The_Priest__1994_.txt

(49 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1216}{1305}Uwa�amy, �e wczesna emerytura|b�dzie najlepszym wyj�ciem dla ciebie.
{1308}{1415}Zosta� u �w. Marii na kilka miesi�cy.|Zosta� do stycznia.
{1519}{1604}Czas rusza� naprz�d, synu.
{1631}{1718}Czas rusza� naprz�d.
{5028}{5117}Mia�em zamiar|zast�pi� go w nowym roku,
{5119}{5238}ale w �wietle ostatnich spraw,|postanowi�em to zrobi� teraz.
{5241}{5344}Jest taki m�ody ksi�dz,|nazywa si� Greg Pilkington.
{5346}{5518}W tej chwili jest na po�udniu. Chcia�by|tu przyby�, zrobi� co� dla tego miasta.
{5569}{5660}- Jaki on jest?|- Jest troch� bardziej ortodoksyjny ni� ty.
{5663}{5767}Zwa� na to, �e nawet pu�kownik Kaddafi|by�by troch� bardziej ortodoksyjny ni� ty.
{5770}{5851}Tak?
{5854}{5960}Och!|Daj go.
{5963}{6032}Witam. Tak.
{6072}{6139}Dobrze.
{6141}{6239}Tak, zrozumia�em.|Aha.
{7871}{7958}- Och, prosz� wej��, ojcze.
{7960}{8018}Witam.
{8113}{8171}Witam.
{8173}{8244}Witaj, ojcze.
{8493}{8612}- Czemu to zrobi�e�?|- Bo mnie wyrzuci�.
{8615}{8734}- No c�, wszyscy musimy kiedy� odej��.|- Chodzi o spos�b w jaki to zrobi�.
{8737}{8900}Po�wi�ci�em temu �ycie.|W zamian dosta�em fili�ank� herbaty, ciasteczko...
{8903}{9013}i "Czas rusza� naprz�d, synu."
{9016}{9135}O tak, oderwa� wzrok od tego co pisa�,|i spojrza� w g�r�.
{9138}{9236}"Czas rusza� naprz�d,|synu."
{9811}{9902}Witaj. Przepraszam, �e nie by�o mnie,|by ci� tu powita�.
{9905}{9983}- Matthew Thomas.|- Greg Pilkington.
{10018}{10092}- Eee, Maria Kerrigan.|- Witam.
{10095}{10155}Witam.
{10158}{10287}- Tak wi�c, no tego, herbaty?|- C�, b�dzie mi mi�o.
{10342}{10418}Racja.
{10684}{10742}Siedz�cy Byk.
{10784}{10889}Szlachetno��,|nawet po przegranej.
{10988}{11102}Wi�c, eee,|to nasza gospodyni?
{11104}{11162}Taa...
{11238}{11372}To jak wyznanie wiary, nieprawda�|gdzie� pomi�dzy przeistoczeniem...
{11375}{11462}i papiesk� nieomylno�ci�:
{11464}{11552}Gospodynie musz� by� brzydkie.
{11627}{11686}- Przepraszam.
{11689}{11751}�adne wyra�enie:
{11791}{11871}kozio� ofiarny.
{11874}{11981}Pochodzi od|starego �ydowskiego zwyczaju.
{11984}{12097}Mieli w zwyczaju obdarza� koz�a|grzechami ca�ego plemienia.
{12099}{12271}A potem kopali go w zadek tak by ucieka� w|g�ry zabieraj�c ze sob� wszystkie grzechy.
{12310}{12405}I mamy tu dzisiaj|koz�a ofiarnego.
{12408}{12528}To ta mityczna bestia|zwana spo�ecze�stwem.
{12561}{12640}Uzale�nienia od narkotyk�w.|Alkoholizm.
{12643}{12732}Hazard. Prostytucja.|Gwa�t.
{12735}{12809}To ju� nie s� nasze grzechy.
{12855}{13008}To ju� nie jest niczyja|indywidualna wina.
{13011}{13079}To grzechy spo�ecze�stwa.
{13081}{13205}- Przepraszam, nie rozumiem tego.
{13208}{13275}Co my�lisz?
{13308}{13366}Interesuj�ce.
{13391}{13460}Nie podoba�o ci si�.
{13492}{13555}Uwa�am je za obra�liwe.
{13632}{13760}Oczekujesz mniej od tych ludzi|bo �yj� w biednej parafii.
{13762}{13844}Ja to uwa�am za obra�liwe.
{13899}{13990}Protekcjonalne.
{13993}{14055}Naprawd�?
{15897}{16007}- Tak.
{16221}{16329}- Dzi�ki.|- Nie kupi�e� �adnych drink�w.
{16790}{16879}Matthew.
{18459}{18604}Stworzenie ludzko�ci|jedynie zacz�o si� sz�stego dnia.
{18606}{18696}I nie sko�czy�o si� jeszcze.
{18736}{18837}Jeste�my wy�si|ni� byli�my tysi�c lat temu.
{18839}{18967}Lepiej zbudowani, szybsi.|�yjemy d�u�ej.
{18969}{19043}Jeste�my lepiej wyszkoleni.
{19045}{19112}Lepiej poinformowani.
{19114}{19214}Tak wi�c, stworzenie...
{19216}{19295}to ci�g�y proces.
{19328}{19420}I je�li wtr�casz si� do niego,
{19423}{19512}czy� nie plujesz w twarz boga?
{19569}{19647}Je�li wykorzystujesz|si�� swojej pracy,
{19650}{19757}- czy nie plujesz w twarz boga?|- Plujesz.
{19760}{19834}Je�li zabijasz i okaleczasz,
{19837}{19969}wyrzucasz ludzi z dom�w| odwracasz si� od starc�w,
{19971}{20091}je�li zamykasz szko�y i szpitale,
{20094}{20176}wyrzucasz ludzi na bruk,
{20179}{20289}tak naprawd�,|je�li robisz cokolwiek...
{20292}{20437}by zapobiec cho�by jednej ludzkiej istocie|w osi�gni�ciu jej pe�nego potencja�u,
{20439}{20530}czy nie wtr�casz si� w dzie�o tworzenia...
{20533}{20640}- i czy nie plujesz w twarz boga?|- Tak.
{20729}{20828}To jest to, w co wierz�.
{20830}{20903}To moja prawda.
{20905}{20983}To jest to, co sprawi�o,|�e sta�em si� kap�anem,
{20986}{21102}i co sprawia, �e nim pozostaj�.
{21104}{21192}Niech pok�j pa�ski zawsze b�dzie z wami.
{21194}{21252}I z duchem twoim.
{21254}{21376}Przeka�my sobie znak pokoju.
{21544}{21618}- Pok�j z tob�.|- Pok�j z tob�, synu.
{21620}{21722}Pok�j z tob�.
{21867}{21931}Pok�j z tob�.
{21974}{22047}- Pok�j z tob�.|- Pok�j z tob�.
{22081}{22142}- Pok�j z tob�.|- Pok�j z tob�.
{22145}{22228}Pok�j z tob�, ojcze.
{22230}{22307}- Pok�j z tob�, Maggie.|- Pok�j z tob�, ojcze.
{22310}{22423}- Pok�j z tob�.|- Pok�j z tob�, ojcze.|Wiem, co my�lisz:
{22425}{22557}Za chwil� �ci�gnie spodnie.
{22602}{22672}Pok�j z tob�.
{22759}{22900}To nie by�o kazanie. To by�o polityczne|wezwanie na rzecz partii laburzyst�w.
{22902}{23000}- Jest grzech spo�eczny i jest grzech osobisty.|- To po prostu obrzydliwe!
{23002}{23097}- My�l�, �e powinni�my po�o�y� wi�kszy nacisk na spo�eczny.|- Jest po prostu grzech.
{23100}{23269}Matthew, nie mo�esz zmienia� zasad tylko dlatego,|�e ci nie pasuj�. To jest grzech.
{23370}{23446}Czy ty mnie os�dzasz?
{23482}{23546}Na mi�o�� bosk�, pozb�d� si� jej.
{24057}{24151}By�em w Po�udniowej Ameryce przez cztery lata.
{24198}{24270}W wiosce, w kt�rej by�em,
{24272}{24405}musia�e� mie� kobiet�,|albo by�e� ignorowany.
{24407}{24505}Wi�c wzi��em jedn�,|i to szybko.
{24594}{24678}I gdzie ona jest teraz?
{24680}{24765}Nadal tam.
{24767}{24883}- Tego w�a�nie chcia�a?|- No c�, to w�a�nie chcesz us�ysze�, co?
{24885}{24989}Wi�c dobrze, tak...|Rzuci�em j�.
{25072}{25179}Jeste� bardzo pewny siebie, prawda, Greg?
{25182}{25247}- No, nie jestem.|- Tak!
{25250}{25352}- Kilka miesi�cy w tej parafii|i b�dziesz o wiele mniej pewien.
{25354}{25445}- Kilka lat...|- Nie, przygl�da�em si� innym ksi�om...
{25448}{25550}Kilka lat i b�dziesz kompletnie|zagubiony. Kilka lat...
{25552}{25672}ci nowocze�ni lewicowcy w �rednim wieku|podskakuj�cy z podniecenia za ka�dym razem,|gdy zamyka si� fabryk�...
{25675}{25793}- albo wybucha wojna!|- Kilka lat i by� mo�e| nauczysz si� troszk� pokory.
{25796}{25914}Duchowo pusty, czepiaj�cy si� cierpienia|innych ludzi, tocz�cy wojny innych ludzi!
{25916}{26025}Cokolwiek, byle wype�ni� pustk� wewn�trz !|Do diab�a z tym!
{26028}{26183}Jeste�mi ksi�mi. Nie jeste�my cholernymi|pracownikami spo�ecznymi. Jeste�my ksi�mi!
{26186}{26272}Sakramenty;|pojednanie;
{26274}{26350}moralne przewodnictwo;|to nasza praca.
{26353}{26452}Moralne przewodnictwo.|Na mi�o�� bosk�, Matthew.
{26454}{26568}Moralne przewodnictwo ze strony cz�owieka|z kim� na boku.
{26611}{26710}Je�li masz zamiar os�dza� nas,|powiniene� zna� wszystkie fakty.
{26712}{26826}- Kochamy si�.|Poprosi� mnie o r�k�.
{26828}{26958}To oznacza�oby konieczno�� opuszczenia kap�a�stwa,|wi�c odpowiedzia�am "Nie"
{26960}{27094}Och, nie dlatego,|�e jestem m�czenniczk� za wiar�.
{27097}{27260}Ale poniewa� pewnego dnia m�g�by tego po�a�owa�|i nie chc� widzie� tego spojrzenia|w jego oczach je�li tak by si� sta�o.
{27263}{27371}Co� jeszcze, co chcesz wiedzie�?
{27374}{27432}O tak.
{27434}{27538}Uwiod�am go.|On mnie nie uwi�d�.
{27575}{27642}Mam troch� od�o�one...
{27644}{27796}i jestem na pensji, wi�c nie b�d� pozbawiona|�rodk�w do �ycia je�li on wyci�gnie kopyta.
{27850}{27976}Je�li b�dziesz chcia� wiedzie� co� jeszcze,|to b�d� tam, zmywaj�c twoje naczynia i patelnie,
{27979}{28082}i szoruj�c twoj� bielizn�.
{28084}{28145}Dobrze?
{28746}{28805}Przepraszam.
{28844}{28908}Jasne.
{29771}{29863}Mog� ci� o co� prosi�?
{29866}{29936}Oczywi�cie.
{30167}{30255}My�la�em o wizytach domowych.
{30257}{30348}Bezcelowe.
{30384}{30443}Nie zgadzam si�.
{30527}{30603}Co ty do cholery wyprawiasz?
{30783}{30867}Nie.|Od�� to tam.
{31456}{31521}Woda �wi�cona.
{31749}{31839}Witam. Czy to mo�e katolicki dom?
{31842}{31901}Spadaj!
{32094}{32184}Dzie� dobry?
{32187}{32262}- Dzie� dobry?|- Jeste� katolikiem?
{32365}{32448}- Jeste� katolikiem?|- Kto tam?
{32450}{32540}- Daj spok�j. Zobacz, nie ma nikogo, stary.
{32543}{32601}No dalej.
{33054}{33118}- Dzie� dobry.|- Dzie� dobry.
{33121}{33187}Wejd�cie prosz�.
{33190}{33264}Dzi�kuj�.
{33298}{33356}- Hej.|- Dzie� dobry.
{33358}{33417}- Prosz�, si�d�cie.
{33420}{33479}Dzi�kuj�.
{33513}{33585}W�a�ciwie to jeste�my �wiadkami Jehowy.
{33636}{33738}Przez to �wi�te namaszczenie,|niech pan w swej mi�o�ci...
{33740}{33851}- Przez to �wi�te namaszczenie,|niech pan w swej mi�o�ci... Przepraszam.|- Dajcie go tutaj.
{33854}{33978}Przez to �wi�te namaczenie,|niech pan w swej mi�o�ci|i mi�osierdziu|odpu�ci ci w chwale...
{33981}{34040}Ducha �wi�tego.|Amen.
{34043}{34142}- Pan, kt�ry uwalnia ci� od grzechu,|niech ci� chroni i zabierze do swego Kr�lestwa.|- Rodzina, zosta�cie tu, prosz�.
{34144}{34264}- Siostro, mo�e...|- To m�j tata. Musz� wej�� z nim.
{34307}{34408}Zostawmy go wszyscy.|Wszystko b�dzie dobrze.
{34583}{34651}Wi�c, pan moim pasterzem,|w takim razie?
{34653}{34739}- Tak.|- I co� bardziej osobistego?
{34741}{34816}- Czy mia� ulubion� piosenk�?|- Tak.
{34819}{34904}B�dzie kremowany.
{34906}{34984}A tak.
{34987}{35082}To "Great Balls Of Fire."
{35217}{35297}- Kwart� lagera.
{35575}{35678}Zrobisz sobie krzywd�.
{35861}{35947}- Hej, Ojciec Greg!
{35949}{36052}Ojciec Greg! Ojciec Greg!|Ojciec Greg! Ojciec Greg!
{36054}{36150}- Dalej, ojcze, za�piewaj nam.|- Ojciec Greg! Ojciec Greg!
{36223}{36312}Piosenka! No dalej, ojcze,|chcemy piosenk�!
{36314}{36409}Daj nam piosenk�, ojcze.|Za�piewaj nam.
{36412}{36498}Eee.. czy mog� co�,|czy mog� co� powiedzie� w zamian?
{36500}{36566}Co do jutra.
{36569}{36649}Nie chc� si� narzuca�.
{36652}{36744}Wiem, �e ludzie lubi�|podchodzi� do komunii przy okazji pogrz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin