NPSprawdziany_kl3_wyd6.pdf

(4138 KB) Pobierz
NPSprawdziany 01-45
Imi´ i nazwisko klasa
Sprawdzian wiadomoÊci po klasie trzeciej nr 1
Przeczytaj uwa˝nie tekst, który napisa∏a Ania.
Nasza „Zielona szko∏a”
By∏ poniedzia∏ek 29 maja. Dzieƒ zapowiada∏ si´ pi´knie. Wszyscy przyszli
na zbiórk´ punktualnie. Wi´kszoÊç z nas po raz pierwszy wyje˝d˝a∏a bez
rodziców na tak d∏ugi czas.
WyruszyliÊmy z Warszawy o godzinie 7.00 rano.
Z okien autokaru podziwialiÊmy pi´kne krajobrazy. Pani informowa∏a nas,
jakie miasta mijamy. Zapami´ta∏am niektóre z nich: Piotrków Trybunalski,
Cz´stochow´ i Kraków.
W tym ostatnim mieÊcie zatrzymaliÊmy si´ na d∏u˝ej – to dawna stolica
Polski. W Krakowie zwiedzaliÊmy: Wawel, Sukiennice i KoÊció∏ Mariacki.
Ale˝ to jest pi´kne miasto! Sp´dziliÊmy w nim trzy godziny.
WyruszyliÊmy w dalszà drog´. Z okien autobusu podziwialiÊmy górski
krajobraz. Do Pyzówki dotarliÊmy o godzinie 18.00. ByliÊmy bardzo szcz´Êli-
wi i mimo zm´czenia podró˝à wybraliÊmy si´ na krótki spacer po najbli˝szej
okolicy.
Wieczorem pani przedstawi∏a nam plan dnia. Okaza∏o si´, ˝e pobudka
b´dzie o godzinie 8.00, póêniej poranne mycie i o godzinie 8.30 Êniadanie.
Nast´pnie b´dziemy wyruszaç na d∏u˝sze wycieczki krajoznawcze. Okolica
jest pi´kna, wi´c b´dzie co podziwiaç. UmówiliÊmy si´, ˝e obiad b´dzie
o godzinie 14.00, potem troch´ odpoczynku i krótkie lekcje. Kolacja zosta∏a
zaplanowana na godzin´ 18.30, a po niej czas na zabaw´. Cisza nocna b´dzie
obowiàzywaç od godziny 22.00.
Zostaniemy w Pyzówce do 3 czerwca. Nie mog´ doczekaç si´ jutrzejszego
dnia, pora iÊç spaç.
98
© Copyright by Nowa Era
239523296.007.png
Imi´ i nazwisko klasa
Cz´Êç pierwsza
1. Gdzie dzieci pojecha∏y na „Zielonà szko∏´”? Zaznacz krzy˝ykiem odpowiednià ilustracj´.
1 p.
2. PodkreÊl prawid∏owe dokoƒczenia zdaƒ.
a) W drodze do Pyzówki dzieci mija∏y:
• Poznaƒ, Wroc∏aw, Kraków;
• Piotrków Trybunalski, Cz´stochow´, Kraków;
• Lublin, Gdyni´, Szczecin.
4 p.
b) Spacer po Krakowie trwa∏:
• 2 godziny;
• 3 godziny;
• 2 godziny i 30 minut.
c) W Krakowie mo˝na zobaczyç:
• Sukiennice, fontann´ Neptuna, Planetarium;
• kolumn´ Zygmunta, ¸azienki, Smoczà Jam´;
• Sukiennice, KoÊció∏ Mariacki, Wawel.
d) Podró˝ do Pyzówki trwa∏a:
• 9 godzin;
• 8 godzin;
• 11 godzin.
© Copyright by Nowa Era
99
239523296.008.png
3. Na podstawie tekstu uzupe∏nij plan dnia.
a)
f) odpoczynek
7 p.
b) poranne mycie
g)
c) Êniadanie
h) kolacja
d)
i)
e) obiad
j) cisza nocna
• Zaznacz na zegarach godziny posi∏ków.
11
12
1
11
12
1
11
12
1
10
2
10
2
10
2
9
3
9
3
9
3
8
4
8
4
8
4
7
6
5
7
6
5
7
6
5
Êniadanie
obiad
kolacja
4. Uzupe∏nij treÊç listu w∏aÊciwymi literami.
6 p.
100
© Copyright by Nowa Era
239523296.009.png 239523296.010.png 239523296.001.png 239523296.002.png 239523296.003.png 239523296.004.png
5. Uzupe∏nij tabelk´ wyrazami z listu Kuby z zadania 4.
rzeczowniki
czasowniki
przymiotniki
9 p.
6. Zaadresuj list do swoich rodziców. W odpowiednie miejsce wpisz równie˝ imi´
i nazwisko oraz adres nadawcy.
3 p.
7. Po∏àcz zdania z odpowiednimi ilustracjami i okreÊl czas wykonania czynnoÊci przez
ch∏opca.
6 p.
Kuba pisze list.
Kuba b´dzie pisa∏ list.
Kuba pisa∏ list.
czas
czas
czas
© Copyright by Nowa Era
101
239523296.005.png
8. U∏ó˝ zdania i je napisz.
chronione.
górskie
to
Szarotka
roÊliny
krokus
i
3 p.
naj
ry.
to
wy˝
pol
Tat
skie
sze
ry
9. OkreÊl rodzaj i liczb´ podanych przymiotników.
skocznia narciarska – rodzaj
liczba
8 p.
strome urwisko – rodzaj
liczba
górskie szczyty – rodzaj
liczba
wiatr halny – rodzaj
liczba
10. W pokoju mieszka∏o 6 kole˝anek: Marzena, Lucyna, Monika,
Agnieszka, Ewa i Ma∏gosia. U∏ó˝ imiona w kolejnoÊci alfabetycznej
i je napisz.
2 p.
102
© Copyright by Nowa Era
239523296.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin