lista 1.pdf

(40 KB) Pobierz
C:/Users/Adam/Zajecia/zaj08_09/bopusmd/lista1/lista1.dvi
badaniaoperacyjne,USMdzienne,sem.letni2010,lista1
1
Programowanie liniowe przykład
Farmerma45akrowegospodarstwo,wktórymzamierzauprawiaćpszenicęikukury
dzę.Możnasprzedaćconajwyżej140t.pszenicypo30$zatonęi120t.kukurydzypo50$
zatonę.Każdyobsianyakrdaje5t.pszenicylub4t.kukurydzy.Zebraniezjednegoakra
pszenicywymaga6godzinakukurydzy10godzinpracyfarmera.Farmermożewynająć
do350godzinpo10$zagodzinę.Sformułujirozwiążmodelliniowymaksymalizującyzysk
farmera.
Zmienne decyzyjne:
•X 1 ilośćobsianychakrówpszenicy.
•X 2 ilośćobsianychakrówkukurydzy.
•P ilośćgodzinwynajętejpracy.
Cel:
X 1 5 30$ + X 2 4 50$−P 10$!MAX (zysk)
Ograniczenia:
X 1 + X 2 45 (polefarmera)
5 X 1 140 (popytnapszenicę)
4 X 2 120 (popytnakukurydzę)
P = 6 X 1 + 10 X 2 (ilośćwymaganejpracy)
P 350
(ilośćdostępnejpracy)
Rozwiązanie:
1. Uruchomić program STORM, wybrać moduł Linear and Integer Programming i
utworzyćnowymodel( Createanewdataset ).
2. Wprowadzić:
Title (nazwamodelu)Farmer
Numberofvariables (ilośćzmiennych)3
Numberofconstraints (ilośćograniczeń)5
Startingsolutiongiven NO
Objectivetype (typfunkcjicelu)MAX
3. ZmienićoznaczeniazmiennychVAR1,VAR2,VAR3odpowiednionaX1,X2,P.
4. W wierszu OBJ COEFF wprowadzić współczynniki funkcji celu: 150, 200, 10 dla
każdejzmiennejawkolejnychpięciuwierszachwprowadzićwspółczynnikidlakaż
degozograniczeń.
5. WcisnąćF7,rozwiązaćmodeliodczytaćrozwiązanie.
badaniaoperacyjne,USMdzienne,sem.letni2010,lista1
2
Lista 1 (programowanie liniowe)
Zadanie 1
Zakład produkuje dwa wyroby I i II , które są wykonywane na dwóch obrabiarkach
O1 , O2 inafrezarce F .Czaspracytychmaszynjestograniczonyiwynosiodpowiednio
dlaobrabiarki O1 33000godzin,dlaobrabiarki O2 13000godzinidlafrezarki F 80000
godzin. Zużycie czasu pracy maszyn (w godz.) na produkcję jednostki każdego wyrobu
podanesąwponiższejtabeli:
I II
O1 3 1
O2 1 1
F 5 8
Zyskzesprzedażywyrobu I wynosi1zł/szt.azesprzedażywyrobu II 3zł/szt.Zana
lizy sprzedaży z lat ubiegłych wiadomo, że wyrobu II nie będzie można sprzedać więcej
niż 7000 szt. Ponadto wymagania rynkowe sprawiają, że wyrób I powinien stanowić co
najmniej30%całościprodukcji.Zaplanowaćprodukcjętakabyzmaksymalizowaćzysk.
1a) Zakład rozważa wprowadzenie produkcji wyrobu III . Zużycie czasu pracy maszyn
dlategowyrobuwynosiodpowiednio2dla O1 ,2dla O2 i4dla F .Zyskzesprzedaży
wyrobu III wynosi2zł/sztapopytnatenwyróbniejestograniczony.Czyopłaca
siępodjąćprodukcjętegowyrobu?
Zadanie 2
Żeliwomaszynowewytwarzanejestztrzechstopówipowinnozawieraćodpowiednio:C
najwyżej14%,Sinajwyżej8%,Mnconajmniej25%iPconajmniej12%.Zawartości
procentowepierwiastkówC,Si,MniPwposzczególnychstopachorazkosztzakupu1tony
każdegostopupodanesąwponiższejtabeli:
Stopy Zawartośćpierwiastka Cena1tony
C Si Mn P
I 28% 10% 30% 10% 100zł
II 14% 12% 20% 10% 50zł
III 10% 6% 30% 15% 200zł
Wjakisposóbnależywytworzyć3000tonżeliwamaszynowegoabykosztbyłnajmniejszy?
Zadanie 3
Firmaprodukujepewienwyróbstosująctrzyróżnetechnologie T1 , T2 i T3 .Wyrób
wytwarzanyjestztrzechsurowców S1 , S2 i S3 .Ilośćsurowcówpotrzebnychdowytwo
rzenia1szt.wyrobuzależyodzastosowanejtechnologiiijestpodanawponiższejtabeli:
T1 T2 T3
S1 20 15 5
S2 2.5 5 10
S3 0 2.5 15
Firmadysponujenastępującymzapasemsurowców: S1 2700szt., S2 750szt., S3 450szt.
Ponieważtechnologia T1 jestnajbardziejkosztowna,tomożnazajejpomocąwytworzyć
maksymalnie30%wszystkichprodukowanychwyrobów.Ilewyrobównależyprodukować
zapomocąkażdejztechnologiiabyłącznailośćwyprodukowanychwyrobówbyłajaknaj
większa?
455898577.001.png 455898577.002.png 455898577.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin