Carnivale S02E03.txt

(17 KB) Pobierz
{3443}{3524}Ben? Ben, obud� si�.
{3527}{3589}- Co si� dzieje?|- Poczu�am dym.
{3970}{4033}�adnego ognia.|�adnego dymu. Nic.
{4035}{4107}- Jeste� pewien?|- Tak, jestem pewien.
{4133}{4181}Nic tu nie ma.
{4184}{4229}Mo�e to by� tylko sen.
{4232}{4275}Tak, mo�e.
{4294}{4342}Prawdopodobnie.
{5253}{5313}Gabe?
{6164}{6234}B�dziecie musieli odes�a�,|cz�� z tych ludzi.
{6236}{6277}Ju� to przerabiali�my, panie Dolan.
{6279}{6329}Przerabia�em to z pani�,|a nie z pani bratem.
{6332}{6387}- Justin?|- Ani jedna dusza nie b�dzie odes�ana.
{6389}{6445}Do jasnej ciasnej, Justin,|dobrze wiesz, �e jedynym powodem
{6447}{6485}dla kt�rego wi�kszo��|tutaj jest to ciep�e jedzenie.
{6488}{6528}Wi�c zostan� nakarmieni.
{6620}{6672}To nie tylko jedzenie.
{6675}{6723}Wi�kszo�� z tych ludzi|mo�e by� kryminalistami.
{6725}{6763}Tutaj l�duje wiele pieni�dzy.
{6766}{6823}A mo�e szukaj� tylko konta...
{6826}{6857}Cholera!
{6893}{6955}Nie ka�dy przyjecha� tutaj,|aby zosta� zbawionym, bracie Justin.
{6958}{7015}Oni s� tutaj poniewa�|zostali wezwani, panie Dolan.
{7018}{7077}Potrzebuje ich wszystkich.
{7173}{7253}Najgorzej jest kiedy pr�buje zasn��.
{7293}{7370}Czuje dym. I to nie by� sen.
{7430}{7468}Nie by�.
{7471}{7540}Czasami si� zastanawiam|czy to wszystko mi si� nie �ni.
{7543}{7607}Je�li tak,|to ja chce si� obudzi�.
{7684}{7744}Powiniene� robi� to cz�ciej.
{7845}{7885}Zastanawia�em si�...
{7888}{7977}Czy nie chcia�aby�|spr�bowa� tego czytania z kart.
{8003}{8065}To nie dzia�a bez mamy.
{8087}{8135}Mo�emy spr�bowa�.
{8159}{8219}Ju� tego nie robi�.
{8291}{8324}Zr�b mi przys�ug�
{8327}{8389}i we� te karty. Spal je.
{8403}{8463}Zabierz mi je sprzed oczu i spal je.
{8466}{8542}Nie chce ich ju� wi�cej widzie�.
{8686}{8739}Zgaduje, �e b�dziesz|potrzebowa� samochodu.
{8741}{8797}Ta.
{8823}{8885}Jeste�my w Ingram ju� tydzie�.
{8888}{9003}Taka �mierdz�ca dziura,|nie jest warta nawet dnia.
{9051}{9089}Co masz na my�li?
{9091}{9154}Je�li zostaniemy tu jeszcze d�u�ej,
{9156}{9192}to zaczn� marudzi�.
{9195}{9255}- Powiedz mu, �e robi� wszystko co w mojej mocy.|- On to wie.
{9274}{9329}Wiec czemu zawracasz mi tym g�ow�?
{9331}{9391}By�ej ju� wsz�dzie.|Nic nie znalaz�em.
{9394}{9461}Kerrigan przecie�|nie da� mi mapy.
{9463}{9549}Dobra, ja tylko pytam.
{9636}{9700}Na wzg�rzach jest jakie� rancho.
{9744}{9801}Pojad� tam i rozej�e si�.
{9880}{9931}Powiem mu.
{10027}{10072}Dzieciaku...
{10113}{10168}Uwa�aj na siebie.
{10170}{10228}Czy to od ciebie,|czy od niego?
{10230}{10293}Od obu.
{10549}{10626}Wy��cz ten cholerny ha�as.
{10772}{10813}Moxie, jedyny s�odki nap�j
{10847}{10892}o rewelacyjnym smaku Moxie.
{10906}{11002}Moxie, jedyny s�odki nap�j,|kt�rego b�dziesz po��da�.
{11005}{11067}A teraz, panie i panowie,
{11070}{11129}nadstawcie uszu, gdy� zaczyna si�
{11132}{11259}poranek sobotni z|"Ko�cio�em na antenie" Brata Justina.
{11429}{11491}Dzie� dobry,|bracia i siostry.
{11494}{11597}Przed chwil� robi�em|sobie notatki.
{11599}{11702}I nie uwierzycie|o czym my�la�em.
{11705}{11786}My�la�em o... Soli.
{11827}{11916}Na wiele sposob�w,|s�l mo�e wydawa� si� kl�tw� nieba.
{11918}{12009}S�ony pot na cia�ach|naszych haruj�cych m��w.
{12012}{12079}S�one �zy p�yn�ce|z oczu g�odnych dzieci.
{12105}{12235}S�l wdzieraj�ca si� niemi�osiernie|w rany pozostawione po bacie.
{12237}{12299}Oceany, wielkie zbiorniki wodne,
{12302}{12381}kt�re mog�y by u�y�ni� nasz� ziemie, lecz nie mog�.|A czemu?
{12383}{12489}Poniewa� s� zatrute sol�.
{12518}{12604}A jednak wiemy,
{12606}{12652}�e to nie jest przekle�stwo.
{12688}{12731}To jest b�ogos�awie�stwo.
{12733}{12822}Zaledwie szczypta|zabija wij�cego si� �limaka,
{12825}{12870}kt�ry niszczy nasz ogr�d,
{12872}{12949}pijawk�, kt�ra wysysa nasz� krew.
{13007}{13076}I nie zapominajmy,|bracia i siostry,
{13079}{13131}o soli na naszym stole,
{13134}{13213}czystej i bia�ej,
{13215}{13297}kt�ra zwi�ksza|nasze zadowolenie
{13299}{13362}ze zwyk�ego Boskiego daru.
{13534}{13568}Mog�?
{13570}{13604}- Co si� sta�o?|- By�y niespokojne.
{13659}{13724}Jeden musia� ugry�� reszt�...
{13726}{13779}Albo si� rozchorowa�y.
{13846}{13906}Kt� to wie,|czemu niekt�re rzeczy umieraj�.
{13995}{14067}Czemu mnie unikasz, Ben?
{14069}{14138}Nie wiem o czym m�wisz.
{14141}{14220}Tak? Wi�c czemu nawet|na mnie nie patrzysz?
{14268}{14323}Je�li co� ci zrobi�a,|lub powiedzia�am co�,
{14325}{14397}b�d� m�czyzn�,|Benie Hawkins i powiedz mi.
{14400}{14465}Nie chowaj si� przede mn�,|tak jak chowasz si� przed wszystkim innym.
{14467}{14520}Wcale nie chowam si� przed tob�.
{14522}{14616}C�, w takim razie|nie�le udajesz, �e jest inaczej.
{14618}{14685}Dobra, ja nie chce|przebywa� w twoim towarzystwie.
{14687}{14735}Zadowolona?
{14783}{14827}Ty si� czego� boisz.
{14829}{14934}Jedyne czego si� boje to ludzi,|wykorzystuj�cych innych ludzi, aby wykorzysta� mnie.
{14937}{14990}My�lisz, �e chce ci� wykorzysta�?|Do czego?
{14992}{15054}Zapomnij o tym, do cholery.|To nie dotyczy ciebie!
{15117}{15167}Zapomnij po prostu o wszystkim.
{15203}{15258}Sama powiedzia�a�,|�e niekt�re rzeczy umieraj�.
{15318}{15368}Niekt�re nie umieraj�.
{16399}{16471}Ju� nie wyrabiam tego tempa, Felix.
{16474}{16517}Daj spok�j, to nic takiego.
{16519}{16603}Ka�esz nam zasuwa�|bez przerwy od po�udnia do niedzieli.
{16606}{16709}C�, ten tutaj to specjalny go��.
{16711}{16781}Szczerze m�wi�c, to jest radny,|by� mo�e kiedy� zostanie burmistrzem Ingram.
{16783}{16843}My�la�em, �e to b�dzie...
{16845}{16912}B�dzie przydatne w przysz�o�ci,|to sobie pomy�la�em.
{16963}{17001}Jak zwykle,|bzdury gadasz.
{17004}{17049}W porz�dku.|Ode�le go wi�c.
{17052}{17090}Bez znaczenia.|Ty decydujesz.
{17224}{17286}Ja jestem ca�a...
{17289}{17332}rozwalona na dole.
{18272}{18339}Po prostu wyno� si� st�d.|Ju�!
{18895}{18934}Hej, Sofie!
{19073}{19104}Zrobi�e� jak ci� prosi�am?
{19106}{19171}Tak, spali�em je.|Z wyj�tkiem tej.
{19173}{19245}Co ona oznacza?
{19248}{19291}Nigdy jej nie widzia�am.
{19293}{19341}By�a tam z reszt�.
{19344}{19392}Widzia�am ka�d� tysi�ce razy.
{19394}{19442}To nie jest moja.
{19468}{19526}By�a tam z reszt�!
{19528}{19576}Wiec spal j�!
{20907}{20962}Witaj w domu, Norman.
{21084}{21120}Hej, Jones.
{21144}{21178}Libby.
{21281}{21341}- Ja podnios�.|- Nie trzeba.
{21343}{21384}Nie, nie.|W porz�dku.
{21451}{21492}Tutaj po�o��.
{21607}{21648}Prosz� bardzo.
{21722}{21770}Hej, Jonesy.
{21772}{21823}Co s�ycha�, s�odziutka?
{21825}{21892}- Czemu nie jeste� w �rodku?|- Klient.
{21895}{21967}Od kiedy twoja|mama pracuje przed po�udniem?
{21969}{22017}Zapytaj si� jej agenta.
{22247}{22305}Przyda�a by mi|si� dodatkowa para r�k.
{22307}{22357}Przecie� masz teraz czterech ch�opak�w.
{22360}{22408}Trzech ch�opak�w.
{22475}{22520}Wygl�da na to, �e sobie radzi.
{22523}{22576}Nie ona. Reszta wszystko robi.
{22578}{22600}Nie podoba im si� to.
{22602}{22669}- Od kiedy to ma znaczenie?|- Ponad to ona nic nie umie.
{22693}{22772}I co?|Osgood nie wiedzia� jak znale�� w�asnego fiuta
{22775}{22832}je�li si� �wiat�o nie pali�o.| Ale si� wyrobi�.
{22894}{22959}S�uchaj, je�li tak|bardzo chcesz j� poszczu�
{22962}{23005}to polujesz na z�ego psa.|Ja j� lubi�.
{23007}{23055}Cholera, Samson!|To tw�j cyrk...
{23058}{23127}A to twoja za�oga!|Chcesz j� wywali�, nawet ze mn� nie rozmawiaj.
{23153}{23192}Sam to za�atw!
{23424}{23475}Uwa�aj tam na g�rze!
{23477}{23525}Sorry.
{23779}{23830}Troch� p�no jak na �niadanie.
{23832}{23923}S�odziutka, ja m�g�bym|je�� �niadanie trzy razy dziennie.
{23995}{24053}Prosz� da� zna�,|je�li potrzeba b�dzie czego� jeszcze.
{24165}{24211}Jedna rzecz...
{24213}{24259}W noc po�aru w ko�ciele,
{24261}{24309}widzia�a� samoch�d.
{24355}{24415}Cholerne s�py.
{24417}{24491}Chcesz mie� historie,|pogadaj z glinami.
{24494}{24566}To ju� koniec.|Czemu nie zostawisz tego w spokoju?
{24568}{24676}Wiesz, par� dni temu|przysz�a do mnie m�oda dziewczyna,
{24678}{24724}nie wiele starsza ni� ty, chyba.
{24726}{24808}By�a dobr� chrze�cijank�,|kt�ra prowadzi�a si� w z�y spos�b.
{24810}{24887}Nieszcz�liwa matka,|kt�ra musia�a odda� swoje dziecko kilka lat temu.
{24889}{24966}Uda�o jej si� naprawi� swoje �ycie
{24968}{25012}i powiedzia�a,|�e pozwoli zrobi� ze sob� wywiad
{25014}{25060}je�li tylko dowiem si� czy jej dziecko
{25062}{25124}by�o w�r�d tych,|kt�re zgin�y w po�arze.
{25129}{25211}Musia�em jej powiedzie�, �e tak.
{25213}{25287}Ja, nie policja.
{25311}{25383}To czego nie mog�em|jej powiedzie�
{25407}{25474}to, to �e cia�a tych dzieci
{25479}{25525}tak si� zw�gli�y,
{25527}{25585}�e sk�ra odpada�a|od ich ma�ych ko�ci,
{25587}{25635}kiedy pr�bowa�y nimi ruszy�.
{25865}{25908}"Da� spok�j"?
{25911}{25961}Jak my�lisz, �e ona odpoczywa?
{25973}{26045}Jak my�lisz, �e te dzieci odpoczywaj�?
{26268}{26321}On by� garbaty.
{26323}{26369}Garbaty, czy nie wysoki?
{26371}{26424}Nie widzia�am dok�adnie.
{26426}{26484}Jeste� pewna, �e to by� on?
{26486}{26539}Czy mog�a to by� kobieta?
{26623}{26690}Nie. Tak, mog�a by�.
{26822}{26870}Jeszcze tylko jedna rzecz...
{26973}{27021}Tost.
{27052}{27100}Prosi�em o pszennego tosta.
{27112}{27165}Suchego.
{27232}{27272}Tak.
{27908}{27965}Witaj przyjacielu.
{27968}{28035}Czy znasz kogo� w tych okolicach,|kogo zw� Wied�m�?
{28037}{28100}Jed� t� drog� przez par� mil,
{28102}{28172}a potem droga si� rozga��zia.
{28174}{28215}Ty wybierasz praw�
{28217}{28275}i w tedy jeste� na|drodze Old Cherry Blossom.
{28277}{28320}Jedziesz ni� p�ki|nie zobaczysz domu.
{28323}{28387}Jak rozpoznam dom?
{28390}{28438}Tak jest tylko jeden.
{28440}{28517}Hej, hej, poczekaj|chwile, przyjacielu.
{28519}{28618}Wysi�d�. Musze ci co� pokaza�.
{28620}{28704}- Co?|- Wysi�d�. Nie skrzywdz� ci�.
{29282}{29327}No dalej. Poka� mu.
{29488}{29538}Po jak� choler� to zrobi�e�?
{29541}{29625}Ona jest anormalna.|Op�niona.
{29627}{29692}Ale nie narzeka.
{29694}{29771}Nikomu nie powie.|U ciebie w samochodzie za 2$.
{298...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin