Sieci komputerowe-Księga eksperta.pdf

(2545 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
Sieci komputerowe.
Ksiêga eksperta. Wydanie II
poprawione i uzupe³nione
SPIS TRECI
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
Autor: Mark Sportack
T³umaczenie: Zbigniew Ga³a
ISBN: 83-7361-503-2
Format: B5, stron: 616
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Wspó³czesne komputery dawno przesta³y byæ „samotnymi wyspami”; korzystanie
z nich (zarówno do celów prywatnych, jak i na potrzeby wielkiego biznesu)
nierozerwalnie wi¹¿e siê z dostêpem do ró¿nego rodzaju sieci, z internetem w roli
g³ównej. W czasach kiedy wykorzystywanie sieci komputerowych sta³o siê
powszechne, podstawy ich dzia³ania powinny byæ znane ka¿demu wspó³czesnemu
informatykowi. Ta ksi¹¿ka wykracza znacznie poza podstawy. Dostarcza kompletnego
opisu technologii zwi¹zanych z dzia³aniem sieci, omówienia sposobów korzystania
z sieci i praktycznych wskazówek dotycz¹cych rozwi¹zywania problemów
pojawiaj¹cych siê w ich funkcjonowaniu. Jeli wiêc mylisz o projektowaniu,
budowaniu, konfigurowaniu i (przede wszystkim) efektywnym u¿ytkowaniu sieci
komputerowych, to niniejsza ksi¹¿ka oka¿e siê nieocenion¹ pomoc¹, dziêki której
zaoszczêdzisz wiele czasu spêdzonego na poszukiwaniach niezbêdnych informacji.
Znajdziesz tu m.in. opis nastêpuj¹cych zagadnieñ:
• Najwa¿niejsze podstawy teoretyczne: model OSI, omówienie warstw sieci
• Tworzenie sieci lokalnych i sieci rozleg³ych
• Opis sieciowych systemów operacyjnych
• Dok³adne omówienie najnowoczeniejszych technologii bezprzewodowych
• Administrowanie sieci¹ i zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem
• Ewoluowanie sieci komputerowych i dzia³ania zwi¹zane z ustanawianiem
standardów sieciowych
• Model odniesienia ISO i jego zastosowania
• Typy i topologie sieci
• Technologie i protoko³y sieciowe
• Mechanizmy i media ³¹cznoci w sieciach komputerowych
• Sieciowe systemy operacyjne i problemy zwi¹zane z zarz¹dzaniem
i administrowaniem nimi
• Mechanizmy zabezpieczeñ i ochrony integralnoci danych w sieciach
• Problemy wynikaj¹ce z b³êdnego funkcjonowania sieci, metody
ich rozwi¹zywania i zapobiegania im
Informacjom zawartym w ksi¹¿ce zaufa³o ju¿ tysi¹ce administratorów sieci
komputerowych. Jeli wiêc czujesz siê niedoinformowany w tej dziedzinie,
ca³¹ niezbêdn¹ wiedzê znajdziesz w tym kompletnym opracowaniu.
Ksi¹¿kê mo¿na z powodzeniem poleciæ studentom kierunków informatycznych
i pokrewnych, którym mo¿e pos³u¿yæ jako podrêcznik przygotowuj¹cy do egzaminów
z zakresu sieci komputerowych.
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
9032854.001.png 9032854.002.png 9032854.003.png
Spis treci
O Autorach............................................................................................15
Wprowadzenie .......................................................................................17
Cz I Podstawy sieci ...................................................................19
Rozdział 1. ABC sieci ..............................................................................................21
Ewolucja sieci ..........................................................................................................................21
Organizacje ustanawiajce standardy.......................................................................................24
ANSI..................................................................................................................................25
IEEE...................................................................................................................................25
ISO.....................................................................................................................................26
IEC.....................................................................................................................................26
IAB.....................................................................................................................................26
Model referencyjny OSI...........................................................................................................27
Warstwa 1: warstwa fizyczna............................................................................................28
Warstwa 2: warstwa łcza danych.....................................................................................29
Warstwa 3: warstwa sieci...................................................................................................30
Warstwa 4: warstwa transportu..........................................................................................31
Warstwa 5: warstwa sesji...................................................................................................31
Warstwa 6: warstwa prezentacji........................................................................................31
Warstwa 7: warstwa aplikacji............................................................................................32
Zastosowania modelu.........................................................................................................32
Podstawy sieci..........................................................................................................................34
Sprz2towe elementy składowe...........................................................................................35
Programowe elementy składowe.......................................................................................37
Składanie elementów w sie4..............................................................................................39
Podsumowanie .........................................................................................................................43
Rozdział 2. Typy i topologie sieci LAN......................................................................45
Urzdzenia przyłczane do sieci LAN.....................................................................................45
Typy serwerów...................................................................................................................46
Typy sieci.................................................................................................................................50
Sieci równorz2dne (ka9dy-z-ka9dym)...............................................................................50
Sieci oparte na serwerach (klient-serwer)..........................................................................53
Sieci mieszane....................................................................................................................55
Topologie sieci lokalnych........................................................................................................56
Topologia magistrali..........................................................................................................57
Topologia pier<cienia.........................................................................................................58
Topologia gwiazdy.............................................................................................................60
Topologia przełczana.......................................................................................................60
6
Sieci komputerowe. Ksiga eksperta
Topologie zło9one....................................................................................................................62
Ła>cuchy............................................................................................................................63
Hierarchie...........................................................................................................................64
Obszary funkcjonalne sieci LAN.............................................................................................67
Przyłczanie stacji..............................................................................................................67
Przyłczanie serwera..........................................................................................................68
Przyłczanie do sieci WAN...............................................................................................68
Przyłczanie do szkieletu...................................................................................................69
Podsumowanie .........................................................................................................................74
Rozdział 3. Warstwa fizyczna...................................................................................75
Warstwa 1: warstwa fizyczna...................................................................................................75
Funkcje warstwy fizycznej ................................................................................................76
Znaczenie odległo<ci................................................................................................................81
Tłumienie...........................................................................................................................82
No<niki transmisji fizycznej.....................................................................................................85
Kabel koncentryczny .........................................................................................................85
Skr2tka dwu9yłowa............................................................................................................87
Kabel <wiatłowodowy........................................................................................................92
Podsumowanie .........................................................................................................................96
Rozdział 4. Niezupełnie-fizyczna warstwa fizyczna.....................................................97
Spektrum elektromagnetyczne.................................................................................................98
Charakterystyki spektrum..................................................................................................99
Spektrum a szeroko<4 pasma...........................................................................................100
Co to oznacza?.................................................................................................................101
Bezprzewodowe sieci LAN....................................................................................................102
Bezprzewodowe łczenie stacji.......................................................................................103
Bezprzewodowe łczenie komputerów w sieci ka9dy-z-ka9dym....................................103
Bezprzewodowe łczenie koncentratorów.......................................................................104
Bezprzewodowe mostkowanie.........................................................................................104
Technologie transmisji.....................................................................................................105
Cz2stotliwo<4 radiowa szerokiego spektrum...................................................................106
Jednopasmowa cz2stotliwo<4 radiowa.............................................................................110
Podczerwie>.....................................................................................................................111
Laser.................................................................................................................................112
Standard IEEE 802.11............................................................................................................113
Dost2p do no<nika............................................................................................................114
Warstwy fizyczne.............................................................................................................114
Podsumowanie .......................................................................................................................115
Rozdział 5. Warstwa ł(cza danych .........................................................................117
Warstwa 2 modelu OSI..........................................................................................................117
Ramki.....................................................................................................................................118
Składniki typowej ramki..................................................................................................118
Ewolucja struktur ramek firmowych......................................................................................120
Ramka sieci PARC Ethernet firmy Xerox.......................................................................120
Ramka sieci DIX Ethernet...............................................................................................121
Projekt IEEE 802....................................................................................................................123
Sterowanie łczem logicznym w standardzie IEEE 802.2...............................................124
Protokół dost2pu do podsieci (protokół SNAP) standardu IEEE 802.2..........................126
Ramka sieci Ethernet standardu IEEE 802.3...................................................................127
Sieci Token Ring standardu IEEE 802.5.........................................................................131
Spis treci
7
Architektura FDDI.................................................................................................................132
Zasady sterowania dost2pem do no<nika...............................................................................135
Dost2p do no<nika na zasadzie rywalizacji......................................................................135
Dost2p do no<nika na zasadzie priorytetu 9da>.............................................................136
Dost2p do no<nika na zasadzie pier<cienia......................................................................137
Wybór technologii LAN.........................................................................................................139
Sie4 Ethernet 802.3..........................................................................................................139
Sie4 Token Ring 802.5.....................................................................................................139
Sie4 FDDI........................................................................................................................139
Sie4 VG-AnyLAN 802.12 ...............................................................................................140
Podsumowanie .......................................................................................................................140
Rozdział 6. Mechanizmy dost,pu do no-nika..........................................................141
Dost2p do no<nika..................................................................................................................141
Dost2p do no<nika na zasadzie rywalizacji......................................................................141
Dost2p do no<nika na zasadzie pier<cienia......................................................................147
Dost2p do no<nika na zasadzie priorytetu 9da>.............................................................149
Dost2p do no<nika w komutowanych sieciach LAN.......................................................151
Podsumowanie .......................................................................................................................154
Cz II Tworzenie sieci lokalnych..................................................155
Rozdział 7. Ethernet..............................................................................................157
Ró9ne rodzaje sieci Ethernet..................................................................................................157
Obsługiwany sprz2t..........................................................................................................159
Funkcje warstwowe................................................................................................................162
Funkcje warstwy łcza danych........................................................................................162
Funkcje warstwy fizycznej ..............................................................................................164
Interfejsy mi2dzyno<nikowe warstwy fizycznej....................................................................165
10Base2............................................................................................................................166
10Base5............................................................................................................................166
10BaseT...........................................................................................................................167
10BaseFL.........................................................................................................................170
10BaseFOIRL..................................................................................................................170
Mieszanie typów no<ników..............................................................................................171
Ramka Ethernetu IEEE 802.3..........................................................................................172
Prognozowanie opóKnie>.......................................................................................................176
Szacowanie opóKnie> propagacji.....................................................................................176
Prognozowanie opóKnie> Ethernetu ................................................................................177
Podsumowanie .......................................................................................................................177
Rozdział 8. Szybsze sieci Ethernet .........................................................................179
Fast Ethernet...........................................................................................................................179
No<niki Fast Ethernetu.....................................................................................................180
100BaseTX ......................................................................................................................181
100BaseFX.......................................................................................................................181
100BaseT4.......................................................................................................................182
Schematy sygnalizacyjne.................................................................................................182
Maksymalna <rednica sieci..............................................................................................184
Podsumowanie sieci Fast Ethernet...................................................................................184
Gigabit Ethernet.....................................................................................................................184
Interfejsy fizyczne............................................................................................................185
Co jeszcze nowego?.........................................................................................................188
Zbyt dobre, aby mogło by4 prawdziwe?..........................................................................189
Podsumowanie .......................................................................................................................190
8
Sieci komputerowe. Ksiga eksperta
Rozdział 9. Token Ring..........................................................................................191
Przegld..................................................................................................................................191
Standaryzacja sieci Token Ring.......................................................................................192
Struktura ramki Token Ring...................................................................................................193
Ramka Token...................................................................................................................193
Ramka danych..................................................................................................................195
Sekwencja wypełniania....................................................................................................197
Funkcjonowanie sieci Token Ring.........................................................................................198
Sprz2t...............................................................................................................................199
Topologia.........................................................................................................................201
Dynamiczna przynale9no<4 do pier<cienia......................................................................202
Monitor aktywny..............................................................................................................204
Co dalej z Token Ringiem?....................................................................................................206
Przełczanie a dedykowane sieci Token Ring.................................................................206
Zwi2kszanie szybko<ci transmisji....................................................................................206
B2dzie działa4?................................................................................................................208
Podsumowanie .......................................................................................................................209
Zalety Token Ringu.........................................................................................................209
Ograniczenia Token Ringu..............................................................................................210
Rozdział 10. FDDI....................................................................................................211
FDDI.......................................................................................................................................211
Składniki funkcjonalne....................................................................................................212
Tworzenie sieci FDDI............................................................................................................215
Typy portów i metody przyłczania ................................................................................215
Prawidłowe połczenia portów........................................................................................216
Topologie i implementacje ..............................................................................................217
Rozmiar sieci ...................................................................................................................222
Ramki FDDI...........................................................................................................................224
Ramka danych..................................................................................................................225
Ramka danych LLC.........................................................................................................226
Ramka danych LLC SNAP..............................................................................................227
Ramka Token...................................................................................................................228
Ramki SMT......................................................................................................................229
Mechanika sieci FDDI ...........................................................................................................229
Inicjalizacja stacji.............................................................................................................229
Inicjalizacja pier<cienia....................................................................................................231
Podsumowanie .......................................................................................................................231
Rozdział 11. ATM....................................................................................................233
Podstawy sieci ATM..............................................................................................................234
Połczenia wirtualne........................................................................................................234
Typy połcze>..................................................................................................................235
Szybko<ci przesyłania danych.........................................................................................236
Topologia.........................................................................................................................237
Interfejsy ATM................................................................................................................237
Model ATM............................................................................................................................238
Warstwa fizyczna.............................................................................................................239
Warstwa adaptacji ATM..................................................................................................241
Warstwa ATM .................................................................................................................246
Komórka ..........................................................................................................................247
Emulacja sieci LAN...............................................................................................................250
Podsumowanie .......................................................................................................................251
Zgłoś jeśli naruszono regulamin