Plytki_drukowane_w_domu_cz1.pdf

(87 KB) Pobierz
Płytki drukowane w domu, część 1
N O T A T N I K P R A K T Y K A
Płytki drukowane w domu, część 1
Program za “grosik”
W†bardzo juø historycznych
czasach (EP11/94)
przedstawiliúmy sposÛb
wykonywania p³ytek
drukowanych w†warunkach
domowych. Poniewaø wiedza
na ten temat cieszy siÍ
ogromnym powodzeniem wúrÛd
CzytelnikÛw (rezerwy EP11/94
juø siÍ praktycznie wyczerpa³y)
postanowiliúmy do tematu
wrÛciÊ, prezentuj¹c inne,
bardziej nowoczesne metody
domowego produkowania p³ytek
o†dobrej jakoúci.
Zaczynamy od prezentacji
tanich programÛw do
rysowania schematÛw
i†tworzenia projektÛw obwodÛw
drukowanych.
WspÛ³czeúni
elektronicy coraz
rzadziej stosuj¹ do
projektowania ob-
wodÛw drukowa-
nych technik nie-
gdyú standardo-
wych, tzn. ømud-
nego kreúlenia
wzoru úcieøek na
rastrowanej kalce
technicznej lub ich
rÍcznego wykleja-
nia bezpoúrednio
na miedzi. Znacz-
nie ³atwiej, szyb-
ciej i†taniej moøna
zaprojektowaÊ p³yt-
kÍ przy pomocy
specjalizowanego
programu CAD, ktÛre coraz ³atwiej
legalnie zdobyÊ w†naszym kraju.
Problemem na jaki natykaj¹ siÍ
zazwyczaj projektanci, zw³aszcza
amatorzy, jest cena takiego oprogra-
mowania. Jak jednak wykaøemy
w†dalszej czÍúci artyku³u, jeøeli siÍ
dobrze poszuka moøna znaleüÊ ca³-
kiem niez³e oprogramowanie prawie
za darmo!
wolnych komputerach PC z†pamiÍci¹
o†rozmiarze 1MB, do poprawnej nie
jest niezbÍdny twardy dysk, wystar-
czy dowolna karta graficzna EGA lub
VGA oraz tania drukarka ig³owa.
Program moøna uruchamiaÊ bezpo-
úrednio ìpod opiek¹î systemu ope-
racyjnego DOS lub w†sesji DOS
Windows 3.xx lub 95.
Pomimo minimalnych wymagaÒ
EasyTrax oferuje uøytkownikowi na-
prawdÍ duøe moøliwoúci. Przy jego
pomocy moøna wykonaÊ p³ytki je-
Duøe moøliwoúci, ma³e
wymagania
Najprostszym
i†przy tym najtaÒ-
szym programem
do projektowania
obwodÛw drukowa-
nych jest dobrze
znany Czytelnikom
EP EasyTrax. Wer-
sja freewareíowa te-
go programu jest
dostÍpna na p³ycie
CD-EP1. Ogromn¹
zalet¹ EasyTraxa s¹
jego ma³e wymaga-
nia w†stosunku do
komputera na ktÛ-
rym pracuje.
W†praktyce moøli-
we jest tworzenie
projektÛw na do-
Rys. 1.
Rys. 3.
Elektronika Praktyczna 5/98
23
P R O J E K T Y
Rys. 2.
10349933.008.png 10349933.009.png 10349933.010.png 10349933.011.png
N O T A T N I K P R A K T Y K A
na drukarce laserowej. Uøytkowni-
cy programÛw graficznych akceptu-
j¹cych zapis grafiki w†formacie
postscript (np. CorelDraw) mog¹
swoje projekty wydrukowaÊ bezpo-
úrednio na kliszy naúwietlarki.
NajwiÍksz¹ wad¹ EasyTraxa jest
brak moøliwoúci wspÛ³pracy z†edy-
torem schematÛw, co jest w†chwili
obecnej jednym z†podstawowych
wymogÛw w†stosunku do progra-
mÛw projektowych. Tak wiÍc Ea-
syTrax jest doskona³ym narzÍdziem
dla wszystkich elektronikÛw, ktÛ-
rzy potrafi¹ sa-
modzielnie pro-
jektowaÊ druki
i†ktÛrym nie jest
niezbÍdna weryfi-
kacja listy po³¹-
czeÒ.
Opis EasyTraxa
ograniczyliúmy do
minimum, ponie-
waø by³ on juø
opisywany w†EP
i†EdW.
zaÊ siÍ informacja, øe wersja pakietu
WinBoard/Draft ograniczona do 100
pinÛw dostÍpna jest w†Internecie
(adres na koÒcu artyku³u), znajdzie
siÍ ona takøe na p³ycie CD-EP4.
Na rys. 2 przedstawiono okno
edytora schematÛw z†rozpoczÍtym
projektem prostego filtru. W†prawej
czÍúci okna widaÊ konfigurowany
przez uøytkownika pasek narzÍdzio-
wy z†najczÍúciej wykorzystywanymi
elementami. Jego zastosowanie znacz-
nie upraszcza i†przyspiesza rysowa-
nie schematu.
Rys. 4.
dno lub wielowarstwowe (okno pra-
cuj¹cego programu do edycji obwo-
dÛw drukowanych przedstawiono na
rys. 1 ) z†wykorzystaniem bogatej
biblioteki elementÛw. Elementy zna-
jduj¹ce siÍ w†bibliotece moøna mo-
dyfikowaÊ, dodawaÊ nowe, moøliwe
jest takøe usuwanie elementÛw zbÍd-
nych lub rzadko wykorzystywanych.
Po ìzakamarkachî EasyTraxa pro-
wadzi przejrzyste, rozwijane menu,
przy pomocy ktÛrego moøliwy jest
dostÍp do wszystkich opcji zwi¹za-
nych z†projektowaniem p³ytki, kon-
figuracji programu, biblioteki ele-
mentÛw itp. Ruchem kursora na
ekranie moøna sterowaÊ przy pomo-
cy klawiatury lub standardowej my-
szy.
Wykonane projekty moøna wy-
drukowaÊ na drukarce ig³owej lub
po konwersji do formatu AutoTraxa
Tania
nowoczesnoúÊ
Znacznie bar-
dziej nowoczesny
jest pakiet progra-
mÛw dla Windows,
nosz¹cych nazwy
WinDraft i†WinBoard, ktÛre s¹ ofe-
rowane w†naszym kraju przez firmÍ
Elfa. WystÍpuje on w†dwÛch podsta-
wowych wersjach, rÛøni¹cych siÍ
miÍdzy sob¹ na-
rzuconym przez
producenta ogra-
niczeniami mak-
symalnych roz-
miarÛw projektu -
do 200 i†do 600
wyprowadzeÒ.
Cena wersji do
200 pinÛw (kom-
plet ok. 360 z³
netto) jest moøli-
wa do zaakcepto-
wania przez dla
amatorÛw, a†jej
moøliwoúci s¹ du-
øe. Dla amatorÛw
programÛw ìza
grosikî bardzo
cenna moøe oka-
Na rys. 3 pokazane zosta³o okno
edytora schematÛw po uruchomieniu
programu pomocniczego nadaj¹cego
automatycznie numeracjÍ elementom
zastosowanym w†projekcie. Przy po-
mocy programu WinDraft moøna tak-
Rys. 7.
Rys. 5.
24
Elektronika Praktyczna 5/98
P R O J E K T Y
Rys. 6.
10349933.001.png 10349933.002.png 10349933.003.png 10349933.004.png 10349933.005.png
N O T A T N I K P R A K T Y K A
P R O J E K T Y
øe wygenerowaÊ wykaz elementÛw,
wykonaÊ diagnostykÍ elektryczn¹
projektu (tabela konfiguracyjna zo-
sta³a przedstawiona na rys. 4 ) i†pros-
te wyliczenia statystyczne. Standar-
dowo WinDraft jest wyposaøony kon-
werter umoøliwiaj¹cy wspÛ³pracÍ
z†OrCADem.
Po narysowaniu schematu i†wy-
konaniu jego diagnostyki moøna
wygenerowaÊ listÍ po³¹czeÒ elekt-
rycznych, ktÛra bÍdzie stanowiÊ
materia³ wejúciowy dla programu
WinBoard, ktÛry spe³nia rolÍ edy-
tora do projektowania obwodÛw
drukowanych. Po wgraniu listy po-
³¹czeÒ (wykonanej dla schematu
filtru, ktÛrego schemat znajduje siÍ
na rys. 2) na planszy programu
WinBoard widoczne s¹ wszystkie
elementy, ktÛre program rozmieúci³
w†optymalny (jego zdaniem) sposÛb
- rys. 5 .
Po wgraniu listy po³¹czeÒ moøna
rozpocz¹Ê trasowanie úcieøek ( rys.
6 ), w†czym bardzo pomoce s¹ do-
datkowe linie wyúwietlane przez
program, ktÛre wskazuj¹ po³¹czenia
do wykonania.
Kolejnym etapem realizacji pro-
jektu jest wykonanie dokumentacji
produkcyjnej (plik Gerber na foto-
ploter, plik z†opisem wierceÒ dla
wiertarki numerycznej) lub wydru-
ku. WinBoard jest wyposaøony
w†wiele interfejsÛw CAM (ang. Com-
puter Aided Manufacturing), ktÛre
pozwalaj¹ zakwalifikowaÊ ten pro-
gram do gatunku profesjonalnych.
ElastycznoúÊ prezentowanego pa-
kietu podnosi fakt, øe uøytkownik
kaødej z†jego wersji moøe samodzielnie
tworzyÊ elementy biblioteczne (zarÛ-
wno symbole graficzne dla edytora
schematÛw, oraz rozmieszczenie wy-
prowadzeÒ i†kszta³t obudowy - rys. 7 ).
Wad¹ najtaÒszej 100-pinowej wer-
sji programu jest zg³aszaj¹cy siÍ
czasami komunikat ( rys. 8 ), ktÛry
zmusza uøytkownika nabieraj¹cego
apetytu na zwiÍkszenie rozmiaru
tworzonego projektu do przemyúle-
nia swoich zamiarÛw...
Piotr Zbysiński, AVT
Rys. 8.
ramowania, opowiemy w†czerwco-
wym numerze EP.
Oprogramowanie WinDraft oraz
WinBoard prezentowane w†artykule
udostÍpni³a redakcji firma Elfa.
Wersja pakietu WinDraft/Board
z†ograniczeniem do 100 pinÛw oraz
dokumentacja do obydwu progra-
mÛw jest dostÍpna w†Interencie,
pod adresem: www.ivex.com. BÍdzie
ona, wraz z†kilkoma programami
pomocniczymi, dostÍpna takøe na
p³ycie CD-EP4.
Na p³ycie CD-EP4 znajduj¹ siÍ
takøe wzory p³ytek do wiÍkszoúci
kitÛw serii AVT-xxx, wraz z†progra-
mem umoøliwiaj¹cym ich drukowa-
nie na dowolnej drukarce (wymaga
Windows 95).
O†tym, w†jaki sposÛb wykonaÊ
p³ytki drukowane zaprojektowane
przy pomocy prezentowanego oprog-
Elektronika Praktyczna 5/98
25
10349933.006.png 10349933.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin