Finansowanie innowacji.pdf

(272 KB) Pobierz
VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY
FINANSOWANIE INNOWACJI
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Autorzy:
Paweł GŁODEK
Mariusz GOŁĘBIOWSKI
TOM II
Warszawa 2006
1
1
958022131.003.png
 
FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH – TOM II
Redakcja naukowa:
Krzysztof B. MATUSIAK
Korekta:
Krzysztof Wójcik – DjaF
© Copyright by
Uniwersytet w Białymstoku – Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, Górnośląska Agencja Prze-
kształceń Przedsiębiorstw S.A., Politechnika Krakowska – Centrum Transferu Technologii, Politechnika
Wrocławska – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Poznański Park Naukowo-Technologiczny,
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Warszaw-
ski – Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Ośrodek Przetwarzania Informacji.
ISBN 83–907625–5–2
Wydanie I
Nakład 1800 egz.
WYDAWNICTWO PRZEZNACZONE DO BEZPŁATNEGO ROZPOWSZECHNIANIA
Projekt okładki:
Tomasz Majewski – DjaF
Skład:
Grażyna Krzyworzeka – DjaF
Przygotowanie do druku, druk i oprawa:
DjaF – Kraków, www.djaf.pl
2
958022131.004.png 958022131.005.png
SPIS TREŚCI
OD AUTORÓW ................................................................................................................. 5
CZĘŚĆ 1. FINANSOWANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH .................................... 6
1. DLACZEGO TRUDNO JEST SFINANSOWAĆ PROJEKT INNOWACYJNY?......................9
1.1. Trudności we właściwej ocenie wartości projektu.....................................................9
1.2. Długi okres zwrotu z inwestycji ...................................................................................9
1.3. Ryzyko .........................................................................................................................9
2. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA A PROJEKT INNOWACYJNY......................10
CZĘŚĆ 2. PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INNOWACJI .................................. 12
1. VENTURE CAPITAL ........................................................................................................... 13
1.1. Czym się różni venture capital od kredytu................................................................13
1.2. Jakie przedsięwzięcia nadają się do finansowania przez venture capital?............. 14
1.3. Inwestycja venture capital krok po kroku ..................................................................15
1.4. Etapy finansowania firmy innowacyjnej....................................................................16
1.5. Skąd pozyskać inwestycję venture capital? ............................................................. 19
2. POŻYCZKI NA FINANSOWANIE INNOWACJI UDZIELANE PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ................................................................................25
3. FUNDUSZE POŻYCZKOWE ORAZ FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH .............26
4. KREDYT TECHNOLOGICZNY UDZIELANY PRZEZ BGK.................................................30
5. GRANTY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW CELOWYCH FINANSOWANE PRZEZ
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI...............................................................................31
6. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW DOKONUJĄCYCH NOWYCH INWESTYCJI
I MODERNIZACJI W FORMIE GRANTÓW (PROGRAM SPO WKP) ................................33
7. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW DOKONUJĄCYCH NOWYCH INWESTYCJI
I MODERNIZACJI W FORMIE GRANTÓW (PROGRAM ZPORR).....................................35
8. PLATFORMA START ........................................................................................................36
9. NOWE ROZWIĄZANIA PODATKOWE WPROWADZONE USTAWĄ O NIEKTÓRYCH
FORMACH WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ..........................................37
3
FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH – TOM II
SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
INNOWACJI.................................................................................................................... 38
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 44
INFORMACJA O AUTORACH........................................................................................ 46
ANKIETA.........................................................................................................................47
4
958022131.001.png
OD AUTORÓW
Innowacje i zaawansowane technologie są dziś podstawą rozwoju zarówno naj-
większych gospodarek światowych, jak i poszczególnych dynamicznie rozwijają-
cych się przedsiębiorstw. Często kojarzą się one ze znacznymi nakładami kapitało-
wymi i wielkimi korporacjami, jednak w nowoczesnej gospodarce ogromną rolę
w ich kreowaniu i rozpowszechnianiu odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa.
Ich niewątpliwymi zaletami są dynamizm przedsiębiorczy, elastyczność oraz zaan-
gażowanie w realizowane projekty innowacyjne.
Warto podkreślić, że wprowadzanie i wykorzystywanie przez małe przedsiębior-
stwa nowoczesnych technologii wymaga nie tylko wiedzy technicznej. Duże wy-
zwania stają przed nimi w zakresie znajomości zagadnień ekonomicznych, praw-
nych, rynkowych i kompetencji z zakresu zarządzania. Ponadto, aby budować i utrzy-
mywać swój potencjał innowacyjny, małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują od-
powiedniego środowiska, w którym będą mogły pozyskiwać potrzebne im zasoby
i informacje. Istotną rolę w budowie takiego środowiska odgrywają państwo oraz
instytucje wsparcia.
Niniejsze trzytomowe vademecum ukazuje się w ramach serii wydawnictw zreali-
zowanej w ramach działań Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania
Innowacyjności MSP (STIM) przez ekspertów Stowarzyszenia Organizatorów Ośrod-
ków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Jest ono formą przewodnika
dla przedsiębiorców w zakresie podstawowych zagadnień związanych z transferem
technologii, finansowaniem innowacji i własnością intelektualną. Tom drugi zawiera
omówienie uwarunkowań finansowania projektów innowacyjnych oraz przegląd
i charakterystykę instytucji i programów, których oferta stwarza małym i średnim
przedsiębiorstwom szansę na pokonanie bariery finansowej w realizacji ich projek-
tów innowacyjnych. Pominięto opis klasycznych źródeł finansowania, takich jak
kredyt bankowy czy leasing. Ich charakterystyka jest szeroko opisywana w literatu-
rze ogólnogospodarczej, a jednocześnie ich użyteczność, z punktu widzenia finan-
sowania procesu innowacyjnego, jest ograniczona. Na końcu vademecum dołą-
czony został słowniczek podstawowych terminów związanych z finansowaniem in-
nowacji.
Autorzy pragną podziękować wszystkim ośrodkom wchodzącym w skład sieci
STIM za cenne uwagi i wskazówki przy tworzeniu niniejszego opracowania oraz
komentarze i udostępnienie niezbędnych materiałów.
Jeżeli należą Państwo do sektora MŚP i mają Państwo wątpliwości, z jakiej formy
finansowania innowacji skorzystać – zachęcamy do kontaktu z siecią STIM. Kon-
sultant STIM przyjedzie do Państwa firmy i doradzi, jak najlepiej postąpić.
Kontakty do regionalnych Ośrodków Sieci STIM znajdują się na 2 stronie okładki,
a także na stronie internetowej: www.stim.org.pl.
5
958022131.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin