zaplanuj swój sukces! biznesplan na start full.pdf

(16388 KB) Pobierz
1016550472.001.png
Spis treści
Wstp
5
1
Planowanie w biznesie
9
Organizacja procesu planistycznego
9
Forma i prezentacja biznesplanu
28
Struktura i standardy biznesplanu
33
2
Cz wstpna
45
Ogólna charakterystyka dziaalnoci
45
Streszczenie menaderskie
— podsumowanie wykonawcze
47
3
Plan strategiczny
53
Misja i wizja firmy
53
Analiza strategiczna
63
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start
4
4
Plany operacyjne
81
Plan marketingowy
81
Plan organizacji i zarzdzania
91
Plan zasobów i procesów
96
Plan inwestycji
99
Plan finansowy
103
5
Wnioski i zaczniki
119
Bibliografia
123
4 Plany
operacyjne
Plan marketingowy
Pod pojciem marketingu naley rozumie caoksztat dziaa
badajcych rynek oraz promocj, reklam, strategie cenowe
towaru, sprzeda i dystrybucj 1 . Plan marketingowy ma za
zadanie pomaga kierownictwu w kontrolowaniu realizacji
przyjtej strategii dziaania 2 . Kompozycja marketingowa (ang.
marketing mix ) przedstawia strategi jako zasad 4P, która
uwzgldnia cztery najwaniejsze czynniki wpywajce na sprze-
da: produkt, cen, dystrybucj i promocj (ang. Product, Price,
Placement, Promotion ). Zasada ta zostaa w ostatnim czasie
wzbogacona o dodatkowe trzy elementy: ludzi, proces oraz
wiadectwo materialne (ang. People, Process, Physical Evidence ) 3 .
1 Biznesplan. Osobisty mentor — Harvard Business Press , Helion,
Gliwice 2008, s. 73.
2 Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotowa
profesjonalny biznesplan , dz. cyt., s. 134.
3 Biznesplan. Osobisty mentor — Harvard Business Press , dz. cyt., s. 76.
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start
82
Produkt, jako przedmiot marketingu, jest rozumiany
zarówno jako towar, jak i usuga. W strukturze produktu
wyrónia si trzy warstwy: jego rdze, czyli podstawow
korzy, jakiej oczekuje nabywca, produkt materialny, czyli
charakterystyczne cechy zewntrzne (jako, marka, nazwa,
opakowanie), oraz produkt wzbogacony, na który skadaj si:
dostawa, warunki kredytowania, instalacja, gwarancje, usugi
posprzedaowe i serwis. W obliczu nasilonej konkurencji wzra-
sta znaczenie niematerialnych cech produktu, takich jak: ser-
wis i gwarancja czy marka 4 . Narzdziem analizy produktów
jest cykl ycia produktu (ang. PLC Product Life Cycle ),
którego krzywa odzwierciedla tendencje rozwojowe sprzeday
danego produktu i trendy rynkowe. Bieca analiza cyklu ycia
produktu pozwala okreli ewentualne odchylenia od planu
i wskazuje podstawy do weryfikacji dotychczas stosowanej
strategii. Mona j równie wykorzysta jako narzdzie kon-
troli, sprawdzajc ksztatowanie si sprzeday na podstawie
zestawie sprzeday z poprzednich okresów. W cyklu ryn-
kowego ycia produktu wyróniane s cztery fazy: wprowa-
dzenia produktu na rynek, szybkiego wzrostu sprzeday, doj-
rzaoci i nasycenia, spadku wielkoci sprzeday. Przy analizie
produktów bierze si pod uwag szeroko asortymentu (zró-
nicowanie), dugo asortymentu (ilo), gboko asorty-
mentu (wersje i odmiany), spójno asortymentu (powizanie
zastosowania produktów, wymogów produkcyjnych i moli-
woci dystrybucji) oraz zrównowaenie portfela produktów
midzy liniami produktów lub wewntrz jednej linii.
4 Biznesplan. Elementy planowania dziaalnoci rozwojowej , dz. cyt., s. 95.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin