Wymagania minimalne wiertarka stołowa.pdf

(108 KB) Pobierz
untitled
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Stosowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem
Obrabiarka powinna by stosowana zgodnie
z przeznaczeniem okrelonym przez produ-
centa.
Uytkowanie obrabiarki podczas wszelkich prac zgodnie z zale-
ceniami okrelonymi przez producenta maszyny w dokumentacji
techniczno-ruchowej.
Wiertarka stoowa
Bezpieczestwo przy konserwacji maszyn
Obrabiarek w ruchu nie wolno naprawia,
czyci i smarowa.
Wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych, nastawczych i na-
prawczych podczas postoju maszyny.
Wiertarka stoowa przeznaczona jest do nadawania
ksztatów przedmiotom metalowym w wyniku zdejmo-
wania warstwy metalu metod skrawania. Dopuszczal-
ne jest obrabianie innych materiaów o wasnociach
skrawalnych jak tworzywa sztuczne, drewno itd. Mecha-
niczne skrawanie materiau moliwe jest dziki nadaniu
narzdziu ruchu obrotowego i wgbnego. Obrabiany
przedmiot jest nieruchomy w czasie obróbki, a zmiany
jego pooenia dopuszczalne s przed obróbk. Przed-
miot obrabiany mocowany jest na stole wiertarki lub
w innym oprzyrzdowaniu umocowanym do stou, a na-
rzdzie mocowane jest w uchwycie wiertarskim umoco-
wanym na wrzecionie maszyny. Poza wiertarkami stoo-
wymi stosowane s wiertarki kadubowe, kolumnowe,
promieniowe, koordynacyjne wielowrzecionowe itp.
Odczanie od zasilania
Obrabiarka powinna by wyposaona w atwo
rozpoznawalne i oznakowane urzdzenie do
odczania dopywu energii elektrycznej.
Zamontowanie odczania dopywu energii w postaci rozcznika
izolacyjnego, wycznika samoczynnego lub zestawu wtyczka-
gniazdo. Oznaczenie rozcznika lub wycznika w./wy.(I/0).
Wycznik nie moe by umiejscowiony po tej samej stronie obra-
biarki, co wczniki uruchamiania i zatrzymywania.
Wycznik musi by oznakowany napisem w jzyku polskim lub
innym zrozumiaym znakiem.
Bezpieczny dostp do rónych miejsc maszyny w zwizku z jej uytkowaniem
Naley zapewni bezpieczny dostp i przeby-
wanie pracowników w obszarze produkcyjnym
oraz strefach ustawiania i konserwacji.
Zapewnienie przej midzy obrabiark a innymi urzdzeniami lub
cianami przeznaczonymi tylko do obsugi tych urzdze o sze-
rokoci co najmniej 0,75 m. Zapewnienie przej o szerokoci co
najmniej 1 m w przypadku ruchu dwukierunkowego.
Zapewnienie w przejciach posadzki o równej, gadkiej, lecz nieli-
skiej powierzchni.
Zagroenia
kontakt operatora z uchwytem wiertarki lub narz-
dziem w czasie ich ruchu obrotowego – spowodo-
wany brakiem lub niedostatecznym osoniciem
uchwytu lub narzdzia;
kontakt operatora z wiórami – spowodowany po-
wstawaniem wiórów, które maj wysok temperatur
i ostre krawdzie;
utrata statecznoci obrabiarki lub jej czci;
wyrzut obrabianego materiau, narzdzia lub czci
obrabiarki – spowodowany nieprawidowym moco-
waniem obrabianego materiau lub narzdzia bd
zastosowaniem nieprawidowych parametrów skra-
wania itp.;
Ochrona przed poarem i wybuchem
kontakt operatora z ruchomymi elementami napdu;
poraenie prdem elektrycznym;
Maszyn naley zabezpieczy przed ryzykiem
poaru i wybuchu.
Zabezpieczenie wyposaenia obrabiarki przed zwarciem i przeci-
eniem i zapewnienie waciwego stopnia ochrony.
haas, wibracja, zapylenie;
poar.
Ochrona przed z agroeniami prdem elektrycznym
Wyposaenie elektryczne obrabiarki powinno
zapewni ochron osób przed poraeniem
elektrycznym.
Zastosowanie waciwych rodków ochrony przeciwporaeniowej,
zarówno przed dotykiem bezporednim, jak i porednim.
Stopie ochrony wszystkich podzespoów elektrycznych powinien
wynosi minimum IP54.
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze
Ulotka, któr czytasz, jest jedn z przygotowanej przez Pastwow Inspekcj Pracy serii ulotek
dotyczcych maszyn, które najczciej powoduj wypadki. Wszystkie publikacje z cyklu
Sprzt roboczy. Minimalne wymagania. s dostpne nieodpatnie na naszej stronie internetowej
www.pip.gov.pl
www.pip.gov.pl
Elementy do uruchamiania i normalnego za-
trzymania i nastawiania wysokoci stoów po-
winny by:
widoczne, oznakowane i atwe
do zidentyfikowania,
usytuowane poza stref niebezpieczn,
zabezpieczone przed przypadkowym
zadziaaniem.
Oznakowanie: umiejscowienie czytelnych napisów w jzyku pol-
skim lub zrozumiaych symboli.
Wprowadzenie barwnego oznakowania elementów: uruchamianie
– zielony; normalne zatrzymanie – czerwony.
Umiejscowienie elementów co najmniej 600 mm nad podog.
Zagbienie przycisków w obudowie lub w konierzach.
PAMITAJ! Znajomo zasad bhp moe ocali Twoje zdrowie!
22674155.050.png 22674155.061.png 22674155.067.png 22674155.068.png 22674155.001.png 22674155.002.png 22674155.003.png 22674155.004.png 22674155.005.png 22674155.006.png 22674155.007.png 22674155.008.png 22674155.009.png 22674155.010.png 22674155.011.png 22674155.012.png 22674155.013.png 22674155.014.png 22674155.015.png 22674155.016.png
 
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Widoczno miejsc niebezpiecznych
Stateczno
Operator powinien mie moliwo sprawdze-
nia z miejsca sterowania, czy nikt nie znajduje
si w strefie niebezpiecznej.
Wymaganie to w przypadku maych obrabiarek jest spenione.
Obrabiarka oraz jej czci powinny by trwale
przymocowane.
Umocowanie maszyny do podoa zgodnie ze wskazaniami produ-
centa.
Dokadne umocowanie wszystkich czci maszyn.
Uruchomienie maszyny
Ochrona przed nastpstwami oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn
Uruchomienie maszyny powinno by moliwe
tylko poprzez celowe zadziaanie na przewi-
dziany w tym celu ukad sterowania w przy-
padku:
• ponownego uruchomienia po jej
zatrzymaniu, bez wzgldu na przyczyn
zatrzymania,
• znaczcych zmian w parametrach pracy
maszyny.
Zastosowanie rozwiza technicznych uniemoliwiajcych samo-
czynne uruchomienie w przypadku ponownego dopywu napicia
zasilajcego, po jego zaniku.
Obrabiarka powinna by wyposaona w za-
bezpieczenie przed skutkami oderwania lub
rozpadnicia si czci maszyny.
Zapewnienie takiego stanu technicznego obrabiarki, aby nie byo
moliwoci wyrzucenia adnej czci maszyny.
Zapewnienie oson o dostatecznej wytrzymaoci chronicych
przed skutkami oderwania si i upadku lub wyrzucenia czci
maszyny.
Ochrona przed ruchomymi elementami przenoszenia napdu
Mechanizmy napdowe obrabiarki powinny
by osonite.
Osonicie wszystkich mechanizmów napdowych, a w szczegól-
noci przekadni pasowej napdu, osonami staymi, tj. takimi, któ-
rych nie mona zdemontowa lub otworzy bez uycia narzdzi.
Mona zastosowa osony z siatk o odpowiedniej wielkoci oczek
lub perforowane, które uniemoliwi kontakt z elementami rucho-
mymi. Dopuszcza si stosowanie oson ruchomych wyposaonych
w ukad wyczajcy napd maszyny przy otwartej osonie.
Zatrzymywanie normalne
Obrabiarka powinna by wyposaona w ukad
sterowniczy przeznaczony do cakowitego
i bezpiecznego zatrzymania maszyny lub jej
czci. Ukad do zatrzymania powinien by
nadrzdny przed ukadem przeznaczonym do
jej uruchomienia.
Wyposaenie obrabiarki w jeden element sterowniczy przeznaczo-
ny do zatrzymania napdu maszyny.
Zapewnienie takich rozwiza technicznych, by ukad sterowania
do zatrzymania obrabiarki by nadrzdny przed ukadem jej uru-
chomienia.
Zapewnienie takiego sposobu zatrzymania maszyny, który odczy
wszystkie napdy od róda zasilania.
Ochrona przed ruchomymi elementami biorcymi bezporedni udzia w procesie pracy
Ruchome elementy maszyny powinny by
osonite lub zabezpieczone w inny sposób.
Osonicie wszystkich elementów ruchomych, do których ma do-
stp obsugujcy, a w tym wrzeciona i wierta.
Elementy te powinny by osonite osonami ruchomymi.
Zatrzymanie awaryjne
Obrabiarka powinna by wyposaona
w ukad do zatrzymania awaryjnego.
Wymaganie to nie musi by spenione.
Owietlenie miejs c i stanowisk pracy lub konserwacji
Owietlenie powinno by stosowne do wyko-
nywanych czynnoci.
Zapewnienie odpowiedniego rodzaju owietlenia, róde wiata
i opraw, z uwzgldnieniem jego natenia i równomiernoci, bar-
wy. wiata nie mog powodowa efektu stroboskopowego.
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami
Maszyna powinna by wyposaona w rod-
ki ochrony przed zagroeniem powodowa-
nym przez wyrzucane substancje, materiay
i przedmioty.
Zapewnienie prawidowego mocowania przedmiotu obrabianego.
Zapewnienie takiej konstrukcji osony strefy obróbki, aby nie mo-
na byo uruchomi obrabiarki z kluczem pozostawionym w gnie-
dzie uchwytu wiertarki.
Wyposaenie maszyny w urzdzenie do usuwania wiórów
z nieprzelotowych otworów, eliminujce wydmuchiwanie wiórów
ustami.
Zabezpieczenie przed oparzeniami i odmroeniami
Czci o wysokiej lub bardzo niskiej tempera-
turze powinny by zabezpieczone.
Zabezpieczenie obsugujcego oraz pracujcego na ssied-
nim stanowisku przed gorcymi wiórami, które wystpuj nawet
w przypadku stosowania chodziwa.
Znaki bezpieczestwa
Ochrona przed zag roeniami powodowanymi emisj pyu
Na obrabiarce powinny by umieszczone zna-
ki bezpieczestwa.
Umieszczenie na maszynie znaków ostrzegajcych o moliwoci
kontaktu z ruchomymi elementami, o niebezpieczestwie porae-
nia prdem elektrycznym itp.
Oznakowanie miejsc grocych potkniciem lub uderzeniem bar-
wami bezpieczestwa.
Obrabiarka powinna by wyposaona
w obudowy lub urzdzenia wycigowe.
Wyposaenie maszyny w urzdzenie usuwajce pyy np. przy ci-
gej obróbce tworzyw sztucznych.
22674155.017.png 22674155.018.png 22674155.019.png 22674155.020.png 22674155.021.png 22674155.022.png 22674155.023.png 22674155.024.png 22674155.025.png 22674155.026.png 22674155.027.png 22674155.028.png 22674155.029.png 22674155.030.png 22674155.031.png 22674155.032.png 22674155.033.png 22674155.034.png 22674155.035.png 22674155.036.png 22674155.037.png 22674155.038.png 22674155.039.png 22674155.040.png 22674155.041.png 22674155.042.png 22674155.043.png 22674155.044.png 22674155.045.png 22674155.046.png 22674155.047.png 22674155.048.png 22674155.049.png 22674155.051.png 22674155.052.png 22674155.053.png 22674155.054.png 22674155.055.png 22674155.056.png 22674155.057.png 22674155.058.png 22674155.059.png 22674155.060.png 22674155.062.png 22674155.063.png 22674155.064.png 22674155.065.png 22674155.066.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin