angielski kurs podstawowy.pdf

(1718 KB) Pobierz
100270420 UNPDF
Audio Kurs
Angielski
Kurs podstawowy
mp3
Dodatkowe materia∏y do kursu na p∏ycie CD
© Copyright Edgard, Warszawa 2006
100270420.007.png 100270420.008.png
ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3
Wst´p
Angielski Kurs podstawowy ” w wersji mp3 zawiera pliki mp3 z nagraniami,
podr´cznik z transkrypcjà wszystkich nagraƒ i wst´pem gramatycznym oraz program
komputerowy do utrwalenia znajomoÊci s∏ówek. Pliki mp3 znajdujà si´ w katalogu
g∏ównym na p∏ycie CD-ROM. ZawartoÊç plików odpowiada podzia∏owi na lekcje
i Êcie˝ki w ksià˝eczce.
Kurs przeznaczony do samodzielnej nauki, powsta∏ z myÊlà o osobach poczàtku-
jàcych, zaczynajàcych nauk´ oraz tych, które chcia∏yby szybko przypomnieç sobie
podstawy j´zyka angielskiego. Kurs zawiera 12 lekcji uczàcych najbardziej
potrzebnych s∏ówek i zwrotów oraz podr´cznik wyjaÊniajàcy podstawy gramatyki
angielskiej. Nagrania uczà nowych s∏ówek metodà powtarzania, ponadto zawierajà
dialogi oraz pytania sprawdzajàce. Zakres tematów sprawia, ˝e kurs potraktowaç
mo˝na jako rozmówki przydatne osobom planujàcym wyjazd za granic´. Dodatkowo,
na p∏ycie, znajduje si´ program Vocabulary Trainer , uczàcy s∏ownictwa z kursu.
Wszystkich U˝ytkowników Audio Kursów goràco zach´camy do zarejestrowania si´.
Zarejestrowani Klienci otrzymujà atrakcyjne zni˝ki na wydawnictwa firmy Edgard.
Rejestracji mo˝na dokonaç poprzez wys∏anie wype∏nionej karty rejestracyjnej
na adres Edgard, Skr. pocztowa 83, 02-588 Warszawa 48 lub na stronie
internetowej www.edgard.com.pl
Jak si´ uczyç?
P∏yt z serii Audio Kurs wystarczy s∏uchaç, nie jest konieczne wykonywanie dodat-
kowych çwiczeƒ. Ka˝da lekcja uczy s∏ówek i ca∏ych zwrotów zwiàzanych z danym
tematem, zawiera dialogi, pokazujàce ich u˝ycie oraz pytania sprawdzajàce, które
pozwalajà samodzielnie przeçwiczyç omawiane zagadnienia.
ZAudio Kursem mo˝na uczyç si´ na wiele sposobów. Przede wszystkim nale˝y
uwa˝nie s∏uchaç s∏ów, zdaƒ i dialogów, a nast´pnie powtarzaç poszczególne zwroty za
angielskim lektorem. Nawet, je˝eli przy pierwszym ods∏uchaniu wydadzà si´ one zbyt
trudne do wymówienia, to podczas kolejnych prób nasza wymowa b´dzie coraz lepsza.
Scenki i dialogi zosta∏y tak opracowane, by w sposób aktywny wzbogacaç zasób
s∏ownictwa oraz uczyç typowych zwrotów, u˝ywanych w j´zyku mówionym.
Polecamy uczenie si´ kwestii z dialogów na pami´ç!
Je˝eli nie jesteÊmy pewni, co us∏yszeliÊmy, mo˝emy zajrzeç do niniejszej ksià˝eczki
i porównaç nagranie z tekstem. Przy tej okazji warto zwróciç uwag´ na angielskà
pisowni´. Ksià˝eczka mo˝e okazaç si´ szczególnie pomocna dla wzrokowców, ale
nie tylko. Podr´cznik gramatyki w przyst´pny sposób wyjaÊnia najwa˝niejsze zasady
rzàdzàce j´zykiem angielskim.
www.jezykiobce.pl
3
100270420.001.png 100270420.002.png 100270420.003.png
Audio Kurs
Ostatnià cz´Êcià ka˝dej lekcji jest zadanie pozwalajàce przeçwiczyç nowo poznane
zwroty. Na ka˝de pytanie nale˝y odpowiedzieç po angielsku, u˝ywajàc zwrotów
z danej lekcji. W przypadku, gdy mamy trudnoÊç z w∏aÊciwym sformu∏owaniem
odpowiedzi, dobrze jest ods∏uchaç lekcji po raz kolejny. Swoje odpowiedzi mo˝na
porównaç z przyk∏adowymi rozwiàzaniami podanymi na koƒcu ksià˝eczki.
Po przerobieniu ca∏ego materia∏u warto odtwarzaç p∏yt´ co kilka dni lub tygodni,
anawet po kilku miesiàcach w celu przypomnienia sobie s∏ówek i zwrotów. Polecamy
tak˝e inne tytu∏y z serii Audio Kurs: dla osób Êrednio zaawansowanych „At Work” ,
„Travel” , „Adventure” , „Business English” , „Niemiecki W pracy” i „Niemiecki
W podró˝y ” oraz kursy podstawowe do nauki innych j´zyków. Pe∏nà oferta mulitme-
dialnych pomocy do nauki j´zyków obcych wydawnictwa Edgard znajduje si´
na stronie www.jezykiobce.pl .
Program do nauki s∏ówek - Vocabulary Trainer
Vocabulary Trainer jest programem komputerowym, który pozwala utrwaliç
i przeçwiczyç znajomoÊç wszystkich s∏ówek z kursu podstwawowego. Oprócz nauki
ze s∏uchu z Audio Kursem , zach´camy do Vocabulary Trainer i sprawdzenia swowej
znajomoÊci nowego s∏ownictwa.
Instalacja programu
W celu zainstalowania programu nale˝y uruchomic plik setup.exe znajdujàcy si´
na p∏ycie CD-ROM w katalogu g∏ównym programu.
Budowa programu
Po uruchomieniu programu widoczne jest Menu g∏ówne. W oknie po lewej stronie
wymienione sà lekcje z kursu, w oknie po prawej stronie – wyst´pujàce w programie
çwiczenia. Pod spodem wyÊwietlana jest statystyka i wyniki.
W ka˝dej lekcji U˝ytkownik uczy si´ angielskich s∏ówek i zwrotów przy pomocy kilku
zestawów çwiczeƒ. Symbol ( V ) przy zestawie oznacza çwiczenia rozwiàzywane,
a( X ) nie rozwiàzywane.
Rodzaje çwiczeƒ
Dost´pne sà nast´pujàce rodzaje çwiczeƒ:
Prezentacja s∏ownictwa – „Zobacz”
åwiczenie „Wybór”
åwiczenie „Wpisywanie”
åwiczenie „Dyktando”
Memory
Test weryfikujàcy
4
100270420.004.png 100270420.005.png
ANGIELSKI KURS PODSTAWOWY MP3
W ka˝dym çwiczeniu na pasku u do∏u ekranu wyÊwietlane jest aktualne podsumo-
wanie: iloÊç poprawnie udzielonych odpowiedzi – „Poprawnie”, z∏ych – „B∏´dnie”
oraz wynik podany w procentach.
Prezentacja s∏ownictwa – „Zobacz”
W trakcie rozwiàzywania tego çwiczenia poznajemy pisowni´, prawid∏owà wymow´
oraz t∏umaczenie s∏ów i zwrotów. Po najechaniu kursorem na wybrane s∏owo, pojawia
si´ u do∏u ekranu jego polskie t∏umaczenie, a po klikni´ciu s∏ychaç oryginalnà wymow´.
åwiczenie „Wybór”
SpoÊród prezentowanych czterech polskich s∏ów lub zwrotów nale˝y wybraç
t∏umaczenie s∏ówka widocznego na ekranie (i wypowiadanego przez lektora).
åwiczenie „Wpisywanie”
åwiczenie to polega na wpisaniu t∏umaczenia polskiego wyrazu. Jako podpowiedê
zamieszczono informacj´ o iloÊci liter, z ilu sk∏ada si´ wyraz.
åwiczenie „Dyktando”
Po przeczytaniu przez lektora obcego s∏ówka lub zwrotu, musimy wpisaç je
wwidoczne okienko.
Memory
W grze Memory sprawdzamy nie tylko znajomoÊç s∏ownictwa, ale równie˝ çwiczymy
pami´ç. Zadanie polega na po∏àczeniu wyrazów i ich t∏umaczeƒ w pary. Dla u∏atwienia
karty zakrywajàce polskie wyrazy sà koloru ró˝owego, zaÊ obce – niebieskiego.
Na ekranie widoczne jest podsumowanie: iloÊç podj´tych prób i liczba znalezionych par.
Test
Test pozwala zweryfikowaç znajomoÊç s∏ownictwa z danej grupy tematycznej.
Po rozwiàzaniu testu pojawia si´ wynik w procentach, a na Menu g∏ównym programu
diagram z datà ostatniego rozwiàzywania testu i z ostatnio uzyskanymi wynikami.
Wi´cej informacji znajduje si´ w Pomocy do programu (dost´pna zawsze pod F1).
Pomoc techniczna do programu – www.edgard.pl
Zapraszamy i ˝yczymy sukcesów w nauce angielskiego!
www.jezykiobce.pl
5
100270420.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin