Zasady wiary.pdf

(764 KB) Pobierz
Microsoft Word - imanin sartlari.doc
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
Zasady wiary
M.Necati Özfatura
Spis treści ..........................................................................................................................................
Wstęp .................................................................................................................................................
Od tłumacza ......................................................................................................................................
I.NASZA PIĘKNA RELIGIA:ISLAM ..........................................................................................
1.Ludzie i religia ........................................................................................................................
2.Co to jest religia? ....................................................................................................................
3.Dlaczego ludzie potrzebują religię? ......................................................................................
4.Religia jest pokarmem ducha ................................................................................................
5.Co to jest Islam? .....................................................................................................................
6.Źródła wiedzy religijnej .........................................................................................................
II.JAKA POWINNA BYC NASZA WIARA? ...............................................................................
1.Co to jest bluźnierstwo i jakie są jego szkody? ....................................................................
2.Kelime Tewhid ........................................................................................................................
3.Co to jest wiara? .....................................................................................................................
III.ZASADY WIARY .......................................................................................................................
1.Wiara we Wzniosłego Allacha ..................................................................................................
Imiona Wzniosłego Allacha ........................................................................................................
Co to znaczy bać się i kochać Allacha?.......................................................................................
Co należy do naszych obowiązków wobec Allahu Teala?..........................................................
2.Wierzyć w Anioły .......................................................................................................................
Dżiny ...........................................................................................................................................
Szatan...........................................................................................................................................
3.Wierzyć w Księgi ........................................................................................................................
Święte Księgi ..............................................................................................................................
Wielkie księgi .............................................................................................................................
Kuran-y Kerim ..........................................................................................................................
Zalety czytania Kuran-y Kerim ...............................................................................................
Sposób zachowania się podczas czytania Kuran-y Kerim .....................................................
Komentarze i tłumaczenia Kuran-y Kerim .............................................................................
Czy jest możliwe komentowanie zgodnie z czasem? ...............................................................
Pierwsze tłumaczenia Kuran-y Kerim .....................................................................................
Co to znaczy E’uzu? ..................................................................................................................
4.Wierzyć w Proroków .................................................................................................................
Dlaczego Prorokowie zostali zesłani? ......................................................................................
Atrybuty Proroków ...................................................................................................................
Pierwszy człowiek i pierwszy Prorok Adem (alejchisselam) .................................................
Ostatni Prorok Muhammed .....................................................................................................
Salewat-y szerife ..........................................................................................................................
Błogosławione żony i dzieci Proroka ........................................................................................
Ehl-i Bejt .....................................................................................................................................
Eshab-y Kiram ...........................................................................................................................
5.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego ....................................................................................
Co to jest dzień życia pozagrobowego (Dzień Ahiret)? ..........................................................
Śmierć i życie grobowe ..............................................................................................................
Kiedy będzie koniec świata? .....................................................................................................
Informacje Proroka Muhammeda (sallallachu alejchi we sellem) dotyczące przyszłości ..
Małe oznaki ................................................................................................................................
Duże oznaki ................................................................................................................................
Szanowny Mehdi ........................................................................................................................
Miejsce Sądu Ostatecznego (Mahszer) ....................................................................................
W mahszer będzie orędownictwo .............................................................................................
Rozrachunek i Mizan ................................................................................................................
Basen Kewser .............................................................................................................................
Most Syrat ..................................................................................................................................
Siedem pytań na moście Syrat ..................................................................................................
Dżennet i Dżehennem ................................................................................................................
6.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader) ............................................................................................
Allahu teala stworzy to, co Sobie zażyczy ................................................................................
Czyny człowieka i wolna wola ....................................................................................................
IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA .........................................................................
1.Wierzenie sunna ......................................................................................................................
2.Dlaczego bidat jest grzechem? ...............................................................................................
3.Siedemdziesiąt dwie grupy bidat ...........................................................................................
4. Kto to jest Ibni Tejmijje (1328/728)? ...................................................................................
Selefijje ........................................................................................................................................
5.Kto to jest Muhammed bin Abdulwehhab? .........................................................................
Wehhabi.......................................................................................................................................
6.Czy w Islamie istnieje filozofia? ............................................................................................
7.Sufizm ......................................................................................................................................
Zikr i tarikat ................................................................................................................................
ZAKOŃCZENIE ..............................................................................................................................
DODATEK ........................................................................................................................................
1.Cuda Muhammeda (alejchisselam) .......................................................................................
2.Zalety Proroka Muhammeda (sallallachu alejchi we sellem) .............................................
3.Piękny charakter i zwyczaje Proroka Muhammeda (sallallachu alejchi we sellem) .......
SŁOWNIK ........................................................................................................................................
Wstęp
Bismillachir-rachmanir-rachim. Niech będą dzięki Wzniosłemu Allachowi za to, że litując się
nad wszystkimi ludźmi na świecie zsyła im to, co jest pożyteczne! Niech najpiękniejsze
modlitwy i pozdrowienia będą razem z Jego ukochanym Prorokiem Muhammedem (niech pokój
będzie z nim) oraz z tymi, którzy poznali wskazaną drogą przez tego wielkiego Proroka i
przekazali ją nam nic w niej nie zmieniając!
Każdy człowiek pragnie żyć wygodnie i spokojnie. Nie chce widzieć końca tych oto dwóch
pragnień: wiecznego życia i osiągnięcia pełni szczęścia bez wysiłku i trudności. Osiągnięcie ich
nie jest możliwe, ponieważ życie na ziemi jest przejściowe, pełne przykrości i nieszczęść. Tutaj
człowiek nie dotrze do żadnego z nich.
Nasz Wielki Stworzyciel stworzył ludzi, by ich przeegzaminować i sprawdzić. W tym
egzaminie dary i utrapienia, błogosławieństwo i występność, dobro i zło są ze sobą pogmatwane.
Sprawdza człowieka samowolą, wolnym wyborem i dlatego też obdarzył go rozumem, żeby z
powodzeniem przeszedł ten egzamin. W każdym wieku zesłani prorocy i uczeni religijni
wskazywali prawidłową drogę, byli przewodnikami. Prorocy wyjaśnili ludziom zakazy i nakazy
Wzniosłego Allacha, a także to, co Jemu się nie podoba i czego On od nich oczekuje. Człowiek
w żadnym okresie czasu nie został bez nadzoru.
Religia jest drogą Wzniosłego Allacha. Jest receptą, w której przekazane są wskazówki
pomocne w uzyskaniu spokoju i szczęścia na ziemi i w życiu pozagrobowym. Zawarte w niej
nakazy i zakazy są jak lekarstwo. Kto chce się uratować powinien ich używać. W życiu
pozagrobowym - w Raju - nie ma śmierci, przykrości, choroby, trudności i nieszczęść, a nawet
nie istnieje potrzeba jedzenia i picia. Tam istnieje spełnienie każdego pragnienia. Wzniosły
Allach obiecał, że wynagrodzi każdego, kto żyje zgodnie z nakazami i zakazami Islamu.
Z czasem religie zesłane przez Wzniosłego Allacha dla ludzi w celu zyskania szczęścia zostały
zmienione przez panujących nad ludźmi tyranów i przez ludzi ulegających złym pragnieniom. Na
ich miejscu przedstawione zostały zepsute i wymyślone poglądy, błędne i niepełne zasady, w
których zapomniano istotę. Spośród tych boskich orędzi, przekazanych od pierwszego człowieka
i pierwszego Proroka Adama (niech pokój będzie z nim), ostatnim jest nasza piękna religia Islam.
Każdy zesłany prorok przez Wzniosłego Allacha jest prawdziwy i poprzez każdego z nich
głoszona religia jest prawdą.
Tak jak wszystkie prawdziwe religie Islam też nakazuje ludziom najpierw mieć wiarę (IMAN)
w celu uzyskania wiecznego szczęścia. Posiadający choć odrobinę tej wiary i z nią umierający
na pewno zostanie uratowany. Pójdzie do Raju. Wzniosły Allach jeśli zechce, to wybaczy braki
w obowiązkach religijnych, w oddawaniu Mu czci i odpuści dokonane grzechy. Zaakceptowanie
przez Wzniosłego Allacha dojrzałości wiary, jej całokształtu i czczenia Go jest związane z
pięknem charakteru. Nasza religia nakazuje posiadanie wobec wszystkich dobrego charakteru,
bycia miłym i życzliwym. Nie powinno się nikogo krzywdzić, nikomu łamać serca. Zły charakter
jest szkodliwy jego właścicielowi. Jak miłe słowo doprowadzi do wyciągnięcia z dziury węża,
tak zły charakter doprowadzi jego właściciela do straty wiary.
Każdy muzułmanin, który wierzy w istnienie Wzniosłego Allacha i w proroctwo Muhammeda
(niech pokój będzie z nim) głoszącego Jego ostatnią religię powinien najpierw poznać sześć
zasad religii, które nazywają się zasadami wiary (ZASADY IMAN). Nie znając zasad iman nie
jest się muzułmaninem. Wszyscy ci, którzy przyjęli Islam jako swoją religię powinni poznając
ZASADY ISLAMU starać się spełniać obowiązki religijne, poprzez które czci się Wzniosłego
Allacha.
Prawidłowy muzułmanin jest dobrym, mądrym człowiekiem, jest posłusznym nakazom
Wzniosłego Allacha, przestrzega prawa innych ludzi, nie krzywdzi swojej rodziny, rodziców,
krewnych, sąsiadów, nauczycieli, biedaków i sierot oraz wszystkich innych, a nawet zwierząt.
Ostrzega czyniących zło. Taki muzułmanin jest kochany przez Allacha i wszystkich ludzi, żyje
on spokojnie i wygodnie.
By wyzwolić się ze złego charakteru i zyskać dobry charakter powinno się wiedzieć, co to jest
„piękny charakter” i „zły charakter.” Wyleczenie z choroby polega najpierw na poznaniu jej,
postawieniu diagnozy i potem odpowiednim leczeniu.
Opracowując materiał do tej książki skorzystaliśmy z książek napisanych w j.tureckim i
wydanych przez Hakikat Kitabevi w Stambule. Do nich należą: „Saadet-Ebedije” Hilmi Iszik,
„Rehber Ilmihali” E.Muftu Hasan Yavasz, „Encyklopedia Proroków,” Słownik terminów
religijnych i różne artykuły na temat Islamu z Gazety Tureckiej: Orhan Karmisz, Ramazan
Ajwaly, M.Ali Demirbasz, Mehmet Orucz, Osman Unlu.
Niech Wzniosły Allach ma nas wszystkich w swojej opiece, pozwoli nam zawsze na
dokonywanie tego, co jest pożyteczne, zaliczy nas do najlepszych i obdarzy Rajem. Amen.
Od tłumacza
Drodzy polscy muzułmanie! W dzisiejszych czasach na temat piękna religii islamskiej można
znaleźć wiele publikacji. Wielu z nas po ich poznaniu i dokładnym zbadaniu przyjęło Islam. Nie
mamy wątpliwości o tym, że Islam jest ostatnią i prawdziwą religią, a jej Prorok Muhammed
(niech pokój będzie z nim) jest wysłannikiem Wzniosłego Allacha, przez Niego ukochany. My
też kochamy Go bardzo, dla nas jest wspaniałym człowiekiem, najdoskonalszym wśród ludzi i
najbardziej idealnym wzorem. Po poznaniu i przyjęciu tej prawdy każdy z nas zadaje sobie
pytanie: co powinno się robić dalej, jak powinno wyglądać teraz moje życie? Każda religia ma
swoje zasady,obowiązki, zakazy i nakazy. Jak to jest w Islamie? Wiedza islamska jest bardzo
wielka. Całkowite jej poznanie jest bardzo trudne. Do tego potrzebne jest dużo czasu, znajomość
obcych języków i odpowiednie studia. Brak odpowiednich prawidłowych źródeł w j.polskim jest
wielką przeszkodą w poznaniu nawet tego, co jest najważniejsze. Biorąc to wszystko pod uwagę
i mając możliwość skorzystania ze źródeł prawidłowej wiedzy islamskiej chcieliśmy pomóc
naszym polskim siostrom i braciom muzułmanom. Uważamy to też za nasz święty obowiązek.
Spełniamy go z wielką radością i przyjemnością. Mamy nadzieję, że ta oto książka, którą dla was
przetłumaczyliśmy dając jej tytuł „Przewodnik muzułmanina” będzie wam pomocna w poznaniu
w sposób krótki i jasny naszej pięknej religii - Islamu, pomoże wam żyć świadomie i zgodnie z
Islamem.
Bardzo chcielibyśmy też, by każdy muzułmanin po przeczytaniu tej książki potrafił
prawidłowo i godnie wyrażać się na temat swojej wiary i tematów jej dotyczących. Muzułmanin
wyraża się zawsze ładnie, używa łagodnych słów, swoją mową wyraża szacunek wobec
słuchających. Nie mówi na próżno. Wypowiadając się o Stworzycielu, Prorokach, pierwszych
muzułmanach, uczonych islamskich, błogosławionych, zasłużonych ludziach w Islamie używa
najpiękniejszych słów, wyraża się o nich z szacunkiem. W Islamie obowiązują pewne zwroty, są
one używane przez muzułmanów na całym świecie. Nie powinny być one obce polskim
muzułmanom. W trakcie podawania wiedzy islamskiej będziemy o nich informować i stopniowo
wprowadzać do używania. Chcemy w ten sposób przyzwyczaić czytelnika do prawidłowego
wypowiadania się. Nasza religia jest godna tego. Z tego też względu polecamy przeczytanie tej
książki przynajmniej jeden raz od początku do końca.
II.NASZA PIĘKNA RELIGIA:ISLAM
1.Ludzie i religia
Wszystko to, co istnieje stworzył Wzniosły Allach. Gdy nic nie było, to był tylko Wzniosły
Allach. On był zawsze. Nie powstał później. Gdyby nie było Go na początku, to musiałaby
najpierw istnieć siła, z której On by powstał, ponieważ nigdy nie będzie istniało coś, co nie
posiada stwórcy.
Wiecznie nieskończony Wzniosły Allach stworzył najpierw proste materie, które są
składnikami budowy, a także duchy i anioły. Proste materie nazywa się dzisiaj „elementami.”
Wzniosły Allach nie poinformował nas, ile milionów lat wcześniej stworzył te elementy i kiedy
zaczął stwarzać powstałą z nich ziemię, niebiosa i stworzenia. Wszystko to, co jest żywe i
nieżywe istnieje przez pewien okres czasu. Gdy przyjdzie czas zostaje stworzone, gdy skończy
się jego życie, to nie ma go już więcej.
Wzniosły Allach pierwszego człowieka stworzył z ziemi i z ducha. Przed nim nie było żadnego
innego. Zwierzęta, rośliny, dżiny i anioły zaistniały przed stworzeniem tego pierwszego
człowieka. Ten pierwszy człowiek nazywa się Adam (Adem)- niech pokój będzie z nim. Z niego
stworzył pierwszą kobietę o imieniu Ewa (Hawwa)-niech pokój będzie z nią. Wszyscy ludzie
rozmnożyli się z ich dwojga. Z każdego zwierzęcia powstały jego rodzaje.
Wzniosły Allach chce, żeby ludzie na ziemi żyli wygodnie i spokojnie, a w życiu
pozagrobowym zyskali nieskończone szczęście. Z tego względu nakazał to, co jest pożyteczne w
zyskaniu wygody i spokoju. To, co jest powodem nieszczęścia zabronił. O tym wszystkim
poinformował zsyłając religie poprzez proroków od pierwszego Proroka Adema (niech pokój
będzie z nim) do ostatniego Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim).
Jeśli ktokolwiek spośród wierzących lub niewierzących, świadomie lub nieświadomie będzie
żył zgodnie z nakazami i zakazami istniejącymi w religiach Wzniosłego Allacha, to na ziemi
zyska wygodę i pokój. W jakiej mierze będzie się używało tego pożytecznego lekarstwa, w takiej
mierze uratuje się od kłopotów i nieszczęść. W obecnych czasach wielu ludzi i różne narody
pomimo, że nie wyznają żadnej religii, zyskują sukcesy. Powodem tego jest to, że pracują oni
zgodnie ze zesłaną przez Wzniosłego Allacha ostatnią religią Islamem. Chcąc zyskać wszelkiego
rodzaju dobrodziejstwa w życiu pozagrobowym należy najpierw uwierzyć w Islam, powinno się
zgodnie z nim żyć i być tego świadomym. Takie powinno być pragnienie i zamiar każdego
prawdziwego muzułmanina.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin