10. Mezozoik Trias.pdf

(2387 KB) Pobierz
340493374 UNPDF
Era mezozoiczna rozpoczęła się przed 251 mln lat, a skończyła się 65 mln lat
temu. W erze tej wyróżnia się trzy okresy (systemy): trias, jurę i kredę. Podział ten
jest uzasadniony istnieniem trzech cykli sedymentacyjnych w Europie zachodniej
i środkowej, gdzie utwory tej ery zostały najwcześniej zbadane i podzielone.
Era mezozoiczna obejmuje średniowieczne dzieje Ziemi i została wydzielona
na podstawie ewolucji świata organicznego. Jej dolna granica jest ciągle przedmiotem
dyskusji, zaś granica górna została wyznaczona faktem masowego wymierania
wielu grup zwierzęcych (amonitów, belemnitów, dinozaurów) i powszechnej
regresji związanej z ruchami tektonicznymi w fazie laramijskiej orogenezy alpejskiej.
Życie w erze mezozoicznej zaczęło się bujnie rozwijać po kryzysie, jaki
nastąpił w permie. W zbiornikach morskich dominowały mięczaki, a wśród nich
największe znaczenie miały amonity, liczne też były belemnity oraz ślimaki
i małże. Dużą rolę odgrywały szkarłupnie (liliowce i jeżowce), bujnie rozwijały
się koralowce, szczególnie sześciopromienne, budujące liczne rafy. Powszechnie
występowały gąbki i otwornice, które niekiedy miały znaczenie skałotwórcze. Na
lądzie dominowały gady, a wśród nich dinozaury (ryc. 114). Ssaki, które pojawiły
się już w triasie, przez całą erę mezozoiczną żyły w cieniu gadów, a ich ewolucja
była bardzo powolna. W triasie być może pojawiły się też pierwsze ptaki, ale
pewne szczątki ptaków spotykamy w osadach jurajskich, a ich bujny rozwój
nastąpił dopiero w kredzie.
W świecie roślinnym zaszły zasadnicze zmiany w porównaniu z paleozoikiem.
Na pierwszy plan wysunęły się rośliny nasienne — najpierw nagonasienne,
a później okrytonasienne. Zmiany te nastąpiły już wcześniej, w późnym permie.
Dlatego granica między erami (nazywanymi odpowiednio paleofityczna i mezo-
fityczną), wyznaczona na podstawie zmian w świecie roślinnym, nie pokrywa się
z granicą wyznaczoną na podstawie zmian świata zwierzęcego i przebiega
w obrębie późnego permu.
Era mezozoiczna
143
340493374.006.png
Ryc. 114. Dinozaury mezozoiczne — zachowane proporcje między poszczególnymi osob-
nikami (wg W. Ostroma); trias: 1 — Procompsognathus (długość 75 cm), 2 — Heterodontosaurus,
3 — Coelophysis, 4 — Plateosaurus ; jura: 5 — Allosaurus, 6 — Megalosaurus, 7 — Stego-
saurus, 8 — Camptosaurus, 9 — Orhitholestes, 10 — Compsognathus, 11 — Diplodocus
(długość 25 m), 12 — Brachiosaurus, 13 — Brontosaurus ; kreda: 14 — Hypsilophodon,
15 — Velociraptor, 16 — Deinonychus, 17 — Tarbosaurus, 18 — Tyrannosaurus,
19 — Protoceratops, 20 — lquanodon, 21 — Anatosaurus, 22 — Triceratops, 23 — Struthomimus,
24 — Corytosaurus, 25 — Ankylosaurus, 26 — Torosaurus
W ciągu 185 mln lat trwania ery mezozoicznej w dalszym ciągu zmieniał się
rozkład kontynentów i oceanów. Już w triasie rozpoczął się rozpad Pangei (II),
w wyniku czego zaczęły stopniowo otwierać się nowe oceany Ziemi — najpierw
Ocean Indyjski, a później Atlantyk. Do kredy niemal wszystkie kontynenty półkuli
południowej oddzieliły się od siebie (z wyjątkiem Antarktydy i Australii) i zaczęły
przemieszczać się w kierunku swych współczesnych pozycji. Od gondwańskich
wybrzeży Tetydy kolejno odrywały się bloki skorupy kontynentalnej, które wędrowały
ku północnym jej brzegom. Tam zostały przyłączone do istniejących kontynentów,
a w miejscu połączenia powstały mezozoiczne pasma fałdowe. Ruch kontynentów
wpływał też na zmiany ich klimatu.
W erze mezozoicznej wystąpiło kilka faz orogenicznych, które w Azji
południowej i wschodniej (np. fazy kimeryjskie) oraz w Ameryce Północnej
i Południowej (np. faza newadyjska i laramijska) miały rangę orogenez.
Ruchy tektoniczne zachodzące na kuli ziemskiej po wczesnym triasie wchodzą
w skład alpejskiego cyklu tektonicznego, trwającego do dziś.
144
Era mezozoiczna
340493374.007.png
TRIAS
(251-199,6 mln lat temu)
Nazwa okresu pochodzi od greckiego słowa tryas — trójdzielny. Została ona
wprowadzona przez niemieckiego geologa F. von Albertiego w 1834 r. dla podkreślenia
wyraźnej trój dzielności osadów tego okresu w środkowej Europie (tab. 10).
Tabela. 10. Podział systemu triasowego
Podział triasu na oddziały i piętra opiera się obecnie na profilach osadów
powstałych w oceanie Tetyda na południu Europy, w Himalajach, a także na
Syberii, w kanadyjskiej Arktyce i w Kordylierach, gdyż tam osady tego okresu są
morskie, kompletne i zawierają wiele przewodnich skamieniałości. W środkowej
Europie, gdzie trias został najwcześniej opisany, dominują osady lądowe i śródlądowe,
w których skamieniałości jest niewiele i w związku z tym podział triasu ma tam
charakter litostratygraficzny, podobnie jak w permie. Nazwy pięter pochodzą
głównie z obszarów, na których trias jest reprezentowany przez osady powstałe
w oceanie Tetyda.
ŚWIAT ORGANICZNY
W świecie organicznym triasu nastąpiły istotne zmiany w porównaniu z permem.
Po kryzysie permskim fauna i flora przybrała inny skład ilościowy i jakościowy.
Wśród pierwotniaków ważne znaczenie mają otwornice i radiolarie. Te
ostatnie mają niekiedy znaczenie skałotwórcze, tworząc rogowce.
Spośród gąbek, rzadko spotykanych w stanie kopalnym, największe znaczenie
mają gąbki wapienne ( Colospongia, Vesicocaulis).
Wśród koralowców nastąpił przełom — pojawiła się nowa grupa koralowców
sześciopromiennych, które żyją do dzisiaj. Mają one niekiedy znaczenie
Świat organiczny
145
340493374.008.png
I
LU
•N
340493374.009.png 340493374.001.png 340493374.002.png 340493374.003.png 340493374.004.png
stratygraficzne i skałotwórcze, tworząc rafy. Do częściej spotykanych form należą
Isastrea i Retiophyllia.
Bardzo liczne w triasie były ramienionogi (ryc. 115); reprezentują je zarówno
formy znane z paleozoiku ( Spiriferina, Koninckia ), jak i stanowiące większość
populacji formy nowoczesne, należące do terebratulidów ( Coenothyris, Rhaetina)
oraz rynchonellidów (. Rhynchonella, Halorella).
Mięczaki (ryc. 115) miały zróżnicowane znaczenie. Ślimaki występowały
dość często ( Worthenia, Naticopsis ), ale nie miały znaczenia stratygraficznego.
Małże były bardzo liczne, mocno zróżnicowane i mają duże znaczenie zarówno
skałotwórcze, jak i stratygraficzne ( Gervilleia, Pecten, Lima, Myophoria, Ostrea).
Głowonogi odradzają się po kryzysie i różnicują. Dość liczne są łodzikowate
(.Nautilus, Pleuronautilus ), natomiast rzadkie — belemnity. Największe znaczenie
miały amonity — zarówno goniatyty ( Beneckeia ), charakterystyczne dla triasu
ceratyty ( Ceratites, Hungarites, Otoceraś), jak i amonity właściwe ( Ophioceras,
Arcestes, Monophyllites) o różnie ornamentowanych muszlach. Pod koniec triasu
amonity przeżywają silny kryzys i do jury przechodzi tylko jedna rodzina.
Istotną rolę skałotwórczą odgrywały szkarłupnie (ryc. 116), reprezentowane
przez nowe formy. Z liliowców, mających największe znaczenie, przewodnie są
Encrinus i Dadocrinus , a wśród jeżowców — Cidaris. Dość częste były także
wężowidła i rozgwiazdy. Bogate stanowiska liliowców oraz wężowideł znajdują
s
się w Polsce w utworach środkowotriasowych na Górnym Śląsku.
Encrinus liliiformis
Ryc. 116. Szkarłupnie triasowe (wg H. Makowskiego)
Wśród stawonogów większą rolę geologiczną odgrywały tylko małżoraczki.
Duże znaczenie stratygraficzne mają natomiast konodonty (m.in. Neospathodus,
Spathognathus). Wymarły one jednak definitywnie w triasie środkowym.
Znaczne zmiany nastąpiły wśród kręgowców (ryc. 117). W świecie ryb
dominowały promieniopłetwe oraz dwudyszne ( Ceratodus ). Ryby występowały
Świat organiczny
147
340493374.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin