Instrukcja bhp dla maszyny czyszczącej karcher.pdf

(22 KB) Pobierz
19146062 UNPDF
INSTRUKCJA BHP
DLA WYSOKOCIÂNIENIOWEJ MASZYNY
CZYSZCZÑCEJ MARKI KARCHER
I. CZYNNOÂCI PRZED ROZPOCZ¢CIEM PRACY
1. Sprawdziç stan techniczny urzàdzenia oraz jego wyposa˝enia.
2. Sprawdziç stan w´˝a wysokociÊnieniowego oraz przewodów zasilajàcych.
3. Sprawdziç poziom oleju w zbiorniku olejowym oraz stan i szczelnoÊç pompy (wg instrukcji up∏yw
wody lub cieczy czyszczàcej nie mo˝e byç wi´kszy ni˝ 3 krople na minut´).
4. Próbnie uruchomiç i sprawdziç funkcjonowanie urzàdzenia.
II. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Zwracaç uwag´ na prawid∏owoÊç dzia∏ania urzàdzenia – w razie nietypowych objawów natych-
miast zwolniç dêwigni´ r´cznego pistoletu natryskowego.
2. Jest zabronione kierowanie strumienia wody w kierunku:
– innych pracowników lub osób postronnych;
– urzàdzeƒ elektrycznych b´dàcych pod napi´ciem;
3. Nale˝y przestrzegaç zakazu samodzielnego (bez upowa˝nienia) przeprowadzania napraw
urzàdzenia.
III. CZYNNOÂCI PO ZAKO¡CZENIU PRACY
1. Wy∏àczyç urzàdzenie spod napi´cia.
2. Zakr´ciç zawór doprowadzajàcy wod´ lub inny Êrodek czyszczàcy.
3. Nacisnàç dêwigni´ pistoletu a˝ do ca∏kowitego spadku ciÊnienia w w´˝u ciÊnieniowym.
4. Uprzàtnàç stanowisko pracy.
5. Zabezpieczyç urzàdzenie przed mo˝liwoÊcià uruchomienia przez osoby nieupowa˝nione.
IV. POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W razie zauwa˝enia nieprawid∏owego dzia∏ania urzàdzenia natychmiast wy∏àczyç zasilanie i nie-
zw∏ocznie zawiadomiç prze∏o˝onego.
2. W razie zamoczenia skóry Êrodkiem myjàcym nale˝y natychmiast umyç to miejsce myd∏em i sp∏u-
kaç wodà oraz zastosowaç krem ochronno-nawil˝ajàcy.
3. W razie pojawienia si´ z∏ego samopoczucia lub podra˝nienia dróg oddechowych i oczu nale˝y
wy∏àczyç urzàdzenie i wyjÊç na Êwie˝e powietrze. Przed ponownym rozpocz´ciem pracy nale˝y
ustaliç przyczyn´ zagro˝enia i spowodowaç jej usuni´cie.
4. Ka˝dy zaistnia∏y wypadek przy pracy nale˝y niezw∏ocznie zg∏osiç prze∏o˝onemu, a miejsce pracy,
na którym dosz∏o do wypadku, zabezpieczyç przed dost´pem osób niepowo∏anych.
5. W razie zauwa˝enia po˝aru podjàç prób´ jego ugaszenia, a nast´pnie zaalarmowaç otoczenie
i prze∏o˝onych.
6. W razie wàtpliwoÊci, co do stanu bezpieczeƒstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaç prac´
i zwróciç si´ do prze∏o˝onego o wyjaÊnienie sytuacji.
...................................................
.....................................................
(data)
(podpis kierownika)
19146062.001.png 19146062.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin