Część 2 Zanim staniesz się pełnoprawnym kierowcą.pdf

(231 KB) Pobierz
Część-2
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 2:
Zanim staniesz si penoprawnym
kierowc
Co zrobi aby otrzyma zezwolenie szkoleniowe (Learner Permit)
Zó podanie i zdaj teoretyczny test ruchu drogowego.
Po zaliczeniu testu teoretycznego naley zoy podanie o wydanie
zezwolenia szkoleniowego do swojego lokalnego oddziau urzdu
komunikacji (Motor Tax Office). Wraz z podaniem naley przedstawi
certyfikat potwierdzajcy wyniki testu teoretycznego oraz inne wymagane
dokumenty (szczegóy w rozdziale 1). Po otrzymaniu zezwolenia
szkoleniowego, w celu nauczenia si podstawowych zasad zachowania si i
bezpieczestwa na drodze naley zarezerwowa lekcje praktyczne u
zawodowego instruktora nauki jazdy.
W przyszoci, wszyscy instruktorzy nauki jazdy bd zatwierdzani przez Urzd ds.
Bezpieczestwa Drogowego.
Egzamin teoretyczny
Egzamin teoretyczny sprawdza Twoj wiedz oraz rozumienie przepisów
drogowych, dobrych zachowa w czasie jazdy, postrzegania ryzyka oraz
niebezpieczestw. Przed wystpieniem o wydanie zezwolenia
szkoleniowego naley bezwzgldnie zaliczy ten test. Egzamin ten polega
na odpowiedzi na pytania na ekranie dotykowym komputera w centrum
egzaminacyjnym. Jest przeprowadzany przez DriverTheoryTestingService.
Aby uzyska wicej informacji, skontaktuj si z:
Driver Theory Testing Service,
PO Box 144, Drogheda, Co. Louth.
Tel. (koszt poczenia lokalnego): 1890 606 106, w jzyku irlandzkim (koszt
poczenia lokalnego): 1890 606 806
Telefon tekstowy: 1890 616 216
Aby zapisa si na egzamin teoretyczny, skontaktuj si z Driver Theory
Testing Service lub zapisz si na egzamin przez internet na stronie
www.dtts.ie.
19
325842197.010.png 325842197.011.png 325842197.012.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Legalne prowadzenie pojazdu
Kady posiadacz zezwolenia szkoleniowego to osoba gotowa na podjcie
nauki jazdy.
Zanim wyjedzisz jakimkolwiek pojazdem na ulic, musisz by w stanie
odpowiedzie twierdzco na nastpujce pytania:
Czy pojazd ma opacony podatek?
Czy na przedniej szybie jest widoczny dysk potwierdzajcy opacenie
podatku?
Czy ubezpieczenie jest aktualne i obejmuje take Ciebie?
Czy na przedniej szybie jest widoczny dysk potwierdzajcy opacenie
ubezpieczenia?
Jeeli uczysz si prowadzi pojazd kategorii B, który ma ponad cztery
lata i nie jest taksówk, to czy pojazd ten jest dopuszczony do ruchu i
posiada aktualne zawiadczenie o przejciu pastwowego przegldu
stanu technicznego pojazdu (NCT) na przedniej szybie?
Jeeli korzystasz z autokaru, autobusu, karetki, pojazdu dostawczego
lub przyczepy towarowej, które maj ponad rok, to czy posiadaj one
zawiadczenie o dopuszczeniu do ruchu (ang. Certificateof
Roadworthiness)?
Jeeli korzystasz z pojazdu mechanicznego, który nie naley do
kategorii A1, A, M ani W, to czy z przodu i z tyu wida na nim
wyranie tabliczki z liter L?
WANY KOMUNIKAT DLA KIEROWCÓW Z ZAGRANICY
W Irlandii musisz jedzi po lewej stronie drogi.
20
325842197.013.png 325842197.001.png 325842197.002.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Podatek
Wszystkie pojazdy mechaniczne musz mie opacony podatek przed
wyjazdem na drog.
Ubezpieczenie
Wszyscy kierowcy musz posiada ubezpieczenie wane na prowadzenie
pojazdu na drogach publicznych. Prawo nakada na Ciebie obowizek
poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o wszystkich istotnych
informacjach zanim zaczniesz prowadzi pojazd. Jeeli masz jakiekolwiek
wtpliwoci, powiniene porozmawia na ten temat z towarzystwem
ubezpieczeniowym. Prowadzenie nieubezpieczonego pojazdu jest
powanym wykroczeniem.
Aktualny dysk z ubezpieczeniem musi by wystawiony w widocznym
miejscu. Brak dysku w widocznym miejscu jest wykroczeniem.
Pojazdy, które nie musz wystawia dysku z ubezpieczeniem w
widocznymmiejscu
Motocykle (z przyczep lub bez).
Traktory
Pojazdy z licencj handlow
Pojazdy, których posiadaczem lub uytkownikiem jest osoba
zwolniona z tego prawa zgodnie z ustawami o ruchu drogowym, np.
czonkowie sub ratowniczych.
Wszystkie przyczepy musz posiada ubezpieczenie OC. Dotyczy to
zarówno przyczep ciagnitych przez pojazd, jak i zaparkowanych w
miejscach publicznych.
Przepis, który mówi, e dysk ubezpieczenia nie musi by widoczny nie
zmienia wymogu, który mówi, e musisz sprawdzi czy ubezpieczenie Ci
pokrywa.
21
325842197.003.png 325842197.004.png 325842197.005.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Pastwowy przegld stanu technicznegopojazdu (ang. NCT)
Badanie pojazdu sprawdza, czy Twój pojazd moe by bezpiecznie uywany
na drodze. Jest to szczególnie wane w przypadku starszych pojazdów.
Samochody osobowe starsze ni 4 lata musz mie wane
zawiadczenie o NCT oraz dysk NCT widoczny na przedniej szybie.
Jeeli chciaby otrzyma wicej informacji na temat NCT, odwied stron
www.ncts.ie lub zadzwo pod numer 1890 200 670.
Certificates of Roadworthiness
Pojazdy dostawcze, przyczepy towarowe o znamionowej cakowitej
masie pojazdu przekraczajcej 3,500kg, karetki pogotowia, autobusy
(w tym minibusy) oraz autokary, które maj ponad rok musz
posiada wane zawiadczenie o dopuszczeniu do ruchu (ang.
CertificateofRoadworthiness). Aby uzyska szczegóowe informacje
o lokalnym centrum egzaminacyjnym, wejd na stron
www.environ.ie.
Warunki, jakiemusi speni posiadacz zezwolenia szkoleniowego
lub tymczasowegoprawa jazdy
Jazda pod nadzorem
Wymagane jest aby kademu posiadaczowi zezwolenia szkoleniowego, w
celach nadzoru, towarzyszya osoba posiadajca pene prawo jazdy przez
okres minimum dwóch lat. Jeli kierujcy posiada swoje pierwsze, trzecie
lub kade nastpne tymczasowe prawo jazdy albo zezwolenie szkoleniowe
uprawnijce go do nauki jazdy pojazdami okrelonymi w kategorii B, prawo
wymaga obecnoci towarzyszcego kierowcy z penym prawem jazdy.
Od 30 czerwca 2008 roku, kada osoba posiadajca swoje drugie
tymczasowe prawo jazdy albo drugie zezwolenie szkoleniowe, musi
prowadzi pojazd take pod okiem w peni uprawnionego kierowcy.
Bez wzgldu na to czy osoba kierujca jest posiadaczem tymczasowego
prawa jazdy czy zezwolenia szkoleniowego, osoba nadzorujca musi
posiada pene prawo jazdy odpowiednio dla kategorii C1, C, D1, D, EC1,
EC, ED1, oraz ED. Osoba nadzorujca musi by obecna w kadej chwili,
gdy pojazd jest pod kontrol osoby uczcej si (lista typów pojazdów
objtych poszczególnymi kategoriami przedstawiona jest na stronie 15).
Osobom posiadajcym tymczasowe prawo jazdy lub zezwolenie
szkoleniowe dla kategorii A, A1 lub M zabrania si zabierania pasaerów.
22
325842197.006.png 325842197.007.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Posiadacze penego prawa jazdy zobowizani s równie do jego
posiadania zawsze, gdy uytkuj jakikolwiek pojazd drogowy.
Autostrady
Posiadaczom tymczasowego prawa jazdy lub zezwolenia szkoleniowego
zabrania si wjazdu na autostrady. Uytkowanie dróg tego typu bdc
posiadaczem jedynie wyej wymienionych dokumentów stanowi powane
przestpstwo.
Przyczepy
Posiadaczom tymczasowego prawa jazdy lub zezwolenia szkoleniowego
dotyczcego kategorii B,C, C1, D lub D1 zabrania si cignicia pojazdami
tego typu jakichkolwiek przyczep.
Przewóz pasaerów
przypadku uytkowania pojazdu typu osobowego, van, mikrobus lub
autobus nie wolno przewozi odpatnie jakichkolwiek pasaerów.
przypadku motocykli i motorowerów przewoenie pasaerów jest
zabronione.
przypadku poruszania si pojazdem kategorii W, (na przykad pojazdu
pracowniczego lub traktora), przewoenie pasaera jest dopuszczalne
wycznie wtedy, gdy pojazd jest do tego odpowiednio przystosowany
oraz pasaer posiada pene prawo jazdy kategorii W.
Codzieje sigdyminiewanodrugiego tymczasowegoprawa jazdy
Kady, kto posiada tymczasowe prawo jazdy wydane po raz drugi nie objte
s nowymi przepisami a do 30 czerwca 2008 roku. Po 30 czerwca 2008
roku osoby takie bd musiay by nadzorowane przez posiadacza penego
prawa jazdy z przynajmniej dwuletnim dowiadczeniem.
Okres wanoci zezwolenia szkoleniowego
Niezalenie od rodzaju pojazdu, jaki prowadzimy, uzyskanie zezwolenia
szkoleniowego po raz trzeci lub kolejny moliwe jest wycznie po
udowodnieniu, e podjlimy prób zdawania praktycznego testu na prawo
jazdy w poprzednich dwóch latach.
23
325842197.008.png 325842197.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin