od dnia złożenia wniosku) na zarejestrowanie stowarzyszenia,
przy braku uchybień formalnych, np. niekompletne dokumenty, źle wypełnione formularze,
zastrzeżenia do treści statutu. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych
zarejestrowanie może się przedłużyć. Sąd, przed wydaniem postanowienia o rejestracji może
też zwołać posiedzenie wyjaśniające (z udziałem uczestników postępowania), jeśli uzna za
niezbędne złożenie dodatkowych wyjaśnień.
Sąd rejestrowy doręcza staroście/prezydentowi miasta (organ nadzorujący) odpis
wniosku o rejestrację wraz z załącznikami. Starosta/prezydent miasta ma 14 dni (licząc od
dnia doręczenia wniosku) na ustosunkowanie się do złożonego wniosku. Stowarzyszenie
uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Postanowienie o wpisie jest skuteczne i wykonalne z chwilą wydania, tzn. sąd dokonuje
wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym niezwłocznie po wydaniu postanowienia. Sąd
rejestrowy zawiadamia założycieli i organ nadzorujący (przesyła mu też statut) o wpisaniu
stowarzyszenia do KRS.
Sąd rejestrowy może odmówić zarejestrowania, jeśli stowarzyszenie nie spełni
warunków wymaganych do rejestracji lub po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z
Konstytucją i innymi przepisami prawa i jego założyciele spełniają wymagania określone
ustawą. Zakładane stowarzyszenie nie może, więc odwoływać się, w swoim statucie, np. do
totalitaryzmu, nazizmu, nakłaniać do nienawiści rasowej czy stosowania przemocy.
Stowarzyszenie, które najpierw zarejestrowało się wyłącznie w rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, a chciałoby podjąć działalność gospodarczą musi złożyć
wniosek o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców.
Opłaty pobierane za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
2 marca 2006 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłat w postępowaniu przez
sądem rejestrowym - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398). Opłaty rejestrowe za wpisy do KRS wynoszą:
1. rejestr stowarzyszenia - zarejestrowanie - 500 zł, zmiana - 150 zł, wykreślenie -
300 zł,
2. rejestr przedsiębiorców - zarejestrowanie 1000 zł (również gdy jednocześnie
następuje wpis do rejestru fundacji), zmiana - 400 zł, wykreślenie tylko z rejestru
4
przedsiębiorców i bez wykreślenia z KRS - 150 zł oraz 300 zł wykreślenie nie tylko z
rejestru przedsiębiorców, ale i z KRS, 
3. opłaty kancelaryjne - od poświadczonych odpisów, wypisów, wyciągów i odpisów w
wysokości 6 zł za każdą stronę.
REGON
Po uzyskaniu wpisu do organizacje mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, tzw. numer REGON. Zgłoszenie
numeru REGON do KRS nie podlega opłacie.
NIP, konto bankowe
Organizacja powinna również uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej NIP we
właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia urzędzie skarbowym oraz założyć
odrębne konto bankowe, które będzie wykorzystywane do celów prowadzonej przez
stowarzyszenie działalności.
Źródło: www.prawo.ngo.pl
Jeśli poszukują Państwo pomocy przy rejestracji fundacji sugerujemy kontakt z Kujawsko-Pomorskim
Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”, który bezpłatnie udziela pomocy
nowopowstającym organizacjom pozarządowym.
056 655 50 22
tlok.ngo@wp.pl
www.tlok.pl
plac św Katarzyny 9
87-100 Toruń
 
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin