NS_1959-03.pdf

(1128 KB) Pobierz
455795532 UNPDF
NA STRAŻY
ZWIASTUN OBECNOŚCI
CHRYSTUSA PANA
I WYPEŁNIAJĄCYCH SIĘ
PROROCTW BIBLIJNYCH
W HISTORII ŚWIATA
Numer 3
maj – czerwiec 1959
Redaguje: Kolegium Redakcyjne
Wszelką korespondencję i uwagi krytyczne, jak również i słowa zachęty w postaci ciekawych
materiałów i artykułów, prosimy kierować na adres sekretarza Redakcji
br Kaleta Stanisław
Myślachowice 48,
pow Chrzanów
Znakomici ludzie o Biblii
„Nieboiziemiaprzeminąalesłowamojenieprzeminą”
BibliajestksięgąktóramówiozamiarachBożychstanieludzidrodzedozbawieniaszczęśliwości
wierzącychikarzegrzesznikówJestonamapądlapodróżnikalaskądlapielgrzymakompasemdla
sternika mieczem dla wojownika i sztandarem dla chrześcijanina Najwyższym przedmiotem jej
zainteresowania jest Chrystus. Czytajjąabyśstałsięmądrymżyjwedługniejabyśstałsięświętym
CzytajbezpośpiechuizmodlitwąJeżelizaśuważaszżejestonaksięgąprzestarzałąlubniemodnąto
posłuchajcomówiliznakomiciludzieoBiblii
I. Kant znanyfilozofmiałwielkiszacunekdlaEwangeliiJednemuzeswoichznajomychpisał„Zaiste
dobratorzeczszukaćukojeniawEwangeliigdyżonajestniewyczerpanymźródłemwszystkichprawd
którychnigdziewinnymmiejscuznaleźćniemożnachociażrozumzbadałwszystkoiwyrzekłswoje
ostatniesłowoWszystkieksiążkiktóreprzeczytałemniedałymitejpociechyjakąznalazłemw
biblijnychsłowach„Choćbymteżchodziłwdoliniecieniaśmierciniebędęsiębałzłegoalbowiemeśtyze
mną”(Psalm234)
J. W. Goethe tymisłowamisumowałswojepoglądy„Niechajduchowakulturawciążidzienaprzód
niechajprzyrodniczenaukiwzrastająiwszerziwgłąbniechajludzkiduchdoskonalisięjaktylkomoże
aleonnieprzerośniewysokościimoralnejkulturychrześcijaństwajakąonopromieniejeiświeciw
Ewangeliach”
Mereżkowski „CodziennieczytywałemNowyTestamentibędęczytałgodopókibędąpatrzećoczymoje
igdziekolwiekwidnobędzie– czytowświetlesłońcaczyprzyblaskukominkawjasnydzieńlubciemną
nocwszczęściuiwnieszczęściuwdniachzdrowiaichorobywchwilachufnościimomentachrozpaczy
wradosnympodnieceniuiwprzygnębieniuZawszeczujęsiętakjakgdybymczytałcośzupełnienowego
cośdotądnieprzeczuwanegocośczegonigdyniezdołałemprzeniknąćażdonajdalszejgłębiażdo
ostatecznegokońcaStarłasięzłotakrawędźmojejksięgipożółkłpapierrozpadłasięoprawaskórzanaa
grzbietuległrozluźnieniuNiektórekartkisąoderwanetrzebajenanowoprzyszywaćalejaniemogęsię
oderwaćodczytaniaCofamsięzprzerażeniemprzedmyślążemógłbymchociażnadwadnibyć
oderwany od niego Co mają włożyć mi do trumny? Pismo Święte Z czym powstanę w dniu
zmartwychwstania?ZPismemŚwiętymCzegodokonałemnaziemi?CzytałemPismoŚwięte”
M. Konopnicka w„Galileuszu”takmówioEwangelii
„WeźEwangeliętamieścizaiste
Takwzniosłeprawdytakieideały
Żechoćbyludzkośćnaskrzydłachleciała
Powielkiejdrodzewielkiegopostępu
Taksięgakrokudotrzymajejzawsze-
Zawsze wystarczy - i owszem, zostanie
Nawiekiwiekówwielkimideałem
Wszystkichnarodówustawąspołeczną
Którejludżadennieprzerośnienigdy
Boserceludzkiedowyższejsięmiary
Jakmiłośćbratniaofiaracierpienie
Isprawiedliwośćnigdyniedostroi
TaEwangeliatoksięgamiłości
Bratniejniejakieśuczonesystema
KtóregoChrystusdaćbynieomieszkał
Gdybywnimwidziałzbawienieludzkości”
SŁOWOTWOJEJESTPOCHODNIĄNOGOMMOIM
AŚWIATŁOŚCIĄŚCIEŻCEMOJEJ– Psalm 119:105.
NA ZIELONE ŚWIĄTKI
W sercachnaszychjestradośćboćtodzisiajnajpiękniejszezeświąt– Zielone Świątki - święto
wiosny!
DalekozanamipozostałniedobryzwidzimyZazieleniłysiępolaszmaragdowąobietnicą
niedługichżniwJużchwiejesiędorodnaoziminaawiatrczeszewysokieźdźbłanibypalce
dobrotliwejrękiprzyrody
Nadbrzegamistrumienigdzierosnąniebieskieniezabudkiwcichychzagajnikachiwstarych
dąbrowach ćwierkają nieśmiało małe pisklęta i otwierają dziobki w stronę rodziców
nadfruwającychzdalekazupolowanymchrząszczemalbomuchą
Noweistnieniapowstajądożyciaażebygłosamizapachamiikoloramiswoimiprzyłączaćsiędo
wielkiejsymfoniiktórąśpiewanacześćStwórcyWiosna
Więcisercaludzkie– gdywszystkowkołojestzielone wesołeiszczęśliwestająsięlepsze
Zrzucamy z siebie – bodajnachwilę– brzemiętroskdniapowszedniegoiwędrujemyzamiasto
ażebywśródłąkpólizagajnikównacieszyćsięszczęściemchwiliuśmiechającejsiędonasspod
każdegoliściazkażdegogniazdka, z każdegokwiatu
ImimowoliprzychodzinamnamyślStwórcaktórytakpięknymstworzyłcałytenświat
* * *
ZieloneŚwiątkinazywająsięinaczejświętem zesłania Ducha Świętego
DziejeApostolskieopowiadają
Agdyprzyszedłdzieńpięćdziesiątybyliwszyscyjednomyślniepospołu
Tedysięstałzprędkazniebaszumjakobyprzypadającegowiatrugwałtownegonapełnił
wszystekdomkędysiedzieli(Apostołowie)
Iukazałyimsięrozdzielonejęzykinakształtogniaktóryusiadłnakażdymznich
InapełnienisąwszyscyDuchemŚwiętymapoczęlimówićinnymijęzykamijakoimDuchOn
dawałwymawiać”
CzasywktórychżyjemyprosząsiębardziejaniżeliinneopowtórzeniecuduzesłaniaDucha
Świętego
Światpogrążonywchaosie nienawiściutrudzonywyścigiemzbrojeńpełenniezdrowych
aspiracjiśmiesznychwobecwiecznościambicjiżądzinienawiścipoddajesięcorazbardziej
podszeptomzła(Rzym129)
Poszczególnenarodyzapomniaływspólnegojęzyka– którymjestjęzykmiłościswegobliźniego
Okłamującsięwzajemnymipaktamiikonferencjamizdradzieckoszykująsiędowojnypodczas
gdywkołoszalejąnędzaikryzys
Kiedyżnarodyświatazacznąmówićdosiebieinnymijęzykaminiżjęzykzdradyinienawiści?
Oby znowu ukazały się nad nimi rozdzielone ognie prawdziwego światła, iżby poczęły
mówić wspólnym językiem zgody i miłości
ŚwiatstaniesięwówczasjaśniejszyipiękniejszyBędątonajpiękniejszeZieloneŚwiątki–
Święto Wiosny – Święto Zesłania Ducha Świętego
„W OBRONIE PRAWDY” (dokończenie)
ZabierającgłoswtakważnejnaczasiedoktrynieoŻniwiechcemydopomócludowiBożemuw
zrozumieniujakiwłaściwiebyłpoglądWiernegoSługibrRussellanatentematgdyżnie
wszyscymajądostępdodziełwktórychonwyjaśnianapodstawiePismaŚwifaktów
przedmiotŻniwa
WpisemkuStowarzyszeniaBadaczyPismaŚw„Świt”(numerlistopadowy)podanejestw
skróceniusprawozdaniezzebraniadelegatówzborowychnaktórymrozpatrywanowiele
punktówamintenczyŻniwosięskończyłow1914rapokłosiewr1916Przykońcu
sprawozdania podano „Ogólnie biorąc zebranie było pożyteczne Ono wykazało zgodę i
harmonięcodotegocobrRussellpisałbezkombinacjiiodchyleńodjegonauki”Takowe
wyjaśnienieipostawieniesprawypobudziłonasabywykazaćnapodstawienaukbrRżetakie
wyjaśnieniejestwłaśniekombinacjąiodchylaniemsięodnaukWiernegoSługi
WszystkimbadającymPismoŚwjestwiadomymżeprawiedor1914brRussellpisałigłosił
żeŻniwoprzykońcuWiekuEwangeliirozpoczęłosięzobecnościąnaszegoPanawr1874ina
wzórŻniwaprzykońcuWiekuŻydowskiegomiałotrwaćlat40tjdo1914rpoczymmiało
nastąpićKrólestwoBożewpełni
PóźniejjednakbrRusselldopatrzyłsięnapodstawiePismaŚwifaktówżenastąpiłapewna
omyłka– odwołałwięcżetocopierwejgłosiłżeŻniwomiałosięskończyćw1914r– w
artykulept„Żniwojeszczenieskończone”(1IX1916r)Poniżejcytujemydosłowniesłowabr
Russellazewspomnianegoartykułu
„Niektórzyznasbyli mocnoprzekonaniżepracażniwiarskaokołotegoczasumiałasię
skończyćleczniemożemypozwolić ażeby nasze oczekiwania mogły przeważyć fakty
Widocznym jest że praca żniwiarska postępuje w całej okazałości i bynajmniej nie jest
skończona”Pierwotniezdawałosięnamżewłaściwieżniwoskończyłosięwpaździerniku1914
riżeodtejporypracatamiałabyćraczejpokłosiemleczfaktypokazująinaczej”
Na Straży 1959/3/3, str. 61
"ZbieraniepszenicywWiekuŻydowskimnieskończyłosięwroku70leczwróżnychstronach
światapostępowałodalejBezwątpieniażewielkaliczbaŻydówskorzystałaznaderprzykrego
doświadczeniaibyłalepiejprzygotowanaabybyłazebranadochrześcijańskiegogumnapo
zniszczeniu ich narodowej egzystencji. Podobnie możemysięspodziewaćżebardzowielumoże
byćjeszczezebranychdoNiebiańskiegoGumnainiemożemypowiedziećaby można tu czas
ograniczyć" .
"Czymamyżałowaćżeczassięprzedłuża?Wcalenie"ikończyzdaniem"Cowięcejmożemybyć
bardzo zadowoleni, iżniewiemyjak długo dzieło Żniwa ma jeszcze trwać" (W. T. 1916-263).
ArtykułtenjestprzedrukowanywStrażachzwrześnia1925rpaździernika1927riz1931rz
m-ca lutego.
1września1915rwartykulept"DwieczęściŻniwa"brRussellpisze"PracaŻniwaposuwasię
szybkokuswemuuzupełnieniu Nie należy jednak rozumieć, by była zakończona, ponieważ
mamydwarodzajepracywtymczasietjzbieraniepszenicyipaleniekąkoluZdawałosięże
zbieraniepszenicybyłoskończonewedługoczekiwania zkońcemczasówpoganżeliczba
wybranychmiałabyćdopełnionaiżewięcejniemogłobynależećCodotegoniejesteśmypewni
iniemożemybawićsięwprzypuszczenia"(Strażluty1931)
WodpowiedzinapytaniezAmosa913"Oraczżeńcezajmie"brRussellwyjaśnia"Żeńcajeszcze
nieusunąłsięzdrogiatujużoraczprzychodzi"- Odp. br. Russella, s. 52.
Wprzedmowiedo3tomuz1paźdz1916rbrRussellpisze"PracaŻniwapostąpiłanaprzódi
nadal postępuje Chociażswegoczasuprzypuszczaliśmyiżtomiałozakończyćsięwzupełności
z końcemczasówpogan było to tylkoprzypuszczenie któreokazałosiębezpodstawne"
albowiemostrzesierpaPrawdyczynipostępizbieradojrzałegronaodpaździernika1914rjak
nigdy przedtem (1 str. 3 p.).
NiektórymtepoprawkibrRussellaże"Żniwonieskończyłosięwr1914byłyniewsmak
przypisywalitojegostarościżejużniemiałtakbystregoumysłunaterzeczyOdpowiadamyże
takamyśljestobniżeniemwartościWiernegoSługiktórydokońcabyłwiernyPanuizachował
bystrośćswegoumysłuijasnośćpoglądunaPrawdęwewszystkichjejzarysach
Żniwoniemogłosięskończyćwoczekiwanymkiedyśczasietjw1914rgdyżwielewydarzeń
historycznychjakiemiałysięwypełnićwczasieŻniwanie wypełniłysiędoroku1914My
dzisiajwkraczamywprogi1959riwidzimyżewielespodziewanychwydarzeńjeszczesięnie
wypełniłoWIITomiestr16par1czytamy"Znajdujemyżewieleznamiennychwypadków
historycznychmamiećmiejscepodczastego ŻniwajakczaswielkiegouciskuzwanyDniem
JahweostateczneizupełneobalenieAntychrystaorazupadekBabilonuprzywróceniełaski
BożejnarodowiżydowskiemuwtóreprzyjścienaszegoPanaiustanowienieKrólestwaJegona
ziemi i zmartwychwstanie i wynagrodzenieświętych"
Ileztychwydarzeńsięwypełniło?KażdemubratuisiostrzewChrystusiepozostawiamydo
zadecydowania.
SpoglądającnarysunekPlanuWiekówtowświetlenieomylnegoSłowaBożegowświetle
wydarzeń i wświetle jasnego wyjaśnienia br Russella wskazujemy z niechwiejną wiarą
każdemumyślącemubadaczowiPismaŚwżeżyjemyjeszczewczasieŻniwaktórymzakończy
sięWiekEwangeliiarozpoczniesięWiekTysiąclecia
Przytymchcemyporuszyćjeszczeinnepunkty
Czyuciskrozpocząłsięw1914r?DokądbrRussellniezmieniłswegopogląduoŻniwiepisało
40-letnimdniuuciskulecznieod1914raod1874rktóryskończyćsięmiałw1915r(II
Tom, str. 106, 2-3pstr2891pstr2801p)porównawczetablice"Obydwadomy Izraela",
str. 276-277Wksiążce"Odpowiedziipytania"brRwłaściwienakreśliłżetakowyanisię
rozpocznieanisięskończyw1914r("OdpiPyt"str49)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin