Część 7 Sygnalizacja świetlna.pdf

(197 KB) Pobierz
Część-6
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 7:
Sygnalizacja i sygnay wietlne
Cz ta opiera si na czci 6, która omawia sygnalizacj wietln oraz
oznakowanie dróg. Cz ta omawia dwa ogólne formaty sygnaów
wietlnych:
sygnalizacja wietlna, która kieruje strumie ruchu, oraz
sygnay kierowców oraz rowerzystów, które sygnalizuj ich zamiary.
wiata
Chodzi tu o wiata kontrolujce skrzyowania i przejcia dla pieszych.
Czerwone wiato oznacza “stop”. Jeeli wiato jest czerwone, gdy si do
niego zbliasz, musisz zatrzyma si przed lini stopu lub, jeeli nie ma linii
stopu, przed wiatem.
Zielone wiato oznacza, e moesz jecha jeeli droga jest wolna.
Zachowaj szczególn uwag, jeeli masz zamiar skrci w lewo lub w
prawo i ustp pierwszestwa pieszym, którzy przechodz przez ulic.
Zielone wiato to nie pierwszestwo przejazdu, a pozwolenie na jazd dalej
z zachowaniem ostronoci.
PAMITAJ
Zielone wiato to nie pierwszestwo przejazdu, a pozwolenie na jazd
dalej z zachowaniem ostronoci.
82
325842208.028.png 325842208.029.png 325842208.030.png 325842208.031.png 325842208.001.png 325842208.002.png 325842208.003.png 325842208.004.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
óte wiato oznacza, e musisz zatrzyma si przed lini stopu lub, jeeli
nie ma linii stopu, przed wiatem. Jednak moesz jecha dalej, jeeli
podczas zmiany wiata na óte jeste tak blisko linii lub wiata, e
zatrzymanie si byoby niebezpieczne.
Zielona strzaka (nazywana te wiatem filtrujcym) oznacza, e mimo
czerwonego wiata moesz jecha dalej w kierunku, który pokazuje strzaka
zakadajc, e jest to bezpieczne, a droga jest wolna.
Jeeli chcesz skrci w prawo na wiatach, które maj strzak w prawo,
wjed na skrzyowanie gdy widzisz zielone wiato uwaajc, aby nie
blokowa pojazdów nadjedajcych z przeciwka. Nastpnie, gdy bdzie to
bezpieczne, zakocz manewr skrtu. Powiniene czeka na strzak
filtrujc dla skrtu w prawo tylko wtedy, gdy jeste na skrzyowanie i
zakoczenie skrtu przed pojawieniem si wiata filtrujcego byoby
niebezpieczne.
Na skrzyowaniach moe pojawi si migajca strzaka skierowana w lewo.
Oznacza ona, e moesz przejecha przez wiata, ale dopiero jak ustpisz
pierwszestwa pojazdom z drugiej drogi przejedajcym ju przez
skrzyowanie.
Pamitaj, e migajce óte wiato na przejciu dla pieszych oznacza, e
musisz ustpi pierwszestwa pieszym. wiata dla pieszych - patrz cz
18.
PAMITAJ
Zawsze powiniene zblia si do skrzyowania z tak prdkoci,
która pozwoli Ci na zatrzymanie si jeeli zapali si óte wiato.
83
325842208.005.png 325842208.006.png 325842208.007.png 325842208.008.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
wiata na ciekach rowerowych
Czerwone wiato z sylwetk rowerzysty oznacza, e rowerzysta
musi zatrzyma si na wiatach.
Zielone wiato z sylwetk rowerzysty oznacza, e rowerzysta moe
jecha dalej za wiata pod warunkiem, e nie zagraa to innym
uytkownikom drogi.
Migajce zielone wiato lub wiato óte z sylwetk rowerzysty
oznacza, e rowerzysta nie moe przejecha przez jezdni chyba e
zacz przez ni przejeda, gdy palio si jeszcze cige zielone
wiato z sylwetk rowerzysty.
Sygnay kierowcóworaz rowerzystów
Kierowca musi zawsze da sygna zanim zmieni kierunek jazdy. Oznacza to
e musi zasygnalizowa jasno i z odpowiednim wyprzedzeniem zanim:
ruszy z miejsca,
skrci w prawo lub lewo,
zmieni pas,
wyprzedzi,
zwolni, lub
zatrzyma si.
Sygnalizacja
Sygnay wskazuj na zmiar – nie daj pierwszestwa przejazdu. Prawo
wymaga od Ciebie sygnalizowania zamiaru wykonania wszelkich czynnoci
na drodze. Oznacza to, e musisz da odpowiedni sygna zanim ruszysz,
skrcisz w prawo lub w lewo, zmienisz pas, wyprzedzisz, zwolnisz, lub
zatrzymasz si. Musi dawa sygnay jasno i z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jeeli nie jeste pewnien czy twoje kierunkowskazy lub wiata stopu z
jakiego powodu daj odpowiedni sygna, uyj dodatkowo jasnych
zdecydowanych sygnaów rcznych.
84
325842208.009.png 325842208.010.png 325842208.011.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Sygnay rczne
Upewnij si, e sygna którego uywasz pomaga, a nie wprowadza
zamieszania u innych uytkowników dróg. Jeeli uywasz sygnaów
rcznych, zapoznaj si z poniszymi obrazkami, które prezentuj sygnay,
jakie kierowcy i rowerzyci musz dawa innym pojazdom oraz osobie
kierujcej ruchem.
Sygnay dla rowerzystów dotycz take motocyklistów i osób prowadzcych
pojazdy konne i/lub maszyny rolnicze, które nie s wyposaone w
kierunkowskazy.
Naley uywa nastpujcych sygnaów rcznych:
SygnayrcznedlapojazdówzaTob
Mamzamiarzjechana
boklubskrciwprawo.
Mamzamiarskrciw
lewo.
Zauwa,ekierowcasamochodu
poruszarkidoniwkierunku
przeciwnymdoruchu
wskazówekzegara.
Mamzamiarzwolnilub
zatrzymasi.
85
325842208.012.png 325842208.013.png 325842208.014.png 325842208.015.png 325842208.016.png 325842208.017.png 325842208.018.png 325842208.019.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Sygnayrcznedlapolicjantakierujcegoruchemorazpojazdówjadcychz
przeciwka.
Chcskrciwprawo.
Chcskrciwlewo.
Zauwa,ekierowcasamochodu
wskazujeprawymramieniemi
rkzwycignitymipalcamiw
lewo.
Chcjechaprosto.
Sygnay dla rowerzystów dotycz take motocyklistów i osób prowadzcych
pojazdy konne.
PAMITAJ
Sygnay pokazuj tylko co zamierzasz zrobi – nigdy nie daj ci
pierwszestwa przejazdu.
86
325842208.020.png 325842208.021.png 325842208.022.png 325842208.023.png 325842208.024.png 325842208.025.png 325842208.026.png 325842208.027.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin