Carnivale S02E05.txt

(26 KB) Pobierz
{3632}{3656}Halo?
{4615}{4646}Belyakov?
{5155}{5195}Z�y sen?
{5210}{5265}- Wymieniam dwie.|- Ja �adnej.
{5610}{5644}Trzymasz?
{5699}{5752}Kto dzisiaj|wygra walk�?
{5754}{5795}Jak� walk�?
{5795}{5855}A gdzie� ty by�,|na Marsie?
{5855}{5886}Baer kontra Louis?
{5898}{5951}To tak zwana|walka stulecia.
{5958}{6025}Zgadza si�! Joe Louis rozerwie|tego kolesia na strz�py!
{6037}{6090}Do cholery, w�a�nie osi�gn��e�|chyba szczyt g�upoty.
{6102}{6171}Wyluzuj, Fletch.|Daj ch�opakowi spok�j.
{6181}{6274}Pos�uchaj, te dwa ��todzioby potrzebuj� poprostu|drobnego przeszkolenia w m�skich sprawach.
{6284}{6305}Uwa�ajcie ch�opcy. Lekcja pierwsza:
{6322}{6416}Kiedy bia�y go�� znajdzie si� na ringu|z �sm� bil�,
{6428}{6485}to ta bila nie ma szans.
{6500}{6567}Widzicie, boks nazywaj�|"s�odk� nauk�".
{6569}{6634}I w�a�nie tam wszyscy kolorowi|wpadaj� w k�opoty.
{6634}{6675}To tylko ta cz�� naukowa.
{6687}{6751}Tak, ale Joe Louis jest wielki.
{6754}{6819}Niewa�ne, mo�e by� nawet wielki jak w�,
{6821}{6876}ale �aden z nich nie jest w po�owie|tak dobry jak bia�y cz�owiek.
{6879}{6919}Niby dlaczego?
{6922}{6967}Poniewa�|nie potrafi my�le� o swoich nogach.
{7013}{7073}Mo�na powiedzie�, �e to jego pi�ta Achillesa.
{7073}{7169}Tylko nie m�w mi, �e|postawi�e� jakie� pieni�dze na Joe Louisa.
{7171}{7209}- Kilka dolar�w.|- Oh!
{7236}{7308}Dostaniesz porz�dn� nauczk�,|przyjacielu.
{7315}{7389}Walka stulecia,|jezu, raczej zamek stuletni.
{7399}{7440}Pozw�lcie, �e co� wam doradz�,|na waszym miejscu,
{7442}{7523}postawi� bym ka�dego centa na Maxa Baera.
{7526}{7634}Oh, dzi� w nocy �zy|padaj�ce z nieba zalej� ca�y Harlem.
{7689}{7742}Zapami�tajcie moje s�owa.
{7955}{8044}Oh, Ta kawa smakuje|jak woda z kibla.
{8046}{8092}Wed�ug mnie jest dobra.
{8094}{8142}Poniewa� ju� do niej przywyk�a�.
{8144}{8197}Jeste� tu|d�u�ej ni� ja.
{8200}{8264}Z�otko, nie liczy si�|jak d�ugo tu jeste�.
{8267}{8312}Tylko, gdzie by�a� wcze�niej.
{8315}{8389}Francuskie nasiona i cykoria,|to dopiero kawa.
{8391}{8444}Je�li przywykniesz do lepszych rzeczy|w �yciu, kochana,
{8447}{8492}nie ma ju� odwrotu.
{8494}{8538}Profesor si� odezwa�?
{8581}{8617}Nie.
{8638}{8701}Chyba nie my�lisz, �e|Samson go wyko�czy�?
{8701}{8739}W�a�nie, �e tak.
{8741}{8816}I dopilnuj�, �eby ten kurdupel|zap�aci� za to co zrobi�.
{8835}{8876}Mo�esz na to postawi�.
{8878}{8933}Mo�e uciek� z Catalin�.
{8940}{8960}Catalin�?
{8964}{9034}T� ma�� kokietk�,|co ta�czy�a w Loving?
{9051}{9123}Uciek�a tej samej nocy co Lodz.
{9147}{9209}Pewnie to zbieg okoliczno�ci.
{9259}{9298}To straszne.
{9300}{9370}Tak to jest|kiedy �widerki zjadaj� ci m�zg.
{9370}{9415}Przepraszam.
{9583}{9624}Nie pomy�l, �e zwariowa�am ale...
{9655}{9693}Ja te� j� widzia�am.
{9715}{9760}Kogo?
{9808}{9856}Twoj� matk�.
{9940}{9988}Moja matka nie �yje.
{10300}{10324}Sofie.
{10374}{10396}Hey, Sofie, poczekaj.
{10420}{10458}- Co si� sta�o?|- Nic.
{10506}{10542}Co?
{10597}{10660}Ruthie powiedzia�a|�e widzia�a moj� mam�.
{10707}{10763}- Zaraz z ni� pogadam.|- Nie, nie r�b tego.
{10763}{10818}Nic jej nie m�w.
{10820}{10859}To nie w porz�dku.
{10880}{10902}Nie ma sprawy.
{11820}{11868}Kiedy zaczniecie|wylewa� fundamenty?
{11870}{11918}Za sze�� tygodni od jutra.
{11942}{12036}Je�li chce pan wcze�niej, b�d� musia�|zatrudnia� na dwie zmiany.
{12036}{12060}Cena nie gra roli.
{12062}{12129}Wykonujemy tu|prac� Boga, panie. Bowler.
{12170}{12213}Czy� to nie jest pi�kne, Norman?
{12249}{12314}Czy to jest dodatkowe wej�cie?
{12314}{12347}Na ty�ach �wi�tyni?
{12350}{12381}Tak, tak mi si� wydaje.
{12398}{12422}Tak.
{12436}{12477}Widzisz?
{12479}{12549}W ten spos�b|nie ominiesz �adnej mszy.
{12558}{12580}Justin, ja...
{12686}{12714}Dzie� dobry, Iris.
{12750}{12774}Panie Dolan.
{12810}{12863}Przepraszam za sp�nienie.
{12865}{12918}Utkn��em na drodze.
{12920}{12983}Korek ci�gnie si�|przez wiele mil!
{12983}{13043}Ludzie w gratach, na piechot�...
{13045}{13098}Pi�kny projekt.
{13098}{13141}Dzi�kuj�, Tommy.
{13143}{13194}Iris, mo�esz zabra� pana Bowlera na zewn�trz
{13206}{13283}I pokaza� mu gdzie|ma postawi� fontann�?
{13302}{13321}Oczywi�cie.
{13333}{13350}Dzi�kuj�.
{13374}{13405}Panie Bowler?
{13731}{13779}Niepokoj�ce wie�ci?
{13793}{13844}Obawiam si�, �e tak.
{13856}{13911}�ledzi�em Iris.
{14110}{14138}Hawkins...
{14153}{14182}Dok�d si� wybierasz?
{14189}{14237}Jest kto�|z kim musz� pogada�.
{14239}{14306}Widzia�em ci� z Sofie|dzi� rano.
{14309}{14357}Zbli�acie si� do siebie, co?
{14357}{14400}Tak i co z tego?
{14402}{14496}Pos�uchaj dzieciaku, ona cierpi|i szuka w tobie oparcia.
{14498}{14563}Tak bywa.
{14563}{14611}Co do diab�a|chcesz mi powiedzie�?
{14611}{14659}M�wi� ci, �eby� trzyma� si� od niej z daleka.
{14659}{14733}Ona nie potrzebuje wi�cej zmartwie�.
{14735}{14800}To nie tw�j|zasrany interes.
{14855}{14915}Masz racje, to nie moja sprawa.
{14934}{14992}Ale obaj wiemy,|�e dok�dkolwiek zmierzasz,
{14999}{15052}to b�dzie podr� w jedn� stron�.
{15076}{15148}A ta dziewczyna...
{15150}{15208}Nie straci�a wystarczaj�co du�o.
{15469}{15510}Hawkins!
{15687}{15711}Wej��.
{16088}{16145}Chcia�am ci� tylko przeprosi�.
{16172}{16215}Nic si� nie sta�o, kochanie.
{16248}{16311}Poza tym to ja|powinnam ci� przeprasza�.
{16335}{16397}My�la�a�, �e poczu�am si� dotkni�ta?
{16440}{16486}Mo�e.
{16488}{16543}Sofie?
{16627}{16678}Nie zwariowa�am.
{16728}{16773}Zamknij drzwi.
{16817}{16843}Prosz�.
{17078}{17143}Kiedy� mi powiedzia�a�...
{17162}{17207}my�la�a�, �e mama jest
{17217}{17284}jedn� nog� na tym �wiecie|i jedn� w innym.
{17344}{17402}Czy widywa�a kiedy� zmar�ych?
{17586}{17634}Ja ich widz�.
{17696}{17716}Codziennie.
{17749}{17807}Od momentu ugryzienia przez w�a.
{17867}{17955}Roustiesa, kt�rego zna�am,|kilku innych.
{17958}{18006}Carnies.
{18049}{18104}Robi�cych to co zwykle.
{18140}{18183}Widzia�a� moj� mam�?
{18246}{18296}J� najcz�ciej.
{18296}{18358}Powiedzia�a ci|czego chce?
{18361}{18425}Dlaczego ci�gle wraca?|Cokolwiek?
{18428}{18466}Nic.
{18469}{18526}�adne z nich nie m�wi.|Ani s�owa.
{18586}{18620}Oni poprostu...
{18663}{18699}S�.
{18838}{18888}Nie zwariowa�a�.
{18996}{19039}Ona to zrobi�a, Justin.
{19042}{19080}Bez w�tpliwo�ci.
{19082}{19130}Spali�a misj�.
{19133}{19195}Zabi�a te dzieci.
{19202}{19229}Nie.
{19233}{19317}Niewinni ludzie nie jad� w �rodku nocy na pustkowie|po to by spali� ubrania.
{19320}{19399}To musia�y by� rzeczy, kt�re mia�a|na sobie tamtej nocy. Nic innego nie ma sensu.
{19651}{19710}Zawsze m�wi�em, �e pod��� za prawd�,
{19710}{19761}jakakolwiek by ona nie by�a.
{19773}{19823}I oto jest
{19838}{19883}na progu mego domu.
{20751}{20775}Halo?
{21365}{21410}Zab��dzi�e�?
{21413}{21475}Szukam pana Geddesa.
{21573}{21629}Ja jestem Evander Geddes.
{21703}{21751}Robi pan maski?
{22130}{22185}Hej, prosz� pana!
{22185}{22228}Zaraz przyjd�.
{22228}{22297}Nie mam|zbyt wiele czasu.
{22353}{22403}Nonsens.
{22405}{22473}Zawsze jest czas na ciep�y nap�j jab�kowy,
{22482}{22530}i dobre towarzystwo.
{22566}{22614}Tak...
{22614}{22672}Na czym to sko�czyli�my?
{22674}{22715}Henry Scudder.
{22715}{22746}Ah tak.
{22748}{22806}Hack Scudder.
{22806}{22849}Sp�dzili�my razem sporo czasu
{22851}{22902}dawno temu w Hyde & Teller.
{22933}{22969}Zrobi�pan mask�...
{22971}{23017}Jego twarzy?
{23019}{23089}W rzeczy samej.|By�a ca�kiem niez�a.
{23091}{23137}Wyj�tkowa.
{23182}{23245}Widzisz, m�ody przyjacielu,|odk�d jestem na emeryturze,
{23249}{23297}Robi� tylko maski dzieci.
{23300}{23391}i to tych bardzo m�odych,
{23393}{23506}Ich s�odkie, ma�e twarzyczki nie zosta�y|jeszcze naruszone przez zniszczone marzenia.
{23573}{23626}Henry Scudder by� wyj�tkiem.
{23628}{23714}A tak naprawd�, by� ostatnim|doros�ym klijentem od lat.
{23717}{23820}Ka�da pora, ka�dy niuans,
{23820}{23892}doskonale odtworzony.|Widzia� j� pan?
{23894}{23937}Nic takiego nie widzia�em.
{23940}{24029}Wydaje mi si�, �e nic r�wnie dobrego|nie zobaczy pan przez dlugi czas.
{24031}{24100}Za�o�� si�, �e by�a bardzo droga.|Du�o kosztowa�a?
{24103}{24132}Oh, tak.
{24148}{24254}Ale jaka jest cena|nie�miertelno�ci, m�ody przyjacielu?
{24256}{24304}Kto za ni� zap�aci�?
{24307}{24362}Henry oczywi�cie.
{24364}{24446}Zap�aci� za ni�|zanim zmar�?
{24520}{24558}Co?
{24558}{24611}Oh, m�ody przyjacielu, nie.
{24621}{24686}To nie by�a maska �mierci|kt�r� zrobi�em dla Henrego.
{24736}{24798}By� bardzo �ywy.
{25338}{25371}Do diab�a.
{25844}{25896}Najlepsza przeja�d�ka na �wiecie, dzieci!
{25927}{25959}Dzi�ki tato.
{26021}{26057}Trzymajcie si� mocno!
{26155}{26232}Poprostu niech je�d��|i je�d��. W porz�dku?
{26232}{26280}Jest pan pewny?
{26280}{26354}B�d� si� kr�ci�|conajmniej przez p� godziny.
{26357}{26405}O to chodzi.|To ich pierwszy raz,
{26417}{26479}i chc�, �eby|zapami�ta�y to na zawsze.
{26479}{26527}Tak jest.
{26527}{26563}Dobry z pana cz�owiek.
{26692}{26743}On jest jak|jeden na milion.
{26759}{26831}Nie mog� sobie wyobrazi� jak to jest|mie� takiego ojca.
{26831}{26870}Daj spok�j.
{26884}{26925}Tw�j ojciec ci� kocha.
{26954}{26997}Wiem, �e mnie kocha.
{27021}{27069}Ale nie w ten spos�b.
{27109}{27155}Zupe�nie nie tak.
{27208}{27280}Oczywi�cie, nie mog�|go wini�.
{27304}{27349}Wystarczy na mnie popatrze�.
{27376}{27440}Nie jestem zbyt dobra do kochania.
{27474}{27519}To nie prawda.
{27572}{27613}To zupe�nie nie tak.
{27718}{27788}Nie m�w o sobie|w ten spos�b.
{27831}{27853}No dobrze.
{27884}{27941}- Skoro tak m�wisz.|- Tak m�wi�.
{27953}{27982}Jonesy!
{28011}{28033}Co?
{28061}{28090}Gdzie jest Ben?
{28107}{28179}- Nie mam poj�cia.|- Kiedy go ostatnio widzia�e�?
{28179}{28256}Czy on wygl�da jak,|cholerna opiekunka do dzieci?
{29287}{29373}Dlaczego to robisz?
{29375}{29438}Bo inaczej nie mo�na.
{29481}{29533}Wspiera�am ci�.
{29533}{29581}Da�am ci wszystko,
{29584}{29649}nawet to miejsce...|pieni�dze, �wi�tyni�.
{29651}{29725}Nie dosz�o by do tego|gdyby nie po�ar.
{297...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin