Instrukcja bhp w gabinecie zabiegowym.pdf

(65 KB) Pobierz
39.Instr.dla gabinetu zabiegowego.p65
INSTRUKCJA BHP
W GABINECIE ZABIEGOWYM
I. CZYNNOŒCI PRZED ROZPOCZÊCIEM PRACY
1. Sprawdziæ porz¹dek oraz stan oœwietlenia i wyposa¿enia u¿ywanego w gabinecie.
2. Sprawdziæ i ewentualnie uzupe³niæ zapas ochron (rêkawiczki gumowe) i narzêdzi jednorazo-
wego u¿ytku (strzykawki itp.).
II. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Utrzymywaæ ³ad i porz¹dek w miejscu pracy.
2. Podczas zabiegów nale¿y u¿ywaæ jednorazowych rêkawiczek ochronnych (zmienianych przy
ka¿dym pacjencie).
3. Wykonywanie wszelkich zabiegów, w tym pobieranie krwi, powinno odbywaæ siê wed³ug
obowi¹zuj¹cych procedur lub wskazañ lekarza.
4. Do wykonywania zabiegów u¿ywaæ narzêdzi poddanych prawid³owej sterylizacji oraz ma-
teria³ów medycznych maj¹cych stosowne atesty.
5. W przypadku uk³ucia siê podczas zabiegu (a tak¿e w ka¿dym innym niezamierzonym przy-
padku skaleczenia) nale¿y stosowaæ siê do instrukcji „Zasady postêpowania przy ekspozycji
na krew lub inny materia³ zakaŸny”.
6. Wszelkie odpady medyczne nale¿y usuwaæ do wydzielonych pojemników i przekazywaæ do
wyspecjalizowanych firm utylizacyjnych.
7. Nale¿y przestrzegaæ w gabinecie zakazu spo¿ywania posi³ków i picia napojów oraz palenia
tytoniu.
III. CZYNNOŒCI PO ZAKOÑCZENIU PRACY
1. Uporz¹dkowaæ gabinet.
2. Niezw³ocznie po zakoñczeniu pracy u¿ywane instrumenty medyczne nale¿y poddaæ steryli-
zacji.
3. Niezw³ocznie po zakoñczeniu pracy uzupe³niæ niezbêdny zapas sprzêtu jednorazowego u¿yt-
ku, materia³ów medycznych i opatrunkowych oraz œrodków ochrony indywidualnej.
4. Sprawdziæ, czy urz¹dzenia s¹ wy³¹czone spod napiêcia, a niezu¿yte materia³y jednorazowe,
o ile nie straci³y sterylnoœci, od³o¿yæ na miejsce dla nich przeznaczone.
5. Zamkn¹æ gabinet i zabezpieczyæ przed wejœciem osób niepowo³anych.
IV. POSTÊPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W razie zauwa¿enia po¿aru lub innego zagro¿enia zaalarmowaæ otoczenie, podj¹æ próbê
likwidacji zagro¿enia (jeœli to jest mo¿liwe), a nastêpnie powiadomiæ prze³o¿onych.
2. W razie w¹tpliwoœci co do stanu bezpieczeñstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaæ
pracê i zwróciæ siê do prze³o¿onego o wyjaœnienie sytuacji.
3. Ka¿dy zaistnia³y wypadek przy pracy nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ prze³o¿onemu, a miejsce
pracy, w którym dosz³o do wypadku, zabezpieczyæ przed dostêpem osób niepowo³anych.
......................
.........................................
(data)
(podpis kierownika)
23645144.001.png 23645144.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin