Rozmowy z Bogiem. Conversations with God (2006) CD2.txt

(27 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{23}{95}i wypad� z 6-cio p�trowego budynku|i prze�y�, �eby to opowiedzie�?
{98}{151}W�a�ciwie to do�� zabawne.
{153}{213}Pu�cimy ruskiego pijaka...
{215}{302}ale przygotuj mi list� rezerwowych temat�w|na wypadek, gdyby to by� niewypa�.
{304}{412}I upewnij si�, �eby nie py� pijany,|bo... Kto to u diab�a jest?
{414}{505}To DJ na 9:00.|Do weekendowej audycji.
{508}{561}Tak.|Cze��.
{563}{611}- Cze��.|- Wejd�. Zaraz przyjd�.
{613}{652}Dobrze?
{654}{714}Nast�pnym razem jak b�d� m�wi�|o moich sprawach osobistych...
{716}{791}by�oby mi�o, gdyby� mi powiedzia�a,|�e obok kto� stoi.
{793}{863}Jakby� wzi�� oddech raz na jaki� czas,|z ch�ci� bym to zrobi�a.
{865}{911}Przynie� mi te dane, dobrze?
{913}{968}Odwo�aj ten lunch.
{971}{1050}Przepraszam za to op�nienie.
{1052}{1129}Mia�em zwariowany miesi�c.
{1131}{1205}Co u ciebie, Nick?
{1208}{1273}- Neale.|- Neale. Tak.
{1275}{1416}Zrobi�e� wra�enie na Leorze.|Powiedzia�a, �e masz do�wiadczenie.
{1419}{1520}Mia�em swoj� audycj� przez|jaki� czas w Baltimore...
{1522}{1603}i potem na po�udniu kraju|przez kilka lat.
{1606}{1666}Ja przez ca�� moj� karier�|zajmowa�em si� radiem...
{1671}{1747}Wiesz, co?|Pos�uchaj.
{1750}{1841}Mog� sprawi�, aby ludzie cieszyli si�|muzyk� spadaj�cych li�ci w radio.
{1937}{1985}W jaki spos�b?
{2021}{2093}B�dziesz musia� mnie zatrudni�,|�eby si� dowiedzie�.
{2160}{2248}Co powiesz na sobotnie popo�udnia?
{2251}{2318}Sobota w po�udnie mi pasuje.
{2320}{2421}To czterogodzinna audycja.|Odpowiada ci ten termin?
{2423}{2469}- Tak.|- Tak?
{2471}{2529}Tak.
{2531}{2565}Dobrze.
{2606}{2656}Masz prac�.
{2658}{2714}- Wspaniale.|- Do zobaczenia w sobot�.
{2716}{2762}Tak.
{2764}{2817}I zamknij drzwi.
{3641}{3689}Dzi�kuj�.
{4481}{4553}Zadzwoni� do ciebie|w sprawie tego nowego mixu.
{4555}{4610}Jest �wietny.|A twoje pomys�y by�y idealne.
{4612}{4672}Na razie.
{4742}{4816}A moje pomys�y by�y idealne.
{4819}{4883}A moje pomys�y by�y idealne.
{4917}{4977}A moje pomys�y by�y idealne.
{4979}{5039}A moje pomys�y by�y...
{5495}{5543}Idealnie.
{5785}{5862}/Gor�ca, �wie�a pizza|/smakuje znacznie lepiej,
{5864}{5919}/gdy wyjmuje si� j� z pude�ka|/a nie ze �mietnika.
{5922}{5993}/- Chcesz jeszcze jeden kawa�ek, Neale?|/- Tak. Chce jeszcze jeden kawa�ek.
{5996}{6041}/Przynios�em j�, nieprawda�?
{6044}{6137}/Wyjrza�em przez okno,|/a tam by� jej facet.
{6140}{6276}/Pomy�la�em, �e nie jest tak �le.|/W miejscu, w kt�rym teraz jestem.
{6279}{6360}/Wiecie, co? Jestem teraz|/ze wspania�ymi przyjaci�mi.
{6365}{6420}/Ciesz� si� z tego.|/Zdr�wko.
{6423}{6487}/- Za wspania�ych przyjaci�.|/- Za najlepsz� przyczep� w parku.
{6492}{6555}/Zgadza si�.|/Za najlepsz� przyczep� w parku.
{6557}{6622}/Smacznego.
{6732}{6778}Dzie� dobry.
{6809}{6883}Dzie� dobry.
{6979}{7027}Cze��, Neale.
{7029}{7082}Cze��, Leoro.|Co ty tu robisz?
{7084}{7140}- R�wnie� mi�o mi ci� widzie�.|- Przepraszam.
{7142}{7204}Wydawa�o mi si�,|�e mieszkasz w Medford.
{7207}{7312}Urodzi�am si� i wychowa�am tu w Ashland.|A ty? Mieszkasz gdzie� w pobli�u?
{7317}{7410}/Neale, stary druchu.|Co u ciebie, brachu?
{7413}{7528}- Sp�jrzcie tylko. Pan wa�na osobisto��.|- Tak.
{7530}{7605}Neale, musisz mnie przedstawi� twojej|nadzwyczaj ol�niewaj�cej kole�ance?
{7607}{7696}Leoro, to jest Fitch.|Fitch, to jest Leora.
{7722}{7768}Mi�o mi ci� pozna�.
{7801}{7847}Mnie r�wnie�.
{7849}{7902}Mi�o popatrze� na tak� pi�kno��.
{7904}{7974}Mo�emy porozmawia� p�niej Fitch?
{7976}{8048}Nie wyg�upiaj si�.|Napij� si� z wami.
{8051}{8127}Nie martw si�. Chocia� jako jedyny|z moich przyjaci� masz prac�...
{8130}{8187}przynios�em swoj� w�asn� butelk�.
{8302}{8379}Chyba, �e przeniesiemy t� ma�� imprezk�|do twojego nowego domku kampingowego?
{8382}{8441}- Fitch.|- Ty szczwany lisie.
{8444}{8569}Widz�, jak dzia�asz.|M�j przyjaciel ma pi�kny domek.
{8571}{8633}Musisz go zobaczy�.
{8636}{8758}Jest w nim wygodne ��eczko.|Jak si� przytulicie to si� zmie�cicie.
{8791}{8849}- Jejku.|- Przepraszam.
{8851}{8892}- Tak mi przykro.|- W porz�dku.
{8895}{8943}- Przepraszam, pozw�l, �e...|- Nic mi nie jest!
{8947}{8993}- Niezdara ze mnie. Przepraszam.|- Przesta� prosz�!
{9048}{9110}I polecia� na dupsko.
{9216}{9283}- Powinnam i��.|- Przepraszam.
{9307}{9360}Wybacz.
{10539}{10597}/Czynsz wynosi|/25 dolar�w tygodniowo.
{10599}{10674}/Tam masz �azienki.
{10676}{10734}/Nasza pokoj�wka odesz�a|/jaki� miesi�c temu...
{10736}{10801}/wi�c doceniliby�my,|/gdyby� po sobie sprz�ta�.
{11255}{11330}/Jednopokojowy domek. Cz�ciowo umeblowany.|/400 dolar�w za miesi�c.
{11851}{11944}Pomy�la�em, �e przyjd� i zobacz�,|czy nie potrzebujesz pomocy.
{11947}{12035}- To wszystko?|- Tak.
{12038}{12134}To dziwne, �e wszystko, co posiadam|mie�ci si� w torbie podr�nej.
{12139}{12220}Nie ma nic dziwnego|w podr�owaniu bez obci��enia.
{12460}{12508}Powinni�my porozmawia�|o wczorajszym dniu.
{12510}{12580}- To nie jest konieczne.|- Jest.
{12582}{12685}Z tego, co pami�tam to jest.
{12688}{12776}Sunny powiedzia�a, �e to si� sta�o,|poniewa� nie by�em gotowy,
{12779}{12848}aby� wyrwa� si� z tego|bagna przede mn�.
{12851}{12954}Nigdy nie pozna�em kobiety,|z kt�r� m�g�bym si� zestarze�.
{12956}{13028}Mam ju� 60 lat na karku...
{13030}{13078}a wystarczy� jeden moment,|abym zachowa� si� jak zazdrosny dzieciak.
{13081}{13150}Dure� ze mnie.
{13395}{13455}To musi by� mi�e uczucie,|wyrwa� si� st�d.
{13457}{13536}Tak jak m�wi�e�, ludzie z ulicy to|najtrudniejsi przyjaciele do zdobycia,
{13589}{13635}ale jeszcze trudniejsi|do stracenia.
{13767}{13819}Czy to oznacza,|�e jeste�my przyjaci�mi?
{13822}{13886}Jeszcze nie.
{16567}{16636}Leora!
{16672}{16718}Roy!
{16809}{16875}Jest tam kto?|Tu Neale!
{17164}{17217}ZBANKRUTOWALI�MY.
{20178}{20228}Co tu robisz, �pi�c na �awce?
{20230}{20298}Szukam ciebie.
{20300}{20360}To ci dopiero.|Wszyscy odeszli?
{20362}{20449}Tak. W momencie,|kiedy wszystko zacz�o si� uk�ada�.
{20451}{20516}Co masz na my�li?
{20518}{20631}Sp�jrz na siebie.
{20633}{20717}Nigdy nie widzia�em ci�|w takich ciuchach.
{20720}{20775}Prawda, �e �adnie wygl�dam?
{20779}{20842}Tak, cudownie.|Do twarzy ci w nich.
{20847}{20914}Jad� do Black Sheep|na "happy hour" z kole�ankami.
{20916}{20969}Podaj� tam niesamowite drinki.
{20971}{21106}Barman Jimmy robi najlepszy|Long Island w mie�cie.
{21108}{21156}Bo�e, wygl�dam okropnie.
{21158}{21228}Uwa�am, �e wygl�dasz pi�knie.
{21257}{21305}W porz�dku, Neale, co jest?
{21307}{21369}- Nic. Dlaczego pytasz?|- Przesta�.
{21372}{21432}Na pocz�tku m�wisz, �e �adnie wygl�dam.|Teraz, �e pi�knie? Gadaj.
{21434}{21499}Nie wiem.|Ja tylko...
{21532}{21623}Ja tylko tak sobie my�la�em o...
{21626}{21715}tobie, o nas.|Du�o.
{21717}{21796}- Neale.|- Kiedy jestem z tob�...
{21798}{21878}czuj�, �e wszystko|pasuje do siebie.
{21880}{21985}Lubie siebie, a ty jeste�|jakby moj� bratni� dusz�.
{21988}{22033}- Czujesz to samo, prawda?|- Neale.
{22036}{22113}Dobrze, ty masz 20|a ja 40 lat. I co z tego?
{22115}{22165}Odbi�o ci?
{22168}{22271}To jakby za k�kiem|posadzi� 9-letniego ch�opca.
{22439}{22491}Dobrze si� czujesz?
{22544}{22621}Tak.|Mam tylko z�y dzie�.
{22678}{22765}Posiedz� tu troch� i porozmy�lam.|Pojad� nast�pnym autobusem.
{22887}{22933}"Do widzenia", Neale.
{22964}{23009}Tak.
{23370}{23445}/CHC� ODPOWIEDZI?! CO TRZEBA ZROBI�,|/ABY �YCIE SI� U�O�Y�O?
{23455}{23503}/Cze��, Neale.|/Tu Leora.
{23506}{23551}/Pomy�la�am, �e zn�w|/do ciebie zakr�c�.
{23554}{23664}/My�la�am o tobie i zastanawia�am si�,|/czy czego� nie potrzebujesz.
{23666}{23721}/U mnie wszystko dobrze.|/Mam now� prac�.
{23724}{23839}/Nic specjalnego. Kieruj� biurem|/pocz�tkuj�cego lekarza w MedFord.
{23841}{23932}/Wprowadzi�am si� do Tommy'iego.|/Kupi� bardzo przytulny domek...
{23935}{24014}/i potrzeba w nim kobiecej r�ki.
{24016}{24131}/Zadzwo� do mnie, gdy b�dziesz m�g�.|/T�skni� za twoim g�osem.
{24625}{24688}/Masz ju� tego dosy�?
{24915}{24999}/Masz ju� tego dosy�?
{25186}{25244}/Jeste� ju� gotowy?
{25325}{25455}/Czy naprawd� chcesz pozna� odpowiedzi|/na pytania, kt�re mi zadajesz?
{25536}{25591}/Zamierzasz mi odpowiedzie�?
{25618}{25711}/Zada�e� mi mn�stwo pyta�.|/Jeste� z�y.
{25714}{25805}/Wi�c ja pytam ciebie, czy naprawd�|/chcesz pozna� odpowiedzi
{25807}{25853}/na pytania, kt�re mi zadajesz?
{25855}{25918}/Czy tylko si� z�o�cisz?|To jakie� szale�stwo.
{25920}{26023}/Wiem, co sobie my�lisz.|/A ja m�wi� do wszystkich,
{26025}{26107}/przez ca�y czas,|/ich w�asnym g�osem.
{26109}{26198}/Pytanie tylko, kto mnie s�ucha?
{26200}{26287}/Z najwy�szej g�ry|/zosta�o to wykrzyczane.
{26289}{26378}/Do najg��bszej otch�ani|/dotar�o to szeptem.
{26380}{26510}/We wszystkich zak�tkach tego|/�wiata ta prawda obi�a si� echem.
{26512}{26594}/Odpowiedzi� jest mi�o��.
{26598}{26678}/Wyobrazi�e� sobie, �e B�g|/pe�ni rol� rodzica.
{26680}{26812}/Stworzy�e� obraz Boga,|/kt�ry os�dza, nagradza i karze.
{26814}{26893}/Stworzy�e� wok� mi�o�ci|/rzeczywisto�� opart� na strachu.
{26896}{26996}/A ta rzeczywisto�� oparta na strachu|/zdominowa�a twoje do�wiadczenia z mi�o�ci�.
{26999}{27080}/Tak naprawd� to ona|/tworzy te do�wiadczenia.
{27116}{27198}/Czy potrzebujesz strachu,|/�eby istnie�, robi� i mie� to,
{27200}{27251}/co ze swej istoty jest s�uszne?
{27255}{27323}/Czy trzeba ci grozi�,|/aby� by� dobry?
{27325}{27378}/A co to w�a�ciwie|/oznacza bycie dobrym?
{27380}{27440}/Kto ma ostateczne prawo|/o tym decydowa�?
{27442}{27526}/Przedstawi� to tak.|/Sam tworzysz swoje zasady.
{27529}{27593}/Sam nakre�lasz, co masz robi�.
{27596}{27663}/Mi�o�� jest wsz�dzie.
{27665}{27754}/Tak, s�ysza�e� to ju� wcze�niej.|/Przyklei�em ci te s�owa prawie na czo�o.
{27757}{27857}/Jednak, gdy przychodzi czas k�opot�w,|/zmartwie�, w�tpliwo�ci czy strachu...
{27860}{27905}/wolisz o nich zapomnie�.
{27908}{27984}/To, co powiniene� zrobi�|/to odpowiedzie� na proste py...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin