przyroda_konkurs.pdf

(1978 KB) Pobierz
28022571 UNPDF
P RZYRODA WOKÓ¸NAS KONKURS
PRZYRODA WOKÓ¸ NAS – KONKURS
Aleksandra Kania
Cele :
– uczeƒ kszta∏ci i rozwija zainteresowania przy-
rodnicze,
– wykorzystuje informacje z ró˝nych êróde∏,
– samodzielnie podejmuje decyzje i rozwiàzuje
problemy,
– radzi sobie zpokonywaniem niepewnoÊci istresu,
– racjonalnie gospodaruje czasem.
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie
dla wszystkich uczestników konkursu przewi-
dziane sà takie same pytania oraz karty pracy.
Uczestnicy zapisujà odpowiedzi na kartkach
i uzupe∏niajà karty pracy. Nast´pnie odczytujà
je.Pomocnicy prowadzàcego sprawdzajà popraw-
noÊç udzielonych odpowiedzi i zapisujà punkty
na tablicy.
W pierwszym etapie konkursu przewidziane
jest zadanie dla kibiców, którzy udzielajà odpo-
wiedzi na zagadki i w ten sposób zdobywajà
punkty dla swoich przedstawicieli.
Przebieg konkursu
1.Przywitanie goÊci, uczestników konkursu oraz
pozosta∏ych dzieci.
2.Przedstawienie zawodników.
3.Podanie regulaminu konkursu.
4.Przedstawienie jury.
5.Przeprowadzenie konkursu.
6.Wr´czenie dyplomów uczestnikom.
7.Podzi´kowanie za wspólnà zabaw´.
Ârodki dydaktyczne : plakaty i has∏o o tematyce
przyrodniczej, wizytówka dla ka˝dego uczestni-
ka konkursu – rysunek zwierz´cia na opasce na
g∏ow´, zestawy pytaƒ do ka˝dego etapu, Karty
pracy 1–11,tablica do zapisywania punktacji,ko-
lorowe kó∏ka jako punkty (dla ka˝dego zawodni-
ka w innym kolorze), papier, d∏ugopisy, zagadki,
zasuszone kolorowe liÊcie, kaseta z nagraniem
szumu morza, puzzle – zwierz´ta, sok marchwio-
wy do degustacji.
Regulamin konkursu
Wkonkursie biorà udzia∏ uczniowie klas pierw-
szych wy∏onieni w czasie eliminacji klasowych –
po trzech przedstawicieli z ka˝dej klasy.
Konkurs sk∏ada si´ z dwóch etapów:
E TAP I
Etap I
1.Ka˝dy uczeƒ zapisuje odpowiedzi na pytania.
2. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê uczestnik
otrzymuje 2 punkty,za niepe∏nà – 1 punkt,za z∏à
lub brak odpowiedzi – 0 punktów.
3.W kwestiach spornych decyduje jury.
4.Po ka˝dej odpowiedzi prowadzàcy og∏asza licz-
b´ punktów zdobytych przez poszczególnych
uczestników konkursu. Pomocnicy prowadzàce-
go zapisujà je na tablicy.
5.Trzech uczestników z najwi´kszà liczbà punk-
tów przechodzi do drugiego etapu.
6. Pozostali uczestnicy otrzymujà dyplomy za
udzia∏ w konkursie.
Zadania
1. Podaj nazw´ jednego z pierwszych wiosen-
nych kwiatów, który mo˝e byç ˝ó∏ty, fioletowy
lub bia∏y.
Podaj nazw´ pory roku, gdy liÊcie majà takie
kolory.
2. Podaj rozwiàzanie zagadki.
Dobra gotowana, dobra i surowa.
Choç nie pomaraƒcza, a pomaraƒczowa.
Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk
i pociàgniesz mocno, wnet z ziemi wyskoczy.
Etap II
1. Procedura konkursu taka sama jak w pierw-
szym etapie z innym zestawem pytaƒ.
2. Podsumowanie punktów. Og∏oszenie zwyci´z-
ców i wr´czenie nagród.
3. Pos∏uchaj nagrania i odpowiedz,co s∏yszysz?
4. Odpowiedz na pytanie: Który pojazd zanie-
czyszcza powietrze – samochód czy rower?
Nauczanie Zintegrowane 5/2004
39
28022571.011.png 28022571.012.png
P RZYRODA WOKÓ¸NAS KONKURS
5. Uczniowie wykonujà kolejno zadania z Kart
pracy 1–5.
4. Napisz, z jakiej roÊliny pochodzi sok, który
degustujesz?
................................................................................
E TAP II
5. Podpisz roÊliny chronione iodpowiedz na py-
tanie, zaznaczajàc w ramce w∏aÊciwà odpowiedê
– Karta pracy 10.
Zadania
1. Przyjrzyj si´ ilustracjom i podaj nazwy pta-
ków – Karta pracy 6.
6. Odczytaj zdania zgodnie z oznaczonym kie-
runkiem – Karta pracy 11.
2. Przeczytaj rymowank´ i dokoƒcz zdanie.
Zadania dodatkowe
Pami´tajcie o tym dzieci, czemu s∏u˝y kosz na
Êmieci.
1. Który wiosenny kwiat ma w∏ochate liÊcie
i ∏odygi,jakby by∏ pokryty futerkiem?
Do kosza ................................................................
2. Jakiego koloru sà nogi i dziób m∏odego bo-
ciana?
3. Uczniowie wykonujà kolejno zadania z Kart
pracy 7–9.
3. Które drzewo iglaste traci ig∏y na zim´?
Zagadki dla widzów
l Ma on nó˝k´,nie ma buta.Ma kapelusz,nie ma g∏owy.
Czasem gorzki i trujàcy.Cz´Êciej smaczny jest i zdrowy.(grzyb)
l Spad∏em nagle z drzewa,le˝´ na trawniku,
w bràzowej koszulce,w zielonym p∏aszczyku.(kasztan)
l Kiedy roÊnie – to si´ zieleni.
Kiedy leci – z∏otem si´ mieni.(liÊç)
l Jeszcze Êpi wszystko,co ˝yje,jeszcze nic nie roÊnie,
a on Êmia∏o Ênieg przebija,opowie nam o wioÊnie.(przebiÊnieg)
l Pióra bia∏o-czarne,buciki czerwone.
Uciekajà przed nim ˝aby,gdy idzie w ich stron´.(bocian)
l Choç nie szyj´ nic,jak wiecie,
pe∏no igie∏ mam na grzbiecie! (je˝)
l Ma okràg∏e oczy,Êwietnie widzi w nocy.
I widzi,i s∏yszy,poluje na myszy.(sowa)
l Mam rude futerko,w ma∏ej dziupli mieszkam.
Lubi´ ∏uskaç szyszki lub chrupaç orzeszki.(wiewiórka)
l Choç posiada pancerz,wcale nie wojuje.
Choç ma cztery nogi,wolno spaceruje.(˝ó∏w)
l Ma d∏ugi ogonek,oczy jak paciorki.
Gdy kota zobaczy,ucieka do norki.(mysz) 1
1 Joanna Stec (oprac.), Zagadki dla najm∏odszych ,MAC Edukacja,Kielce 1996.
40
Nauczanie Zintegrowane 5/2004
28022571.013.png 28022571.014.png 28022571.001.png 28022571.002.png
P RZYRODA WOKÓ¸NAS KONKURS
KARTA PRACY 1
Napisz pod ka˝dym rysunkiem nazw´ pory roku.
...................................................................... .......................................................................
....................................................................... ......................................................................
Nauczanie Zintegrowane 5/2004
41
28022571.003.png 28022571.004.png
P RZYRODA WOKÓ¸NAS KONKURS
KARTA PRACY 2
Przyjrzyj si´ ilustracjom i napisz nazwy przedstawionych na nich warzyw.
.............................................................
..........................................................
.............................................................
..........................................................
.............................................................
..........................................................
42
Nauczanie Zintegrowane 5/2004
28022571.005.png 28022571.006.png 28022571.007.png 28022571.008.png
P RZYRODA WOKÓ¸NAS KONKURS
KARTA PRACY 3
Odczytaj z rebusów nazwy roÊlin i napisz je.
.............................................................
..........................................................
.............................................................
..........................................................
.............................................................
..........................................................
Nauczanie Zintegrowane 5/2004
43
28022571.009.png 28022571.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin