6. Sylur, orogeneza kaledońska.pdf

(1740 KB) Pobierz
340494325 UNPDF
SYLUR
(443,7-416,0 mln lat temu)
Nazwa okresu pochodzi od nazwy celtyckiego plemienia Sylurów, zamiesz-
kującego ongiś Wielką Brytanię. Została ona wprowadzona do geologii przez
R. Murchisona w 1835 r. Osady powstałe w tym okresie są najlepiej wykształcone
na terenie Anglii i Walii, a osady najwyższego syluru górnego — w niecce
Barrandienu, w okolicach Pragi (tam też znajduje się stratotyp granicy sylur/dewon);
z rejonów tych pochodzą również nazwy poszczególnych epok syluru (landower,
wenlok, ludlow, przydol).
Tabela 6. Podział stratygraficzny syluru
/
System/Okres
Oddział/Epoka
Piętro/Wiek
przydol
ludlow
ludford
gorst
Sylur
wenlok
homer
sheinwood
landower
telych
aeron
rhuddan
ŚWIAT ORGANICZNY
Świat organiczny w sylurze, stanowiąc kontynuację świata ordowiku, był złożony
i podlegał dalszemu rozwojowi i różnicowaniu. Największe znaczenie jako
skamieniałości przewodnie mają dla tego okresu graptolity, trylobity, ramienionogi,
korale, głowonogi, małże i konodonty. Pod koniec syluru pojawiły się też licznie
wielkoraki, kręgowce morskie, a także pierwsze lądowe rośliny naczyniowe.
Otwornice o skorupkach zlepieńcowatych ( Ammodiscus, Lagenammina) oraz
gąbki krzemionkowe (Asterospongia, Amphispongia ) występują licznie w skałach
tego okresu, ale nie mają znaczenia stratygraficznego.
Ważną rolę stratygraficzną i skałotwórczą odgrywają natomiast rozwijające
się bardzo bujnie jamochłony (ryc. 49). Znane są stułbiopławy ( Actinostroma),
liczne korale czteropromienne, zarówno osobnicze, jak i kolonijne, budujące rafy,
0 Goniophyllum, Diplophyllum, Rhizophyllum). Denkowce przeżywają wówczas
szczyt rozwoju (. Favosites, Halysites, Alveolites, Sarcinula). Licznie występują
także mszywioły (m.in. Fistulipora, Ascodictyon ), lecz ich znaczenie stratygraficzne
jest niewielkie.
Świat organiczny
73
340494325.012.png
DENKOWCE
KORALOWCE
Favosites
gotlandicus
Halysites
catenularia
Goniophyllum
pyramidale
RAMIENIONOGI
Eospirifer
plicatellus
Atrypa
reticularis
Leptaena
rhomboidalis
Pentamerus
oblongus
Ryc. 49. Koralowce i ramienionogi syluru
Ramienionogi (ryc. 49) są liczne i mają duże znaczenie stratygraficzne, przy
czym najważniejsze są ramienionogi zawiasowe ( Atrypa, Leptaena, Chonetes,
Pentamerus, Conchidium).
Bogato reprezentowane są mięczaki. Małże są liczne (ryc. 50), ale długowieczne
(m. in. Cardiola, Modiolodon ), dlatego ich znaczenie stratygraficzne jest małe,
ŁODZI KI
Cardiola
interrupta
Phragmoceras
broderipi
Ophidioceras
simplex
Gomphoceras
bohemicus
Ryc. 50. Małże i łodziki syluru
74
Sylur
340494325.013.png 340494325.014.png 340494325.015.png 340494325.001.png 340494325.002.png 340494325.003.png 340494325.004.png 340494325.005.png 340494325.006.png 340494325.007.png 340494325.008.png
podobnie jak ślimaków ( Bellerophon, Murchisonia, Loxonema ); natomiast lokalnie
masowo pojawiają się tentakulity, z których wiele jest dobrymi skamieniałościami
przewodnimi. Liczne są głowonogi, mające niekiedy znaczenie skałótwórcze
(Gomphoceras, Phragmoceras).
Ze stawonogów często występują trylobity (ryc. 51), ale ich znaczenie
stratygraficzne jest już mniejsze niż w ordowiku ( Calymene, Dalmanites, Acaste,
Odontopleura). Dobrymi skamieniałościami przewodnimi są też małżoraczki
(m.in. Leperditia, Beyrichia). W późnym sylurze znaczny rozwój osiągnęły
staroraki osiągające duże rozmiary, a wśród nich Eurypterus i Pterygotus (ryc. 51).
STARORAKI
TRYLOBITY
Dalmanites
Acaste
Calymene
coudatus
dovningae
blumenbachii
Ryc. 51. Staroraki i trylobity syluru
Świat organiczny
75
340494325.009.png
Bardzo intensywnie rozwijały się liliowce, należące do szkartupni (ryc. 52),
które mają znaczenie skałotwórcze ( Petalocrinus, Scyphocrinites ). Ponadto spotyka
się przedstawicieli cystoidów, rozgwiazd i wężowideł.
Największe znaczenie jako skamieniałości przewodnie mają, należące do
półstrunowców, graptolity (ryc. 53), których kolonie ulegają uproszczeniom do
pojedynczej gałązki. Najpowszechniejsze są rodzaje o tekach umieszczonych
z jednej strony gałązki. Poszczególne gatunki wyznaczające poziomy biostraty-
graficzne mają często zasięgi światowe, co bardzo ułatwia korelację stratygraficzną,
a czas trwania poziomów jest często krótszy od jednego miliona lat. W dolnym
sylurze występują przewodnie rodzaje Monograptus, Pristiograptus, Spirograptus,
wyżej — Cyrtograptus i Monoclimacis , w górnym zaś sylurze — Bohemograptus,
Monograptus i Pristiograptus.
Ryc. 53. Graptolity syluru
Znaczenie stratygraficzne mają również konodonty (ryc. 54), które występują
głównie w skałach węglanowych (m.in. Spathognathodus, Polygnatoides).
Wśród strunowców występują bezszczękowce (ryc. 55), Birkenia, Lanarkia,
Hemicyclaspis , a także ryby z podgromad Acanthodi i Placodermi (ryby pancerne),
których przedstawicielami są Climatius i Lunaspis.
76
Sylur
340494325.010.png
Ryc. 54. Wybrane konodonty syluru
Hemicyclaspis murcNsoni
Ryc. 55. Przedstawiciel sylurskich bezszczękowców
W zbiornikach wodnych żyły liczne glony, spotykane często w obrębie
raf wapiennych, a także stromatolity, które tworzyły niekiedy wapienie stromatoli-
towe.
W późnym sylurze pojawiły się pierwsze rośliny naczyniowe, należące do
trzech gromad (Trimerophyllophyta, Zosterophyllophyta, Rhyniophyta), do których
stosuje się historyczną już nazwę „flora psylofitowa". Rośliny te miały małe
rozmiary i prostą budowę, która przejawia się dychotomicznym rozgałęzianiem się
łodyg i brakiem liści. Ich typowym przedstawicielem są, należące do podgromady
Rhyniophytina, Steganotheca i Cooksonia (ryc. 56). Ta grupa roślin miała zdolność
przystosowywania się do zmiennych warunków środowiska i zasiedlania zbiorników
słodkowodnych, a później obszarów lądowych.
PALEOGEOGRAFIA I KLIMAT
W rozmieszczeniu kontynentów i ocea-
nów zaszły w sylurze zasadnicze zmiany w po-
równaniu z ordowikiem (ryc. 57). W trakcie
tego okresu nastąpiły znaczne przemiesz-
czenia kontynentów, zbliżenie się do sie-
bie niektórych z nich, aż do kolizji, któ-
rych skutkiem było powstanie łańcuchów górs-
kich.
Ryc. 56. Cooksonia
Paleogeografía i klimat
77
340494325.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin