12. Kreda.pdf

(1935 KB) Pobierz
340493372 UNPDF
KREDA
145,5-65,5 mln lat temu
Nazwa okresu pochodzi od rodzaju skały — kredy piszącej, która powszechnie
występuje w osadach górnej części systemu w zbiornikach oceanicznych
i epikontynentalnych. Została ona wprowadzona do terminologii geologicznej
w 1822 r. przez belgijskiego geologa O. d'Halloya.
Podział kredy na dwa oddziały jest oparty na rozwoju amonitów, a nazwy
pięter (tab. 12) pochodzą od nazw geograficznych występujących w Europie.
Tabela. 12. Podział systemu kredowego
System/Okres
Oddział/Epoka
Wiek/Piętro
mastrycht
kampan
santon
koniak
turon
późna/górna
cenoman
alb
Kreda
wczesna/dolna
apt
barrem
hoteryw
walanżyn
berias
ŚWIAT ORGANICZNY
Świat organiczny kredy był zróżnicowany zarówno w środowisku morskim,
jak i lądowym. Z pierwotniaków ważne są wymoczki ( Calpionella ) oraz otwornice
(Orbitolina, Globigerina, Globotruncana, Rotalipora, Lenticulina ), które mają
znaczenie zarówno stratygraficzne, jak i skałotwórcze; te ostatnie wchodzą w skład
kredy piszącej.
Szczyt rozwoju osiągnęły wtedy gąbki (ryc. 139) o szkielecie krzemionkowym
(Siphonia, Craticularia, Plocoscyphia ), igły tych gąbek tworzą spongiolity oraz są
częścią składową opok.
Wśród jamochłonów istotne znaczenie skałotwórcze miały koralowce kolonijne;
formy osobnicze były rzadkie.
Z pierścienic liczny jest rodzaj Serpula. Często spotyka się też mszywioły
(Membranipora, Retepora) mające znaczenie skałotwórcze (budują rafy mszywio-
łowe.
176
Kreda
340493372.006.png
Coscinopora infundibuliformis
Camerospongia fungiformis
Siphonia tulipa
Ryc. 139. Gąbki kredowe (wg F. Biedy)
Ramienionogi kontynuowały linię rozwojową z poprzedniego okresu. Zwraca
uwagę duża liczba osobników należących do tego samego rodzaju, przy zmniejszaniu
się liczby rodzajów, reprezentowanych głównie przez terebratule i rynchonelle.
Pod koniec kredy grupa ta przeżywa ostry kryzys.
Najistotniejszą rolę odgrywają jednak mięczaki. Małże (ryc. 140) są liczne
i mają duże znaczenie stratygraficzne. Szczególne Inoceramus , którego gatunki
wyznaczają wiele poziomów biostratygraficznych. Inne rodzaje to Hippurites,
Inoceramus mytyloides
Hippurites gosaviensis
Pecten asper
Ryc. 140. Małże kredowe
Świat organiczny
177
340493372.007.png
AMONITY
Lewesiceras peramplus
Cricoceras duvali
Bostrychoceras polyplocum
BELEMNITY
Gonioteuthis quadrata
Belemnitella mucronata
Ryc. 141. Głowonogi kredy (wg H. Makowskiego)
340493372.008.png 340493372.009.png 340493372.001.png 340493372.002.png 340493372.003.png
Cardium, Exogyra, Ostrea, Pecten. Wśród ślimaków, występujących także
stosunkowo licznie, ważne były Nerinea, Natica, Paludina. Szczególne znaczenie
miały amonity (ryc. 141) o muszlach bogato ornamentowanych, będące najlepszymi
skamieniałościami przewodnimi. Na ich podstawie wyróżniono około 50 poziomów
biostratygraficznych. Są one również dobrymi wskaźnikami paleoklimatu. Wśród
amonitów nastąpiła tendencja do rozkręcania muszli ( Baculites, Scaphites ), do jej
spiralnego skręcenia ( Turrilites ), do gigantyzmu i uproszczenia linii przegrodowej.
Zjawiska te poprzedziły wymarcie amonitów, co nastąpiło z końcem mastrychtu.
Duże znaczenie miały również belemnity ( Gonioteuthis, Belemnite-
lla, Belemnella, Actinocamcu c), które są dobrymi skamieniałościami przewód-
Echinocorys vulgaris
Ryc. 142. Jeżowce kredowe (wg H. Makowskiego)
Świat organiczny
179
340493372.004.png
nimi (ryc. 141). Ogromna ich większość wymarła jednak z końcem okresu
kredowego.
Szkarłupnie były w kredzie liczne, ale największe znaczenie mają jeżowce
(ryc. 142), a wśród nich Echinocorys, Toxaster i Micraster. Liliowce są mniej
liczne; bardziej znane rodzaje to Marsupites, Uintacrinus, Antenodon.
W świecie ryb przeważały promieniopłetwe i żarłacze. Płazy spotyka się
rzadko. Na lądzie wciąż panowały dinozaury ( Triceratops, Iguanodon, Tyranosaurus,
Tarbosaurus). W morzach żyły ichtiozaury, mosasaury i plezjozaury. Liczne były
także krokodyle i żółwie oraz gady latające o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do
8 m (. Pteranodon)\ żyły uzębione ptaki: Ichthyornis. Hesperornis (ryc. 143). Ssaki
były niewielkie: głównie owadożerne, a także drapieżne torbacze i prymitywne
łożyskowce, żyjące w cieniu gadów.
Hesperornis
Ichthyornis
Ryc. 143. Uzębione ptaki kredowe (wg F. Biedy)
Flora kredowa była obfita i w dolnej części okresu jeszcze podobna do
jurajskiej. Widłakowe były reprezentowane przez Lycopodites, Isoetites, Nuthor-
stiana , skrzypowe — przez Eąuiaetites , paprociowe — przez Gleichenia,
Onychiopsis, Cladophlebis, Ruffordia. Liczne były także rośliny nagonasienne,
a wśród nich paprocie nasienne (Sagenopteris), miłorzębowe ( Ginkgo, Arctobaiera,
Czekanowskia, Sphenobaiera ), sagowce ( Nillsonia, Zamites ), bennetyty ( Bennetites,
Cycadeoidea, Otozamites, Williamsonia). Jednak największe znaczenie miały
rośliny szpilkowe, głównie araukariowate, cyprysowate, sosnowate i cisowate.
180
Kreda
340493372.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin