Podsłuch.pdf

(207 KB) Pobierz
J-09.cdr
JABEL
®
J - 09
MIKROFON BEZPRZEWODOWY
Elementy zestawu pozwalaj¹ zbudowaæ
miniaturowy nadajnik UKF z modulacj¹
czêstotliwoœci (FM), mog¹cy pos³u¿yæ do
rozmaitych zastosowañ - od zabawy po
strze¿enie obiektów. Uk³ad pomimo swej
prostoty odznacza siê dobrymi parametrami, a w
szczególnoœci wysok¹ czu³oœci¹. Odbiór
nadawanych sygna³ów jest mo¿liwy przy u¿yciu
dowolnego odbiornika z zakresem UKF 67-73
MHz. Zasiêg nadajnika wynosi od 10 do 100m w
zale¿noœci od napiêcia zasilaj¹cego.
Zasilanie sieciowe jest k³opotliwe ze wzglêdu na trudnoœci zwi¹zane z dok³adnym odk³óceniem i
odfiltrowaniem napiêcia zasilaj¹cego. „Sercem” urz¹dzenia jest generator w.cz. o sprzê¿eniu
pojemnoœciowym (uk³ad Colpitsa) z tranzystorem T1 i obwodem rezonansowym L1 ,CT ,D1. Dioda
pojemnoœciowa D1 jest sterowana sygna³em z mikrofonu elektretowego M1, co zapewnia du¿y zakres
zmian czêstotliwoœci przy niewielkim natê¿eniu dŸwiêku. Czêstotliwoœæ podstawow¹ nadajnika (noœn¹)
ustawia siê trymerem CT podczas uruchamiania i strojenia mikrofonu. Trymer CT jest jedynym
elementem regulacyjnym, cewka L1 jest bez rdzenia i ma postaæ obwodu drukowanego. Rolê anteny
spe³nia ok.30cm przewodu w izolacji. Dziêki zastosowaniu obwodu separuj¹cego z tranzystorem T2,
pojemnoœci anteny maj¹ niewielki wp³yw na pracê nadajnika.
Uruchomienie uk³adu przeprowadza siê na w³¹czonym i nastrojonym na wymagan¹ czêstotliwoœæ
odbiorniku radiowym. Powoli zmieniaj¹c ustawienie trymera CT (przy pomocy plastikowego wkrêtaka)
nale¿y dostroiæ nadajnik do odbiornika co objawi siê silnym dŸwiêkiem sprzê¿enia akustycznego.
Oddalenie nadajnika od odbiornika pozwoli s³yszeæ na tym ostatnim dŸwiêki wychwytywane przez
mikrofon. W miarê zu¿ywania siê baterii mo¿e okazaæ siê konieczna ma³a korekta dostrojenia, której tym
razem mo¿na dokonaæ w odbiorniku.
Uwaga! Stosowanie mikrofonu do nielegalnego pods³uchu jest zabronione i œcigane przez
prawo! Podstawowe wymogi kultury nakazuj¹ tak¿e niezak³ócanie odbioru radiowego i
telewizyjnego.
WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:
T1.......................BF414,440,441 R1,R3,R4............10-15k W
T2.......................BF199,240,241 R2.......................22-47k W
C1.......................1nF R5.......................3,3-4,7k W
C2,C3,C6............10nF R6.......................1,5-3,3k W
C4.......................6,8-8,2pF CT......................Trymer 5-25pF
C5.......................22-33pF MIKROFON ELEKTRETOWY
D1.......................BB105 P£YTKA DRUKOWANA
WARTOŒCI ELEMENTÓW ZNAJDUJ¥CE SIÊ W ZESTAWIE DOBRANE S¥ DO ZASILANIA 9V.
OZNACZENIA KONDENSATORÓW :
102................1nF
103......................10nF
6p8.........................6,8pF
95356466.001.png 95356466.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin