HUMOR Z DZIEJÓW ROSJI - CYTATY.pdf

(58 KB) Pobierz
HUMOR Z DZIEJÓW ROSJI Cytaty :
Historia Rosji - serwis historyczny
Page 1 of 2
Aktualno ś ci | Czytelnia | Postacie | Multimedia | Ź ródła | Inne | Kontakt
HUMORZDZIEJÓWROSJI
.: Cytaty :.
MikołajII,car
"Staramsięnadniczymniezastanawiaćidochodzędowniosku,ŜetylkotakmoŜna
rządzićRosją"
MikołajIdoposłaaustriackiegohr.WalentegoEsterhazy:
"CzywiePan,jacybylinajgłupsipolscykrólowie?PierwszytoJanSobieski,adrugitoja
atodlatego,iŜeśmyobydwajratowalidynastieHabsburgów"
WłodzimierzLenin(18701924)
"KaŜdakucharkapowinnanauczyćsięrządzićpaństwem.
"MądryidealizmjestbliŜszymądremumaterializmowiniŜgłupimaterializm
"Tylkotenniepopełniabłędów,ktonicnierobi
"Kapitaliścisprzedadząnamsznurek,naktórymichpowiesimy"
JózefStalin(18781953)
"NiewaŜne,ktogłosuje.WaŜne,ktoliczygłosy"
"Prasa[...]jesttonajostrzejszainajpotęŜniejszabrońnaszejpartii."
"Niemaczłowieka,niemaproblemu."
"Jednaśmierćtotragedia,milionśmiercitostatystyka"
"Wojnarozwiązujewszystkieproblemy.Brakludzi,brakproblemów."
"śyciestałosięlepsze,towarzysze,Ŝyciestałosięweselsze"
"PapieŜ?Aileonmadywizji?nauwagęChurchillaotym,ŜepapieŜowiniepodoba
zajęciePolskiprzezkomunistów"
IwanGroźny(15301584)carRosji
"BezgrozyniemoŜnautrzymaćpaństwa."
AleksanderII(181881)car
"Comójojcieczrobił,dobrzezrobił,rządymojebędądalszymciągiemjego
panowania."
MikołajWasiljewiczGogol(18051852)
"Biedatemu,ktozadowolonyjestzsiebie:takiczłowieknigdynienabędzierozumu."
.: Ś mieszne Zdarzenia :.
*****
PewnegorazuMikołajIwybrałsiępowozemnaprzejaŜdŜkęwtowarzystwiecarewicza
Aleksandraijegonauczyciela,słynnegopoetyśukowskiego.Młodziutki,niewinny
następcatronuzauwaŜyłnapisanenapłocieczteroliterowesłowoizapytał
śukowskiego,coznaczyówwyraz.Carspojrzałzzainteresowaniemnapoetę,ciekawy,
jakmistrzsłowawybrniezsytuacji.
WaszaCesarskaWysokość–odpowiedziałśukowski–jesttogwarowaforma
czasownika„chować”wtrybierozkazującym.
http://www.rosja.osman.livenet.pl/humor.html
2008-04-06
11132172.001.png
Historia Rosji - serwis historyczny
Page 2 of 2
Carnicnieodezwałsięnato.AlepopowrociezprzejaŜdŜkiuśmiechnąsiędo
śukowskiego,odpiąłswójdrogocennyzłotyzegarekzdewizkąiwręczyłgopoecieze
słowami:
Ch…dokieszeni!
*****
FragmentpamiętnikaMikołaja(synaAleksandraIII,późniejszycarRosji)napisanypo
śmiercicaraAleksanderIII(20października1894)naKrymie:
"Bóg zabrał do siebie naszego ukochanego, ubóstwianego Papę. (...) Cały ranek
przepędziliśmyprzynim.Oddychałztrudnością,trzebabyłoprzezcalyczasdawaćmu
tlen do oddychania. Około godziny 14:30 przyjął komunię. Wkrótce nastąpiły lekkie
konwulsjeiszybkonadszedłkoniec.O.Joan[Kronsztadzki,popcudotwórca]dłuŜejniz
godzinę starał u jego wezgłowia itrzymał za głowę. To była śmierćświętego!(...)
Bylemśmiertelnieprzygnębiony."
Zarazpotem,juŜwnastępnymzdaniu,Mikołajdodał:
"NajdroŜsząAlix[narzeczonaMikołaja]zaczęłybolećnogi!"
*****
NaKonferencjęObrońcówPokojuw1951r.przyjechałdoMoskwyduchownyzGruzji,
archijerej.Organizatorzyzapytaligo,coŜyczyłbysobiezobaczyćwStolicy.
Stalina.
AletowarzyszStalinjestbardzozajęty...
Dlawason"towarzyszStalin",dlamnieSoso.Wseminariummieszkaliśmywjednej
celi.
Nazajutrznadeszławiadomość,ŜeStalinprzyjmieduchownego.Tenzacząłsię
zastanawiać,wjakimstrojuodaćsięnaKreml?Pojawićsięwszatachduchownychw
publicznychmiejscachbyłozabronione.Świeckiezaśubranienaruszaślubyzakonnei
obraŜaBoga.Pojechałwświeckim.
Widzącgościa,jeszczesięnieprzywitawszy,Stalinwzniósłoczywgóręiznie
ukrywanymzadowoleniemrzucił:
Jegosięnieboisz...Mniesięboisz?...
SerwisHistorycznyHistoriaRosji
http://www.rosja.osman.livenet.pl/humor.html
2008-04-06
11132172.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin