ocena ryzyka dla zaopatrzeniowca.pdf

(114 KB) Pobierz
QPrint
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku
PRACOWNIK ZAOPATRZENIA
W
Instytucie Biochemii
i Biofizyki PAN
Warszawa, luty 2006r.
Zasady oglne
okreŁla moōliwoŁě wystĪpowania zdarzeĶ niepoōĥdanych
zwiĥzanych z wykonywanĥ pracĥ, powodujĥcych straty, w szczeglnoŁci
moōliwoŁě wystĥpienia u pracownikw niekorzystnych skutkw zdrowotnych
do utraty ōycia wĀĥcznie w wyniku zagroōeĶ zawodowych wystĪpujĥcych
w Łrodowisku pracy lub wynikajĥcych ze sposobu wykonywania pracy.
- Opisaě analizowane stanowisko pracy,
- Zidentyfikowaě zagroōenia,
- Oszacowaě ryzyko zwiĥzane z zagroōeniami,
- Oceniě dopuszczalnoŁě ryzyka zawodowego,
- Opracowaě plan dziaĀaĶ wynikajĥcych z oceny ryzyka,
- Oceniě skutecznoŁě zaplanowanych dziaĀaĶ po ich realizacji.
Do przeprowadzenia niniejszej oceny wykorzystana zostanie uproszczona
metoda szacowania ryzyka zwana âstandardowĥ ocenĥ ryzyka zawodowegoÒ,
zgodna ze standardami postĪpowania okreŁlonymi w PN-N-18002 âSystemy
zarzĥdzania bezpieczeĶstwem pracy. Oglne wytyczne do oceny ryzyka
zawodowegoÒ.
Graficzny przebieg oceny ryzyka zawodowego przedstawia rys. 1 str. 4.
2
Opisaě stanowisko
Zebraě potrzebne do analizy informacje
Zidentyfikowaě zagroōenia
Oszacowaě ryzyko zwiĥzane
z zagroōeniami
Czy moōna przyjĥě ryzyko?
NIE
Opracowaě plan
eliminacji lub
ograniczenia ryzyka
TAK
Przeprowadzaě
okresowe oceny
ryzyka
Wprowadziě plan
w ōycie
zwiĥzanego z zagroōeniami oszacowana zostanie jako
iloczyn ciĪōkoŁci szkodliwych nastĪpstw zagroōenia i prawdopodobieĶstwa
ich wystĥpienia .
I na jej podstawie wyznaczona zostanie dopuszczalnoŁě ryzyka zawodowego
w skali trjstopniowej zgodnie z wskazwkami ich okreŁlania,
przedstawionymi w w/w Polskiej Normie.
3
24863498.007.png 24863498.008.png 24863498.009.png
N
MaĀa
ŀrednia
Duōa
MaĀo
prawdopodobne
MaĀe
1
MaĀe
1
ŀrednie
2
Prawdopodobne
MaĀe
1
ŀrednie
2
Duōe
3
Wysoce
prawdopodobne
ŀrednie
2
Duōe
3
Duōe
3
Powyōsze, okreŁlamy stosujĥc niōej wymienione wskazwki:
Ï Do nastĪpstw o szkodliwoŁci zalicza siĪ te urazy i choroby, ktre nie
powodujĥ dĀugotrwaĀych dolegliwoŁci i absencji w pracy; sĥ to czasowe
pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewielkie stĀuczenia i zranienia,
podraōnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, ble gĀowy, itp.
Ï Do nastĪpstw o szkodliwoŁci zalicza siĪ te urazy i choroby, ktre
powodujĥ niewielkie, ale dĀugotrwaĀe lub nawracajĥce okresowo
dolegliwoŁci i sĥ zwiĥzane z okresami absencji; sĥ to np. zranienia,
oparzenia II stopnia na niewielkiej powierzchni ciaĀa, alergie skrne,
nieskomplikowane zĀamania, zespoĀy przeciĥōeniowe ukĀadu miĪŁniowo-
szkieletowego (np. zapalenie ŁciĪgna) itp.
Ï Do nastĪpstw o szkodliwoŁci zalicza siĪ te urazy i choroby, ktre
powodujĥ ciĪōkie i staĀe dolegliwoŁci i/lub Łmierě; sĥ to np. oparzenia
III stopnia duōej powierzchni ciaĀa, amputacje, skomplikowane zĀamania,
choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narzĥdw wewnĪtrznych
i ukĀadu nerwowego, zespĀ wibracyjny, zawodowe uszkodzenia sĀuchu,
astma, zaěma itp.
Ï Do zalicza siĪ te nastĪpstwa zagroōeĶ, ktre nie
powinny wystĥpiě podczas caĀego okresu aktywnoŁci zawodowej
pracownika,
4
24863498.010.png 24863498.001.png 24863498.002.png 24863498.003.png
Ï Do zalicza siĪ te nastĪpstwa zagroōeĶ, ktre mogĥ
wystĥpiě nie wiĪcej niō kilkakrotnie podczas okresu aktywnoŁci
zawodowej pracownika,
Ï Do zalicza siĪ te nastĪpstwa zagroōeĶ, ktre
mogĥ wystĥpiě wielokrotnie podczas okresu aktywnoŁci zawodowej
pracownika.
ŊrdĀo: PN Ï N Ï 18002
Na podstawie powyōszych wskazaĶ opracowano tabelĪ oszacowania skutkw
zagroōenia. WartoŁci literowe tabeli wykorzystano teō w kolumnach
okreŁlonych jako âÒ, âÒ, oraz â
Ò, w sporzĥdzonej KARCIE ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO dla
stanowiska pracownik zaopatrzenia
Duōe
ŀrednie
MaĀe
Akceptowany poziom ryzyka
W przypadku oszacowania ryzyka zawodowego na poziomie , czyli
jako Ï naleōy zaproponowaě dziaĀania natychmiastowe
w celu jego zmniejszenia do poziomu dopuszczalnego.
5
24863498.004.png 24863498.005.png 24863498.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin