1996_Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy (Cezary Podolski).pdf

(1148 KB) Pobierz
448902069 UNPDF
448902069.001.png
Spis treści
PODZIĘKOWANIA
SŁOWO OD BIBLISTY
SKRÓTY I SYMBOLE
SŁOWNIK (DLA NIEWTAJEMNICZONYCH)
WSTĘP
I. HISTORIA ŚWIADKÓW JEHOWY
II. KRZYŻ CZY PAL?
III. ŚWIADKOWIE JEHOWY, HITLER I ŻYDZI
IV. ŚWIADKOWIE JEHOWY I SPIRYTYZM
V. ŚWIADKOWIE JEHOWY I MASONERIA
VI. ŚWIADKOWIE JEHOWY I MEDYCYNA BIBLIJNA”
VII. ŚWIADKOWIE JEHOWY I NIEMORALNOŚĆ
VIII. ŚWIADKOWIE JEHOWY I ŁAPOWNICTWO
IX. OSZUSTWO Z IMIENIEM BOŻYM
X. CZYTAJ BIBLIĘ - POPADNIESZ W CIEMNOŚĆ!?
XI. SŁUŻBA WOJSKOWA
XII. SYMBOLE - POGAŃSKIE CZY CHRZEŚCIJAŃSKIE?
XIII. WYLEGITYMOWAĆ DAWIDA CZYLI DOM KSIĄŻĄT”
XIV. FAŁSZYWE PROROCTWA - MATERIAŁ DOWODOWY
XV. FAŁSZYWI PROROCY TŁUMACZĄ SIĘ
XVI. ZNAKI DNI OSTATNICH
XVII. POKOLENIE ROKU 1914
XVIII. ROK 1914 - ROKIEM KRYTYCZNYM
XIX. NAUKI STAJĄ NA GŁOWIE
XX. NOWE ŚWIATŁO
XXI. FAŁSZOWANIE WŁASNYCH TEKSTÓW
XXII. ŚWIADKOWIE JEHOWY CYTUJĄ”
XXIII. LIST UCZONEGO
XXIV. LITERATURA ODSTĘPCÓW
XXV. SMUTNY KONIEC WIERNEGO SŁUGI
XXVI. ŚWIADKOWIE JEHOWY - SPÓŁKA CZY WYZNANIE RELIGIJNE?
XXVII. BIBLIA ŚWIADKÓW JEHOWY KONTRA UCZENI
XXVIII. BIBLIOGRAFIA
XXIX. OSTATNIO WYDANE PUBLIKACJE O ŚWIADKACH JEHOWY
I INNYCH GRUPACH RELIGIJNYCH
XXX. ADRESY PUNKTÓW POMOCY W ZAKRESIE
SZKODLIWEJ DZIAŁALNOŚCI SEKT
Podziękowania
Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej żonie Joannie za jej cierpliwość
i wyrozumiałość, jaką okazała w czasie, gdy byłem zajęty pracą nad tą książką.
Dalej pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
i wydania tej książki: mojemu przyjacielowi, Włodkowi Bednarskiemu
z Diecezjalnego Punktu Poradnictwa Religijnego w Gdańsku-Wrzeszczu
za udostępnienie materiałów i cenne wskazówki merytoryczne; Ks. Andrzejowi Buja
za uwagi z duszpasterskiego punktu widzenia; Wioletcie Podolskiej, mojej bratowej,
i pani Anieli Burau za trud włożony w korektę tekstu. Nieocenione przy pisaniu tej
książki były dla mnie materiały z sieci komputerowej Internet traktujące
o Świadkach Jehowy, które otrzymałem od Jarka Zabiełło. Podziękowania składam
także pani Lucynie Lasek i Robertowi Sobczykowi za wykonanie projektu okładki.
W imieniu firmy "Mispol", której jestem współwłaścicielem, wyrażam wdzięczność
Małgorzacie i Leszkowi Urbom za rady związane z wydaniem mojej książki.
Specjalne podziękowania należą się panu Julianowi Stefańczakowi, który udostępnił
mi i zezwolił na wykorzystanie dotąd nie publikowanego dzieła C. O. Jonssona
i W. Herbsta pt. "The 'Sign' of the Last Days - When?" w tłumaczeniu pana Janusza
Andrzeja Jopka.
Autor
Słowo od Biblisty
Praca Cezarego Podolskiego pt. "Największe oszustwa i proroctwa Świadków
Jehowy" jest ze względu na swoją treść i formę nowością w literaturze polemicznej
w języku polskim dotyczącej świadków Jehowy. Autor bowiem ogranicza się
zasadniczo do wykazania na bardzo wielu przykładach, że świadkowie Jehowy nie
tylko zmieniali wielokrotnie swoją doktrynę, ale też starają się sam fakt
dokonywanych zmian ukryć. Praca Autora prowadzi nieodparcie do postawienia
pytania: Czy można zaufać świadkom Jehowy w ich interpretacji Biblii, jeżeli w tej
interpretacji są zmienni, jeżeli ich nauczanie oparte rzekomo na Słowie Bożym jest
tak często sprzeczne z tym, czego też rzekomo w oparciu o Biblię nauczali wcześniej?
Autor w szerokim zakresie korzysta z literatury amerykańskiej na ten temat, która
w Polsce jest mało znana. Tutaj trzeba dodać, że na Zachodzie istnieje już bardzo
wiele prac na temat błędów świadków Jehowy, można je spotkać nawet w sieci
komputerowej "Internet". Przybliżenie tego rodzaju prac w języku angielskim
polskiemu czytelnikowi jest dużą zasługą Autora.
Praca, o której mówimy, napisana jest w sposób przejrzysty. Autor każdą swoją tezę
potwierdza materiałami zaczerpniętymi przede wszystkim z publikacji świadków
Jehowy. Warto zwrócić uwagę na wprowadzenie przez Autora dosyć oryginalnego
sposobu oznakowań materiałów pod względem ich pochodzenia. Każdy rozdział
kończy się podsumowaniem w formie pytania i odpowiedzi.
Myślę, że praca pt. "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy" będzie
bardzo użyteczna dla każdego, kto interesuje się nauką i działalnością sekty
świadków Jehowy.
Ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Skróty i symbole
BT - Biblia Tysiąclecia (przekład katolicki)
BW - Biblia Warszawska (przekład protestancki)
NCE - New Catholic Encyclopedia
NSK - Nasza Służba Królestwa (biuletyn wewnętrzny Świadków Jehowy)
wyd. ang. - publikacja wydana w języku angielskim
wyd. pol. - publikacja wydana w języku polskim
Skróty Ksiąg Pisma Świętego, użyte w tej publikacji :
Kpł - Księga Kapłańska
Lb - Księga Liczb
Powt. Pr. - Księga Powtórzonego Prawa
Pwt - j/w
1 Sm - Pierwsza Księga Samuela
1 Krn - Pierwsza Księga Kronik
2 Krn - Druga Księga Kronik
Prz - Księga Przysłów
Iz - Księga Izajasza
Jr - Księga Jeremiasza
Ez - Księga Ezechiela
Dn - Księga Daniela
Mi - Księga Micheasza
Mt - Ewangelia wg św. Mateusza
Mat. - j/w
Mk - Ewangelia wg św. Marka
Łk - Ewangelia wg św. Łukasza
J - Ewangelia wg św. Jana
Dz - Dzieje Apostolskie
Rz - List św. Pawła do Rzymian
1 Kor - Pierwszy List św. Pawła do Koryntian
2 Kor - Drugi List św. Pawła do Koryntian
Ga - List św. Pawła do Galatów
Ef - List św. Pawła do Efezjan
Flp - List św. Pawła do Filipian
1 Tes - Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan
2 Tes - Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan
1 Tm - Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza
2 Tm - Drugi List św. Pawła do Tymoteusza
Tyt - List św. Pawła do Tytusa
Tt - j/w
Hbr - List do Hebrajczyków
1 P. - Pierwszy List św. Piotra
Ap - Księga Apokalipsy (Objawienia)
Obj. - j/w
Zgłoś jeśli naruszono regulamin