Starship Troopers 1 cd 2-qbix.txt

(15 KB) Pobierz
00:00:13:Tu kapitan.|Przygotowa� si� do desantu.
00:00:17:Za trzy minuty, odliczamy.
00:00:31:Idziemy na pierwszy ogie�.
00:00:36:Rozwalamy najwi�cej robali.|Kasowa� wszystko,
00:00:38:co ma wi�cej ni� 2 nogi.|Jasne?
00:00:40:Jasne, sir!
00:01:28:- Plazma z planety.|- Baterie robali.
00:01:30:Wywiad twierdzi, �e ostrza�|b�dzie sporadyczny i lekki.
00:01:35:- Jak desant?|- Zrzucono 35% Iudzi.
00:01:45:Trzymaj kurs.
00:01:58:Pami�tajcie, jak was szkolono,|a wr�cicie �ywi!
00:02:20:''Sporadyczny i lekki''?|Kto� si� pomyli�.
00:02:23:Statek jest pusty.
00:02:34:Kto� si� pomyli�!
00:02:43:Wy�ej!
00:03:50:- Rakiety!|- Grupa rakietowa, do mnie!
00:04:16:Rozwali� je!
00:04:17:- Levy, Rico!|- Cel!
00:04:23:Ju�.
00:04:24:Ognia!
00:04:32:Za mn�!
00:04:37:Pierwszy pluton, lewa flanka!
00:04:43:Pierwszy i drugi oddzia�!|Drugi os�ania, pierwszy za mn�.
00:04:51:Ognia!
00:05:10:Nadchodz�!
00:05:15:- Co robimy?|- Nie wiem!
00:05:22:Nie wiem.
00:05:25:Zabi�! Wszystkie!
00:05:37:Chcecie?
00:05:39:Macie!
00:05:42:Cz�stujcie si�!
00:05:47:Bo�e!
00:05:49:Shujumi!
00:06:07:Spadajmy!
00:06:11:Odwr�t!
00:06:39:Co si� dzieje? Masz ��czno��?
00:06:43:Odwr�t!|Wraca� na statki!
00:06:49:To miejsce nazwane|przez �o�nierzy Wielkim K.
00:06:53:Jest tu 6. Dywizja Piechoty.|To ohydna planeta, planeta robactwa!
00:06:59:Wroga znanym nam formom �ycia.
00:07:06:Pomocy!
00:07:11:Oddzia� w prawo!
00:07:24:Jazda! Szybko!
00:07:27:Uciekajcie st�d!
00:07:44:Kitten, nie!
00:08:42:100 000 ZABITYCH|W CI�GU GODZINY
00:08:49:Kryzys dla ludzko�ci.
00:08:51:Dow�dztwo Floty nie doceni�o|mo�liwo�ci obronnych Arachnid.
00:08:57:Po kl�sce na Klendathu|marsza�ek Dienes podaje si� do dymisji.
00:09:02:Jego nast�pczyni, Tahat Meru,|przedstawia now� strategi�.
00:09:07:Chc�c je zniszczy�,
00:09:08:musimy je zrozumie�.|Nie sta� nas na drugie Klendathu.
00:09:14:Chcesz wiedzie� wi�cej?
00:09:16:Naukowcy staraj� si� wyja�ni�|inteligentne dzia�ania Arachnid.
00:09:21:Po 300 pokoleniach|kolonia nabiera do�wiadczenia.
00:09:26:Inteligentne insekty?|Uszom nie wierz�!
00:09:31:Bzdura! Idiotyzm!
00:09:33:Mo�e istnieje robak,|jakiego jeszcze nie widzieli�my,
00:09:38:m�zg roju!
00:09:40:Robak-m�zg? Pomys� owadziej|inteligencji to dla mnie obelga.
00:09:58:Ticonderoga, Rodger Young|prosi o wektor.
00:10:01:Zrozumia�em, Rodger Young.|100952. Witamy z powrotem.
00:10:09:Bo�e.
00:10:13:Jak to si� mog�o sta�?
00:10:15:My�leli�my, �e jeste�my|m�drzejsi od robali.
00:10:49:LICZBA POLEG�YCH: 308 563
00:10:55:Dziwne. Tak niewielu rannych.
00:10:57:Robaki nie bior� je�c�w.
00:11:05:RICO, JOHN - ZABITY
00:11:39:Jest.
00:11:49:- Johnny, obud� si�!|- Patrz, rybko!
00:11:51:- Nie �yjesz.|- Poleg�e� w walce!
00:11:58:Jeszcze 3 dni i wyjdziesz.
00:12:02:Na razie.
00:12:31:- Co wiecie o tej jednostce?|- Zabili najwi�cej robali.
00:12:35:Ich porucznik umie bra� za jaja.
00:12:41:Kto tu dowodzi?
00:12:44:Chcia�by�?
00:12:46:- Nie protestowa�bym.|- Ale ja tak.
00:12:51:- Robi� swoje.|- Rozkazy.
00:12:56:Twoje.
00:12:58:- Gdzie byli�cie poza Wielkim K?|- Pier�cienie Zewn�trzne, Zegema Beach.
00:13:03:- Marz�, by tam polecie�.|- Powodzenia. Ju� nie istnieje.
00:13:07:Podobno wasz porucznik|umie bra� za jaja.
00:13:14:Nie wa� si� tak m�wi�.|Uratowa� mi �ycie.
00:13:17:Moje te�.
00:13:20:- I moje.|- To samo.
00:13:24:- To jaki� super facet.|- A my�lisz, �e ciebie kto uratowa�?
00:13:29:Uwaga... Baczno��!
00:13:44:M�wi� do nowych.|Mam jedn� zasad�.
00:13:48:Wszyscy walcz�, nikt nie p�ka.
00:13:52:Do opornych strzelam.|Jasne?
00:13:56:Jasne, sir!
00:13:59:- Witam w jednostce Zbir�w.|- Zbiry Rasczaka!
00:14:03:Spocznij. S�uchajcie.
00:14:05:Mamy nowego marsza�ka|i now� strategi�.
00:14:09:Czy�cimy uk�ady wok� Klendathu,|planeta po planecie.
00:14:13:Jutro - Tango Urilla.|Flota rozwala, Piechota zamiata.
00:14:19:Do dzie�a.
00:15:09:�wietnie. Rozej�� si�!
00:15:13:Ka�d� jam�|za�atwia� pociskiem j�drowym.
00:15:23:- Watkins, we� Flores i Rico.|- Tak jest. Jazda!
00:15:27:Pierwszy pluton na tamten grzbiet.|- Levy, ze mn�.
00:15:31:- Nie, z Rico.|- Zamknij si� i za mn�.
00:16:11:Ty beczko rzygowin!
00:16:15:Ju� nie �yje!
00:16:21:Po rozdeptaniu|nieciekawie wygl�da.
00:16:24:Jama.
00:16:26:Tam.
00:16:41:�adunek, Rico!
00:16:48:Odpalam!
00:17:01:Atakuj� nas, pozycja M-4.
00:17:03:- Pom�cie!|- Jazda!
00:17:15:- Jaki� robak ci� gryzie?|- Przymknij si�!
00:17:41:Uciekaj!
00:17:52:Padnij!
00:19:12:Zarz�d� odwr�t.
00:19:15:�adnie.|Gdzie si� tego nauczy�e�?
00:19:19:W szkole. Nie pami�ta pan?|By�em kapitanem dru�yny.
00:19:25:Rico?
00:19:28:Potrzebuj� kaprala.
00:19:29:P�ki nie zginiesz,|albo nie znajd� lepszego.
00:19:33:Dzi�kuj�, sir.
00:19:36:- Brawo!|- Kapralu!
00:19:39:- Potrzebuj� dow�dcy oddzia�u.|- Nie, nie nadaj� si�.
00:19:42:Umiem tylko walczy�.
00:19:46:A ty?
00:19:51:Na rozkaz, sir.
00:20:04:S�uchajcie!
00:20:06:Oczekuj� tego, co najlepsze|i daj� to, co najlepsze.
00:20:12:To jest piwo!
00:20:18:A to rozrywka.
00:20:24:Bawcie si� dobrze. To rozkaz!
00:20:26:To dla mnie.
00:20:30:Dzi�ki, poruczniku.
00:20:37:- Nie�le kasujesz robale.|- Dzi�ki.
00:20:43:Zna�e� porucznika przed wojn�.|Jaki by�?
00:20:47:Uczy� w szkole. By� alf� i omeg�.|Z u�mieszkiem na ustach.
00:20:52:Teraz si� ju� nie u�miecha.
00:20:55:Straci� tyle dzieciak�w...
00:20:59:Ju� nie ta�cz�.
00:21:01:Kiedy� ta�czy�e�.
00:21:04:Mam ci przypomnie� o randze?
00:21:08:Przepraszam, sir.
00:21:20:Prosi�e� mnie kiedy� o rad�.|Da� ci now�?
00:21:23:Tak jest, sir.
00:21:24:Baza na linii.
00:21:28:Nie odrzucaj tego, co dobre.
00:21:38:Watkins, piwa?
00:22:02:Co robisz potem?
00:22:51:Co ci� tak �mieszy?
00:22:53:To, jak si� w �yciu uk�ada.
00:23:12:Wreszcie ze sob� jeste�my.
00:23:18:Kocham ci�, Johnny.
00:23:29:Rico!
00:23:33:Ruszamy. Genera� Owen|ma k�opoty na planecie P.
00:23:36:- Masz 10 minut.|- Tak jest.
00:23:40:Kto jest z tob�?
00:23:44:Flores, sir.
00:23:47:- Masz 20 minut.|- Tak jest.
00:23:52:20 minut?
00:23:54:Zd��ymy.
00:24:32:Whiskey, s�yszysz mnie?|Tu Zbir 2-0, zg�o� si�.
00:24:38:Whiskey, tu Zbir 2-0|na kanale 3.
00:24:42:- I jak?|- Nic, nawet sygna�u transpondera.
00:24:46:Bo jeste� w kanionie.|Id� wy�ej.
00:24:55:Whiskey, zg�o� si�, tu Zbir 2-0...
00:25:10:Sugar, daj bro�.
00:25:18:Pomocy!
00:25:30:Licz�, �e ka�dy|zrobi to samo dla mnie.
00:25:35:Rico!
00:25:36:Dowodzisz.|Wyprowad� ich.
00:25:40:S�yszeli�cie porucznika!|Rusza� si�!
00:26:33:Ale rozpierducha.
00:26:36:Watkins.
00:26:38:Zabezpiecz teren.|Zidentyfikuj trupy.
00:26:41:Trzech na wie��!|Punkty obserwacyjne!
00:26:46:Zidentyfikowa� zw�oki!
00:26:48:�mierdzi.
00:26:52:Musz� nas ewakuowa�.|Za�atw jakie� po��czenie.
00:26:57:- Zajmij si� tym.|- Reszta za mn�.
00:27:05:Poruczniku!
00:27:09:Robale zaskoczy�y ich|podczas �arcia.
00:27:18:Wlaz�y t�dy.
00:27:24:Poruczniku!|Powinien pan to zobaczy�.
00:27:26:Co tam masz?
00:27:44:Co o tym s�dzisz, Rico?
00:27:49:Robal dosta� si� do m�zgu.
00:28:00:Wyssa�y mu m�zg.
00:28:12:Otw�rz to.
00:28:16:Oficer!
00:28:18:Podnie�cie genera�a.
00:28:20:Posz�y? Uciekajmy!
00:28:28:Dzi�ki Bogu, �e jeste�cie...|wszyscy...
00:28:31:B�dziecie bohaterami,|ka�dy z was.
00:28:34:Zasyp d�.
00:28:37:Musia�em unikn�� pojmania.|DIa bezpiecze�stwa Federacji.
00:28:44:Wiem, w co si� tu pakujemy.
00:28:47:- Musz� nada� wiadomo��.|- Naprawiam.
00:28:49:Widzicie?
00:28:51:W�lizguj� si� do umys�u.|Tak w�a�nie zrobi�y z Farleyem.
00:28:54:Kaza�y mu dzwoni� do bazy.
00:28:59:Zwabi�y nas w pu�apk�.
00:29:01:S� jak my.|Chc� nas pozna�.
00:29:04:- �eby nas wybi�.|- Zbiry, grozi nam atak.
00:29:09:Gdzie statek ewakuacyjny?
00:29:11:S.O.S. tu Zbir 2-0.
00:29:13:Bo�e, zginiemy!
00:29:17:Nie rozumiecie? Zginiemy!
00:29:22:- Prosz� si� opanowa�!|- Nie mog�!
00:29:25:Nie mog�! Zastrzelcie mnie!
00:29:32:Jest w lekkim szoku, sir.
00:29:35:Robale!
00:29:39:Szykowa� bro�!|Wszystko, co macie!
00:29:43:Jazda!|Chcecie �y� wiecznie?
00:30:19:Strzela� bez rozkazu!
00:30:59:Nadlatuj�!
00:31:31:Co z po��czeniem?
00:31:33:- Jest ��czno��?|- Za minut�!
00:31:35:Nie mamy minuty!
00:31:46:Baza, tu Zbir 2-0.
00:31:48:- Atakuj� nas!|- Planeta P jest czysta.
00:31:52:Nie! Zabierzcie nas!
00:31:54:- Podaj pozycj�.|- Namierz nas!
00:31:57:- Oszaleli�cie?|- Przy�lijcie szalonego pilota.
00:32:31:Poruczniku! Lec� po nas!
00:32:34:Wycofa� si� do �rodka!
00:33:02:Bro�cie si� jak mo�ecie!
00:33:14:Amunicja si� ko�czy!
00:33:17:- Wystrzela�am!|- Masz! Tylko nie zmarnuj!
00:33:39:Os�ania� ich ogniem!
00:33:56:Szybko!
00:33:58:Na statek!
00:34:00:Rusza� ty�ki!
00:34:16:Bo�e!
00:34:33:- Wiesz, co robi�.|- Tak jest!
00:34:41:Ju�, Rico!
00:35:07:Dizzy!
00:35:32:Pom� mi! Przytrzymaj j�!
00:35:39:Daj j� na pok�ad!
00:35:43:Diz, nie umieraj!
00:35:52:Jazda! Na pok�ad!
00:35:55:Wie�a, szybko!
00:36:04:Rusza� si�!
00:36:13:Startujemy!
00:36:44:Ja umieram.
00:36:46:Nie, wyli�esz si�.
00:36:50:To nic...
00:36:53:Bo by�e� m�j.
00:37:02:Nie puszczaj mnie!
00:37:32:Powinna� wiedzie�,
00:37:34:�e jest tam tw�j Rico.
00:37:46:Zawiadom Flot�,|�e ma skasowa� t� planet�.
00:37:49:Z czyjego rozkazu?
00:37:51:Mojego. Przej��em dowodzenie.
00:37:55:Tu Rodger Young,
00:37:56:Piechota prosi|o zbombardowanie planety P.
00:38:02:My�la�am, �e nie �yjesz.
00:38:04:�yj�,|straci�em wielu �o�nierzy.
00:38:07:Marsza�ek wi��e z planet� P|inne plany.
00:38:12:Witam z powrotem.
00:38:13:Piechota od umierania,|Flota od latania.
00:38:16:Co� si� dzieje.|Mobilizacja Floty
00:38:19:do jakiej� wielkiej operacji.
00:38:48:Baczno��!
00:38:57:Raz kto� mnie spyta�,
00:38:58:o r�nic� mi�dzy obywatelem|a cywilem. Znam odpowied�.
00:39:04:Obywatel ma odwag�
00:39:07:wzi�� na siebie|odpowiedzialno�� za ludzko��.
00:39:15:Dizzy by�a moj� przyjaci�k�.
00:39:17:By�a �o�nierzem.
00:39:19:Ale przede wszystkim|by�a obywatelem Federacji.
00:40:07:- Oficer!|- Kontynuu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin