Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff myślenie strategiczne. jak zapewnić sobie przewagę w pełna wersja.pdf

(5160 KB) Pobierz
888099073.001.png
Dziesi opowieci o myleniu strategicznym
21
1
Dziesi opowieci o myleniu
strategicznym
Zaczynamy od dziesiciu przykadów wskazujcych na zastosowanie strategii w rónych
dziedzinach ycia i od przedstawienia wstpnych wskazówek na temat tego, jak gra.
Wielu z Was zapewne spotkao si ju z podobnymi sytuacjami w yciu codziennym i po
przemyleniach lub po serii prób i bdów doszo do waciwego rozwizania. Innym
niektóre z odpowiedzi mog wydawa si zaskakujce, ale zaskoczenie czytelnika nie
jest gównym celem naszych przykadów. Chcemy pokaza, e problemy tego rodzaju s
wszechobecne, e skadaj si na zestaw jasnych pyta i e przeanalizowanie ich w spo-
sób metodyczny prawdopodobnie okae si owocne. W póniejszych rozdziaach
przedstawiamy taki sposób mylenia w postaci regu pomagajcych wybra skuteczn
strategi. Zapoznanie si z tymi przykadami potraktuj jak próbowanie deseru przed
podaniem dania gównego. Ich celem jest pobudzenie, a nie zaspokojenie, apetytu.
1. D OBRA PASSA
Czy sportowcom przytrafia si dobra passa? Czasem wygldao na to, e Larry Bird
po prostu musi trafi do kosza, a Wayne Gretzky czy Diego Maradona musz trafi do
bramki. Komentatorzy sportowi dostrzegaj takie serie nastpujcych po sobie sukce-
sów i oznajmiaj, e dany sportowiec ma dobr pass. Jednake wedug profesorów
psychologii Thomasa Gilovicha, Roberta Vallone’a i Amosa Tversky’ego jest to bdne
postrzeganie rzeczywistoci 1 . Wskazuj oni na to, e gdyby wystarczajco dugo rzuca
monet, zaobserwowalibymy bardzo dugie serie orów. Wspomniani psychologowie
podejrzewaj, e komentatorzy sportowi, którym brakuje dobrych tematów, szukaj
prawidowoci w zjawisku tak naprawd mogcym by przyrównanym do dugiej
serii rzutów monet. Naukowcy proponuj bardziej rygorystyczny test. Na przykad
w przypadku koszykówki analizuj wszystkie momenty, w których dany koszykarz
1
O wynikach ich bada moemy przeczyta w The Hot Hand in Basketball: On the Misperception
of Random Sequences, w „Cognitive Psychology” 17 (1985), s. 295 – 314.
888099073.002.png 888099073.003.png
22
Mylenie strategiczne
trafia do kosza, oraz sprawdzaj procentowo, jak czsto nastpny rzut gracza to te kosz.
Przeprowadzaj podobne obliczenia na rzutach nastpujcych zaraz po rzutach spu-
dowanych. Jeli kosz po koszu jest bardziej prawdopodobny ni kosz po pudle, ozna-
cza to, e jest co w teorii o dobrej passie.
Wspomniani psychologowie przeprowadzili taki test na zespole koszykarskim
Philadelphia 76ers. Wyniki zaprzeczay zjawisku dobrej passy. Jeli gracz ostatnim
razem trafi do kosza, malao prawdopodobiestwo, e nastpny rzut te bdzie ko-
szem. Kiedy gracz spudowa, to wzrastao prawdopodobiestwo trafienia przy na-
stpnym rzucie. Zasada ta miaa zastosowanie nawet w przypadku Andrew Toneya,
który podobno miewa serie trafie. Czy powinnimy wic mówi o rzutach „strobo-
skopowych”, nawizujc do wiata stroboskopowego, które na przemian zapala si
i ganie?
Teoria gier proponuje inn interpretacj tego zjawiska. Mimo e dane statystyczne
zaprzeczaj fenomenowi dobrej passy w odniesieniu do rzutów, nie wykluczaj one
moliwoci, e gracz podejrzewany o dobr pass bdzie odnosi sukcesy w inny sposób.
Rónica pomidzy seri trafie a dobr pass wynika z tego, jak wpywaj na siebie
strategie ataku i obrony. Zaómy, e Andrew Toney naprawd ma dobr pass. Na
pewno druyna przeciwna zacznie go bardziej pilnowa. Takie dziaania mog szybko
pogorszy jego wyniki.
Ale to nie wszystko. Kiedy obrona skupi si na Toneyu, który z jego kolegów
z druyny nie bdzie mia obstawy i atwiej mu bdzie trafi do kosza. Innymi sowy,
dobra passa Toneya prowadzi do poprawy wyników jego zespou , cho jego indywi-
dualne wyniki mog si pogorszy. Dlatego te badajc dobr pass, naleaoby by
moe przeanalizowa serie sukcesów caego zespou.
Podobne zjawiska wystpuj w wielu innych sportach zespoowych. W futbolu
amerykaskim, jeli druyna gra wietnie doem, poprawia to jej gr gór, a jeli jeden
z zawodników wietnie odbiera rzuty, to uatwia on innym bieg, poniewa przeciwnicy
zmuszeni s do powicenia wikszych si na pilnowanie gwiazd. W 1986 roku w finale
Mistrzostw wiata w pice nonej Diego Maradona, gwiazda argentyskiego zespou,
nie strzeli ani jednego gola, ale jego podania przebijajce si przez krg zachod-
nioniemieckich obroców zapewniy Argentynie dwie bramki. Gwiazdy sportu nie
naley ocenia, patrzc jedynie na liczb punktów zdobytych przez danego zawodnika.
Bardzo istotne znaczenie ma wpyw takiego sportowca na wyniki kolegów z druyny.
Aby to oceni, warto przeanalizowa statystyk asyst. W rankingach indywidualnych
hokeja na lodzie asysty i trafienia maj takie samo znaczenie.
Moe si nawet zdarzy tak, e gracz bdzie asystowa samemu sobie, a jego „lepsza”
rka doprowadzi do rozwoju „gorszej”. Larry Bird, gwiazda Boston Celtics, preferuje
rzuty praw rk (mimo e i tak lew rk rzuca lepiej ni wikszo innych graczy).
Dziesi opowieci o myleniu strategicznym
23
Obrocy wiedz, e Bird jest praworczny, wic koncentruj si na blokowaniu rzutów
praw rk. Jednake nie s to ich jedyne dziaania, poniewa u Birda rzuty lew
rk s zbyt skuteczne, aby o nich zapomnie.
Co si stanie, gdy po zakoczeniu sezonu Bird zajmie si prac nad udoskona-
leniem rzutów lew rk? Obrocy powic wicej czasu na blokowanie rzutów wy-
konywanych t wanie rk. Doprowadzi to do tego, e prawa rka Birda bdzie cz-
ciej wolna. W ten sposób lepszy rzut leworczny zapewni skuteczniejszy rzut praw
rk. W tym przypadku lewica wie, co czyni prawica, i w dodatku jej pomaga.
W rozdziale 7., idc o krok dalej, pokazujemy, e kiedy lewa rka jest silniejsza,
moe by uywana rzadziej. Wielu z Was prawdopodobnie dowiadczyo tego dziw-
nego zjawiska w trakcie gry w tenisa. Jeli Twój bekhend jest duo sabszy ni forhend,
to przeciwnicy naucz si uderza pik tak, aby uywa bekhendu. Doprowadzi to
do tego, e bdziesz wiczy bekhend, który ostatecznie si poprawi. Kiedy oba z Twoich
uderze bd porównywalne, przeciwnik nie bdzie móg ju wykorzystywa Twojego
sabego bekhendu i jego podania rozo si bardziej równomiernie pomidzy Twoim
bekhendem a forhendem. Dziki temu bdziesz móg czciej uywa swojego moc-
nego forhendu. By moe wanie to bdzie prawdziw korzyci, jak osigniesz,
doskonalc bekhend.
2. K TO TU TAK NAPRAWD PROWADZI ?
W 1983 roku, po pierwszych czterech wycigach finaów Pucharu Ameryki, aglówka
Dennisa Connera Liberty prowadzia 3
1 w serii siedmiu wycigów. Rano w dniu
pitego wycigu „w miejsce, gdzie znajdowaa si Liberty , dostarczono skrzynie
szampana. Na jachcie przeznaczonym dla widzów mona byo zobaczy ony czon-
ków zespou, które spodziewajc si, e ich mowie przedu pass zwycistw
Stanów Zjednoczonych do 132 lat, przygotoway si do zdj i zaoyy czerwono-biao-
niebieskie topy i szorty” 2 . Ale sprawy miay potoczy si inaczej.
Na pocztku Liberty uzyskaa trzydziestosiedmiosekundow przewag, kiedy to
Australia II zrobia falstart i musiaa ponownie przekroczy lini startow. Australij-
ski kapitan, John Bertrand, próbowa to nadrobi, kierujc ód na lewo i majc
nadziej na wykorzystanie ewentualnej zmiany wiatru. Dennis Conner postanowi,
e Liberty bdzie trzyma kurs na prawo. Ryzykowny ruch Bertranda si opaci.
Wiatr zmieni kierunek o pi stopni na korzy Australia II, dziki czemu aglówka
wygraa wycig z przewag jednej minuty i czterdziestu siedmiu sekund. Conner zosta
2
„New York Times”, 22 wrzenia 1983, s. B19.
24
Mylenie strategiczne
skrytykowany za swoj strategiczn porak polegajc na tym, e nie zdecydowa si
pyn tym samym kursem co Australia II. Po nastpnych dwóch wycigach Austra-
lia II wygraa ca seri.
Wycigi aglówek daj moliwo zaobserwowania ciekawego odwrócenia strategii
podania za liderem. Zwykle aglówka znajdujca si na prowadzeniu kopiuje stra-
tegi aglówki, która za ni poda. Gdy aglówka z tyu zmienia kurs, lider robi to
samo. Lider naladuje drug aglówk, nawet jeli tamta wyranie obraa z strategi.
Dlaczego? Poniewa w wycigach aglówek, w przeciwiestwie do taca towarzyskie-
go, nie liczy si efektowne zakoczenie, tylko zwycistwo. Jeli prowadzisz, najlep-
szym sposobem na zachowanie pozycji lidera jest mapowanie przeciwnika 3 .
Analitycy giedowi i specjalici od prognoz ekonomicznych te stosuj tak strategi.
Czoowi specjalici staraj si i za wikszoci i przygotowywa prognozy podobne
do innych. Dziki temu ludzie raczej nie zmieni opinii na temat ich umiejtnoci.
Z drugiej strony, nowicjusze decyduj si na strategie ryzykowne — zwykle przewi-
duj albo boom, albo krach. Z reguy si myl i nikt ju wicej o nich nie syszy, ale od
czasu do czasu ich przewidywania si sprawdzaj, dziki czemu awansuj do grona
sawnych analityków.
Podobnie rzecz si ma w przypadku rywalizacji przemysowej i technologicznej.
W latach 80. na rynku komputerów osobistych firma IBM bya znana raczej nie
z innowacyjnoci, ale z wprowadzania na rynek zestandaryzowanych technologii.
Wicej nowych technologii zostao opracowanych przez Apple, Sun i inne poczt-
kujce firmy. Ryzykowne innowacje to dla takich firm najlepszy, a by moe jedyny
sposób na zaistnienie na rynku. Sprawdza si to nie tylko w przypadku towarów wy-
produkowanych przy uyciu najnowszych technologii. Koncern Procter and Gamble,
IBM w wiecie pieluch, zacz stosowa wynalazek firmy Kimberly Clark polegajcy
na wykorzystaniu tamy do pieluch, któr mona wielokrotnie odpina i zapina,
i dziki temu ponownie zaj czoow pozycj na rynku.
S dwa sposoby na podejmowanie ruchu jako drugi. Moesz naladowa rywala,
gdy tylko pokae, jaki jest jego plan dziaania (tak jak w wycigach aglówek), lub
poczeka nieco duej, aby zobaczy, czy taki sposób si sprawdza, czy nie (tak jak
w przypadku komputerów). Dusze czekanie jest dobre w wiecie biznesu, poniewa
w przeciwiestwie do sportu rzadko mamy tu do czynienia z rywalizacj, w której zwy-
cizca bierze wszystko. W zwizku z tym firmy prowadzce na rynku nie bd poda
za nowicjuszami, chyba e nabior przekonania, e bdzie to dla nich zyskowne.
3
Strategia ta nie ma zastosowania, kiedy jest wicej ni dwóch zawodników. Nawet gdy mamy
trzy odzie, to jeli jedna z nich wemie kurs na prawo, a druga na lewo, lider musi wybra, kogo
naladowa (lub postanowi pyn jeszcze inaczej).
Zgłoś jeśli naruszono regulamin